Identifying Data 2020/21
Subject (*) Biotechnology for the sustainable development Code 610475305
Study programme
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
Spanish
Galician
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Bioloxía
Departamento profesorado máster
Química
Coordinador
Veiga Barbazan, Maria del Carmen
E-mail
m.carmen.veiga@udc.es
Lecturers
Becerra Fernandez, Manuel
Diaz Varela, Jose
Gonzalez Siso, Maria Isabel
Soto Castiñeira, Manuel
Veiga Barbazan, Maria del Carmen
E-mail
manuel.becerra@udc.es
jose.diaz.varela@udc.es
isabel.gsiso@udc.es
m.soto@udc.es
m.carmen.veiga@udc.es
Web http://masterbiotecnologiaavanzada.com/
General description IMPORTANTE: As plataformas de guías docentes das dúas universidades, aínda sendo similares, teñen lixeiras diferenzas. En caso de que exista algunha discrepancia entre as guías, terase en conta a publicada na páxina web do máster.
EN LA DOCENCIA DE ESTA MATERIA PARTICIPAN TAMBIÉN LOS SIGUIENTES PROFESORES DE LA UVIGO:
Marta María Pazos Currás (e-mail: mcurras@uvigo.es)
Mª Ángeles Sanromán Braga (e-mail: sanroman@uvigo.es)
Mª Carmen Sieiro Vázquez (e-mail: mcsieiro@uvigo.es)

Desarrollo sostenible se define como el manejo y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional, de tal manera que asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. Teniendo en cuenta esta definición, es claro que los nuevos sectores de la biotecnología representan una de las áreas de mayor importancia para una estrategia de desarrollo sostenible y este será el objetivo a desarrollar en esta materia.
Contingency plan === MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS ===
Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por el COVID-19, las Universidades establecen
una planificación extraordinaria que se activará en el momento en que las administraciones y la propia institución lo
determinen atendiendo a criterios de seguridad, salud y responsabilidad, y garantizando la docencia en un escenario no
presencial o parcialmente presencial. Estas medidas ya planificadas garantizan, en el momento que sea preceptivo, el
desarrollo de la docencia de un modo más ágil y eficaz al ser conocido de antemano (o con una amplia antelación) por el
alumnado y el profesorado a través de la herramienta normalizada e institucionalizada de las guías docentes.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Lección maxistral: desenvolveranse mediante sesións virtuais *síncronas que poderán ser complementadas con vídeos ou
outros materiais didácticos.
Traballo tutelado: poderá ser un traballo individual, e terá unha maior carga de traballo para complementar a formación
práctica e industrial que non poderán adquirir mediante as metodoloxías planificadas inicialmente.
* Metodoloxías docentes que se modifican
Anúlanse as seguintes metodoloxías:
Prácticas de laboratorio
Saída de estudo
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (*tutorías)
*Tutorías individualizadas mediante o despacho virtual no horario de *tutoría, así como noutro horario mediante *tutoría
concertadas cos profesores.
* Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir
Non hai modificación
* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
Non é necesaria
* Outras modificacións
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Proba *XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
Pola estrutura do Máster a docencia presencial desenvólvese nunha semana polo que non se pode dar este caso.
* Probas pendentes que se manteñen
Proba *XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
Exame de preguntas obxectivas : 55% mantén o seu peso anterior
Traballo: 30% e o proposto é de 45%
* Probas que se modifican
[Proba anterior] =&*gt; [Proba nova]
*Prácicas de laboratorio =&*gt; Traballo (Traballo con maior carga de traballo)
* Novas probas
* Información adicional

Study programme competencies
Code Study programme competences
A22 Coñecer, saber deseñar e controlar os procesos de produción nas industrias alimentarias e agropecuarias.
A26 Coñecer as aplicacións da biotecnoloxía ao desenvolvemento sostible.
B1 Capacidade de análise e síntese (localización de problemas e identificación das causas e a súa tipoloxía).
B2 Capacidade de organización e planificación de todos os recursos (humanos, materiais, información e infraestruturas).
B3 Capacidade de xestión da información (con apoio de tecnoloxías da información e as comunicacións).
B4 Capacidade de planificación e elaboración de estudos técnicos en biotecnoloxía microbiana, vexetal e animal.
B5 Capacidade de identificar problemas, buscar solucións e aplicalas nun contexto biotecnolóxico profesional ou de investigación.
B6 Capacidade de comunicación oral e escrita dos plans e decisións tomadas.
B7 Capacidade para formular xuízos sobre a problemática ética e social, actual e futura, que propón a Biotecnoloxía.
B8 Capacidade de comunicación eficazmente coa comunidade científica, profesional e académica, así como con outros sectores e medios de comunicación.
B9 Capacidade de Traballo en equipo multidepartamental dentro da empresa.
B10 Capacidade de Traballo nun contexto de sostibilidade, caracterizado por: sensibilidade polo medio ambiente e polos diferentes organismos que o integran así como concienciación polo desenvolvemento sostible.
B11 Racionamento crítico e respecto profundo pola ética e a integridade intelectual.
B12 Adaptación a novas situacións legais, ou novidades tecnolóxicas así como a excepcionalidades asociadas a situacións de urxencia.
B13 Aprendizaxe autónoma.
B14 Liderazgo e capacidade de coordinación.
B15 Sensibilización cara á calidade, o respecto medioambiental e o consumo responsable de recursos e a recuperación de residuos.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Identificar las distintas aplicaciones que los recursos microbianos, vegetales y animales tienen en la biotecnología, en el ámbito alimentario y agropecuario AC22
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC8
BC9
BC10
BC11
BC12
BC13
BC14
BC15
Identificar y aplicar los avances biotecnológicos al desarrollo sostenible AC26
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC8
BC9
BC10
BC11
BC12
BC13
BC14
BC15

Contents
Topic Sub-topic
1.- Introducción Presentación de la materia. Cronograma de actividades
2.- Revalorización de residuos Materiales residuales como sustratos en biotecnología. El lactosuero como
caso paradigmático
3.- Biocompost O proceso de compostaxe, Parámetros de control do proceso, Tecnoloxías de compostaxe, Calidade do compost. Exemplos.
4.- Biocombustibles Introducción. Biodiésel: Definiciones; Reacciones de producción de Biodiésel; Procesos en la producción industrial de Biodiésel; Aplicaciones; Ventajas e inconvenientes. Bioetanol: Definición; Producción de Bioetanol; Bioetanol como combustible. Normativa y otros aspectos
5.- Biotecnología Industrial aplicada a la
producción química: Aditivos, Biopolímeros,
Nanofibras, Biopesticidas, biofertilizantes,
fitoestimulantes.
Introduccion. Tipos de polímeros. Biopolímeros: tipos, aplicaciones. Polihidroxialcanoatos.
Control biológico de plagas. Problemática de los pesticidas convencionales. Tipos de biopesticidas. Biopesticidas microbios.
Introducción a los biofertilizantes y fitofortificantes/fitoestimulantes:
Definición, legislación, tipos, composición, producción, mecanismos de acción, formas de aplicación. Rizobios y micorrizas. Resistencia inducida.
Interacciones con otros productos.
6.- Diseño sostenible: diseño integral de procesos Integración de los conceptos adquiridos para la obtención de un producto de interés

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A22 A26 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B14 20 10 30
Oral presentation B3 B6 B8 B9 B13 3 0 3
Laboratory practice A22 A26 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B15 2 0 2
Short answer questions A22 A26 B1 B2 B3 B11 B12 B13 B15 2 24 26
Student portfolio B8 B9 B10 B11 B14 0 3 3
Supervised projects B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B13 B14 B15 1 9.5 10.5
 
Personalized attention 0.5 0 0.5
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Oral presentation Exposición por parte del alumno de un trabajo que muestre su conocimiento en la integración de
procesos sostenibles
Laboratory practice El alumno podrá desarrollar una práctica de laboratorio en la que se analizará alguno de los ejemplos de producción sostenible.
Short answer questions Proba obxectiva dirixida a provocar o recordo dunha aprendizaxe presentada.
Student portfolio Informe/memoria das prácticas realizadas
Supervised projects El alumno deberá realizar un trabajo sobre alguno de los contenidos de la materia

Personalized attention
Methodologies
Oral presentation
Supervised projects
Student portfolio
Description
Los Profesores exponen los contenidos de la Materia en continua interacción con
los alumnos, para conocer la asimilación de los conceptos de mayor alcance, animar al contraste de ideas y al debate o clarificar los asuntos que merezcan un especial detenimiento.
Portafolios del alumno y trabajos tutelados: Los Profesores supervisan el trabajo de cada
estudiante en el desarrollo de ambas actividades. Finalizada las practicas, la atención personalizada continúa durante el tratamiento de los resultados y la interpretación de los resultados que se obtengan (el portafolios/memoria de prácticas entregada).
Las dificultades surgidas durante el desarrollo de la Materia podrán abordarse personalmente en tutorías con los profesores durante las fechas de impartición de la Materia o en otras previamente pactadas con los alumnos. Asimismo, se les brinda la oportunidad de despachar vía e-mail con los profesores para atender cualquier dificultad planteada o cualquier aclaración sobre los contenidos teóricos o prácticos de la Materia, o sobre la elaboración de las tareas y trabajos encomendados.
Para el alumnado con reconocimiento de dedicación a tiempo parcial y dispensa académica de exención de asistencia, el profesor adoptará las medidas que considere oportunas para no perjudicar su calificación.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B13 B14 B15 Se valorará el comportamiento del alumno durante la
realización del trabajo y su implicación (5%), así como la
calidad del trabajo presentado (25%)
30
Short answer questions A22 A26 B1 B2 B3 B11 B12 B13 B15 Prueba de respuesta corta o tipo test que permitirá evaluar los conocimientos adquiridos por el alumno durante las clases. 55
Student portfolio B8 B9 B10 B11 B14 Se valorará el comportamiento del alumno durante las sesiones prácticas y su implicación (5%) así como la memoria de prácticas (10%) 15
 
Assessment comments

La prueba objetiva de la primera oportunidad se realizará a la finalización de la impartición de la materia .
La segunda oportunidad para superar la materia se realizará en el mes de Julio .
Tendrán prioridad para optar a Matrícula de Honra aquellos alumnos que se presenten en la primera oportunidad


Sources of information
Basic

Glazer,Alexander N., Microbial Biotechnology: fundamentals of applied microbiology,2007, Cambridge University P

DeLiñán, C., Vademécum de productos fitosanitarios y nutricionales, 2011,Ediciones Agrotécnicas

GonzalezSiso, M.I., La Biotecnología en el tratamiento de residuos industriales, 1999,Servicio de Publicacións Universidade da Coruña

JosepJacas, Primitivo Caballero, Jesús Avilla , El Control biológico de plagas yenfermedades : la sostenibilidad de la agricultura mediterránea , 2005,Publicacions de la Universitat Jaume I

Kannaiyan,S., Biotechnology of biofertilizers, 2002, Kluwer Academic Publishers

Knothe, G., Jon Van Gerpen , and JurgenKrahl , The Biodiesel Handbook, 2005, AOCS Publishing

Mahendra, R. , Handbook of microbialbiofertilizers, 2006, Food Products Press

Martin AM, Bioconversion of wastematerials to industrial products, 1998, London: Blackie Academic Professional

Morenoy Moral (Ed.), Compostaje, 2008, Mundi-Prensa, Madrid

Rai,M.K. Handbook of microbial biofertilizers, 2006, Food Products Press

Walters,D. Disease control in crops: Biological and environmentally friendlyapproaches, 2009, Wiley-Blackwell

Walters, D. Newton, A. & Lyon, G., Induced resistance for plant defence: A sustainable approach to cropprotection, 2007, Blackwell Publishing

Van Driesche, R.; Mark Hoddle, andTed Center, Control of pests and weeds by natural enemies: an introduction tobiological control, 2008, Blackwell Publishing

M. Soto e A. de Vega. 2001. Tratamento de residuos sólidos urbanos (cap. 9 e 10). Universidade da Coruña

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Master Thesis/610475006
External Practicals/610475007

Other comments
Se recomienda conocimientos de inglés, a nivel de comprensión de fuentes de información científica (libros y documentos) escritas para el correcto aprendizaje de las competencias de la materia


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.