Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Técnicas de Estudo do Medio Físico Código 610533003
Titulación
Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, Conservación e Xestión
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Navegación e da Terra
Física e Ciencias da Terra
Coordinación
Lado Liñares, Marcos
Correo electrónico
marcos.lado@udc.es
Profesorado
Lado Liñares, Marcos
Paz Gonzalez, Antonio
Vidal Vázquez, Eva
Correo electrónico
marcos.lado@udc.es
antonio.paz.gonzalez@udc.es
eva.vidal.vazquez@udc.es
Web http://www.usc.es/es/titulacions/masters_oficiais/mbio/informacion/guias-materias.html
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título

Contidos
Temas Subtemas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición

Atención personalizada
Metodoloxías
Descrición


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

A guía docente completa desta materia pódese consultar en:

 http://www.usc.es/es/centros/bioloxia/titulacions.html?plan=17347&estudio=17348&codEstudio=16621&valor=9


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías