Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) Calidade do Aire Código 610500010
Titulación
Mestrado Universitario en Ciencias. Tecnoloxías e Xestión Ambiental (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Física e Ciencias da Terra
Química
Coordinación
Lopez Mahia, Purificacion
Correo electrónico
purificacion.lopez.mahia@udc.es
Profesorado
Kennes , Christian
Lopez Mahia, Purificacion
Montero Rodríguez, María Belén
Muniategui Lorenzo, Soledad
Correo electrónico
c.kennes@udc.es
purificacion.lopez.mahia@udc.es
belen.montero@udc.es
soledad.muniategui@udc.es
Web http://http://http://campusvirtual.udc.es
Descrición xeral É una materia que introduce ao alumno no coñecemento da calidade do aire, con énfase no enfoque analítica da evaluación da calidade do aire, principais contaminantes, a súa dispersión na atmosferda e nas tecnoloxías do tratamento do aire contaminado.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecemento das realidades interdisciplinares da Química e do Medio Ambiente, dos temas punteiros nestas disciplinas e das perspectivas de futuro.
A3 Capacitar ao alumno para o desenvolvemento dun traballo de investigación nun campo da Química ou do Medio Ambiente, incluíndo os procesos de caracterización de materiais, o estudo das súas propiedades fisicoquímicas e biolóxicas e dos procesos que poden sufrir no medio natural.
A6 Coñecemento do comportamento de diferentes especies químicas e dos procesos aos que poden estar sometidas unha vez liberadas no medio ambiente, incluíndo as súas relacións entre distintos compartimentos ambientais.
A15 Coñecer os indicadores de calidade do chan e do aire, os procesos de distribución de contaminantes e as tecnoloxías de recuperación e aplicación en cada caso.
A19 Coñecemento e interpretación da lexislación, normativa e procedementos administrativos básicos sobre medios acuosos, chans e atmosferas. Comprensión das bases científicas e económicas da sustentabilidade.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e suizos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüedades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
B6 Ser capaz de analizar datos e situacións, xestionar a información dispoñible e sintetizala, todo iso a un nivel especializado.
C2 Ser capaz de manter un pensamento crítico dentro dun compromiso ético e no marco da cultura da calidade.
C4 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C5 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C7 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C9 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C10 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Mostraxe de contaminantes na atmosfera, plantexamento do procedemento de evaluación da calidade do aire e interpretación dos resultados baseados na normativa aplicable. AM1
AM3
AM6
AM15
AM19
BM2
BM3
BM5
BM6
CM2
CM7
CM9
CM10
Cálculos relativos á difusión de contaminantes en diferentes situacións atmosféricas. AM1
AM3
AM6
AM15
BM3
BM4
BM6
CM2
CM4
CM9
Ser capaz de propoñer e desenvolver estratexias de tratamento de efluentes gasosos e aire contaminado en xeral AM1
AM3
AM15
BM2
BM3
CM2
CM5
CM7
CM9

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1.- Introducción á contaminación atmosférica Problemática da contaminación atmosférica. Normativa específica. Redes de vixiancia e control.
Tema 2.- Metodoloxía analítica para á evaluación da calidade do aire. Metodoloxía de referencia para o muestreo e análise dos diversos contaminantes no aire. Casos prácticos e interpretación de resultados. Conclusións de certos estudos e investigacións actuais.
Tema 3.- Emisións atmosféricas. Principais actividades contaminantes do aire. Introducción ao reglamento PRTR. Metodoloxías de mostraxe e análise dos principaiss contaminantes en emisión.
Tema 4.- Introducción meteorolóxica. Presión e temperatura atmosférica: variación coa altura. Ecuación adiabática. Gradiente adiabático. Temperatura potencial. Estabilidade da estratificación do aire: criterios e clases. Inversións térmicas: tipos.
Tema 5.- Difusión de contaminantes na atmósfera. Ecuación xeralizada de dispersión gaussiana. Resolución de casos particulares. Concentración no suelo.
Tema 6.- Penachos: tipos. Condicións atmosféricas. Distribución da concentración ao longo do eixe do penacho. Elevación do penacho. Parámetros. Ecuacións de Briggs para cálculos de penachos.
Tema 7.- Tecnoloxías de eliminación de partículas. Fundamentos. Descripción de equipos. Ecuacións de deseño. Resolución de problemas.
Tema 8.- Tecnoloxías de eliminación de gases/vapores. Fundamentos. Descripción de equipos. Ecuacións de diseño. Resolución de problemas.
Tema 9.- Tecnoloxías innovadoras. Fundamentos. Descripción de equipos. Ecuacións de diseño. Resolución de problemas. Estudo de casos.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A6 A15 B2 B4 B6 C2 11 33 44
Solución de problemas A1 A6 A15 B2 B3 C4 C5 C7 C9 4 10 14
Estudo de casos A3 A15 A19 B2 B3 B5 B6 C4 C7 C9 C10 2 8 10
Saídas de campo A15 B3 B6 2 0.5 2.5
Proba obxectiva A1 A6 A15 B2 B3 B6 C4 C9 2 0 2
 
Atención personalizada 2.5 0 2.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Leccións impartidas polos profesores para presentar conceptos fundamentais e desenvolver os temas.
Solución de problemas Remarcaranse aspectos esenciais dos temas tratados, coa aplicación de esos coñecementos. Por un lado se plantearán problemas co profesor resolverá na clase e ademáis plantexaranse cuestións/problemas cos alumnos terán que resolver de forma autónoma e que terán que entregar ao profesor nun plazo determinado.
Estudo de casos O alumno terá que ser capaz de desenvolver e propoñer solucións a casos concretos e específicos de contaminación do aire e de tratamiento dos efluentes industriais. Plantexaranse situacións hipotéticas de partida que terá que evaluar e elaborar un informe ao respecto sobre a situación medioambiental dun punto determinado.
Saídas de campo Desprazamento a unha estación de inmisión da calidade do aire na que o alumno coñecerá e participará nas tarefas de mostraxe. Ademáis fará unha interpretación dos resultados obtidos nunha estación de monitorización.
Proba obxectiva Consistirá na evaluación na adquisición e posta en práctica das competencias relacionadas coa asignatura. Consistirá nun exame escrito que incluirá preguntas tipo test/ pregunta corta y resolución de algún problema/caso.

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Descrición
Atenderase aos alumnos, a título individual, en todos aqueles aspectos teórico-prácticos que así o esixan: orientación sobre fontes documentales, aspectos concretos sobre o estudo de casos prácticos e dudas que se lle presentan tanto nos temas teóricos como na resolución de problemas.

O alumno con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia será atendido en réxime de horas de titorías (previa cita).

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A3 A15 A19 B2 B3 B5 B6 C4 C7 C9 C10 Ao alumno plantexaráselle un caso real relativo á calidade do aire. Cos coñecementos adquiridos terá que realizar un informe medioambiental da zona.
10
Proba obxectiva A1 A6 A15 B2 B3 B6 C4 C9 O exame constará de preguntas tipo test, de preguntas cortas e da resolución de problemas numéricos.
60
Saídas de campo A15 B3 B6 O alumno elaborará un resumo da visita realizada. O profesor poderá requerir a búsqueda de información ou a interpretación dalgún dato que se obtén na estación da calidade del aire. Valorarase a participación activa na visita e tarefas encargadas polo profesor relacionadas con dita visita.
5
Solución de problemas A1 A6 A15 B2 B3 C4 C5 C7 C9 Plantexaranse problemas co profesor resolverá na clase. De maneira complementaria plantexaranse cuestións/problemas cos alumnos terán que resolver de forma autónoma e individual e que entregarán ao profesor nun prazo que non superará os 20 días naturais despois do remate da asignatura.
25
 
Observacións avaliación

O traballo do alumno será evaluado de forma continua a través da súa participación activa ao longo da impartición da materia. A calificación global obterase da suma dos sumandos anteriormente descritos. 

Otorgarase a calificación de non presentado a aquel alumno que non se presente á proba obxetiva.

DEDICACIÓN A TEMPO PARCIAL E DISPENSA ACADÉMICA

O alumno con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia será avaliado unicamente mediante as cualificacións obtidas na proba mixta (80%) e solucións de problemas (20%). Isto aplica a ambas as oportunidades.


Fontes de información
Bibliografía básica Kennes,C.; Veiga, M.C (2013). Air pollution prevention and control : bioreactors and bioenergy . ohn Wiley & Sons, New York, USA
Thad Godish (1997). Air Quality. New York, Lewis Publisher
(). Atmospheric Environment.
Kennes, C and Veiga, M.C (2005). Bioreactors for Waste Gas Treatment. Dordrecht, The Netherlands, Kluwer Academic Publishers
Milton, R. Beychock (2005). Fundamentals of Stack gas dispersion. Milton R. Beychock, New Port Beach, California, USA
Reeve, R.N (2002). Introduction to Environmental Analysis. Analytical Techniques in the Sciences. Chichester, UK. John Wiley & Sons
Baird, C (2001). Química Ambiental.. Reverté, Barcelona
Blackadar, A.K. (1997). Turbulence and diffusion in the atmosphere. . New York, Springer- Verlag

Bibliografía complementaria (). http://www.aemet.es/es/portada .
(). http://www.cmati.xunta.es/.
(). http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/.
(). http://www.sogama.es/es.
McIntosh, D.H., (1983). Meteorología básica. . Madrid, Alhambra
Haltiner, G.J. and Martion, F.L. (1957). Meteorología dinámica y física. New York, McGraw-Hill


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
O alumno deberá ter conceptos claros dos diferentes temas estudados nos cursos conducentes ao Título de Grado, Licenciado ou Enxeñeiro. Poseer coñecementos das ferramentas informáticas (follas de cálculos, procesador de textos, navegación “internet”…) e de inglés. Ademáis é recomendable levar a asignatura ao día pra ir asimilando os conceptos e que a participación do alumno sexa fructífera. Asimesmo, é fundamental a resolución dos problemas plantexados, o que implica a comprensión dos diferentes temas tratados na asignatura.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías