Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) Xestión da Calidade Código 610500022
Titulación
Mestrado Universitario en Ciencias. Tecnoloxías e Xestión Ambiental (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Química
Coordinación
Andrade Garda, Jose Manuel
Correo electrónico
jose.manuel.andrade@udc.es
Profesorado
Andrade Garda, Jose Manuel
Correo electrónico
jose.manuel.andrade@udc.es
Web
Descrición xeral A asignatura pretende proporcionar unha visión xeral acerca dun aspecto fundamental nas necesidades e requisitos que plantexan os empregadores no ámbito empresarial para contratar Titulados Superiores. Presentanse conceptos básicos acerca dos sistemas de Xestión da Calidade e da Xestión Medio Ambiental que son de interese potencial para alunos de diferentes titulacións.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecemento das realidades interdisciplinares da Química e do Medio Ambiente, dos temas punteiros nestas disciplinas e das perspectivas de futuro.
A16 Comprender a problemática asociada aos resíduos, os modos de xestionalos e as principais tecnoloxías de tratamento de resíduos.
A18 Coñecer as implicacións económicas dos problemas ambientais, os instrumentos de política económica e os principais indicadores ambientais.
A19 Coñecemento e interpretación da lexislación, normativa e procedementos administrativos básicos sobre medios acuosos, chans e atmosferas. Comprensión das bases científicas e económicas da sustentabilidade.
A21 Comprender os fundamentos dos procesos de calidade e o modo de xestionalos.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e suizos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüedades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
B6 Ser capaz de analizar datos e situacións, xestionar a información dispoñible e sintetizala, todo iso a un nivel especializado.
B8 Comprender, a un nivel especializado, as consecuencias do comportamento humano na contorna ambiental.
C2 Ser capaz de manter un pensamento crítico dentro dun compromiso ético e no marco da cultura da calidade.
C4 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C7 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C10 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
O obxectivo da asignatura é presentar ao alumno os conceptos básicos da xestión da calidade. Preténdese que o alumno entenda, asimile e sexa capaz de manexar estas ideas básicas para visualizar os elementos mínimos que debe abranguer un sistema de xestión da calidade nunha empresa. AM1
AM16
AM18
AM19
AM21
BM3
BM4
BM5
BM6
BM8
CM2
CM4
CM7
CM10

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1: Introducción Definicións subxectivas e obxectivas da calidade
Tema 2: Repercusión dos sistemas de xestión da calidade na sociedade A calidade implícita
Tema 3: Modelos de xestión ISO 9000
ISO 17025
ISO 14000
EFQM
Responsabilidade social corporativa
Tema 4: Problemas habituais Problemas habituais na aplicación dos sistemas de xestión da calidade
Organización do traballo
Participación dos empregados
Delegación dos mandos
Motivación e concienciación. Participación
Tema 5: Xeralizando a Calidade Integración de sistemas:
medioambiente e seguridade e protección (Oshas 18000)

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A21 B3 B4 B5 B6 C4 C10 1 6 7
Sesión maxistral A16 A18 A19 B3 B4 B8 C2 C7 C10 17 34 51
Estudo de casos A19 B4 B5 C2 C4 2 11 13
Proba obxectiva A1 A16 A21 B4 C2 C4 1 3 4
 
Atención personalizada 0.5 0 0.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Cada alumno realizará un traballo consistente na análise dun aspecto das guías internacionais de calidade
Sesión maxistral Descripción e estudo dos fundamentos dos Sistemas de Xestión da Calidade. Problemas habituais e ventaxas da súa aplicación.
Estudo de casos Tendo en conta a disponibilidade dos profesionais alleos á Universidade aos cais se ten solicitado a súa colaboración, abordaranse dous casos reais de implantación de sistemas de calidade na industria u organismos públicos.
Proba obxectiva Resumo escrito dos casos prácticos presentados por persoas que desenvolven o seu traballo na empresa.

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Descrición
Nas sesións maxistraios poderanse discutir dúbidas que presenten los alunos. Este é a opción preferida para as dinámicas de traballo. Nembargantes, establecese a opción de consulta de dúbidas ou discusión da bibliografía fora do horario docente habitual (titorías).

Os traballos tutelados terán un período previo de reflexión co profesor para o seu enfoque e centrado.


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A19 B4 B5 C2 C4 Asistencia e redacción dos resumos escritos de cada un dos casos de estudo. Calidade na redacción, extracción de ideas chave, extensión dos temas tratados 30
Traballos tutelados A1 A21 B3 B4 B5 B6 C4 C10 Boa redacción, explicacións relevantes e capacidade de síntese 15
Sesión maxistral A16 A18 A19 B3 B4 B8 C2 C7 C10 Asistencia ás clases maxistrais e aos casos prácticos; asemade, actitude participativa. Aporte de ideas e implicación nas discusións. 35
Proba obxectiva A1 A16 A21 B4 C2 C4 Concisión na exposición das ideas que respondan ás cuestións plantexadas 20
 
Observacións avaliación

A asistencia ás clases e Conferéncias (Charlas) é condición sine qua non para superar a asignatura

La asistencia a las clases y conferencias (Charlas) es condición sine qua non para superar la asignatura

Full attendance to the classes and talks represent a sine qua non condition to pass the subject.


Fontes de información
Bibliografía básica BADIA, A. (2002). Calidad, modelo ISO9001. Deusto
VALCARCEL, M.; RIOS, A. (1992). La calidad en los laboratorios analíticos. Barcelona, Reverte
JURAN, F.M.; GRYNA, F.M. (1993). Manual de control de la calidad. Madrid, Díaz de Santos y McGraw Hill

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

A asistencia á clase e as actividades (nomeadamente, seminarios) é condición sine qua non para superar a asignatura.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías