Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Auditoría de empresas biotecnolóxicas Código 610475202
Titulación
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 4.5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Bioloxía
Departamento profesorado máster
Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Fernandez Feal, Maria Mercedes del Coro
Correo electrónico
coro.ffeal@udc.es
Profesorado
Bouza Fernandez, Maria Sonia
Fernandez Feal, Maria Mercedes del Coro
Correo electrónico
sonia.bouzaf@udc.es
coro.ffeal@udc.es
Web http://masterbiotecnologiaavanzada.com/
Descrición xeral A materia encádrase dentro do módulo 2: Xestión, Control e Auditoría de Bioempresas e xunto ás outras dúas materias que constitúen o módulo permite ao alumno coñecer e dispoñer das ferramentas necesarias para traballar dentro ou na implantación dun sistema de xestión de calidade. Dota ao alumno dos recursos necesarios para desenvolver as capacidades que lle permitan planificar e desenvolver as estratexias requiridas para a correcta xestión do sistema de xestión de calidade en empresas biotecnológicas; ensínalle a utilizar as ferramentas básicas necesarias para a implementación dun sistema de calidade e seguridade en laboratorios e empresas de acordo ás normativas vixentes e introdúcelle nos aspectos legais que regulan profesión de Biotecnólogo.

Plan de continxencia 1.Modificacións nos contidos
- Non se realizarán cambios.
2.Metodoloxías
Metodoloxías docentes que se manteñen
- Sesión maxistral.
- Estudo de casos (computa na avaliación).
- Simulación (computa na avaliación).
Metodoloxías docentes que se modifican
- Proba mixta: Cuestionario realizado a través do Moodle.
3.Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas.
- Moodle: Diariamente; para o desenvolvemento dos contidos teóricos da materia.
- Teams: Diariamente; sesión en grupo grande para o avance dos contidos teóricos e estudo de casos na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario de aulas da facultade.
Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades da aprendizaxe do alumando para desenvolver o traballo da materia.
4.Modificacións na avaliación
Mantéñense as mesmas que figuran na guía docente, agás que:
- a proba mixta realizarase a través do Moodle.
- empregarase Teams en sesións de grupos pequenos (ata 6 persoas) para a realización da “simulación de auditoría”, nas datas e horarios previstos no calendario do curso.

Observacións de avaliación:
Para o cálculo final da nota dos alumnos que para superar a materia deban recorrer a examinarse na segunda oportunidade, manterase a nota obtida na parte práctica (simulación) e no estudo de casos.

A "Dispensa Académica" non exime ao estudante a tempo parcial da participación en actividades enmarcadas na avaliación global da materia.

5.Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios.

Competencias do título
Código Competencias do título
A11 Deseñar e xestionar proxectos de base biotecnolóxica.
A12 Coñecer e saber aplicar os sistemas de control de calidade vixente.
A19 Coñecer todos os aspectos legais no ámbito da Biotecnoloxía.
A20 Saber implantar os sistemas de calidade e seguridade en laboratorios e empresas de acordo coas normativas vixentes.
B1 Capacidade de análise e síntese (localización de problemas e identificación das causas e a súa tipoloxía).
B2 Capacidade de organización e planificación de todos os recursos (humanos, materiais, información e infraestruturas).
B3 Capacidade de xestión da información (con apoio de tecnoloxías da información e as comunicacións).
B4 Capacidade de planificación e elaboración de estudos técnicos en biotecnoloxía microbiana, vexetal e animal.
B5 Capacidade de identificar problemas, buscar solucións e aplicalas nun contexto biotecnolóxico profesional ou de investigación.
B6 Capacidade de comunicación oral e escrita dos plans e decisións tomadas.
B7 Capacidade para formular xuízos sobre a problemática ética e social, actual e futura, que propón a Biotecnoloxía.
B8 Capacidade de comunicación eficazmente coa comunidade científica, profesional e académica, así como con outros sectores e medios de comunicación.
B9 Capacidade de Traballo en equipo multidepartamental dentro da empresa.
B10 Capacidade de Traballo nun contexto de sostibilidade, caracterizado por: sensibilidade polo medio ambiente e polos diferentes organismos que o integran así como concienciación polo desenvolvemento sostible.
B11 Racionamento crítico e respecto profundo pola ética e a integridade intelectual.
B12 Adaptación a novas situacións legais, ou novidades tecnolóxicas así como a excepcionalidades asociadas a situacións de urxencia.
B13 Aprendizaxe autónoma.
B14 Liderazgo e capacidade de coordinación.
B15 Sensibilización cara á calidade, o respecto medioambiental e o consumo responsable de recursos e a recuperación de residuos.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade de análise e síntese (localización de problemas e identificación das causas e a súa tipoloxía). AM20
BM1
Capacidade de organización e planificación de todos os recursos (humans, materiais, información e infraestructuras). BM2
Capacidade de xestión da información (con apoio de tecnoloxías da información e as comunicacións). BM3
Capacidade de planificación e elaboración de estudios técnicos en biotecnoloxía microbiana, vexetal e animal. BM4
Capacidade de identificar problemas, buscar solucións e aplicalas nun contexto biotecnolóxico profesional ou de investigación. BM5
Capacidade de comunicación oral e escrita dos plans e decisións tomadas. BM6
Capacidade para formular xuicios sobre a problemática ética e social, actual e futura, que plantea a Biotecnoloxía. BM7
Capacidade de comunicación eficazmente coa comunidade científica, profesional e académica, así como con outros sectores e medios de comunicación. BM8
Capacidade de Traballo en equipo multidepartamental dentro da empresa BM9
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvimiento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. BM10
Racionamiento crítico e respeto profundo pola ética e a integridade intelectual. BM11
Adaptación a novas situacións legais, ou novedades tecnolóxicas así como a excepcionalidades asociadas a situacións de emerxencia. BM12
Aprendizaxe autónomo. BM13
Liderazgo e capacidade de coordinación. BM14
Sensibilización de face á calidade, co medioambiente, o consumo responsable dos recursos, así como coa recuperación e tratamento de residuos. BM15
Coñecer e saber aplicar os sistemas de control de calidade vixente. AM12
Coñecer todos os aspectos legais no ámbito da Biotecnoloxía. AM19
Saber implantar os sistemas de calidade e seguridade en laboratorios e empresas de acordo coas normativas vixentes. AM11
AM20
BM1

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1: Calidade e empresa
1.1 Concepto de calidade.
1.2 Evolución concepto de calidade.
1.3 Estratexias de calidade.
1.4 Ferramentas básicas da calidade.
1.5 Principios da calidade total.
Tema 2: Infraestructura da Calidade e Seguridade Industrial. 2.1 Norma e normalización.
2.2 Organismos de normalización.
2.3 A certificación.
2.4 A acreditación.
Tema 3: Sistemas de Xestión de Calidade. 3.1 Definición de sistemas de xestión de calidade.
3.2 Modelos de xestión de calidade
3.3 Modelo EFQM.
3.4 Norma UNE-NISO 9001
3.5 A certificación ISO 9001 no mundo.
Tema 4: Auditorias de Calidade. 4.1 Definición e obxectivos das auditorias.
4.2 Tipos de auditorias.
4.3 Norma ISO 19011
4.4 Sistemática das auditorias.
Tema 5: A acreditación de laboratorios: norma UNE-EN ISO 17025 5.1 Antecedentes.
5.2 Obxectivos da norma UNE-EN ISO 17025.
5.3 Relación da norma UNE-EN ISO 17025 coa norma UNE-EN ISO 9001.
5.4 Estrutura da norma.
Tema 6: Aseguramento e control de calidade. 6.1 GMP: Boas prrácticas en fabricación.
6.2 GLP: Boas prácticas en laboratorios.
6.3 Sistema HACCP
Tema 7: Bioseguridad. 7.1 Definición.
7.2 Principios xerais da bioseguridad.
7.3 Niveis de contención.
7.4 Axentes biolóxicos.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Simulación A12 A19 A20 B1 B2 B3 B6 B9 B11 B14 3 9 12
Sesión maxistral A11 A12 A19 A20 B3 B12 B13 B15 24 36 60
Estudo de casos B4 B5 B7 B8 B9 B10 7.5 12 19.5
Proba mixta A12 A19 A20 B12 B13 B15 3 9 12
 
Atención personalizada 9 0 9
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Simulación Simulación dunha auditoría no laboratorio de combustibles
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución dalgunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Estudo de casos Descrición dunha situación específica que suscita un problema. O alumno debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento , para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.
Proba mixta Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxectivas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Simulación
Estudo de casos
Descrición
No estudo de casos e no tempo empregado para enfrontarse con éxito á simulación o alumno contará con atención personalizada co fin de contextualizar a información manexada polo alumno en cada momento.
Para o alumnado con reconocimiento de adicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, o profesor adoptará as medidas que considere oportunas para non perxudicar a súa calificación.

Os estudantes a tempo parcial que dispoñan de “Dispensa Académica” teñen garantido que a non asistencia a clase non afecta o seu proceso de avaliación. Serán atendidos polo profesor en titorías non presenciais, acordadas previamente, para facilitar o seguimento da materia.

A "Dispensa Académica" non exime ao estudante a tempo parcial da participación en actividades obrigatorias presenciais enmarcadas na avaliación global da materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Simulación A12 A19 A20 B1 B2 B3 B6 B9 B11 B14 O alumno enfróntase a un caso práctico para cuxa avaliación dispoñerá de documentación real 20
Estudo de casos B4 B5 B7 B8 B9 B10 O alumno debe ser capaz de analizar unha serie de supostos, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión.

Entrega e/ou exposición de traballos propostos.

Os traballos documentais que se realicen nesta materia non será necesario entregalos impresos. Entregaranse en formato virtual ou soporte informático a través de Moodle ou en arquivo adxunto ao correo designado para o efecto polo profesor/a.
20
Proba mixta A12 A19 A20 B12 B13 B15 Exame tipo test con preguntas elaboradas por cada un dos profesor@s que imparten a materia. 60
 
Observacións avaliación

Para o cálculo final da nota dos alumnos que para superar a materia deban recorrer a examinarse na oportunidade de xullo manterase a nota obtida na parte práctica (simulación) e no estudo de casos.

Os estudantes a tempo parcial que dispoñan de “Dispensa Académica” teñen garantido que a non asistencia a clase non afecta o seu proceso de avaliación.

A "Dispensa Académica" non exime ao estudante a tempo parcial da participación en actividades obrigatorias presenciais enmarcadas na avaliación global da materia.

Data de examen de primeira oportunidade:   

Data de examen de segunda oportunidade: 


Fontes de información
Bibliografía básica Alcalde san Miguel, P. (2009). Calidad. Paraninfo
Garcés, J; Mariné, A. y Codony R. (2002). Garantía de calidad en los laboratorios analíticos. Síntesis
Morillas Bravo, P.P. (2017). Guía para la aplicación de UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. AENOR
ASQ Food, Drug y Cosmetic Division (2003). HACCP. Manual del auditor de calidad. Acribia
World Health Organization (2006). Laboratory biosecurity guidance. World Health Organization
Jonquiéres, Michel (2007). Manual de auditoria de los sitemas de gestión. AENOR
Sagrado Vives, Salvador y Bonet Domingo, Emilio (2005). Manual práctico de calidad en laboratorios. Enfoque ISO 17025. AENOR
Sangüesa, Marta; Mateo, Ricardo y Ilzarbe, Laura (2006). Teoría y práctica de la calidad. Madrid. Thomson

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Organización e xestión: xestión empresarial e xestión eficaz do laboratorio/610475201
Aspectos legais e éticos en Biotecnoloxía/610475203

Materias que continúan o temario

Observacións
Dado que parte dá bibliografía recomendada para esta materia atópase en inglés, é aconsellable ter coñecementos desta lingua, polo menos, a nivel de comprensión de textos escritos.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías