Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) Ecoloxía e Biomonitorización Ambiental Código 610500007
Titulación
Mestrado Universitario en Ciencias. Tecnoloxías e Xestión Ambiental (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Bioloxía
Enxeñaría Naval e Industrial
Física e Ciencias da Terra
Coordinación
Ruiz De la Rosa, Jose Miguel
Correo electrónico
jose.miguel.ruiz.delarosa@udc.es
Profesorado
Bao Casal, Roberto
Rodríguez Roiloa, Sergio
Ruiz De la Rosa, Jose Miguel
Correo electrónico
roberto.bao@udc.es
sergio.roiloa@udc.es
jose.miguel.ruiz.delarosa@udc.es
Web
Descrición xeral Ecoloxía e evolución. Dinámica poboacional. Organización da comunidade. Fluxos de materia e ciclos de enerxía.
O caso do tributil-estaño (TBT) das pinturas anti-incrustantes: historia ambiental e biomonitorização en Galicia.
Paleoecologia e biomonitoramento.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecemento das realidades interdisciplinares da Química e do Medio Ambiente, dos temas punteiros nestas disciplinas e das perspectivas de futuro.
A6 Coñecemento do comportamento de diferentes especies químicas e dos procesos aos que poden estar sometidas unha vez liberadas no medio ambiente, incluíndo as súas relacións entre distintos compartimentos ambientais.
A10 Relacionar a presenza de especies químicas no medio natural cos conceptos de toxicidade e biodisponibilidade.
A13 Comprender os procesos de bioacumulación e as técnicas de biomonitorización e biomarcaxe.
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
B8 Comprender, a un nivel especializado, as consecuencias do comportamento humano na contorna ambiental.
C6 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Describir e discutir conceptos ecolóxicos para o individuo, poboación e comunidade AM1
BM1
BM8
Use algunhas técnicas básicas de ampla metodoloxía ecolóxica BM5
CM6
Comprender os resultados de técnicas básicas de ecotoxicologia AM6
AM10
AM13
Comprender a relevancia do rexistro sedimentaria para definir condicions ecolóxicas de referencia BM5
CM6

Contidos
Temas Subtemas
Ecoloxía: TeoríaEcoloxía: Práctico


O caso de TBT das pinturas anti-incrustantes

Paleoecologia e biomonitoramento
Ecoloxía e evolución. Dinámica poboacional.
Organización da comunidade. Os fluxos de ciclos de materia e enerxía. Hipótese de Gaia.

Dinámica de poboacións: competencia e predación.
Dinámica espacial: metapopulações.

historia ambiental. Biomonitoramento en Galicia.

Teoría e práctica.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A6 A10 A13 B1 B8 12 36 48
Prácticas a través de TIC B5 C6 8 16 24
Proba obxectiva A1 A6 A10 A13 B1 B5 B8 C6 1 0 1
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición de un resumo do contido dispoñible a través de Moodle (ou aula virtual) .
Prácticas a través de TIC As prácticas realízanse na aula de ordenador con programas de simulación dispoñibles na facultade e outros vía web.
Proba obxectiva Exame escrito sobre a materia exposta e / ou practicada.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Prácticas a través de TIC
Proba obxectiva
Descrición
Dentro das clases teóricas e prácticas son incorporados sesións de titoría e atención personalizada

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A1 A6 A10 A13 B1 B8 Discusión en clase sobre os contidos teóricos de diferentes disciplinas. 1
Prácticas a través de TIC B5 C6 A participación nas prácticas é obrigatoria, así como a realización dos exercicios planteados nelas.
1
Proba obxectiva A1 A6 A10 A13 B1 B5 B8 C6 Exame escrito. 98
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Begon, M., J. L. Harper, y C. R. Townsend (1999) Ecología. Individuos, Poblaciones y Comunidades. Omega, Barcelona (3ª edición inglesa).

Ricklefs, RE (1998) Invitación a la Ecología: La Economía de la Naturaleza. 4ª ed. Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, Argentina.
Smith, RL. y Smith, T.M. (2000) Ecología. 4ª ed. Pearson Educación, SA. Madrid. 
de Mora, SJ (1996). Tributyltin: case study of an environmental contaminant. In: Campbell PGC, Galloway JN, Harrison RM (eds) Cambridge Environmental Chemistry Series No. 8. Cambridge University Press, Cambridge. 
Smol, J.P. 2002. Pollution of Lakes an Rivers. A Palaeoenvironmental Perspective. Arnoldv Publishers, London, 280 pp.
Bibliografía complementaria
La bibliografía básica es suficiente para un módulo de estas dimensiones.

Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

É un módulo integrado co resto dos do máster.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías