Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Biotecnología Industrial Código 610475105
Titulación
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Máster Oficial 1º cuatrimestre
Primero Obligatoria 6
Idioma
Castellano
Gallego
Inglés
Modalidad docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Bioloxía
Departamento profesorado máster
Química
Coordinador/a
Veiga Barbazan, Maria del Carmen
Correo electrónico
m.carmen.veiga@udc.es
Profesorado
Cerdan Villanueva, Maria Esperanza
Gonzalez Siso, Maria Isabel
Veiga Barbazan, Maria del Carmen
Correo electrónico
esper.cerdan@udc.es
isabel.gsiso@udc.es
m.carmen.veiga@udc.es
Web http://masterbiotecnologiaavanzada.com/
Descripción general EN LA DOCENCIA DE LA MATERIA PARTICIPAN TAMBIÉN LOS SIGUIENTES PROFESORES DE LA UVIGO:
Francisco Javier Deive Herva (e-mail: deive@uvigo.es)
Mª Asunción Longo González (e-mail: mlongo@uvigo.es)
Diego Moldes Moreira (e-mail: diego@uvigo.es)
Marta María Pazos Currás (e-mail: mcurras@uvigo.es)
Mª Carmen Rodríguez Argüelles (e-mail: mcarmen@uvigo.es)
Mª Ángeles Sanromán Braga (e-mail: sanroman@uvigo.es)
Carmen Sieiro Vázquez

Proporcionar una visión de síntesis de algunos procesos de la Industria Biotecnológica, poniendo de manifiesto la importancia del cambio de escala y los problemas existentes con respecto al medio ambiente, la energía y los recursos naturales
Plan de contingencia === MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade establece unha
planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da
docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
-Lección maxistral realizarase de modo síncrono mediante campus remoto
-Traballo tutelado: o seguimento realizarase mediante campus remoto e proporcionarase aos grupos sesións virtuais para
facilitar a realización do traballo en grupo
* Metodoloxías docentes que se modifican
-Prácticas de laboratorio realizaranse de maneira virtual
-Saída de estudo anúlanse
-Presentación do traballo tutelado: os alumnos realizarán a gravación da presentación que será enviada para a súa
avaliación por parte dun tribunal de profesores do area
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
-Titorías individualizadas previamente concertadas entre o alumno e profesor que se realizarán en despachos
virtuais/plataforma *online
* Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir
-Non hai modificación
* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
-Non é necesaria
* Outras modificacións
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
-Non se modifica a avaliación
* Probas xa realizadas
Proba *XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...
* Probas pendentes que se manteñen
Proba *XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...
* Probas que se modifican
[Proba anterior] =&*gt; [Proba nova]
* Novas probas
* Información adicional
Avaliación: As probas desenvolveranse presencialmente excepto resolución reitoral que indique que deben facerse en forma
non presencial, realizándose desta maneira a través das diferentes ferramentas postas a disposición do profesorado.
Mantéñense os criterios de avaliación adecuando a realización das probas, no caso de ser necesario por indicación en
Resolución Reitoral ,
mediante os medios telemáticos postos a disposión do profesorado.

Competencias del título
Código Competencias del título
A8 Conocer las bases del diseño y funcionamiento de un biorreactor.
A9 Saber diseñar y ejecutar un protocolo completo de purificación de una molécula, orgánulo o fracción celular.
A10 Saber realizar el diseño, planificación, evaluación y optimización de sistemas de producción biotecnológicos.
A11 Diseñar y gestionar proyectos de base biotecnológica.
B1 Capacidad de análisis y síntesis (localización de problemas e identificación de las causas y su tipología).
B2 Capacidad de organización y planificación de todos los recursos (humanos, materiales, información e infraestructuras).
B3 Capacidad de gestión de la información (con apoyo de tecnologías de la información y las comunicaciones).
B4 Capacidad de planificación y elaboración de estudios técnicos en biotecnología microbiana, vegetal y animal.
B5 Capacidad de identificar problemas, buscar soluciones y aplicarlas en un contexto biotecnológico profesional o de investigación.
B6 Capacidad de comunicación oral y escrita de los planes y decisiones tomadas.
B7 Capacidad para formular juicios sobre la problemática ética y social, actual y futura, que plantea la Biotecnología.
B9 Capacidad de Trabajo en equipo multidepartamental dentro de la empresa.
B10 Capacidad de Trabajo en un contexto de sostenibilidad, caracterizado por: sensibilidad por el medio ambiente y por los diferentes organismos que lo integran así como concienciación por el desarrollo sostenible.
B11 Racionamiento crítico y respeto profundo por la ética y la integridad intelectual.
B12 Adaptación a nuevas situaciones legales, o novedades tecnológicas así como a excepcionalidades asociadas a situaciones de emergencia.
B13 Aprendizaje autónomo.
B14 Liderazgo y capacidad de coordinación.
B15 Sensibilización hacia la calidad, el respeto medioambiental y el consumo responsable de recursos y la recuperación de residuos.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
Conocer y diseñar operaciones unitarias en Ingeniería Ambiental AM8
BM1
BM13
Diseñar y ejecutar un protocolo completo de purificación de productos de interés biotecnológico AM9
BM2
BM4
BM5
BM6
BM7
BM9
BM10
BM11
BM12
BM14
BM15
Diseñar, planificar, optimizar y evaluar sistemas de producción biotecnológicos AM10
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM9
BM10
BM11
BM12
BM13
BM14
BM15
Analizar y diseñar procesos biotecnológicos y operaciones asociadas AM11
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM9
BM10
BM11
BM12
BM13
BM14
BM15

Contenidos
Tema Subtema
MICROBIOLOGÍA Introducción a la microbiología. Bacterias. Levaduras. Hongos. Extremófilos .
BIOTRANSFORMACIONES Tecnología microbiana. Biotransformación a nivel industrial. Caso práctico.
BIOCATÁLISIS Tecnología enzimática. Biocatálisis en medios no convencionales. Catálisis avanzada
BIORREACTORES Biorreactores ideales. Biorreactores reales de aplicación industrial. Biorreactores reales de aplicación medioambiental
ESTERILIZACIÓN Esterilización por calor. Esterilización por filtración
Esterilización por radiación.
SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN PRODUCTO Equipos. Disrupción celular, Separación de restos celulares: Filtración,
Floculación, Sedimentación y Centrifugación. Separación primaria el concentración: Extracción y Adsorción. Operaciones de purificación del producto: Precipitación, Cromatografía. Operaciones de membrana, Cristalización y Desecación
CASO PRÁCTICO Diseño de un bioproceso a nivel industrial

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Prueba de respuesta breve A8 B1 B5 B13 2 13.5 15.5
Sesión magistral A8 B1 B5 B13 32 32 64
Prácticas de laboratorio B2 B5 B6 B9 B13 B14 B15 3 0 3
Salida de campo B1 B2 3 4.5 7.5
Trabajos tutelados A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 2 38 40
Trabajos tutelados A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B6 0 8 8
Portafolio del alumno A9 A10 0 11 11
 
Atención personalizada 1 0 1
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Prueba de respuesta breve Prueba objetiva dirigida a provocar el recuerdo de una aprendizaje presentada. Se presenta un enunciado en forma de pregunta para responder con una frase específica, palabra, cifra o símbolo.
Sesión magistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante
Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense en espazos especiais con equipamento especializado (laboratorios científico-técnicos, de idiomas, etc).
Salida de campo Realización de visitas de formación en empresas, institucións… del sector. A presenza do/a docente é necesaria durante a execución da actividade
Trabajos tutelados Realización de actividades que permiten a cooperación de varias materias e enfrontan aos alumnos, traballando en equipo, a problemas abertos. Permiten adestrar, entre outras, as capacidades de aprendizaxe en cooperación, de liderado, de organización, de comunicación e de fortalecemento das relacións persoais.
Trabajos tutelados Se realizarán seminarios con los diferentes grupos en los que se darán las directrices para la realización del trabajo tutelado
Portafolio del alumno Memoria donde se recogerán los protocolos, procedimientos y resultados obtenidos durante la ejecución de las prácticas.

Atención personalizada
Metodologías
Trabajos tutelados
Prácticas de laboratorio
Trabajos tutelados
Prueba de respuesta breve
Portafolio del alumno
Descripción
Realizaranse seminarios cos diferentes grupos nos que se darán as directrices para a realización do traballo
Para o alumnado con recoñecemento de adicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, o profesor adoptará as medidas que considere oportunas para non perxudicar a súa calificación.

Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Prácticas de laboratorio B2 B5 B6 B9 B13 B14 B15 Se evaluará la asistencia y el aprobechamiento mediante
informes/memoria de prácticas
20
Trabajos tutelados A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 Se realizará una memoria y la defensa oral del trabajo. Ambos
items serán evaluados
30
Prueba de respuesta breve A8 B1 B5 B13 Prova na que se avaliará os coñecementos adquiridos 50
 
Observaciones evaluación

Al igual que el resto de las materias del Máster, la evaluación se realizará de manera continua durante las semanas asignadas a la docencia presencial. Tendrán prioridad para obtener MH aquellos alumnos que se evalúen en la primera oportunidad.

Avaliación global. Os alumnos con dedicación a tempo
parcial ou con exención de asitencia poderán optar por ser avaliados
nesta modalidade se non reúnen as condicións para avaliación continua.

La prueba objetiva de la primera oportunidad se realizará a la finalización de la impartición de la materia. La segunda oportunidad para superar la materia se realizará en el mes de Junio/Julio. Tendrán prioridad para optar a Matrícula de Honra aquellos alumnos que se presenten en la primera oportunidad


Fuentes de información
Básica

G. Antranikian, Extremophiles, , Publisher Springer

Dilip K. Arora et al, Handbook of fungalbiotechnology , 2004, Marcel Dekker

Graeme M. Walker, Yeast physiology andbiotechnology, 1998, John Wiley Sons H.J. Rehm et al, Biotechnology a multi-volumecomprehensive treatise , 1991, VCH
W. Aehle, Enzymes in industry: production and applications, 2004, Wiley VCH
A. Wiseman, Handbook of enzyme biotechnology,1995, Halsted Press
B. Atkinson et al, Biochemical Engineeringand Biotechnology Handbook, 1991, The McMillan Press
F. Gòdia et al, Ingeniería Bioquímica, 1998,Síntesis
H.W Blanch et al, Biochemical Engineering,1997, Marcel Dekker
J. E. Bu'Lock et al, Biotecnología Básica,1991, Acribia
A. Illanes , Enzyme Biocatalysis. Principles and Applications, 2008, Springer

Kori Horikoshi. Extremophiles Handbook. 2011. Springer

Complementária


Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que continúan el temario
Procesos y Productos biotecnológicos/610475106

Otros comentarios

Es aconsejable que los alumnos tengan conocimiento de inglés a nivel de compresión de textos, ya que parte de las fuentes de información que consultarán están publicadas en esta lengua.(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías