Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) Elucidación de Mecanismos de Reacción Código 610500013
Titulación
Mestrado Universitario en Ciencias. Tecnoloxías e Xestión Ambiental (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Química
Coordinación
Canle López, Moisés
Correo electrónico
moises.canle@udc.es
Profesorado
Canle López, Moisés
Correo electrónico
moises.canle@udc.es
Web
Descrición xeral The contents of the subject "Elucidation of Reaction Mechanisms" are oriented to complement previous knowledge from the graduation studies. Usually, reaction mechanisms are proposed for chemical processes without any indication of the experimental evidences that lead to such mechanism instead of any other. This subject will show which are such evidences and how they can be obtained.
It is not frequent to face the planification of a research into how chemical reactions take places. This subject will face this kind of problem from a practical point of view. There are a number of techniques, direct and indirect evidences that allow the elucidation of the mechanism of a chemical process.
Chemical reactivity is central to changes in nature, and the recognition of the different reaction mechanisms is fundamental to control chemicall process, from the kinetic, thermodyanic points of view or even from the point of view of the generated products.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecemento das realidades interdisciplinares da Química e do Medio Ambiente, dos temas punteiros nestas disciplinas e das perspectivas de futuro.
A3 Capacitar ao alumno para o desenvolvemento dun traballo de investigación nun campo da Química ou do Medio Ambiente, incluíndo os procesos de caracterización de materiais, o estudo das súas propiedades fisicoquímicas e biolóxicas e dos procesos que poden sufrir no medio natural.
A4 Coñecer en profundidade as características e fundamentos de diversos modelos químicos para o estudo de sistemas orgánicos, inorgánicos e biolóxicos, incluídos os materiais con proxección tecnológica.
A6 Coñecemento do comportamento de diferentes especies químicas e dos procesos aos que poden estar sometidas unha vez liberadas no medio ambiente, incluíndo as súas relacións entre distintos compartimentos ambientais.
A7 Coñecer o marco teórico e as aplicacións da electroquímica e da fotocatálise nos campos da enerxía e o medio ambiente.
A8 Coñecer os fundamentos das interaccións intermoleculares e as súas aplicacións no campo da catálise supramolecular,recoñecemento molecular e biocatálise.
A9 Coñecer algunhas aplicacións básicas da química computacional e dos programas de cálculo máis utilizados nos ámbitos da química e o medio ambiente.
A11 Coñecer as distintas técnicas experimentais e computacionales orientadas á caracterización de mecanismos de reacción.
A20 Coñecemento dos principais tipos de produtos naturais: enzimas, receptores moleculares, etc. Entender a súa participación en procesos de catálise e autoensamblaxe.
A22 Dominar as técnicas instrumentais de análises máis típicas no ámbito químico profesional.
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e suizos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüedades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
B6 Ser capaz de analizar datos e situacións, xestionar a información dispoñible e sintetizala, todo iso a un nivel especializado.
B7 Ser capaz de planificar adecuadamente desenvolvementos experimentais, a un nivel especializado.
C1 Ser capaz de traballar en equipos, especialmente nos interdisciplinares e internacionais.
C2 Ser capaz de manter un pensamento crítico dentro dun compromiso ético e no marco da cultura da calidade.
C3 Ser capaz de adaptarse a situacións novas, mostrando creatividade, iniciativa, espírito emprendedor e capacidade de liderado.
C4 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C5 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C9 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C10 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C11 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
To go deeper into the physical basis of chemical reactivity. AM4
AM6
AM7
AM8
AM9
AM20
BM1
BM2
CM1
CM3
CM9
CM11
To expand the knowledge and ability to use experimental techniques to determine and measure chemical reactivity and its changes. AM11
AM22
BM7
To understand the different concepts and theories necessary to characterize chemical processes and their course. AM4
AM7
AM9
BM2
BM3
BM6
CM1
CM3
CM9
CM11
To be able to use different instruments that are frequently used for the charecterization of reaction mechanisms. AM9
AM11
AM22
BM3
BM7
CM3
To be able to use / apply acquired abilities and concepts for the resolution of practical exemples.. AM1
AM3
AM4
AM6
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
CM2
CM3
CM4
CM5
CM9
CM10
CM11

Contidos
Temas Subtemas
Reaction media Variables that influence chemical processes.
Role of reaction medium in chemical processses
Reaction mechanisms Classification of reaction mechanisms
Kinetic and thermodynamic characteristics of the main reaction mechanisms
Experimental techniques for the elucidation of reaction mechanisms Batch methods
Continuous methods
Techniques for the study of rapid and ultrarapid reactions
Chemical reactivity Catalysis
Kinetic isotope effects
Linear free energy relationships (LFER) and queantitative structure-activity relationships
Photochemistry General concepts
Photochemical processes
Photochemistry and photoreactivity

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A4 A6 A7 A8 A9 A11 A20 A22 B1 B5 C10 10 20 30
Estudo de casos A3 B2 B3 B4 B6 B7 C2 C3 C4 C5 C9 C11 4 6 10
Prácticas de laboratorio B2 B4 B6 C1 C4 C5 15 18.75 33.75
Proba obxectiva A4 A6 A7 A8 A9 A11 A20 A22 B2 B3 B4 B6 1 0 1
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral • Two-hour sessions to present the masterlines of the subject, indicationg the students the most relevant points to take into account when studying and recommeding appropriate materials for a better comprehension.
• The students will have the audiovisual material available through the Moodle virtual plattform.
Estudo de casos • Different real cases will be critically analyzed and discussed, in order to apply the acquired knowledge
Prácticas de laboratorio • Will take place in the laboratory, in the days and hours that will be announces.
• At the end of the practical lessons, the student will hand a report on the experimental project developed, and realize a short oral presentation analyzing the experimental part and the meaning of the obtained results.
Proba obxectiva • There will be a short exam, that may include both theory and practice

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Prácticas de laboratorio
Descrición
Will be carried out at the lecturers' offices, or at the Laboratory of Physical Chemistry I, according to the established timetable (consult for each lecturer).
Proposed exercises, laboratory reports, etc. may be hand directly in these hours, solving any doubt or question about them.
Doubt or questions with a simple and brief answer may be asked and answered through the Moodle virtual plattform. More complicated topics will need an appointment.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A3 B2 B3 B4 B6 B7 C2 C3 C4 C5 C9 C11 Evaluation will be centered in the critical analysis of the proposed cases, as well as on the suggestion of alternative solutions. 20
Proba obxectiva A4 A6 A7 A8 A9 A11 A20 A22 B2 B3 B4 B6 May include short test or multiple choice questions or short problems / cases to analyze. 40
Prácticas de laboratorio B2 B4 B6 C1 C4 C5 Both the experimental design and the critical analysis of the obtaind results will be evaluated. 40
 
Observacións avaliación

Para superar la asignatura habrá que asistir tanto a las prácticas de laboratorio como a las simulaciones.


Fontes de información
Bibliografía básica H. Maskill (1985). The Physical Basis of Organic Reactivity. Oxford University Press

· Study materials or reference to them will be accesible through the Moodle virtual plattform.

Bibliografía complementaria H. Maskill (Ed.), (2006 ). Investigating Organic Reaction Mechanisms . Blackwell Science
E.V. Anslyn, D.A. Dougherty (2006). Modern Physical Organic Chemistry. University Science Books
N. J. Turro; V. Ramamurthy; J.C. Scaiano (2009). Principles of Molecular Photochemistry. An Introduction. University Science Books


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

A higher profit from this subject would require actualized knowledge of Physical Chemistry. It is strongly recommeded to review the theoretical concepts introduced in the lessons through the resolution of questions and exercises, that will be proposed.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías