Identifying Data 2018/19
Subject (*) Quality Management Code 610500022
Study programme
Mestrado Universitario en Ciencias. Tecnoloxías e Xestión Ambiental (plan 2012)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Química
Coordinador
Andrade Garda, Jose Manuel
E-mail
jose.manuel.andrade@udc.es
Lecturers
Andrade Garda, Jose Manuel
E-mail
jose.manuel.andrade@udc.es
Web
General description A asignatura pretende proporcionar unha visión xeral acerca dun aspecto fundamental nas necesidades e requisitos que plantexan os empregadores no ámbito empresarial para contratar Titulados Superiores. Presentanse conceptos básicos acerca dos sistemas de Xestión da Calidade e da Xestión Medio Ambiental que son de interese potencial para alunos de diferentes titulacións.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Coñecemento das realidades interdisciplinares da Química e do Medio Ambiente, dos temas punteiros nestas disciplinas e das perspectivas de futuro.
A16 Comprender a problemática asociada aos resíduos, os modos de xestionalos e as principais tecnoloxías de tratamento de resíduos.
A18 Coñecer as implicacións económicas dos problemas ambientais, os instrumentos de política económica e os principais indicadores ambientais.
A19 Coñecemento e interpretación da lexislación, normativa e procedementos administrativos básicos sobre medios acuosos, chans e atmosferas. Comprensión das bases científicas e económicas da sustentabilidade.
A21 Comprender os fundamentos dos procesos de calidade e o modo de xestionalos.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e suizos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüedades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
B6 Ser capaz de analizar datos e situacións, xestionar a información dispoñible e sintetizala, todo iso a un nivel especializado.
B8 Comprender, a un nivel especializado, as consecuencias do comportamento humano na contorna ambiental.
C2 Ser capaz de manter un pensamento crítico dentro dun compromiso ético e no marco da cultura da calidade.
C4 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C7 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C10 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
The main objective of this subject is to teach the student the basic concepts associated to quality management. It is also intended that the student understands and handles those basis ideas to foresee and predict the minimum elements of a quality management system in a company. AC1
AC16
AC18
AC19
AC21
BC3
BC4
BC5
BC6
BC8
CC2
CC4
CC7
CC10

Contents
Topic Sub-topic
Chapter 1: Introduction Subjective and objective definitions for quality
Chapter 2: Social implications of quality management systems Implicit implications of quality
Chapter 3: Models for Quality Management ISO 9000
ISO 17025
ISO 14000
EFQM
Company Social Responsibility
Chapter 4: Common problems Typical difficulties when applying the model
Staff empowerment and participation
Distributing power
Motivating the staff
Chapter 5: Generalizing the concept of Quality Integrating systems:
environmental management and self protection (Oshas 18000)

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects A1 A21 B3 B4 B5 B6 C4 C10 1 6 7
Guest lecture / keynote speech A16 A18 A19 B3 B4 B8 C2 C7 C10 17 34 51
Case study A19 B4 B5 C2 C4 2 11 13
Objective test A1 A16 A21 B4 C2 C4 1 3 4
 
Personalized attention 0.5 0 0.5
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects Cada alumno realizará un traballo consistente na análise dun aspecto das guías internacionais de calidade
Guest lecture / keynote speech Descripción e estudo dos fundamentos dos Sistemas de Xestión da Calidade. Problemas habituais e ventaxas da súa aplicación.
Case study Tendo en conta a disponibilidade dos profesionais alleos á Universidade aos cais se ten solicitado a súa colaboración, abordaranse dous casos reais de implantación de sistemas de calidade na industria u organismos públicos.
Objective test Resumo escrito dos casos prácticos presentados por persoas que desenvolven o seu traballo na empresa.

Personalized attention
Methodologies
Case study
Supervised projects
Guest lecture / keynote speech
Description
Students are strongly encouraged to discuss their doubts during the lectures. However, they can also attend tuttorships problems or doubts on the subject.

Before starting the written reports, they will discuss with the teacher (in his office, for a while) the objectives and scope in order to focus the reports.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Case study A19 B4 B5 C2 C4 Asistencia e redacción dos resumos escritos de cada un dos casos de estudo. Calidade na redacción, extracción de ideas chave, extensión dos temas tratados 30
Supervised projects A1 A21 B3 B4 B5 B6 C4 C10 Boa redacción, explicacións relevantes e capacidade de síntese 15
Guest lecture / keynote speech A16 A18 A19 B3 B4 B8 C2 C7 C10 Asistencia ás clases maxistrais e aos casos prácticos; asemade, actitude participativa. Aporte de ideas e implicación nas discusións. 35
Objective test A1 A16 A21 B4 C2 C4 Concisión na exposición das ideas que respondan ás cuestións plantexadas 20
 
Assessment comments

A asistencia ás clases e Conferéncias (Charlas) é condición sine qua non para superar a asignatura

La asistencia a las clases y conferencias (Charlas) es condición sine qua non para superar la asignatura

Full attendance to the classes and talks represent a sine qua non condition to pass the subject.


Sources of information
Basic BADIA, A. (2002). Calidad, modelo ISO9001. Deusto
VALCARCEL, M.; RIOS, A. (1992). La calidad en los laboratorios analíticos. Barcelona, Reverte
JURAN, F.M.; GRYNA, F.M. (1993). Manual de control de la calidad. Madrid, Díaz de Santos y McGraw Hill

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Attendance to the theoretical lessons and seminars is a sine qua non condition to pass the subject.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.