Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Biotecnoloxía Industrial Código 610475105
Titulación
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Bioloxía
Departamento profesorado máster
Química
Coordinación
Veiga Barbazan, Maria del Carmen
Correo electrónico
m.carmen.veiga@udc.es
Profesorado
Cerdan Villanueva, Maria Esperanza
Gonzalez Siso, Maria Isabel
Veiga Barbazan, Maria del Carmen
Correo electrónico
esper.cerdan@udc.es
isabel.gsiso@udc.es
m.carmen.veiga@udc.es
Web http://masterbiotecnologiaavanzada.com/
Descrición xeral EN LA DOCENCIA DE LA MATERIA PARTICIPAN TAMBIÉN LOS SIGUIENTES PROFESORES DE LA UVIGO:
Francisco Javier Deive Herva (e-mail: deive@uvigo.es)
Mª Asunción Longo González (e-mail: mlongo@uvigo.es)
Diego Moldes Moreira (e-mail: diego@uvigo.es)
Marta María Pazos Currás (e-mail: mcurras@uvigo.es)
Mª Carmen Rodríguez Argüelles (e-mail: mcarmen@uvigo.es)
Mª Ángeles Sanromán Braga (e-mail: sanroman@uvigo.es)
Carmen Sieiro Vázquez

Proporcionar una visión de síntesis de algunos procesos de la Industria Biotecnológica, poniendo de manifiesto la importancia del cambio de escala y los problemas existentes con respecto al medio ambiente, la energía y los recursos naturales
Plan de continxencia === MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade establece unha
planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da
docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
-Lección maxistral realizarase de modo síncrono mediante campus remoto
-Traballo tutelado: o seguimento realizarase mediante campus remoto e proporcionarase aos grupos sesións virtuais para
facilitar a realización do traballo en grupo
* Metodoloxías docentes que se modifican
-Prácticas de laboratorio realizaranse de maneira virtual
-Saída de estudo anúlanse
-Presentación do traballo tutelado: os alumnos realizarán a gravación da presentación que será enviada para a súa
avaliación por parte dun tribunal de profesores do area
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
-Titorías individualizadas previamente concertadas entre o alumno e profesor que se realizarán en despachos
virtuais/plataforma *online
* Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir
-Non hai modificación
* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
-Non é necesaria
* Outras modificacións
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
-Non se modifica a avaliación
* Probas xa realizadas
Proba *XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...
* Probas pendentes que se manteñen
Proba *XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...
* Probas que se modifican
[Proba anterior] =&*gt; [Proba nova]
* Novas probas
* Información adicional
Avaliación: As probas desenvolveranse presencialmente excepto resolución reitoral que indique que deben facerse en forma
non presencial, realizándose desta maneira a través das diferentes ferramentas postas a disposición do profesorado.
Mantéñense os criterios de avaliación adecuando a realización das probas, no caso de ser necesario por indicación en
Resolución Reitoral ,
mediante os medios telemáticos postos a disposión do profesorado.

Competencias do título
Código Competencias do título
A8 Coñecer as bases do deseño e funcionamento dun bioreactor.
A9 Saber deseñar e executar un protocolo completo de purificación dunha molécula, orgánulo ou fracción celular.
A10 Saber realizar o deseño, planificación, avaliación e optimización de sistemas de produción biotecnolóxica.
A11 Deseñar e xestionar proxectos de base biotecnolóxica.
B1 Capacidade de análise e síntese (localización de problemas e identificación das causas e a súa tipoloxía).
B2 Capacidade de organización e planificación de todos os recursos (humanos, materiais, información e infraestruturas).
B3 Capacidade de xestión da información (con apoio de tecnoloxías da información e as comunicacións).
B4 Capacidade de planificación e elaboración de estudos técnicos en biotecnoloxía microbiana, vexetal e animal.
B5 Capacidade de identificar problemas, buscar solucións e aplicalas nun contexto biotecnolóxico profesional ou de investigación.
B6 Capacidade de comunicación oral e escrita dos plans e decisións tomadas.
B7 Capacidade para formular xuízos sobre a problemática ética e social, actual e futura, que propón a Biotecnoloxía.
B9 Capacidade de Traballo en equipo multidepartamental dentro da empresa.
B10 Capacidade de Traballo nun contexto de sostibilidade, caracterizado por: sensibilidade polo medio ambiente e polos diferentes organismos que o integran así como concienciación polo desenvolvemento sostible.
B11 Racionamento crítico e respecto profundo pola ética e a integridade intelectual.
B12 Adaptación a novas situacións legais, ou novidades tecnolóxicas así como a excepcionalidades asociadas a situacións de urxencia.
B13 Aprendizaxe autónoma.
B14 Liderazgo e capacidade de coordinación.
B15 Sensibilización cara á calidade, o respecto medioambiental e o consumo responsable de recursos e a recuperación de residuos.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Deducir las bases del diseño y funcionamiento de un biorreactor utilizando balances de materia y energía en régimen estacionario y no estacionario AM8
BM1
BM13
Diseñar y ejecutar un protocolo completo de purificación de productos de interés biotecnológico AM9
BM2
BM4
BM5
BM6
BM7
BM9
BM10
BM11
BM12
BM14
BM15
Diseñar, planificar, optimizar y evaluar sistemas de producción biotecnológicos AM10
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM9
BM10
BM11
BM12
BM13
BM14
BM15
Analizar y diseñar procesos biotecnológicos y operaciones asociadas AM11
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM9
BM10
BM11
BM12
BM13
BM14
BM15

Contidos
Temas Subtemas
MICROBIOLOGÍA Introducción a la microbiología. Bacterias. Levaduras. Hongos. Extremófilos .
BIOTRANSFORMACIONES Tecnología microbiana. Biotransformación a nivel industrial. Caso práctico.
BIOCATÁLISIS Tecnología enzimática. Biocatálisis en medios no convencionales. Catálisis avanzada
BIORREACTORES Biorreactores ideales. Biorreactores reales de aplicación industrial. Biorreactores reales de aplicación medioambiental
ESTERILIZACIÓN Esterilización por calor. Esterilización por filtración
Esterilización por radiación.
SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN PRODUCTO Equipos. Disrupción celular, Separación de restos celulares: Filtración,
Floculación, Sedimentación y Centrifugación. Separación primaria el concentración: Extracción y Adsorción. Operaciones de purificación del producto: Precipitación, Cromatografía. Operaciones de membrana, Cristalización y Desecación
CASO PRÁCTICO Diseño de un bioproceso a nivel industrial

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba de resposta breve A8 B1 B5 B13 2 13.5 15.5
Sesión maxistral A8 B1 B5 B13 32 32 64
Prácticas de laboratorio B2 B5 B6 B9 B13 B14 B15 3 0 3
Saídas de campo B1 B2 3 4.5 7.5
Traballos tutelados A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 2 38 40
Traballos tutelados A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B6 0 8 8
Portafolios do alumno A9 A10 0 11 11
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba de resposta breve Prueba objetiva dirigida a provocar el recuerdo de una aprendizaje presentada. Se presenta un enunciado en forma de pregunta para responder con una frase específica, palabra, cifra o símbolo.
Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante
Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense en espazos especiais con equipamento especializado (laboratorios científico-técnicos, de idiomas, etc).
Saídas de campo Realización de visitas de formación en empresas, institucións… del sector. A presenza do/a docente é necesaria durante a execución da actividade
Traballos tutelados Realización de actividades que permiten a cooperación de varias materias e enfrontan aos alumnos, traballando en equipo, a problemas abertos. Permiten adestrar, entre outras, as capacidades de aprendizaxe en cooperación, de liderado, de organización, de comunicación e de fortalecemento das relacións persoais.
Traballos tutelados Se realizarán seminarios con los diferentes grupos en los que se darán las directrices para la realización del trabajo tutelado
Portafolios do alumno Memoria donde se recogerán los protocolos, procedimientos y resultados obtenidos durante la ejecución de las prácticas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Proba de resposta breve
Portafolios do alumno
Descrición
Realizaranse seminarios cos diferentes grupos nos que se darán as directrices para a realización do traballo
Para o alumnado con recoñecemento de adicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, o profesor adoptará as medidas que considere oportunas para non perxudicar a súa calificación.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio B2 B5 B6 B9 B13 B14 B15 Se evaluará la asistencia y el aprobechamiento mediante
informes/memoria de prácticas
20
Traballos tutelados A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 Se realizará una memoria y la defensa oral del trabajo. Ambos
items serán evaluados
30
Proba de resposta breve A8 B1 B5 B13 Prova na que se avaliará os coñecementos adquiridos 50
 
Observacións avaliación

Al igual que el resto de las materias del Máster, la evaluación se realizará de manera continua durante las semanas asignadas a la docencia presencial. Tendrán prioridad para obtener MH aquellos alumnos que se evalúen en la primera oportunidad.

Avaliación global. Os alumnos con dedicación a tempo
parcial ou con exención de asitencia poderán optar por ser avaliados
nesta modalidade se non reúnen as condicións para avaliación continua.


Fontes de información
Bibliografía básica

G. Antranikian, Extremophiles, , Publisher Springer

Dilip K. Arora et al, Handbook of fungalbiotechnology , 2004, Marcel Dekker

Graeme M. Walker, Yeast physiology andbiotechnology, 1998, John Wiley Sons H.J. Rehm et al, Biotechnology a multi-volumecomprehensive treatise , 1991, VCH
W. Aehle, Enzymes in industry: production and applications, 2004, Wiley VCH
A. Wiseman, Handbook of enzyme biotechnology,1995, Halsted Press
B. Atkinson et al, Biochemical Engineeringand Biotechnology Handbook, 1991, The McMillan Press
F. Gòdia et al, Ingeniería Bioquímica, 1998,Síntesis
H.W Blanch et al, Biochemical Engineering,1997, Marcel Dekker
J. E. Bu'Lock et al, Biotecnología Básica,1991, Acribia
A. Illanes , Enzyme Biocatalysis. Principles and Applications, 2008, Springer

Kori Horikoshi. Extremophiles Handbook. 2011. Springer

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Procesos e Produtos biotecnolóxicos/610475106

Observacións

Es aconsejable que los alumnos tengan conocimiento de inglés a nivel de compresión de textos, ya que parte de las fuentes de información que consultarán están publicadas en esta lengua.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías