Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Biotecnoloxía en plantas Código 610441019
Titulación
Mestrado Universitario en Bioloxía Molecular , Celular e Xenética
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Bioloxía
Coordinación
Pomar Barbeito, Federico
Correo electrónico
federico.pomar@udc.es
Profesorado
Bernal Pita da Veiga, angeles
Pomar Barbeito, Federico
Correo electrónico
angeles.bernal@udc.es
federico.pomar@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A4 Capacidade para aplicar as técnicas moleculares ao estudio da célula vexetal e a súa fisioloxía, a súa resposta a estímulos externos e as súas aplicacións biotecnolóxicas
A5 Capacidade de comprender o papel dos microorganismos como axentes patóxenos e como ferramentas biotecnolóxica
A8 Capacidade de ter unha visión integrada dos coñecementos previamente adquiridos en relación coa Bioloxía Molecular, Celular e Xenética, cunha formulación interdisciplinar e un grao de experimentalidad moi elevado
A10 Capacidade de modificar xenes, proteínas e cromosomas con aplicacións biotecnolóxicas
B1 Capacidade de análise e síntese de problemas biolóxicos en relación coa Bioloxía Molecular, Celular e Xenética
B3 Capacidade de xestión da información: reunir e interpretar datos, información e resultados relevantes, obter conclusións e emitir informes razoados sobre cuestións científicas e biotecnolóxicas
B8 Capacidade de razoamento crítico e compromiso ético coa sociedade: sensibilidade fronte aos problemas bioéticos e aos relacionados coa conservación de recursos naturais
B9 Capacidade de preparación, exposición e defensa dun traballo
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C6 Adquirir habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade de xestión da información: reunir e interpretar datos, información e resultados relevantes, obter conclusións e emitir informes razoados sobre cuestións científicas e biotecnolóxicas BI1
BI3
BI8
BI9
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. AI5
AI10
BI8
CM6
CM8
Capacidade para comprender o estado actual da Biotecnoloxía Vexetal e utilizar a terminoloxía básica empleada na materia AI4
AI8
BI1
CM8
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma. CM1

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1.- Introducción -
Tema 2.- Cultivo in vitro -
Tema 3.- Transformación xenetica -
Tema 4.- Biolística -
Tema 5.- Aplicación dos transxénicos -
Tema 6.- Fitorremediación -

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas B1 B3 B8 C1 0 25 25
Saídas de campo C6 C8 10 0 10
Actividades iniciais B1 2 0 2
Estudo de casos A4 A5 A8 A10 B1 B3 B8 B9 18 18 36
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Lecturas A natureza desta materia é semipresencial. Tras unha presentación dos contidos da mesma, iranse incorporando á plataforma de teleenseñanza moodle, diferentes arquivos ppt e de texto para o estudo autónomo do alumno. Estes arquivos serán autoexplicativos, aínda que se fose necesario poderíase consultar co profesorado, vía email ou en persoa
Saídas de campo Se plantea o menos unha saida a unha industria/centro científico onde se apliquen metodoloxías vistas na asignatura
Actividades iniciais En unha única sesión inicial se presentará a asignatura explicando a sua metodoloxía e o método de evaluación
Estudo de casos Ao alumno exporáselle un caso hipotético, que terá que resolver aplicando os coñecementos que vaia adquirindo ao traballar as lecturas. Nunha primeira fase o traballo realizarase en grupo, para nunha segunda fase traballar de maneira individual.

Atención personalizada
Metodoloxías
Lecturas
Estudo de casos
Descrición
En horario de tutorías, cada alumno poderá comentar co profesor a marcha da materia, así como todas as dúbidas que se lle presenten respecto ao contido da mesma.
Así mesmo programaranse catro sesións específicas de tutoría para o desenvolvemento do caso.
O alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, ou en modalidade semipresencial, poderán realizar tutorías mediante métodos telemáticos co profesorado ao longo de todo o curso

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Lecturas B1 B3 B8 C1 Tras unha presentación dos contidos da asinatura, iranse incorporando á plataforma de teleenseñanza moodle, diferentes arquivos ppt e de texto para o estudo autónomo do alumno. Estes arquivos serán autoexplicativos, aínda que se fose necesario poderíase consultar co profesorado, vía email ou en persoa 1
Estudo de casos A4 A5 A8 A10 B1 B3 B8 B9 O finalizar o traballo "estudo de casos" o alumno enviará as suas conclusions o profesorado, que valorará o uso da información proporcionada o alumno, e o grao de comprensión da mesma. Asimismo, terase en conta o manexo das fontes de información existentes. 99
 
Observacións avaliación

A cualificación mínima para superar a materia será de 5 puntos. Aqueles alumnos que non alcancen esta nota deberán repetir o traballo asignado.

Xa que o estudo de casos non precisa presencialidade a evaluación dos alumnos semipresenciais ou con dedicación a tempo parcial recoñecida, será igual que a do resto do alumnado


Fontes de información
Bibliografía básica

Serrano M, Piñol T, Biotecnología vegetal,1991, Ed. Síntesis
Caballero JL, Muñoz J, Valpuesta V,Introducción a la biotecnología vegetal: métodos y aplicaciones, 2001, Ed.Publicaciones y Obra Social y Cultural Cajasur
Slater A., Scout N, Fowler M., Plantbiotecnology: the genetic manipulation of plants, 2003, Ed. Oxford UniversityPress
Henry RJ, Plant conservation genetics , 2006,Food Products Press
Reinhard Renneberg, Darja SüBbier , Biotecnologíapara principiantes , 2008, Reverte
Herman, EB, Micropropagation systems,techniques and applications : 2006-2010 , 2010, Agritech Consultants

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno/610441018

Materias que continúan o temario
Técnicas Celulares/610441001
Técnicas Moleculares/610441002

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías