Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Procesos e Produtos biotecnolóxicos Código 610475106
Titulación
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Departamento profesorado máster
Química
Coordinación
Veiga Barbazan, Maria del Carmen
Correo electrónico
m.carmen.veiga@udc.es
Profesorado
Veiga Barbazan, Maria del Carmen
Correo electrónico
m.carmen.veiga@udc.es
Web http://masterbiotecnologiaavanzada.com/
Descrición xeral IMPORTANTE: As plataformas de guías docentes das dúas universidades, aínda sendo similares, teñen lixeiras diferenzas. En caso de que exista algunha discrepancia entre as guías, terase en conta a publicada na páxina web do máster.
NA DOCENCIA DA MATERIA PARTICIPAN TAMÉN OS SEGUINTES PROFESORES DA UVIGO:
Francisco Javier Deive Herva (e-mail: deive@uvigo.es)
Mª Asunción Longo González (e-mail: mlongo@uvigo.es)
Emilio Rosales Villanueva (e-mail: emiliorv@uvigo.es)

Conceptos básicos de análise e deseño de procesos biotecnolóxicos, con especial énfasis nos aspectos de integración e boas prácticas. Introducción á optimización, modelado e simulación de procesos biotecnolóxicos.
Plan de continxencia === MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una
planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento
da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen / modifican
Mantéñense as metodoloxías indicadas na guía; en caso de alerta sanitaria, levaránse a cabo en modalidade non presencial,
a través das plataformas docentes e campus remotos das universidades.
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Atenderanse as titorías por vía telemática (correo electrónico, campus remoto).
* Modificacións (se proceder) dos contidos a impartir
Mantéñense os mesmos contidos.
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe.
A bibliografía proporcionada é suficiente.
* Outras modificacións
Non proceden.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Mantense o sistema de avaliación, coa única excepción de que as probas se realizarán de modo non presencial, de ser
necesario.
* Información adicional
Alumnado vulnerable: realizarase a adecuación metodolóxica, facilitándolle información específica adicional, de acreditarse
que non pode ter acceso aos contidos impartidos de forma convencional.

Competencias do título
Código Competencias do título
A8 Coñecer as bases do deseño e funcionamento dun bioreactor.
A9 Saber deseñar e executar un protocolo completo de purificación dunha molécula, orgánulo ou fracción celular.
A10 Saber realizar o deseño, planificación, avaliación e optimización de sistemas de produción biotecnolóxica.
A11 Deseñar e xestionar proxectos de base biotecnolóxica.
B1 Capacidade de análise e síntese (localización de problemas e identificación das causas e a súa tipoloxía).
B2 Capacidade de organización e planificación de todos os recursos (humanos, materiais, información e infraestruturas).
B3 Capacidade de xestión da información (con apoio de tecnoloxías da información e as comunicacións).
B4 Capacidade de planificación e elaboración de estudos técnicos en biotecnoloxía microbiana, vexetal e animal.
B5 Capacidade de identificar problemas, buscar solucións e aplicalas nun contexto biotecnolóxico profesional ou de investigación.
B6 Capacidade de comunicación oral e escrita dos plans e decisións tomadas.
B7 Capacidade para formular xuízos sobre a problemática ética e social, actual e futura, que propón a Biotecnoloxía.
B9 Capacidade de Traballo en equipo multidepartamental dentro da empresa.
B10 Capacidade de Traballo nun contexto de sostibilidade, caracterizado por: sensibilidade polo medio ambiente e polos diferentes organismos que o integran así como concienciación polo desenvolvemento sostible.
B11 Racionamento crítico e respecto profundo pola ética e a integridade intelectual.
B12 Adaptación a novas situacións legais, ou novidades tecnolóxicas así como a excepcionalidades asociadas a situacións de urxencia.
B13 Aprendizaxe autónoma.
B14 Liderazgo e capacidade de coordinación.
B15 Sensibilización cara á calidade, o respecto medioambiental e o consumo responsable de recursos e a recuperación de residuos.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as bases do deseño e funcionamiento dun biorreactor utilizando balances de materia e enerxía en réxime estacionario e non estacionario AM8
Saber deseñar e executar un protocolo completo de purificación de produtos de interés biotecnolóxico AM9
Saber deseñar, planificar, optimizar e evaluar sistemas de produción biotecnolóxicos AM10
Saber analizar e deseñar procesos biotecnolóxicos e operacións asociadas AM11
Identificar y extraer de la literatura especializada la información necesaria para la resolución de los problemas planteados BM1
BM3
BM13
Comprender y practicar la dinámica de trabajo en equipo y desarrollo de habilidades directivas y organizativas BM2
BM9
BM14
Elaborar protocolos de actuación técnicos de interés biotecnológico BM4
BM5
BM12
Planificar y diseñar estrategias en las empresas de Biotecnología dentro del contexto de sostenibilidad BM7
BM10
BM11
BM15
Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y defenderlo ante expertos en la temática BM6

Contidos
Temas Subtemas
1. Análisis de procesos biotecnológicos Interpretación y elaboración de diagramas de flujo
2. Diseño de procesos biotecnológicos: conceptos generales Diseño conceptual de procesos, fundamentos de diseño jerarquizado.
3. Integración de procesos Acondicionamiento de materias primas, reacción, separación, purificación. Integración energética
4. Buenas prácticas de manufactura (GMP) Estándares de calidad en procesos biotecnológicos.
3. Modelado y simulación de procesos biotecnológicos Descripción de fenómenos de transporte y biotransformación. Introducción a la simulación dinámica. Modelado y simulación de bioprocesos en sistemas homogéneos y en sistemas con distribución espacial.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A8 A9 A10 10 20 30
Estudo de casos B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 4.5 9.5 14
Prácticas a través de TIC A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 8 16 24
Proba de resposta breve A8 A9 A10 2 0 2
Portafolios do alumno B1 B2 B3 B4 B6 B7 B11 B13 0 4.5 4.5
 
Atención personalizada 0.5 0 0.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Estudo de casos Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos alternativos de solución.
Prácticas a través de TIC Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas, e de adquisición de habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo, desenvolvidas en aulas de informática.
Proba de resposta breve Proba obxectiva dirixida a provocar o recordo dunha aprendizaxe presentada. Preséntase un enunciado en forma de pregunta para responder cunha frase específica, palabra, cifra ou símbolo.
Portafolios do alumno Informe/memoria onde se recolle o traballo realizado nas prácticas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Estudo de casos
Prácticas a través de TIC
Descrición
La actividade docente desarrollada será participativa en todas as metodoloxías a empregar.
Atenderase as cuestión planteadas polo alumnado, principalmente durante as sesións presenciais.

Asesoraráse ao alumno, si é necesario, para o análisis de casos prácticos e a realización de prácticas de ordenador, principalmente durante as sesións presenciais.
Para el alumnado con reconocimiento de dedicación a tiempo parcial y dispensa académica de exención de asistencia, el profesor adoptará las medidas que considere oportunas para no perjudicar su calificación.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A8 A9 A10 Proba de resposta curta para avaliar os resultados da aprendizaxe 50
Estudo de casos B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 Seguimento do traballo do alumno 20
Prácticas a través de TIC A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 Avaliarase o informe/memoria de prácticas presentado 30
 
Observacións avaliación

Al igual que el resto de las materias del Máster, la evaluación se realizará de manera continua durante las semanas asignadas a la docencia presencial. La fecha del mismo coincidirá con él último día del periodo docente de la materia. Tendrán prioridad para obtener MH aquellos alumnos que se evalúen en la primera oportunidad.

La prueba objetiva de la primera oportunidad se realizará a la finalización de la impartición de la materia. La segunda oportunidad para superar la materia se realizará en el mes de Junio-Julio. Tendrán prioridad para optar a Matrícula de Honra aquellos alumnos que se presenten en la primera oportunidad


Fontes de información
Bibliografía básica

-Warren D. Seider, J. D. Seader, Daniel R. Lewin, Soemantri Widagdo, Product and process design principles : synthesis, analysis, and evaluation, 3rd ed., 2010

-Robin Smith, Chemical process design and integration, , 2005 

-L.T. Biegler, I.E. Grossmann, and A.W. Westerberg, Systematic methods of chemical process design, , 1997

-Henry C. Vogel and Celeste L. Todaro, Fermentation and biochemical engineering handbook : principles, process design and equipment, 3rd ed., 2014

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Biotecnoloxía Industrial/610475105

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
É aconsellable que os alumnos teñan coñecementos de inglés a nivel de comprensión de textos, xa que a maior parte das fontes de información que consultarán están publicadas nesa lingua


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías