Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) Recursos Enerxéticos Código 610500012
Titulación
Mestrado Universitario en Ciencias. Tecnoloxías e Xestión Ambiental (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Física e Ciencias da Terra
Química
Coordinación
Cabeza Gras, Oscar
Correo electrónico
oscar.cabeza@udc.es
Profesorado
Cabeza Gras, Oscar
Castro Garcia, Socorro
Miguelez Pose, Fernanda
Correo electrónico
oscar.cabeza@udc.es
socorro.castro.garcia@udc.es
fernanda.miguelez.pose@udc.es
Web
Descrición xeral Nesta materia explicase a actualidade da enerxía en tres bloques: 1. Fontes de enerxía tradicionais. 2. Fontes de enerxía renovables e límpias. 3. Tecnoloxías, aforro enerxético e desenvolvementos futuros.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A17 Coñecer a problemática asociada coa enerxía e as súas fontes, as tecnoloxías máis empregadas actualmente e as de futuro.
A18 Coñecer as implicacións económicas dos problemas ambientais, os instrumentos de política económica e os principais indicadores ambientais.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e suizos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüedades.
B6 Ser capaz de analizar datos e situacións, xestionar a información dispoñible e sintetizala, todo iso a un nivel especializado.
B8 Comprender, a un nivel especializado, as consecuencias do comportamento humano na contorna ambiental.
C4 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C6 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C7 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C9 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C10 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C11 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Analizarase o uso pasado e actual de fontes enerxéticas tradicionais. Plantearánse distintos escenarios enerxéticos e a necesidade e posibilidade de desarrollo de infraestructuras enerxéticas. Analizaránse os distintos mercados enerxéticos e as posibilidades actuais de aforro enerxético. Describiránse os aspectos máis relevantes das diferentes enerxías renovables, con incidencia nas posibilidades de aforro e melloras da eficiencia enerxética que poden producir. Finalmente, abordaránse as tecnoloxías enerxéticas alternativas e o seu posible desarrollo a futuro AM17
AM18
BM2
BM3
BM4
BM6
BM8
CM4
CM6
CM7
CM9
CM10
CM11
Coñecer as fontes de enerxía limpa e renovable: eólica, solar fotovoltaica, termosolar, undimutriz, maremotriz e fusión nuclear. Se analiza o estado actual do tema e a sua evolución, así como as perspectivas futuras. Os documentos de estudo vanse renovando anualmente. AM17
AM18
BM2
BM3
BM4
BM6
BM8
CM4
CM6
CM7
CM9
CM10
CM11
O aforro e xestión enerxética. Novos sistemas en estudo para o almacenamento e xeración de enerxía. BM2
BM3
BM4
BM6
BM8

Contidos
Temas Subtemas
Bloque I:
Fontes enerxéticas tradicionais.
Enerxía. Recursos. Transporte, almacenamento e distribución. Transformacións enerxéticas. Centrais de transformación eléctrica: Carbón. Petróleo. Gas natural. Hidroeléctricas.


Bloque II:
Escenarios enerxéticos. Introducción ás enerxías renovables.
Cobertura da demanda de enerxía primaria e final. Enerxía eólica. Enerxía solar térmica de alta temperatura e fotovoltaica. Paneis solares. Enerxía do mar (maremotriz e undimotriz). Estado da tecnoloxía e tipos de dispositivos. Enerxía nuclear por fusión. Proxectos e perspectivas.
Bloque III:
Posibilidades de aforro e melloras da eficiencia enerxética.
Tecnoloxías enerxéticas alternativas e desenvolvementos futuros.
Hidróxeno e pilas de combustible, baterías, innovaciones en combustibles fósiles, ultracapacitores, enerxía solar a través de satélites, etc.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A17 C4 C6 C7 C9 C10 C11 1 1 2
Sesión maxistral A18 B3 B4 B6 B8 9 18 27
Proba de resposta múltiple B2 B6 1 4 5
Seminario A18 B2 B6 C6 4 8 12
Estudo de casos A17 A18 B3 B6 C4 C7 C9 4 8 12
Traballos tutelados A17 A18 B2 B3 B4 B6 C4 C6 C9 2 14 16
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Presentación dos distintos módulos da materia. Incluindo a descripción da Metodoloxía, Programa e Evaluación.
Sesión maxistral Explicación pormenorizada dos distintos aspectos do programa. Usarase para elo Presentacións por ordenador e a pizarra.
Proba de resposta múltiple Proba tipo test sobre os contidos explicados nas leccións maxistrais.
Seminario Resolución de problemas numéricos, casos prácticos o discusión abierta sobre un tema particular.
Estudo de casos Se plantearán y desarrollarán experimentos, cálculos o procedimientos de tratamiento y análisis de datos, interpretando los resultados obtenidos.
Traballos tutelados Realización individualizada ou por parellas de traballos relativos os contidos da materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Seminario
Traballos tutelados
Descrición
Os traballos tutelados serán propostos polo profesorado para que os alumnos os realicen pola sua conta, tendo sempre a sua disposición o Profesor para que lle guíe na búsqueda bibliográfica, lle corrixa o traballo a medida que o realiza e aclare calquera dúbida que se poda presentar.
A atención personalizada está pensada para aclararlle o alumno os contidos da materia, tanto na sesión maxistral coma nos seminarios.
É voluntaria, pero moi recomendable, a asistencia as tutorías.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A17 A18 B3 B6 C4 C7 C9 Realización das tarefas encomendadas nos distintos casos a estudo. 20
Seminario A18 B2 B6 C6 Realización das distintas tarefas plantexadas (problemas, discusións críticas...) 20
Traballos tutelados A17 A18 B2 B3 B4 B6 C4 C6 C9 Realización de traballos solicitados polos distintos profesores sobre temáticas contidas no programa da materia. 20
Proba de resposta múltiple B2 B6 Exame tipo test sobre os contidos dos distintos módulos da materia. 20
Sesión maxistral A18 B3 B4 B6 B8 Asistencia as clases e participación nas mesmas. 20
 
Observacións avaliación

A asistencia a un mínimo de sesións maxistrais (75%) e obrigatoria para á evaluación do alumno. O alumno considérase non presentado cando non asiste ó mínimo das sesións maxistrais, independentemente da nota acadada nas distintas metodoloxías que se evalúan.

Na primeira oportunidade

-   Avaliaranse as actividades e traballos realizados durante o curso e proba escrita. A Cualificación será a media ponderada das notas obtidas en cada parte, debendo obter en cada unha delas un aprobado (5 sobre 10).

-   É requisito imprescindible unha asistencia mínima do 75% de asistencia ás sesións presenciais. No caso de non alcanzarse dito porcentaxe as actividades/traballos non serán avaliados e a cualificación será de non presentado.

 

Na segunda oportunidade

-   O alumnado que asistíu a lo menos ó 75% das sesiones deberá repetir as partes nón superadas (actividades/traballos e/ou proba escrita).

-   Os estudantes que non alcanzaran o porcentaxe de asistencia esixida ás sesións presenciais deberán presentar, individualmente, todas as actividades/traballos propostos ó longo do curso-

-   En calquera caso casos, a cualificación será a media ponderada das notas obtidas en cada parte, debendo obter en cada unha delas un aprobado (5 sobre 10).

 

Os estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia:

-   Deberán poñelo en coñecemento do profesor a primeira semana de clase

-   Na primeira oportunidad, ademáis da proba escrita, terán que realizar, individualmente, todas as actividades/traballos propostos ó longo do curso e entregálos nas datas que estableza o profesorado. A cualificación final será a media ponderada das notas das actividades e traballos realizados durante o curso e da nota da proba escrita, debendo obter en cada unha das partes un aprobado (5 sobre 10).

-   Na segunda oportunidad, deberán repetir ás partes non superadas (actividades/traballos e/ou proba escrita).Fontes de información
Bibliografía básica Inega (varios). Balance Enerxético de Galicia . Santiago de Compostela
SABUGAL GARCIA, SANTIAGO y GOMEZ MOÑUX, FLORENTINO (2006). CENTRALES TERMICAS DE CICLO COMBINADO: TEORIA Y PROYECTO. Diaz de Sasntos
R.M. Mujal Rosas (2005). Fuentes de energía eléctrica. Barcelona
IDAE (2000). impactos ambientales de la producción eléctrica. Madrid
García Alonso e Iranzo. (´1989). La energía en la economía mundial y en España. Madrid. Editorial AC
IDAE (2004). Plan de Fomento de las Energías Renovables y Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012. Madrid
M. Kaltschmitt et al. (2007). Renowable energy: technology foundations, economical and enviromental aspects. Holanda

Bibliografía complementaria M. Perlado, G. Valverde (1984). La fusión nuclear. Principios y Tecnología. Madrid
J.M. Escudero López (2004). Manual de energía eólica.... Madrid
M. Alonso Abella (2005). Sistemas Fotovoltaicos. Introducción al diseño y dimensionado de instalaciones solares fotovoltaicas. Madrid
J. W. Tester, E.M. Drake, M.J. Driscoll, M. W. Golay, W. A. Peters (2005). Sustainable Energy: Choosing among options. Boston
R. Clare (1994). Tidal power, Trends and Developments. Londres


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías