Identifying Data 2020/21
Subject (*) Industrial Biotechnology Code 610475105
Study programme
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Bioloxía
Departamento profesorado máster
Química
Coordinador
Veiga Barbazan, Maria del Carmen
E-mail
m.carmen.veiga@udc.es
Lecturers
Cerdan Villanueva, Maria Esperanza
Gonzalez Siso, Maria Isabel
Veiga Barbazan, Maria del Carmen
E-mail
esper.cerdan@udc.es
isabel.gsiso@udc.es
m.carmen.veiga@udc.es
Web http://masterbiotecnologiaavanzada.com/
General description EN LA DOCENCIA DE LA MATERIA PARTICIPAN TAMBIÉN LOS SIGUIENTES PROFESORES DE LA UVIGO:
Francisco Javier Deive Herva (e-mail: deive@uvigo.es)
Mª Asunción Longo González (e-mail: mlongo@uvigo.es)
Diego Moldes Moreira (e-mail: diego@uvigo.es)
Marta María Pazos Currás (e-mail: mcurras@uvigo.es)
Mª Carmen Rodríguez Argüelles (e-mail: mcarmen@uvigo.es)
Mª Ángeles Sanromán Braga (e-mail: sanroman@uvigo.es)
Carmen Sieiro Vázquez

Proporcionar una visión de síntesis de algunos procesos de la Industria Biotecnológica, poniendo de manifiesto la importancia del cambio de escala y los problemas existentes con respecto al medio ambiente, la energía y los recursos naturales
Contingency plan === MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade establece unha
planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da
docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
-Lección maxistral realizarase de modo síncrono mediante campus remoto
-Traballo tutelado: o seguimento realizarase mediante campus remoto e proporcionarase aos grupos sesións virtuais para
facilitar a realización do traballo en grupo
* Metodoloxías docentes que se modifican
-Prácticas de laboratorio realizaranse de maneira virtual
-Saída de estudo anúlanse
-Presentación do traballo tutelado: os alumnos realizarán a gravación da presentación que será enviada para a súa
avaliación por parte dun tribunal de profesores do area
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
-Titorías individualizadas previamente concertadas entre o alumno e profesor que se realizarán en despachos
virtuais/plataforma *online
* Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir
-Non hai modificación
* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
-Non é necesaria
* Outras modificacións
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
-Non se modifica a avaliación
* Probas xa realizadas
Proba *XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...
* Probas pendentes que se manteñen
Proba *XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...
* Probas que se modifican
[Proba anterior] =&*gt; [Proba nova]
* Novas probas
* Información adicional
Avaliación: As probas desenvolveranse presencialmente excepto resolución reitoral que indique que deben facerse en forma
non presencial, realizándose desta maneira a través das diferentes ferramentas postas a disposición do profesorado.
Mantéñense os criterios de avaliación adecuando a realización das probas, no caso de ser necesario por indicación en
Resolución Reitoral ,
mediante os medios telemáticos postos a disposión do profesorado.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A8 Coñecer as bases do deseño e funcionamento dun bioreactor.
A9 Saber deseñar e executar un protocolo completo de purificación dunha molécula, orgánulo ou fracción celular.
A10 Saber realizar o deseño, planificación, avaliación e optimización de sistemas de produción biotecnolóxica.
A11 Deseñar e xestionar proxectos de base biotecnolóxica.
B1 Capacidade de análise e síntese (localización de problemas e identificación das causas e a súa tipoloxía).
B2 Capacidade de organización e planificación de todos os recursos (humanos, materiais, información e infraestruturas).
B3 Capacidade de xestión da información (con apoio de tecnoloxías da información e as comunicacións).
B4 Capacidade de planificación e elaboración de estudos técnicos en biotecnoloxía microbiana, vexetal e animal.
B5 Capacidade de identificar problemas, buscar solucións e aplicalas nun contexto biotecnolóxico profesional ou de investigación.
B6 Capacidade de comunicación oral e escrita dos plans e decisións tomadas.
B7 Capacidade para formular xuízos sobre a problemática ética e social, actual e futura, que propón a Biotecnoloxía.
B9 Capacidade de Traballo en equipo multidepartamental dentro da empresa.
B10 Capacidade de Traballo nun contexto de sostibilidade, caracterizado por: sensibilidade polo medio ambiente e polos diferentes organismos que o integran así como concienciación polo desenvolvemento sostible.
B11 Racionamento crítico e respecto profundo pola ética e a integridade intelectual.
B12 Adaptación a novas situacións legais, ou novidades tecnolóxicas así como a excepcionalidades asociadas a situacións de urxencia.
B13 Aprendizaxe autónoma.
B14 Liderazgo e capacidade de coordinación.
B15 Sensibilización cara á calidade, o respecto medioambiental e o consumo responsable de recursos e a recuperación de residuos.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Deducir las bases del diseño y funcionamiento de un biorreactor utilizando balances de materia y energía en régimen estacionario y no estacionario AC8
BC1
BC13
Diseñar y ejecutar un protocolo completo de purificación de productos de interés biotecnológico AC9
BC2
BC4
BC5
BC6
BC7
BC9
BC10
BC11
BC12
BC14
BC15
Diseñar, planificar, optimizar y evaluar sistemas de producción biotecnológicos AC10
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC9
BC10
BC11
BC12
BC13
BC14
BC15
Analizar y diseñar procesos biotecnológicos y operaciones asociadas AC11
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC9
BC10
BC11
BC12
BC13
BC14
BC15

Contents
Topic Sub-topic
MICROBIOLOGÍA Introducción a la microbiología. Bacterias. Levaduras. Hongos. Extremófilos .
BIOTRANSFORMACIONES Tecnología microbiana. Biotransformación a nivel industrial. Caso práctico.
BIOCATÁLISIS Tecnología enzimática. Biocatálisis en medios no convencionales. Catálisis avanzada
BIORREACTORES Biorreactores ideales. Biorreactores reales de aplicación industrial. Biorreactores reales de aplicación medioambiental
ESTERILIZACIÓN Esterilización por calor. Esterilización por filtración
Esterilización por radiación.
SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN PRODUCTO Equipos. Disrupción celular, Separación de restos celulares: Filtración,
Floculación, Sedimentación y Centrifugación. Separación primaria el concentración: Extracción y Adsorción. Operaciones de purificación del producto: Precipitación, Cromatografía. Operaciones de membrana, Cristalización y Desecación
CASO PRÁCTICO Diseño de un bioproceso a nivel industrial

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Short answer questions A8 B1 B5 B13 2 13.5 15.5
Guest lecture / keynote speech A8 B1 B5 B13 32 32 64
Laboratory practice B2 B5 B6 B9 B13 B14 B15 3 0 3
Field trip B1 B2 3 4.5 7.5
Supervised projects A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 2 38 40
Supervised projects A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B6 0 8 8
Student portfolio A9 A10 0 11 11
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Short answer questions Prueba objetiva dirigida a provocar el recuerdo de una aprendizaje presentada. Se presenta un enunciado en forma de pregunta para responder con una frase específica, palabra, cifra o símbolo.
Guest lecture / keynote speech Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante
Laboratory practice Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense en espazos especiais con equipamento especializado (laboratorios científico-técnicos, de idiomas, etc).
Field trip Realización de visitas de formación en empresas, institucións… del sector. A presenza do/a docente é necesaria durante a execución da actividade
Supervised projects Realización de actividades que permiten a cooperación de varias materias e enfrontan aos alumnos, traballando en equipo, a problemas abertos. Permiten adestrar, entre outras, as capacidades de aprendizaxe en cooperación, de liderado, de organización, de comunicación e de fortalecemento das relacións persoais.
Supervised projects Se realizarán seminarios con los diferentes grupos en los que se darán las directrices para la realización del trabajo tutelado
Student portfolio Memoria donde se recogerán los protocolos, procedimientos y resultados obtenidos durante la ejecución de las prácticas.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Laboratory practice
Supervised projects
Short answer questions
Student portfolio
Description
Realizaranse seminarios cos diferentes grupos nos que se darán as directrices para a realización do traballo
Para o alumnado con recoñecemento de adicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, o profesor adoptará as medidas que considere oportunas para non perxudicar a súa calificación.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Laboratory practice B2 B5 B6 B9 B13 B14 B15 Se evaluará la asistencia y el aprobechamiento mediante
informes/memoria de prácticas
20
Supervised projects A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 Se realizará una memoria y la defensa oral del trabajo. Ambos
items serán evaluados
30
Short answer questions A8 B1 B5 B13 Prova na que se avaliará os coñecementos adquiridos 50
 
Assessment comments

Al igual que el resto de las materias del Máster, la evaluación se realizará de manera continua durante las semanas asignadas a la docencia presencial. Tendrán prioridad para obtener MH aquellos alumnos que se evalúen en la primera oportunidad.

Avaliación global. Os alumnos con dedicación a tempo
parcial ou con exención de asitencia poderán optar por ser avaliados
nesta modalidade se non reúnen as condicións para avaliación continua.


Sources of information
Basic

G. Antranikian, Extremophiles, , Publisher Springer

Dilip K. Arora et al, Handbook of fungalbiotechnology , 2004, Marcel Dekker

Graeme M. Walker, Yeast physiology andbiotechnology, 1998, John Wiley Sons H.J. Rehm et al, Biotechnology a multi-volumecomprehensive treatise , 1991, VCH
W. Aehle, Enzymes in industry: production and applications, 2004, Wiley VCH
A. Wiseman, Handbook of enzyme biotechnology,1995, Halsted Press
B. Atkinson et al, Biochemical Engineeringand Biotechnology Handbook, 1991, The McMillan Press
F. Gòdia et al, Ingeniería Bioquímica, 1998,Síntesis
H.W Blanch et al, Biochemical Engineering,1997, Marcel Dekker
J. E. Bu'Lock et al, Biotecnología Básica,1991, Acribia
A. Illanes , Enzyme Biocatalysis. Principles and Applications, 2008, Springer

Kori Horikoshi. Extremophiles Handbook. 2011. Springer

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Biotecnological Processes and Products/610475106

Other comments

Es aconsejable que los alumnos tengan conocimiento de inglés a nivel de compresión de textos, ya que parte de las fuentes de información que consultarán están publicadas en esta lengua.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.