Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) Química Bioorgánica e Supramolecular Código 610500019
Titulación
Mestrado Universitario en Ciencias. Tecnoloxías e Xestión Ambiental (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Química
Coordinación
Jimenez Gonzalez, Carlos
Correo electrónico
carlos.jimenez@udc.es
Profesorado
Jimenez Gonzalez, Carlos
Correo electrónico
carlos.jimenez@udc.es
Web
Descrición xeral A materia pretende ofrecer ao alumno a adquisición de coñecementos e destrezas no campo da química bioogánica e supramolecular. Nunha primeira parte abórdase a química dos produtos naturais, a continuación profúndase na biocatálisis. A última parte da materia dedícase ao estudo dos procesos de recoñecemento molecular e autoensamblaxe.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecemento das realidades interdisciplinares da Química e do Medio Ambiente, dos temas punteiros nestas disciplinas e das perspectivas de futuro.
A2 Deseño de novas especies químicas e materiais con propiedades determinadas.
A3 Capacitar ao alumno para o desenvolvemento dun traballo de investigación nun campo da Química ou do Medio Ambiente, incluíndo os procesos de caracterización de materiais, o estudo das súas propiedades fisicoquímicas e biolóxicas e dos procesos que poden sufrir no medio natural.
A4 Coñecer en profundidade as características e fundamentos de diversos modelos químicos para o estudo de sistemas orgánicos, inorgánicos e biolóxicos, incluídos os materiais con proxección tecnológica.
A8 Coñecer os fundamentos das interaccións intermoleculares e as súas aplicacións no campo da catálise supramolecular,recoñecemento molecular e biocatálise.
A20 Coñecemento dos principais tipos de produtos naturais: enzimas, receptores moleculares, etc. Entender a súa participación en procesos de catálise e autoensamblaxe.
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e suizos.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
B7 Ser capaz de planificar adecuadamente desenvolvementos experimentais, a un nivel especializado.
C1 Ser capaz de traballar en equipos, especialmente nos interdisciplinares e internacionais.
C3 Ser capaz de adaptarse a situacións novas, mostrando creatividade, iniciativa, espírito emprendedor e capacidade de liderado.
C5 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C8 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C9 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C11 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer o concepto de produto natural e a súa clasificación, as súas principais aplicacións e as rutas metabólicas máis importantes. AM3
AM4
AM20
BM2
CM1
CM3
Coñecer os fundamentos da biocatálisis e as súas principais aplicacións. AM4
AM8
AM20
BM2
BM7
CM5
CM9
Coñecer as características e propiedades dos principais receptores moleculares artificiais. AM1
AM2
AM3
AM4
AM8
BM1
BM2
BM3
BM5
CM9
Coñecer os aspectos máis importantes do autoensamblaje supramolecular. AM2
AM8
AM20
BM1
CM8
CM11

Contidos
Temas Subtemas
Unidade 1 Química de Produtos Naturais. Tema 1 Importancia do seu estudo e principais aplicacións
Tema 2 Principais rutas biogenéticas do metabolismo secundario
Tema 3 Clasificación dos produtos naturais e exemplos ilustrativos
Unidade 2 Biocatálisis Tema 1 Introdución á biocatálisis
Tema 2 Reaccións de Hidrólisis encimáticas como modelo de biocatálisis
Unidade 3 Química Supramolecular Tema 1 Conceptos básicos en Química supramolecular
Tema 2 Recoñecemento molecular de cationes
Tema 3 Recoñecemento molecular de aniones
Tema 4 Recoñecemento molecular de moléculas neutras
Tema 5 Autoensamblaje e dispositivos moleculares

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A2 A8 A20 B1 B2 B3 B5 C8 C9 C11 13 40 53
Prácticas de laboratorio A2 A8 A20 B1 B2 B7 C3 C1 10 10 20
Proba de resposta múltiple A1 A2 A3 A4 A8 A20 B1 B2 C5 1 0 1
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos teóricos da materia.
Prácticas de laboratorio Os alumnos realizarán dúas prácticas: Unha práctica relacionada coa biocatálisis e outra coa química supramolecular.
Proba de resposta múltiple Consistirá nunha proba escrita sobre os contidos da materia

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Descrición
Levarase a cabo nas entrevistas que o alumno ten que realizar antes de comezar os experimentos programados nas prácticas da materia.
O alumnado con recoñecemento de adicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia será atendido en réxime de horas de titorías (previa cita).

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A2 A8 A20 B1 B2 B7 C3 C1 Este apartado computará el 30% de la calificación final.
30
Proba de resposta múltiple A1 A2 A3 A4 A8 A20 B1 B2 C5 Este apartado computará el 70% de la calificación final.
70
 
Observacións avaliación

Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, a realización das prácticas de laboratorio será facilitada dentro da flexibilidade que permitan os horarios de coordinación e os recursos materiais e humanos.

O alumnado a tempo parcial será evaluado únicamente mediante a proba mixta que en su caso incluirá cuestións sobre as prácticas que computarán con un 10% na nota final da proba mixta.


Fontes de información
Bibliografía básica S. M. Colegate y R. J. Molyneux (1993). Bioactive Natural Products: Detection, Isolation and Structural Determination. CRC Press, Boca Raton
H. Dugas y C. Penney (1996). Bioorganic Chemistry, a Chemical Approach to Enzyme Action. Springer-Verlag
K. Faber (2004). Biotransformations in Organic Chemistry. Springer-Verlag
Varios Autores (1999). Molecular Catenanes, Rotaxanes and Knots.. Wiley-VCH, Weinheim
Varios Autores (2000). Molecular Self-Assembly, Organic versus Inorganic Approaches.. Springer-Verlag
R. J. P. Cannell (1998). Natural Products Isolation. Ed. Human Press, New Jersey
Schneider, H. J., Yatsimirsky (2000). Principles and Methods in Supramolecular Chemistry. . Wiley, Chichester
P. Gil Ruiz (2002). Productos Naturales. Ed. Universidad Pública de Navarra, Pamplona
Steed, J. W., Atwood, J. L (2000). Supramolecular Chemistry.. Wiley, Chichester
Beer, P. D., Gale, P. A., Smith, D. K (1999). Supramolecular Chemistry. . Oxford University Press, Oxford
R. B. Silverman (2000). The Organic Chemistry of Enzyme-Catalyzed Reactions. . Academic Press

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Elucidación de Mecanismos de Reacción/610500013
Reactividade Orgánica e Química Organometálica/610500020
Química Sostible/610500021

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías