Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Organización e xestión: xestión empresarial e xestión eficaz do laboratorio Código 610475201
Titulación
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 4.5
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Departamento profesorado máster
Economía
Empresa
Coordinación
Teijeiro Álvarez, Mercedes
Correo electrónico
mercedes.teijeiro@udc.es
Profesorado
Rodriguez Fernandez, Maria Jose
Teijeiro Álvarez, Mercedes
Correo electrónico
maria.jose.rfernandez@udc.es
mercedes.teijeiro@udc.es
Web http://masterbiotecnologiaavanzada.com/
Descrición xeral IMPORTANTE: As plataformas de guías docentes das dúas universidades, aínda sendo similares, teñen lixeiras diferenzas. En caso de que exista algunha discrepancia entre as guías, terase en conta a publicada na páxina web do máster.
NA DOCENCIA DESTA MATERIA PARTICIPA TAMÉN O SEGUINTE PROFESORADO DA UVIGO:
Pedro Pablo Gallego Veigas (e-mail: pgallego@uvigo.es)
O DECANO DO COLEXIO OFICIAL DE BIÓLOGOS E DIRECTOR DO CENTRO ANALÍTICO MÍGUEZ Y MUÍÑOS:
José Pelayo Míguez Baños (e-mail: direcciontecnica@laboratoriocalidad.com)
E A DIRECTORA DA OTRI-UVIGO (OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DA INVESTIGACIÓN DA UVIGO):
Ángeles López Lozano (e-mail: dirotri@uvigo.es)
Nesta materia preténdese que o alumnado adquira competencias en saber xestionar e traballar con garantías de calidade, éticas e de plena legalidade nun laboratorio biotecnolóxico. Isto implica, capacidade de organización e planificación dos RRHH; capacidade de comunicación oral e escrita; capacidade de traballlar nun entorno respetuoso co medio ambiente; capacidade de liderazgo e coordinación.
Plan de continxencia En caso de que a situación sanitaria o requiera a modalidade docente podería pasar a ser semipresencial ou non presencial. As modificacións das metodoloxías serían as seguintes:
1. Modificacións nos contidos
Non se realizan cambios nos contidos
2. Metodoloxías
Non se realizan cambios nas metodoloxías docentes.
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Las sesiones de tutorización se desarrollarán mediante diversos métodos de comunicación con los estudiantes bajo la modalidad de concertación de cita previa por:
- Correo electrónico.
- A través de campus remoto.

4. Modificacións na avaliación
Non se realizan cambios na avaliación.

5. Sobre as condicións de avaliación:
Non hai modificacións.

6. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai modificacións.

Competencias do título
Código Competencias do título
A12 Coñecer e saber aplicar os sistemas de control de calidade vixente.
A13 Saber xestionar e traballar con garantías en calquera laboratorio biotecnolóxico do ámbito público ou privado.
A14 Ter unha visión integrada dos procesos de I+D+i desde o descubrimento de novos coñecementos básicos ata o desenvolvemento de aplicacións concretas deste coñecemento e a introdución no mercado de novos produtos biotecnolóxicos.
A15 Saber deseñar unha investigación prospectiva de mercado para un produto biotecnolóxico.
A16 Coñecer e analizar os aspectos financeiros que se están expansionando no mercado biotecnolóxico.
B1 Capacidade de análise e síntese (localización de problemas e identificación das causas e a súa tipoloxía).
B2 Capacidade de organización e planificación de todos os recursos (humanos, materiais, información e infraestruturas).
B3 Capacidade de xestión da información (con apoio de tecnoloxías da información e as comunicacións).
B4 Capacidade de planificación e elaboración de estudos técnicos en biotecnoloxía microbiana, vexetal e animal.
B5 Capacidade de identificar problemas, buscar solucións e aplicalas nun contexto biotecnolóxico profesional ou de investigación.
B6 Capacidade de comunicación oral e escrita dos plans e decisións tomadas.
B7 Capacidade para formular xuízos sobre a problemática ética e social, actual e futura, que propón a Biotecnoloxía.
B8 Capacidade de comunicación eficazmente coa comunidade científica, profesional e académica, así como con outros sectores e medios de comunicación.
B9 Capacidade de Traballo en equipo multidepartamental dentro da empresa.
B10 Capacidade de Traballo nun contexto de sostibilidade, caracterizado por: sensibilidade polo medio ambiente e polos diferentes organismos que o integran así como concienciación polo desenvolvemento sostible.
B11 Racionamento crítico e respecto profundo pola ética e a integridade intelectual.
B12 Adaptación a novas situacións legais, ou novidades tecnolóxicas así como a excepcionalidades asociadas a situacións de urxencia.
B13 Aprendizaxe autónoma.
B14 Liderazgo e capacidade de coordinación.
B15 Sensibilización cara á calidade, o respecto medioambiental e o consumo responsable de recursos e a recuperación de residuos.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e saber aplicar os sistemas de control de calidade vixentes que permitan xestionar e traballar en diferentes laboratorios AM12
AM13
Adquirir unha visión integrada dos procesos de I+D+i dende os coñecementos básicos ata a súa introducción no mercado. AM14
Coñecer os métodos de investigación prospectiva de mercados para un producto biotecnolóxico, e os aspectos financeiros necesarios para o éxito dun producto no mercado AM15
AM16
Desenrolar a capacidade de análise e síntese BM1
Adquirir a capacidade de organizar as tarefas e o tempo BM2
Adquirir coñecementos de inglés relativos ao ámbito de estudio BM4
Saber buscar e interpretar información procedente de fontes diversas BM6
Resolver problemas e tomar decisións de forma efectiva BM7
Desenrrolar a capacidade de aprendizaxe autónomo BM8
Traballar en colaboración BM9
Desenrrolar o razoamento crítico BM10
Sensibilizarse polos temas medioambientais BM13
Desenrrolar a creatividade BM14
Asumir un compromiso coa calidade BM15
Capacidade de xestión da información (con apoio das tecnoloxías da información e as comunicacións) e para identificar problemas e buscar solucións en un contexto biotecnolóxico BM3
BM5
Razoamento crítico e respeto profundo pola ética e a integridade intelectual e adaptación a novas situacións legais o novedades tecnolóxicas, así como a excepcionalidades asociadas a situacións de urxencia. BM11
BM12

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1 Organización de empresas de biotecnoloxía
Tema 2 Marketing e organización de redes comerciais
Tema 3 Análisis financeiro
Tema 4 Bases da I+D. Visión global dos programas de I+D. preparación e xestión de proxectos de I+D. Proxectos europeos (EU framework).
Tema 5 A transferencia de tecnoloxía: valorización do coñecemento transferibel. A proteción do coñecemento. A creación dunha empresa de base tecnolóxica.
Tema 6 Rol e funcionamiento dun laboratorio (normas famiias ISO 9000)
Tema 7 Xestion de Recursos Humáns e de equipos de traballo: seguidade no laboratorio
Tema 8 Sistemas para a optimización de procesos. xestión documental, metroloxía e LIMS
Tema 9 Técnicas para mellorar o rendemento do laboratorio: calificación e calibración de equipos de análise. Estadística aplicada.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A12 A13 A14 A15 A16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 3 12 15
Solución de problemas A12 A13 A14 A15 A16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 1 2 3
Sesión maxistral A12 A13 A14 A15 A16 30 60 90
Actividades iniciais B2 2 2 4
 
Atención personalizada 0.5 0 0.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Técnica mediante a que se ten que resolver unha situación problemática concreta, a partir dos coñecementos que se traballaron, que pode ter máis dunha posible solución.
Solución de problemas Técnica mediante a que se ten que resolver unha situación problemática concreta, a partir dos coñecementos que se traballaron, que pode ter máis dunha posible solución.
Sesión maxistral Explicación na aula dos diferentes temas con apoio de medios audiovisuais e transparencias.
Actividades iniciais Actividades que se levan a cabo antes de iniciar calquera proceso de ensino-aprendizaxe a fin de coñecer as competencias, intereses e/ou motivacións que posúe o alumnado para o logro dos obxectivos que se queren alcanzar, vinculados a un programa formativo. Con ela preténdese obter información relevante que permita articular a docencia para favorecer aprendizaxes eficaces e significativos, que partan dos saberes previos do alumnado.

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Descrición
Realizarase unha labor de seguemento cos alumnos, sobre os casos propuestos e a documentación adxuntada
Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, o profesorado adoptará as medidas que considere oportunas para no perxudicar a súa calificación.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A12 A13 A14 A15 A16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 A distribución da puntuación explicarase na presentación da materira polo profesorado correspondente. 38
Solución de problemas A12 A13 A14 A15 A16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 A distribución da puntuación explicarase na presentación da materira polo profesorado correspondente. 62
 
Observacións avaliación

A puntuación final do módulo repartirase proporcionalmente ás horas de clase impartidas polo profesorado. Ao comezo das clases oprofesorado explicará en que consiste a evaluación continua. As matrículas de honra condederanse a aqueles estudantes que superando un 9, alcancen a máxima calificación na primeira oportunidade en cada unha das universidades.


Fontes de información
Bibliografía básica Fernández Espina, C., y Mazziota, D., (2005). Gestión de la calidad en el laboratorio clínico,. Medica Panamericana
Hormiga, E., Batista, R. y Sánchez, A (2008). El Capital Intelectual en las empresas de nueva creación: influencia de los activos intangibles en el éxito empresarial. Santa Cruz de Tenerife: Fundación FYDE-CAJA Canarias
Claver Cortés, E., (2011). Gestión de la calidad y gestión medioambiental,. Pirámide

Bibliografía complementaria Hoyle y Thompson, (2002). Del aseguramiento a la gestión de la calidad. el enfoque basado en procesos. Pirámide


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Auditoría de empresas biotecnolóxicas/610475202
Aspectos legais e éticos en Biotecnoloxía/610475203

Materias que continúan o temario
Análise de alimentos, seguridade alimentaria e trazabilidade/610475302

Observacións

A coordinadora deste curso é a profesora Mercedes Teijeiro Álvarez (mercedes.teijeiro@udc.es) e o coordinador da UVIGO é o profesor Pedro Pablo Gallego Veigas (pgallego@uvigo.es).(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías