Identifying Data 2020/21
Subject (*) Biotecnological Processes and Products Code 610475106
Study programme
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 3
Language
Spanish
Galician
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Departamento profesorado máster
Química
Coordinador
Veiga Barbazan, Maria del Carmen
E-mail
m.carmen.veiga@udc.es
Lecturers
Veiga Barbazan, Maria del Carmen
E-mail
m.carmen.veiga@udc.es
Web http://masterbiotecnologiaavanzada.com/
General description IMPORTANTE: As plataformas de guías docentes das dúas universidades, aínda sendo similares, teñen lixeiras diferenzas. En caso de que exista algunha discrepancia entre as guías, terase en conta a publicada na páxina web do máster.
NA DOCENCIA DA MATERIA PARTICIPAN TAMÉN OS SEGUINTES PROFESORES DA UVIGO:
Francisco Javier Deive Herva (e-mail: deive@uvigo.es)
Mª Asunción Longo González (e-mail: mlongo@uvigo.es)
Emilio Rosales Villanueva (e-mail: emiliorv@uvigo.es)

Conceptos básicos de análise e deseño de procesos biotecnolóxicos, con especial énfasis nos aspectos de integración e boas prácticas. Introducción á optimización, modelado e simulación de procesos biotecnolóxicos.
Contingency plan === MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una
planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento
da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen / modifican
Mantéñense as metodoloxías indicadas na guía; en caso de alerta sanitaria, levaránse a cabo en modalidade non presencial,
a través das plataformas docentes e campus remotos das universidades.
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Atenderanse as titorías por vía telemática (correo electrónico, campus remoto).
* Modificacións (se proceder) dos contidos a impartir
Mantéñense os mesmos contidos.
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe.
A bibliografía proporcionada é suficiente.
* Outras modificacións
Non proceden.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Mantense o sistema de avaliación, coa única excepción de que as probas se realizarán de modo non presencial, de ser
necesario.
* Información adicional
Alumnado vulnerable: realizarase a adecuación metodolóxica, facilitándolle información específica adicional, de acreditarse
que non pode ter acceso aos contidos impartidos de forma convencional.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A8 Coñecer as bases do deseño e funcionamento dun bioreactor.
A9 Saber deseñar e executar un protocolo completo de purificación dunha molécula, orgánulo ou fracción celular.
A10 Saber realizar o deseño, planificación, avaliación e optimización de sistemas de produción biotecnolóxica.
A11 Deseñar e xestionar proxectos de base biotecnolóxica.
B1 Capacidade de análise e síntese (localización de problemas e identificación das causas e a súa tipoloxía).
B2 Capacidade de organización e planificación de todos os recursos (humanos, materiais, información e infraestruturas).
B3 Capacidade de xestión da información (con apoio de tecnoloxías da información e as comunicacións).
B4 Capacidade de planificación e elaboración de estudos técnicos en biotecnoloxía microbiana, vexetal e animal.
B5 Capacidade de identificar problemas, buscar solucións e aplicalas nun contexto biotecnolóxico profesional ou de investigación.
B6 Capacidade de comunicación oral e escrita dos plans e decisións tomadas.
B7 Capacidade para formular xuízos sobre a problemática ética e social, actual e futura, que propón a Biotecnoloxía.
B9 Capacidade de Traballo en equipo multidepartamental dentro da empresa.
B10 Capacidade de Traballo nun contexto de sostibilidade, caracterizado por: sensibilidade polo medio ambiente e polos diferentes organismos que o integran así como concienciación polo desenvolvemento sostible.
B11 Racionamento crítico e respecto profundo pola ética e a integridade intelectual.
B12 Adaptación a novas situacións legais, ou novidades tecnolóxicas así como a excepcionalidades asociadas a situacións de urxencia.
B13 Aprendizaxe autónoma.
B14 Liderazgo e capacidade de coordinación.
B15 Sensibilización cara á calidade, o respecto medioambiental e o consumo responsable de recursos e a recuperación de residuos.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer as bases do deseño e funcionamiento dun biorreactor utilizando balances de materia e enerxía en réxime estacionario e non estacionario AC8
Saber deseñar e executar un protocolo completo de purificación de produtos de interés biotecnolóxico AC9
Saber deseñar, planificar, optimizar e evaluar sistemas de produción biotecnolóxicos AC10
Saber analizar e deseñar procesos biotecnolóxicos e operacións asociadas AC11
Identificar y extraer de la literatura especializada la información necesaria para la resolución de los problemas planteados BC1
BC3
BC13
Comprender y practicar la dinámica de trabajo en equipo y desarrollo de habilidades directivas y organizativas BC2
BC9
BC14
Elaborar protocolos de actuación técnicos de interés biotecnológico BC4
BC5
BC12
Planificar y diseñar estrategias en las empresas de Biotecnología dentro del contexto de sostenibilidad BC7
BC10
BC11
BC15
Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y defenderlo ante expertos en la temática BC6

Contents
Topic Sub-topic
1. Análisis de procesos biotecnológicos Interpretación y elaboración de diagramas de flujo
2. Diseño de procesos biotecnológicos: conceptos generales Diseño conceptual de procesos, fundamentos de diseño jerarquizado.
3. Integración de procesos Acondicionamiento de materias primas, reacción, separación, purificación. Integración energética
4. Buenas prácticas de manufactura (GMP) Estándares de calidad en procesos biotecnológicos.
3. Modelado y simulación de procesos biotecnológicos Descripción de fenómenos de transporte y biotransformación. Introducción a la simulación dinámica. Modelado y simulación de bioprocesos en sistemas homogéneos y en sistemas con distribución espacial.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A8 A9 A10 10 20 30
Case study B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 4.5 9.5 14
ICT practicals A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 8 16 24
Short answer questions A8 A9 A10 2 0 2
Student portfolio B1 B2 B3 B4 B6 B7 B11 B13 0 4.5 4.5
 
Personalized attention 0.5 0 0.5
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Case study Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos alternativos de solución.
ICT practicals Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas, e de adquisición de habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo, desenvolvidas en aulas de informática.
Short answer questions Proba obxectiva dirixida a provocar o recordo dunha aprendizaxe presentada. Preséntase un enunciado en forma de pregunta para responder cunha frase específica, palabra, cifra ou símbolo.
Student portfolio Informe/memoria onde se recolle o traballo realizado nas prácticas.

Personalized attention
Methodologies
Guest lecture / keynote speech
Case study
ICT practicals
Description
La actividade docente desarrollada será participativa en todas as metodoloxías a empregar.
Atenderase as cuestión planteadas polo alumnado, principalmente durante as sesións presenciais.

Asesoraráse ao alumno, si é necesario, para o análisis de casos prácticos e a realización de prácticas de ordenador, principalmente durante as sesións presenciais.
Para el alumnado con reconocimiento de dedicación a tiempo parcial y dispensa académica de exención de asistencia, el profesor adoptará las medidas que considere oportunas para no perjudicar su calificación.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Guest lecture / keynote speech A8 A9 A10 Proba de resposta curta para avaliar os resultados da aprendizaxe 50
Case study B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 Seguimento do traballo do alumno 20
ICT practicals A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 Avaliarase o informe/memoria de prácticas presentado 30
 
Assessment comments

Al igual que el resto de las materias del Máster, la evaluación se realizará de manera continua durante las semanas asignadas a la docencia presencial. La fecha del mismo coincidirá con él último día del periodo docente de la materia. Tendrán prioridad para obtener MH aquellos alumnos que se evalúen en la primera oportunidad.

La prueba objetiva de la primera oportunidad se realizará a la finalización de la impartición de la materia. La segunda oportunidad para superar la materia se realizará en el mes de Junio-Julio. Tendrán prioridad para optar a Matrícula de Honra aquellos alumnos que se presenten en la primera oportunidad


Sources of information
Basic

-Warren D. Seider, J. D. Seader, Daniel R. Lewin, Soemantri Widagdo, Product and process design principles : synthesis, analysis, and evaluation, 3rd ed., 2010

-Robin Smith, Chemical process design and integration, , 2005 

-L.T. Biegler, I.E. Grossmann, and A.W. Westerberg, Systematic methods of chemical process design, , 1997

-Henry C. Vogel and Celeste L. Todaro, Fermentation and biochemical engineering handbook : principles, process design and equipment, 3rd ed., 2014

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Industrial Biotechnology /610475105

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments
É aconsellable que os alumnos teñan coñecementos de inglés a nivel de comprensión de textos, xa que a maior parte das fontes de información que consultarán están publicadas nesa lingua


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.