Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Actividades Formativas Titorizadas Código 610509105
Titulación
Mestrado Universitario en Investigación Química e Química Industrial (Plan 2017)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Química
Coordinación
Fernandez Sanchez, Jesus Jose
Correo electrónico
jesus.fernandezs@udc.es
Profesorado
Fernandez Sanchez, Jesus Jose
Correo electrónico
jesus.fernandezs@udc.es
Web http://Para más información: http://miiquimica.webnode.es/
Descrición xeral A asignatura “Actividades Formativas Tutorizadas” está incluida no módulo M1 do Master, “Formación Obligatoria Química Avanzada”. Relaciónase con todas as asignaturas del Master, tanto as do seu módulo como dos restantes.
A asignatura “Actividades Formativas Tutorizadas” ten un carácter multi- e/ou interdisciplinar, que pretende que o alumno participe nunha serie de actividades (ver epígrafe 4.1) que complementan a formación recibida nas demais asignaturas do módulo M1 do Master e se relacionan coas demais asignaturas, tanto do perfil investigador como do profesional. Se pretende que o alumno adquira unha visión global e actualizada tanto do mundo académico como laboral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 CE2 - Propoñer alternativas para resolver os problemas químicos complexos das diversas especialidades químicas
A8 CE8 - Analizar e utilizar os datos obtidos de forma independente en experimentos de laboratorio complexos relacionándoos coas técnicas químicas, físicas ou biolóxicas axeitadas, incluíndo o uso de fontes bibliográficas primarias
A9 CE9 - Valorar, promover e practicar a innovación e o emprendemento na industria e na investigación química.
B1 CB6 – Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüedades.
B5 CB10 - Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
B6 CG1 – Innovar en espazos e áreas do campo de traballo, demostrando iniciativa e espírito empresarial
B7 CG2 - Identificar información da literatura utilizando as canles axeitadas e integrar esta información para crear e contextualizar un tema de investigación.
B8 CG3 – Avaliar a responsabilidade na xestión da información e do coñecemento no campo da Química Industrial e da investigación química
B9 CG4 - Demostrar capacidade de analizar, describir, organizar, planificar e xestionar proxectos
B10 CG5 - Usar a terminoloxía científica en inglés para discutir os resultados experimentais no contexto da profesión química
B11 CG6 - Aplicar correctamente as novas tecnoloxías de capturar e organizar a información para resolver problemas na actividade profesional
B12 CG8 - Avaliar a dimensión humana, económica, xurídica e ética na práctica profesional, así como as implicacións ambientais do seu traballo.
C1 CT1 - Elaborar, escribir e defender publicamente informes de carácter científico e técnico
C2 CT2 - Traballar en equipo e adaptarse a equipos multidisciplinares.
C3 CT3 - Traballar con autonomía e eficiencia na práctica diaria da investigación ou da actividade profesional.
C4 CT4 - Apreciar o valor da calidade e mellora continua, actuando con rigor, responsabilidade e ética profesional.
C5 CT5 - Demostrar unha actitude de respecto polas opinións, valores, comportamentos e prácticas doutros

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Ser capaz de realizar intercambio de coñecementos, críticas yedebatir sobre avances, innovacións e/ou investigacións relacionadas coa Química AM2
AM9
BM1
BM2
BM4
BM6
BM7
BM9
BM10
CM2
CM3
CM4
CM5
Ser capaz de demostrar coñecementos profundos dos avances científicos, das técnicas recentes e da instrumentación relacionadas coa Química AM2
AM8
AM9
BM1
BM2
BM5
BM6
BM7
BM9
Ser capaz de utilizar as ferramientas necesarias para a presentación oral e escrita dos resultados dos traballos de investigación AM9
BM8
BM10
BM11
BM12
CM1
CM5

Contidos
Temas Subtemas
Asistencia a actividades formativas - Cursos, seminarios e conferencias sobre temas avanzados en Química, impartidas por especialistas nacionais e internacionais de acreditada solvencia no ámbito da investigación química, co obxeto de proporcionar aos alumnos una visión global e actualizada dos aspectos máis novedosos e os avances máis significativos no ámbito do Máster.
- Simposio científico: Conferencias invitadas, impartidas por conferenciantes relevantes, preferentemente profesores visitantes. Comunicacions orais, nas que os estudiantes presentarán os aspectos máis relevantes da investigación realizada ó
longo do curso académico. Sesions de carteis, en que cada estudiante presentará un cartel relativo ó tema de investigación de Traballo de Fin de Máster.
- Tratamento da información e presentación de resultados científicos.
- Visitas a empresas relacionadas cos contidos da materia, en función dos recursos económicos dispoñibles, e buscando no posible unha integración cos contidos de outras materias do Módulo 1. O obxetivo das visitas é conectar os contidos da
materia coa realidade industrial e a investigación na industria. Visitaranse empresas do sector químico e alimentario así coma organismos dedicados ó control da contaminación.
NOTA: Os contidos e as metodoloxías da materia están suxeitos á dispoñibilidade de recursos humanos e medios materiais, polo que pode ser necesario axustalos ás circunstancias particulares de cada centro, o que levarase a cabo coa suficiente antelación para garantir a adquisición das competencias da materia por parte dos alumnos, e lles será adecuadamente comunicado.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Seminario A2 A8 A9 B1 B5 B7 B8 B9 B11 B12 C2 C4 12 12 24
Traballos tutelados A2 B2 B5 B6 B7 B9 B10 C1 C3 C4 C5 12 15 27
Sesión maxistral A2 A8 A9 B1 B4 B8 B9 B10 C5 12 12 24
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Seminario Resolución de problemas
Traballos tutelados Plantexamento de casos prácticos
Sesión maxistral Exposición de contidos

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Seminario
Traballos tutelados
Descrición
Tutorías programadas polo profesor e coordinadas polo Centro. Estarán orientadas á resolución de dúbidas sobre os contidos da asignatura e a preparación dos problemas,

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A2 A8 A9 B1 B4 B8 B9 B10 C5 Se evaluará a asistencia e participación. 0
Seminario A2 A8 A9 B1 B5 B7 B8 B9 B11 B12 C2 C4 Se evaluará a rigurosidade científica na resolución de traballos, informes, problemas e casos prácticos 0
Traballos tutelados A2 B2 B5 B6 B7 B9 B10 C1 C3 C4 C5 Se evaluará a realización de traballos e informes escritos 0
 
Observacións avaliación
Se evaluarán distintos factores:
- a realización de traballos e informes escritos (20%)
- a exposición oral (traballos, informes, problemas e casos prácticos) (30%)
- a asistencia e participación (20%)
- a evaluación continua do alumno mediante preguntas e cuestións orais durante o curso (30%)
Para superar a materia o estudante terá que ser avaliado como mínimo con unha anota de 5 sobre un máximo de 10 e, ademáis:
- haber participado no Simposio científico, dacordo coa normativa de participación correspondente.
- haber asistido ás actividades comúns
- haber asistido polo menos a seis actividades optativas, elexidas libremente coa limitación de que han de estar relacionadas co ámbito da Química. O alumno deberá entregar ó profesorado da materia na súa Universidade un informe dacordo coa normativa establecida no que figuren os títulos das conferencias, un resumen de cada una delas e os xustificantes de asistencia.


Fontes de información
Bibliografía básica
A bibliografía dependerá de cada programa específico.
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Para superar a materia é obligatorio asistir ás actividades programadas e outras actividades formativas, e realizar os informes pertinentes sobre ditas actividades.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías