Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Traballo de Máster Código 610441022
Titulación
Mestrado Universitario en Bioloxía Molecular , Celular e Xenética
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual
Primeiro Obrigatoria 12
Idioma
Castelán
Francés
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Bioloxía
Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Psicoloxía
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Arufe Gonda, María del Carmen
Carrillo Barral, Néstor
Cerdan Villanueva, Maria Esperanza
Diaz Varela, Jose
Folgueira Otero, Mónica
Gonzalez Siso, Maria Isabel
Gonzalez Tizon, Ana Maria
Laffon Lage, Blanca
Lamas Maceiras, Mónica
Martinez Lage, Andres
Naveira Fachal, Horacio
Poza Domínguez, Margarita
Sangiao Alvarellos, Susana
Valdiglesias García, Vanessa
Vila Sanjurjo, Antón
Yañez Sanchez, Julian
Correo electrónico
maria.arufe@udc.es
n.carrillo@udc.es
esper.cerdan@udc.es
jose.diaz.varela@udc.es
m.folgueira@udc.es
isabel.gsiso@udc.es
ana.gonzalez.tizon@udc.es
blanca.laffon@udc.es
monica.lamas@udc.es
andres.martinez@udc.es
horacio.naveira.fachal@udc.es
margarita.poza.dominguez@correo.udc.es
susana.sangiao@udc.es
vanessa.valdiglesias@udc.es
anton.vila@udc.es
julian.yanez@udc.es
Web http://http://ciencias.udc.es/MBMCG/
Descrición xeral Coordinación: María Esperanza Cerdán Villanueva
Se trata de un trabajo individual realizado por el alumno bajo la dirección de uno de
los profesores del Master y en el que se acercará a la investigación en una de las
áreas temáticas del Master.
La oferta por parte de los profesores se actualiza cada curso y el listado de temas para la realización TFM se publica en la WEB en Junio del curso anterior
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Capacidade de utilizar técnicas e instrumentos habituais na investigación biolóxica celular e molecular: que sexan capaces de manexar as técnicas e protocolos así como comprender as potenciais das mesmas, os seus usos e aplicacións
A2 Capacidade de traballar de xeito seguro nos laboratorios coñecendo os manuais de operacións e as accións ante incidentes de risco
A3 Capacidade de utilizar ferramentas Bioinformáticas a nivel de usuario
A8 Capacidade de ter unha visión integrada dos coñecementos previamente adquiridos en relación coa Bioloxía Molecular, Celular e Xenética, cunha formulación interdisciplinar e un grao de experimentalidad moi elevado
A13 Capacidade para integrarse profesionalmente en servizos do sector sanitario, farmacéutico, veterinario, produción animal, biotecnoloxía ou industrias do sector da alimentación
B1 Capacidade de análise e síntese de problemas biolóxicos en relación coa Bioloxía Molecular, Celular e Xenética
B2 Capacidade de toma de decisións para a resolución de problemas: que sexan capaces de aplicar os coñecementos teóricos e prácticos adquiridos na formulación de problemas biolóxicos e a busca de solucións
B3 Capacidade de xestión da información: reunir e interpretar datos, información e resultados relevantes, obter conclusións e emitir informes razoados sobre cuestións científicas e biotecnolóxicas
B4 Capacidade de organización e planificación do traballo: que sexan capaces de xestionar a utilización do tempo así como os recursos dispoñibles e organizar o traballo no laboratorio
B5 Correcta comunicación oral e escrita sobre temas científicos na lingua nativa e polo menos noutra lingua de difusión Internacional a través da lectura de artigos científicos e exposición de traballos
B6 Capacidade de traballo en equipo: que sexan capaces de manter relacións interpersoais eficaces nun contexto de traballo interdisciplinar e internacional con respecto á diversidade cultural
B7 Capacidade de progreso persoal: aprender de forma autónoma, adaptarse a novas situacións, desenvolvendo calidades como creatividade, capacidade de liderado, motivación pola excelencia e a calidade
B8 Capacidade de razoamento crítico e compromiso ético coa sociedade: sensibilidade fronte aos problemas bioéticos e aos relacionados coa conservación de recursos naturais
B9 Capacidade de preparación, exposición e defensa dun traballo
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Adquirir habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables.
C7 Desenvolver a capacidade de traballar en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribúan a un desenvolvemento sostible ambiental, económico, político e social.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
O alumno realizará un traballo experimental integrado nun grupo de investigación ou, alternativamente , realizará un proxecto. Este traballo debe ser feito por escrito e será presentado publicamente e defendido ao tribunal. O regulamento dos TFM pode versa na WEB do mestrado. AI1
AI2
AI3
AI8
AI13
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7
BI8
BI9
CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
Os temas concretos dos traballos do Mestrado de cada curso académico daránse a conocer ao principio do primer cuatrimestre en función dos alumnos matriculados e da disponibilidade de profesores para dirixirlos. Os temas xenéricos e profesores de contacto se dan a coñecer antes do periodo de pre-inscripción. Os temas concretos dos traballos do Mestrado de cada curso académico daránse a conocer ao principio do primer cuatrimestre en función dos alumnos matriculados e da disponibilidade de profesores para dirixirlos. Os temas xenéricos e profesores de contacto se dan a coñecer antes do periodo de pre-inscripción.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais C7 2 0 2
Investigación (Proxecto de investigación) A1 A2 A3 A8 A13 B1 B3 B2 B4 B6 B7 B8 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 112 20 132
Discusión dirixida A8 B1 B7 B8 C6 C8 6 12 18
Presentación oral B5 B9 C1 C3 0 20 20
Resumo A3 A8 B3 B9 C1 C2 0 70 70
Análise de fontes documentais A3 B3 C2 0 50 50
 
Atención personalizada 8 0 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Encaminadas á selección do tema/director
Investigación (Proxecto de investigación) Traballo de laboratorio o da realización do proxecto
Discusión dirixida Análise dos datos e discusión có director/tutor de cara á elaboración das conclusións
Presentación oral Exposición pública da memoria elaborada
Resumo Elaboración da memoria do TFM
Análise de fontes documentais Procura bibliografica para definir o "estado da arte" na memoria

Atención personalizada
Metodoloxías
Presentación oral
Actividades iniciais
Investigación (Proxecto de investigación)
Discusión dirixida
Análise de fontes documentais
Resumo
Descrición
As horas de atención personalizada distribuiránse a iniciativa do director/tutor

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral B5 B9 C1 C3 As competencias acadadas no analise das fuentes documentais, elaboración da memoria, presentación e defensa pública do traballo evaluanse mediante a rúbrica que utilizan os membros do tribunal e que publícase na WEB do mestrado. 30
Investigación (Proxecto de investigación) A1 A2 A3 A8 A13 B1 B3 B2 B4 B6 B7 B8 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 O director evalúa estas competencias a través da rúbrica publicada na WEB do mestrado.

A % na cualificación pode representar o 30% o menos a criterio do tribunal.
30
Resumo A3 A8 B3 B9 C1 C2 As competencias acadadas no analise das fuentes documentais, elaboración da memoria, presentación e defensa pública do traballo evaluanse mediante a rúbrica que utilizan os membros do tribunal e que publícase na WEB do mestrado. 40
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Serán específicas para cada traballo e na mayor parte buscadas polo propio alumno

Bibliografía complementaria

Serán especificas para cada traballo


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías