Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) Monitorización Ambiental Código 610500024
Titulación
Mestrado Universitario en Ciencias. Tecnoloxías e Xestión Ambiental (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Química
Coordinación
Moreda Piñeiro, Jorge
Correo electrónico
jorge.moreda@udc.es
Profesorado
Lopez Mahia, Purificacion
Moreda Piñeiro, Jorge
Correo electrónico
purificacion.lopez.mahia@udc.es
jorge.moreda@udc.es
Web
Descrición xeral Os obxetivos desta asignatura centranse no estudio da automatización do laboratorio de analise e a súa aplicación a Química Analítica de Procesos e a Monitorización Ambiental.
Los objetivos de esta asignatura se centran en el estudio de la automatización del laboratorio de análisis y su aplicación a la Química Analítica de Procesos y a la Monitorización Ambiental.
The aim of this subject is the study of the laboratory automation and the automation application to Process Analysers and Environmental Monitoring Pollution.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecemento das realidades interdisciplinares da Química e do Medio Ambiente, dos temas punteiros nestas disciplinas e das perspectivas de futuro.
A13 Comprender os procesos de bioacumulación e as técnicas de biomonitorización e biomarcaxe.
A19 Coñecemento e interpretación da lexislación, normativa e procedementos administrativos básicos sobre medios acuosos, chans e atmosferas. Comprensión das bases científicas e económicas da sustentabilidade.
A22 Dominar as técnicas instrumentais de análises máis típicas no ámbito químico profesional.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e suizos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüedades.
B6 Ser capaz de analizar datos e situacións, xestionar a información dispoñible e sintetizala, todo iso a un nivel especializado.
C1 Ser capaz de traballar en equipos, especialmente nos interdisciplinares e internacionais.
C2 Ser capaz de manter un pensamento crítico dentro dun compromiso ético e no marco da cultura da calidade.
C6 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C9 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Adquirir conocimientos sobre monitorización ambiental e química de procesos, conecer as técnicas instrumentais e a automatización implicada na análise ambiental, e interpretar datos ambientais AM13
AM19
AM22
BM2
BM3
BM4
BM6
CM9
Realizar de forma autónoma un traballo de búsqueda de información relativa a datos ambientais AM1
BM2
BM3
BM4
BM6
CM1
CM2
CM6

Contidos
Temas Subtemas
TEMA 1: AUTOMATIZACIÓN NA ANALISE AMBIENTAL I. INTRODUCCIÓN

Introducción a la automatización en Química Analítica. Operacions unitarias que pdense automatizar. Definicions. Automatización e instrumentación. Obxetivos. Automatización da xestión da información ambiental. Problemas derivados da automatización. Calidade e automatización.
2: AUTOMATIZACIÓN EN EL ANÁLISIS AMBIENTAL II. MÉTODOS AUTOMÁTICOS
Métodos automáticos: clasificación y principios de detección. Analizadores automáticos discontinuos. Clasificación. Valoradores automáticos. Analizadores robotizados. Analizadores automáticos en continuo. Clasificación. Técnicas de flujo continuo no segmentado (FIA y SIA).
TEMA 3: AUTOMATIZACIÓN NA ANALISE AMBIENTAL III. SENSORES
Integración do procedimiento analítico. Concepto de sensor. Tipos de sensores.

TEMA 4: ANALIZADORES DE PROCESOS APLICADOS O ANALISE AMBIENTAL
Analizadores de procesos. Obxetivo. Definición. Características. Instrumento de laboratorio vs. analizadores de procesos. Ventajas. Clasificación.- Componentes dos analizadores de procesos.-Sistemas de mostraxe. Principais características. Partes dun sistema de mostraxeeo. Analizadores de procesos: fotométricos, electroquímicos y cromatográficos.
TEMA 5: MONITORIZACIÓN AMBIENTAL I. INTRODUCCIÓN
Introducción. Definicions. Monitorización de recursos hídricos. Tipos de monitorización. Monitorización discreta e continua. Instrumentación analítica.
TEMA 6: MONITORIZACIÓN AMBIENTAL II. MONITORIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS E MONITORIZACIÓN ATMOSFÉRICA
Analizadores de auga: analizadores off-line e on-line, analizadores mono e multiparamétricos. Redes de control de calidade da auga. Monitorización atmosférica. Instrumentación analítica. Redes de control da calidade medioambiental do aire.
Seminarios: visitas e prácticas por ordenador
Visita al LMAG-Xunta de Galicia: centro de referencia para calidade do aire.
Visita a la estación de inmisión perteneciente a la UDC situada no IUMA.
Visita a laboratorio clínico
Practicas por ordenador: cálculo de retro-traxectorias, simulaciones SKIRON, aplicación informática PALMA, etc


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A13 A19 B2 0 10 10
Saídas de campo A1 A22 B6 B3 C2 9 4.5 13.5
Proba mixta A1 A22 2 0 2
Seminario B4 C1 C6 C9 5 15 20
Sesión maxistral A1 A22 C2 C9 7 21 28
 
Atención personalizada 1.5 0 1.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Comprenderá a búsqueda de información en distintas fontes e a elaboración dun traballo sobre alguna red de monitorización atmosférica ou hídrica dalguna comunidad autónoma. Se incluye una Tutoría Obrigatoria de 50 min de duración na que o profesor orientará e revisará os traballos académicos dirixidos, resolverá dubidas, etc.
Saídas de campo Dentro do temario práctico se incluirán 3 sesions de 3 horas de duración adicadas a visitas a laboratorios de medioambiente y estaciones de monitorización ambiental.
Proba mixta O traballo dos alumnos será evaluado a través dunha Proba Obxetiva de todos los contidos teóricos e prácticos da signatura. Ésta evaluación supondrá o 70 % da calificación final.
Seminario Consistirá na realización de prácticas relacionadas cos contidos teóricos da asignatura. Utilizaranse 6 Seminarios/Sesiones de Laboratorio de 50 min de duración. Nestas sesions aplicararanse os conceptos teóricos adquiridos, interpretaranse datos ambientales, realizaranse cálculos de retro-traxectorias, interpretaranse episodios sipnóticos e estudiaranse series temporais, mapas de distribución de índices de aerosoles TOMS e simulaciones SKIRON.
Sesión maxistral Consistirán na incorporación dos conceptos fundamentais sobre cada un dos temas. Emplearanse 7 Sesions Maxistrales de 50 min de duración sobre os contenidos mais importantes do programa. Para un total aproveitamento de éstas, recomiendase que el alumno haya leído previamente pola sua conta os aspectos fundamentais de ditos temas nos textos recomendados

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Seminario
Descrición
O longo do curso, no horario que especifique cada profesor, orientarase e discutiranse todos los aspectos relacionados coa docencia que o alumno considere necesarios. Nos traballos tutelados é importante realizar un seguimiento personalizando para comentar os avances que se van realizando e proporcionar o alumno a orientación necesaria para desarrollar con aproveitamento dito traballo
Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, os traballos tutelados realizaránse polo alumno fora do horario académico establecido; o profesor resolverá as dudas e revisará o traballo realizado en réxime de horas de titorías (previa cita) que establezca co alumno.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A13 A19 B2 O Traballo Tutelado dirixido tera que presentar obligatoriamente o longo do cuatrimestre e supondrá o 30% da calificación total.
30
Proba mixta A1 A22 O traballo do alumno será evaluado a través dunha Proba Obxetica de todos los contidos teóricos e prácticos da signatura. Ésta evaluación suporá o 70 % da calificación final.
70
 
Observacións avaliación

Para superar a asignatura planteanse dous requisitos básicos: asistencia regular a las todas as actividades evaluables e alcanzar una calificación mínima en cada unha das actividades evaluables. O alumno obtendrá a calificación de Non Presentado cando habendo realizado menos do 25% das actividades académicas programadas non se presente o examen final. Para ter en conta as calificaciones nas distintas actividades
evaluables é preciso acadar unha calificación mínima de 4 puntos (sobre 10) para cada una delas. Por tanto, de no alcanzarse dita
puntuación mínima en alguna delas, no caso de que a media sexa superior o
igual a 5 (sobre 10) a asignatura será calificada como suspensa (4.5). As calificacions dos traballos tutelados podrán conservarse na convocatoria de xulio. Mientras que a calificación da proba mixta de xullo sustituirá a obtida na proba mixta de junio. Por lo que se refiere aos sucesivos cursos académicos, o proceso de enseñanza-aprendizaje, incluída a evaluación, se refiere a un curso académico e, por lo tanto, volvería a comenzar con un novo curso, incluídas todas as actividades e procedimientos de evaluación que sexan programadas para dito curso.

Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e
dispensa académica de exención de asistencia, a realización dos traballos
tutelados  será obligatoria. Se
considerarán exentos das sesións maxistrais se ben se lles facilitará a asistencia a o maior número
posible de seminarios.

 


Fontes de información
Bibliografía básica M Valcárcel y M.S. Cárdenas (2000). Automatización y miniaturización en Química Analítica. Springer (Barcelona)
F. R. Burden, I. McKelie, U. Förstner, A. Guenther (2000). Environmental Monitoring Handbook.. McGraw-Hill
D. A. Skoog, F. J. Holler y T. A. Nieman (2000). Principios de Análisis Instrumental. McGraw-Hill

Bibliografía complementaria D. C. Harris (1992). Análisis Químico Cuantitativo. Grupo Editorial Iberoamericana
R. Kellner, J. M. Mermet, M. Otto, M. Valcárcel, H. M. Widmer (1998). Analytical Chemistry. Wiley VCH
D. Harvey (2002). Química Analítica Moderna. McGraw-Hill
P.B. Stockwell (1988). Automatic Chemical Analysis. Taylor and Francis (Londres)
W.J. Hurst (1995). Automation in the Laboratory. VCH Publisher (New York)


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

-Saber redactar, sintetizar e presentar ordenadamente un traballo, así como a aplicación a un nivel de usuario de ferramentas informáticas (uso de internet, procesador de textos, presentaciones, etc.) -Saber manejar libros de texto. -Ter coñecementos básicos de inglés -Estudiar e revisar semanalmente a materia impartida, utilizando material bibliográfico para comprender e ahondar na información obtida na clase. -Aclarar co profesor as posibles dubidas. -Realizar a preparación dos seminarios. -Participar activamente na clase(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías