Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Xenómica e Proteómica Código 610475103
Titulación
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 4.5
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Bioloxía
Departamento profesorado máster
Matemáticas
Coordinación
Lamas Maceiras, Mónica
Correo electrónico
monica.lamas@udc.es
Profesorado
Calamia , Valentina
Lamas Maceiras, Mónica
Pérez Diz, Angel Eduardo
Correo electrónico
monica.lamas@udc.es
Web http://masterbiotecnologiaavanzada.com/
Descrición xeral EN LA DOCENCIA DE LA MATERIA PARTICIPAN TAMBIÉN LOS SIGUIENTES PROFESORES DE LA UVIGO:
Angel Pérez Diz (angel.p.diz@uvigo.es)
Y EL SIGUIENTE PROFESOR DEL INIBIC (INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE A CORUÑA):
Valentina Calamia (e-mail: valentina.calamia@sergas.es )

Comprender las bases de la Genómica y la proteómica de cara a su aplicación en el ámbito de la biotecnología
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Ter unha visión integrada do metabolismo e do control da expresión xénica para poder abordar a súa manipulación.
A3 Coñecer as aplicacións biotecnolóxicas dos microorganismos, plantas e animais e saber manipulalos de cara á súa aplicación biotecnolóxica.
A4 Coñecer e saber usar as técnicas de cultivo e a enxeñaría celular.
A5 Coñecer os principios da xenómica e a proteómica.
A7 Saber buscar, obter e interpretar a información das bases de datos biolóxicos: xenómicas, proteómicas, transcriptómicas e metabolómicas e utilizar as ferramentas básicas da bioinformática.
B1 Capacidade de análise e síntese (localización de problemas e identificación das causas e a súa tipoloxía).
B2 Capacidade de organización e planificación de todos os recursos (humanos, materiais, información e infraestruturas).
B3 Capacidade de xestión da información (con apoio de tecnoloxías da información e as comunicacións).
B4 Capacidade de planificación e elaboración de estudos técnicos en biotecnoloxía microbiana, vexetal e animal.
B5 Capacidade de identificar problemas, buscar solucións e aplicalas nun contexto biotecnolóxico profesional ou de investigación.
B10 Capacidade de Traballo nun contexto de sostibilidade, caracterizado por: sensibilidade polo medio ambiente e polos diferentes organismos que o integran así como concienciación polo desenvolvemento sostible.
B11 Racionamento crítico e respecto profundo pola ética e a integridade intelectual.
B12 Adaptación a novas situacións legais, ou novidades tecnolóxicas así como a excepcionalidades asociadas a situacións de urxencia.
B13 Aprendizaxe autónoma.
B15 Sensibilización cara á calidade, o respecto medioambiental e o consumo responsable de recursos e a recuperación de residuos.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Identificar la biodiversidad de microorganismos, plantas y animales así como seleccionar los de mayor interés biotecnológico AM2
AM3
AM4
AM5
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM10
BM11
BM12
BM13
BM15
Comprender la integración del metabolismo y la regulación de la expresión génica con objeto de abordar su manipulación AM2
AM3
AM4
AM5
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM10
BM11
BM12
BM13
BM15
Identificar las aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos, plantas y animales y saber manipularlos de cara a su utilidad en el sector biotecnológico AM2
AM3
AM4
AM5
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM10
BM11
BM12
BM13
BM15
Aplicar en biotecnología las técnicas de cultivo y de ingeniería celular AM2
AM3
AM4
AM5
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM10
BM11
BM12
BM13
BM15
CM8
Comprender las bases de la genómica y la proteómica de cara a su aplicación en el ámbito de la biotecnología AM2
AM3
AM4
AM5
AM7
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM10
BM11
BM12
BM13
BM15
CM1
CM8

Contidos
Temas Subtemas
1.Bloque: Xenómica
Tema 1. Introducción a xenómica
Tema 2 Xenómica estructural, bases, conceptos e técnicas
Tema 3. Organización dos Xenomas: proxectos xenoma.
Tema 4. Xenómica funcional.
2. Bloque: Proteómica Tema1: Introducción a la proteómica: bases y conceptos
Tema 2: Métodos y técnicas en proteómica: extracción, cuantificación, separación e identificación de proteínas. Electroforesis bidimensional y espectrometría de masas
Tema 3: Proteómica cuantitativa, modificaciones postraduccionales e interacción de proteínas
Tema 4: Proteogenómica
Tema 5: Aplicaciones de la proteómica en el campo de la biotecnología

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A3 A5 A7 B2 B3 B5 B10 12.5 12.5 25
Sesión maxistral A2 A4 A5 25 50 75
Proba mixta A2 A3 A4 A5 B1 2 4 6
Traballos tutelados A5 B1 B2 B3 B4 B5 B10 B11 B12 B13 B15 C1 C8 0 4.5 4.5
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Prácticas de laboratorio Clases prácticas no laboratorio, na aula de informática, resolución de problemas e casos prácticos
Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contenidos da materia, bases teoricas e directrices dun traballo, ejercicio ou proxecto do alumno.
Proba mixta Exámenes con cuestións sobre os contidos teóricos e prácticos
Traballos tutelados Traballos e/ou resolución de cuestionarios relacionados con algún aspecto da asignatura. Realizaránse de maneira individual ou en grupo baixo a orientación do profesor.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Tutorías personalizadas centradas na orientación para a realización de traballos ou resolución de dubidas sobre os contidos das materias
Para o alumnado con reconocimiento de adicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, o profesor adoptará as medidas que considere oportunas para non perxudicar a súa calificación.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A2 A3 A4 A5 B1 Consistirá nun exámen con cuestions nas que o alumno terá que aplicar os coñecementos teóricos e prácticos adquiridos na asignatura. Incluirá preguntas das sesións prácticas de laboratorio.
60
Traballos tutelados A5 B1 B2 B3 B4 B5 B10 B11 B12 B13 B15 C1 C8 Redacción de traballos e/ou resolución de problemas 40
 
Observacións avaliación

O 50 % da nota correspondera a parte de Xenomica e o outro 50 % a Proteomica.
Os alumnos realizaran dous traballos tutelados un de Xenomica e outro de Proteomica, suporán un 20 % da nota cada un. Calquer tipo de copia literal de fragmentos de outros traballos publicados (plagio) suporá automaticamente o suspenso da asignatura
A hora de conceder as matrículas de honra darase prioridade aos alumnos que acadaran as máximas calificacións na primeira oportunidade.
Fecha de exámenes
Primera oportunidad: 11 de diciembre de 15:00 a 16:00
Segunda oportunidad:23 de Junio de 16:00 a 17:00


Fontes de información
Bibliografía básica Andreas Manz, Nicole Pamme y Dimitri Lossifidis (2015). Bioanalytical Chemistry . Imperial College Press
Voet, D., Voet, J. & Voet, C. W. (2007). Fundamentos de bioquímica. Medica paramericana
Hartwell, L. (2014). Genetics: from genes to genome. McGrawhill
Thieman W. J. and Palladino M. A. (2013). Introducción a la biotecnología. Pearson
Corrales F. y calvete J. (2014). Manual de proteómica. Sociedad Española de Proteómica
Richard J. Simpson, (2003). Proteins and Proteomics: A laboratory manual. CSHL Press

Bibliografía complementaria Recursos web (). Bioconductor, http://www.bioconductor.org/.
Gentleman, R., Carey, V. J., Huber, W., Irizarry, R. A. & Dudoit, S. (2005). Bioinformatics and Computational Biology Solutions using R and Bioconductor. Springer
Saraswathy & Ramalingan (2011). Concepts and Techniques in Genomics and Proteomics. Woodhead
Recurso web (). http://genomebiology.com/2004/5/10/R80.
Recurso web (). Página web de R: http://www.r-project.org/.
García Miranda, C. M. (1997). Perspectiva ética y jurídica del proyecto Genoma Humano. UDC
Speed, T. (2003). Statistical Analysis of Gene Expression Microarray Data. Chapman & Hall/CRC


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Enxeñaría xenética e transxénese/610475101
Enxeñaria Celular e Tisular/610475102
Técnicas de aplicación en biotecnoloxía/610475107

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Bioinformática/610475104

Observacións

Dado que parte da bibliografía recomendada para esta materia atópase en inglés, e recomendable ter coñecementos desta lengua, polo menos, a nivel de comprensión de textos escritos.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías