Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno Código 610441018
Titulación
Mestrado Universitario en Bioloxía Molecular , Celular e Xenética
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Bioloxía
Coordinación
Diaz Varela, Jose
Correo electrónico
jose.diaz.varela@udc.es
Profesorado
Diaz Varela, Jose
Silvar Pereiro, Cristina
Correo electrónico
jose.diaz.varela@udc.es
c.silvar@udc.es
Web
Descrición xeral Esta materia trata os aspectos moleculares da interacción da planta cos patóxenos e, en menor medida, das interaccións relacionadas con outros organismos (herbívoros, rizobios e micorrizas)
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A4 Capacidade para aplicar as técnicas moleculares ao estudio da célula vexetal e a súa fisioloxía, a súa resposta a estímulos externos e as súas aplicacións biotecnolóxicas
A5 Capacidade de comprender o papel dos microorganismos como axentes patóxenos e como ferramentas biotecnolóxica
A6 Capacidade de comprender o funcionamento celular a través da súa organización estrutural, sinalización bioquímica, expresión génica e variabilidade xenética
A8 Capacidade de ter unha visión integrada dos coñecementos previamente adquiridos en relación coa Bioloxía Molecular, Celular e Xenética, cunha formulación interdisciplinar e un grao de experimentalidad moi elevado
B3 Capacidade de xestión da información: reunir e interpretar datos, información e resultados relevantes, obter conclusións e emitir informes razoados sobre cuestións científicas e biotecnolóxicas
B5 Correcta comunicación oral e escrita sobre temas científicos na lingua nativa e polo menos noutra lingua de difusión Internacional a través da lectura de artigos científicos e exposición de traballos
B9 Capacidade de preparación, exposición e defensa dun traballo

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
.-Comprensión dos mecanismos moleculares da interacción planta-patóxeno AI4
AI5
.-Conocimiento de los distintos mecanismos de respuesta de la planta frente al patógeno AI4
AI5
AI6
AI8
.-Comprensión y aplicación práctica de aproximaciones experimentales para la investigación en este campo AI4
AI5
BI3
BI5
.-Capacidad para lectura crítica de artículos científicos relacionados con esta materia AI5
AI6
BI3
BI5
BI9

Contidos
Temas Subtemas
Mecanismos moleculares na interacción planta-patóxeno. Recoñecemento da planta polo patóxeno e mecanismos de ataque. Recoñecemento do patóxeno pola planta e mecanismos de defensa. Patróns moleculares asociados a patóxenos
(PAMPs). Estalido oxidativo. Salicilatos, xasmonatos e etileno. Resposta
hipersensible. Resistencia xen a xen. Resistencia de non hóspede. Resistencia inducida
a patóxenos: SAR e ISR. Npr1. Priming. Factores transcripcionais implicados na
resistencia.
Outras interaccións relacionadas coa interacción planta-patóxeno. Recoñecemento de herbívoros, sinalización e mecanismos de defensa.
Interacción rizobio-leguminosa. Micorrizas.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A4 A5 A6 A8 12 30 42
Análise de fontes documentais A5 A6 B3 B5 B9 2 10 12
Prácticas de laboratorio A4 A5 B3 B5 7 10.5 17.5
Proba obxectiva A4 A5 A6 A8 2.5 0 2.5
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases magistrales sobre contenidos fundamentales de la materia apoyadas por presentaciones o videos. La exposición se combina con el diálogo reflexivo con los alumnos sobre los temas abordados.
Análise de fontes documentais Lectura y análisis de un artículo de investigación primaria relacionado con la asignatura, así como su exposición en el aula y debate sobre el mismo.
Prácticas de laboratorio Realización, de modo individual o en grupo, de experimentos relacionados con la materia, así como elos posteriores análisis, elaboración y discusión de los resultados obtenidos y la presentación de un resumen de los mismos.
Proba obxectiva Examen escrito sobre los contenidos de las sesiones magistrales.

Atención personalizada
Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Descrición
Os alumnos poderán acudir, no horario de titorías, a resolver calquera dúbida sobre a materia, especialmente sobre os traballos a realizar.
Para os estudantes con dedicación a tempo parcial oficialmente recoñecida, a asistencia a sesión maxistrais poderá ser substituida a petición do alumno por un traballo escrito

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A4 A5 A6 A8 Asistencia e participación nestas sesiones. 10
Análise de fontes documentais A5 A6 B3 B5 B9 Se valorará o grado de comprensión do artigo, a súa exposición e a crítica e/ou defensa do mesmo no debate. 40
Prácticas de laboratorio A4 A5 B3 B5 Asistencia e participación no laboratorio, así como o informe escrito. 20
Proba obxectiva A4 A5 A6 A8 Examen sobre as clases maxistrales. 30
 
Observacións avaliación

Os alumnos que superen a materia na primeira oportunidade, terán preferencia á hora de obter unha posible matrícula de honra.

Para os estudantes semipresenciais ou con dedicación a tempo parcial oficialmente
recoñecida, a asistencia a sesión maxistrais poderá ser substituida a petición
do alumno por un traballo escrito


Fontes de información
Bibliografía básica

Dickinson, M. 2003. Molecular Plant Pathology. Bios Scientific Publishers.

Hammond-Kosack, K.E. & Jones, J.D.G. 2015. Responses to plant pathogens. En: Buchanan, B.B., Gruissem, W. & Jones, R.L (eds.) "Biochemistry and molecular biology of plants" Capítulo 22, pp. 984-1050. Wiley-Blackwell-ASPB.

Smith, A.M., Cupland, G., Dolan, L., Harberd, N., Jones, J., Marin, C., Sablowski, R. & Amey, A.. 2009. Plant Biology. Garland Science. Capítulo 8.

Taiz, L., Zeiger, E., Moller, I.M. & Murphy, A. 2014. Plant Physiology and development, Sixth Edition. Sinauer Associates, Inc. Capítulo 23.

Walters, D. R. 2011. Plant defense. Wiley-Blackwell.

Bibliografía complementaria

- Agrios, G. N. 2005. Plant pathology, 5ª Ed. Academic Press.

- Albersheim, P. Darvill, A., Roberts, K., Sederoff, R. & Staehelin, A.. 2010. Plant Cell Walls: from Chemistry to Biology. Garland Science. Capítulo 8.

- Dyakov, Y., Dzhavakhiya, V. & Korpela, T. 2007. Comprehensive and molecular phytopathology. Elsevier.

- Huang, J.-S. 2001. Plant pathogenesis and resistance: biochemistry and physiology of plant-microbe interactions. Kuwer Academic Publishers.

- Nuez, F., Pérez de la Vega, M. & Carrillo, J.M. 2004. Resistencia genética a patógenos vegetales. Univ. Politécnica de Valencia – Univ. de León.

- Pallás, V., Escobar, C., Rodríguez Palenzuela, P. & Marcos, J.F. 2008. Herramientas biotecnológicas en fitopatologia. Ed. Mundi-Prensa.

- Parker, J. 2009. Molecular aspects of plant disease resistance. Blackwell Publishing Ltd.

- Slusarenko, A. J., Fraser, R. S. S. & van Loon, L. C. 2000. Mechanisms of resistance to plant diseases. Kluwer Academic Publishers.

- Walters, D., Newton, A. & Lyon, G. 2007. Induced resistance for plant defence. A sustainable approach to crop protection. Blackwell Publishing.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Biotecnoloxía en plantas/610441019

Materias que continúan o temario
Técnicas Celulares/610441001
Técnicas Moleculares/610441002
Señalización Celular/610441004

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías