Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Matemáticas 2 Código 610G01002
Titulación
Grao en Química
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Matemáticas
Coordinación
Otero Verea, Jose Luis
Correo electrónico
luis.verea@udc.es
Profesorado
Ferreiro Ferreiro, Ana María
Jacome Pumar, Maria Amalia
Novo Díaz, Silvia
Otero Verea, Jose Luis
Correo electrónico
ana.fferreiro@udc.es
maria.amalia.jacome@udc.es
s.novo@udc.es
luis.verea@udc.es
Web
Descrición xeral Esta asignatura pretende o desenrolo de competencias que permitan ao alumnado obterr un conocimento critico do calculo diferencial e integral así como unha pequena introducción ao alxebra lineal e as ecuacions diferenciais.
Plan de continxencia MODALIDAL HIBRIDA Y NO PRESENCIAL

1. Modificacións dos contidos.
Non se farán cambios.

2. Metodoloxías
* Metodoloxías de ensino que se manteñen
Traballos tutelados
Atención personalizada
* Cambio de metodoloxías de ensino
Sesión maxistral: a asistencia presencial substitúese por material (PDF, vídeos explicativos) dispoñibles en moodle.udc.es. e videoconferencia en equipo
Resolución de problemas: calcula en avaliación. A asistencia substitúese por material (PDF, vídeos explicativos) dispoñibles en moodle.udc.es e videoconferencia en grupo nos ordenadores
Proba de elección múltiple: calcula na avaliación. Realizaranse os seguintes cambios:
(a) A proba relativa á parte práctica de Estatísticas substitúese por traballos prácticos que se realizarán en grupos de dous estudantes.
(b) As probas relacionadas coa parte práctica de Matemáticas realizaranse mediante probas en liña en moodle.udc.es
(c) As probas relacionadas coa parte teórica da materia faranse mediante probas en liña en moodle.udc.es

3. Mecanismos de atención personalizada aos estudantes.
Correo electrónico: todos os días para facer consultas, solicitar reunións virtuais para responder a preguntas e facer un seguimento do traballo supervisado.
Moodle: diariamente, segundo as necesidades dos estudantes. Teñen foros temáticos asociados aos módulos da materia, para formular as consultas necesarias.
Equipos: unha sesión semanal en grupos grandes para avanzar no contido teórico e as tarefas supervisadas no momento asignado á materia no calendario de aulas do profesorado. Tamén pode haber sesións semanais ou como o soliciten os estudantes en pequenos grupos, para o seguimento e apoio para facer un traballo supervisado. Esta dinámica permite un seguimento normalizado e axustado das necesidades de aprendizaxe do alumno para desenvolver o traballo da materia.

4. Modificacións na avaliación.

Parte matemática (75%): ningunha variación dos pesos da nota: 16% proba de elección múltiple na parte teórica, 54% práctica da proba de elección múltiple (ou traballo supervisado en caso de non asistencia) .

Parte das estatísticas (25%). Non hai cambios nos pesos das cualificacións: 16% Proba de elección múltiple da parte teórica, 9% Proba de elección múltiple da práctica (ou traballo supervisado en caso de non asistencia).

* Comentarios de avaliación:
Seguen sendo os mesmos que na guía docente.
REQUISITOS PARA EXCEDER O TEMA:

1. Asistir e participar regularmente nas actividades da clase.

2. Envía un traballo supervisado na data indicada.

3. Obter unha nota mínima do 50% na proba obxectiva e unha nota final mínima do 50% máis as notas de todas as actividades.

4. A oportunidade de xullo estará suxeita aos mesmos criterios que a oportunidade de xuño.

5. "Parte das estatísticas (25%). Non hai cambios nos pesos das notas: 16% Proba de elección múltiple para a parte teórica, 9% Proba práctica se se pode facer de xeito persoal ou traballo supervisado en caso contrario ".

6. "Parte de Matemáticas (75%). Non hai cambios nos pesos das notas: 54% Proba de elección múltiple da parte teórica, 16% Proba práctica no caso de que se poida facer de xeito presencial ou traballo supervisado. se non ".

5. Modificacións da bibliografía ou webografía.
Non se farán cambios. Xa teñen dixitalizado en Moodle todos os materiais de traballo.

Competencias do título
Código Competencias do título
A15 Recoñecer e analizar novos problemas e planear estratexias para solucionalos.
A16 Adquirir, avaliar e utilizar os datos e información bibliográfica e técnica relacionada coa Química.
A20 Interpretar os datos procedentes de observacións e medidas no laboratorio.
A24 Explicar, de xeito comprensible, fenómenos e procesos relacionados coa Química.
A25 Relacionar a Química con outras disciplinas e recoñecer e valorar os procesos químicos na vida diaria.
A27 Impartir docencia en química e materias afíns nos distintos niveis educativos.
B1 Aprender a aprender.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
O estudo, representación e interpretación de funcións elementais de unha e varias variables. A15
A16
A20
A24
A25
A27
B1
B2
B3
B6
C1
C3
C6
Utilizar con destreza as técnicas de cálculo de primitivas e as súas aplicacións. A15
A16
A20
A24
A25
A27
B1
B2
B3
B6
C1
C3
C6
Plantexar e resolver modelos sinxelos que conleven ecuacións e sistemas de ecuacións diferenciais. A15
A16
A20
A24
A25
A27
B1
B2
B3
B6
C1
C3
C6
Resolver problemas de métodos estatísticos básicos dende o punto de vista descriptivo A15
A16
A20
A24
A25
A27
B1
B2
B3
B6
C1
C3

Contidos
Temas Subtemas
Diferenciacion de funcións de varias variables Funcións de varias variables.
Nocións topolóxicas. Curvas planas e ecuacións paramétricas. Superficies no espacio. Coordenadas polares, cilíndricas e esféricas. Funcións reais de varias variables. Funcións escalares e vectoriais. Gráficas e conxuntos de nivel. Concepto de continuidade.
Diferenciación de funcións de varias variables.
Derivadas parciais. Derivada direccional. Diferencial dunha función. Derivadas parciais de orden superior. Matriz Xacobiana. Regra da cadea. Teorema de Taylor. Plano tanxente a unha superficie. Extremos de funcións de dúas variables. Multiplicadores de Lagrange.

Integración de funcións de varias variables Integración múltiple. Integral de línea.
Integrais iteradas. Integrais dobres. Cambio de variables: coordenadas polares. Integrais triples Cambio de variables: coordenadas cilíndricas e esféricas. Aplicacións. Integrais de línea de funcións escalares e vectoriais. Aplicacións. Teorema de Green e Stokes.
Ampliación de ecuacións diferenciais Ecuacións diferenciais de primeiro orden.
Variables separables. Ecuacións homoxéneas.
Ecuacións exactas.
Ecuacións lineales.
Ecuacións diferenciais como modelos matemáticos.
Ecuacións diferenciais lineais de orden n.
Ecuacións diferenciais lineais homoxéneas.
Variación de parámetros. Coeficientes indeterminados.
Sistemas lineais de ecuacións diferenciais.
Modelado con sistemas de ecuacións diferenciais.
Estadística Descriptiva Descripción estatística dunha variable
Descripción estatística conxunta de varias variables
Curvas de regresión: mínimos cuadrados.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A15 A16 A24 A27 B1 B2 B3 B6 32 64 96
Solución de problemas A20 A25 B2 B3 C1 8 18 26
Traballos tutelados A20 A15 B3 B1 C1 C3 C6 8 16 24
Proba de resposta múltiple B2 B3 3 0 3
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral desenvolvemento de conceptos e resolución de problemas

Plan de continxencia (por mor do Covid19):
*Metodoloxías docentes que se modifican.
Sesión maxistral: substitúese a presencialidade por material (PDF, vídeos explicativos) dispoñibles en moodle.udc.es. e videoconferencias grupais en Teams
Solución de problemas Cuestionarios, boletíns e exames doutros cursos que periodicamente se poñerán a disposición de estudantes sobre diferentes contidos e que os estudantes terán que resolver.

Plan de continxencia (por mor do Covid19).
*Metodoloxías docentes que se modifican.
Solución de problemas: Computa na avaliación. Substitúese a presencialidade por material (PDF, vídeos explicativos) dispoñibles en moodle.udc.es e videoconferencias grupais en Teams
Traballos tutelados Traballando sobre temas propostos polo profesor, presentarase un resumo teórico xunto cun boletín de problemas resoltos sobre o tema correspondente

Plan de continxencia (por mor do Covid19):
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Traballos tutelados

Proba de resposta múltiple Proba de resposta múltiple

Plan de continxencia (por mor do Covid19):
*Metodoloxías docentes que se modifican
Proba de resposta múltiple : Computa na avaliación. Levaranse a cabo as seguintes modificacións:
(a) A proba relativa á parte práctica de Estatística substitúese por un traballo práctico a realizar en grupos de dous alumnos.
(b) As probas relativas á parte práctica de Matemáticas faranse mediante probas online en moodle.udc.es
(c) As probas relativas á parte teórica da asignatura faranse mediante probas online en moodle.udc.es


Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
A atención personalizada descrita en relación a estas metodoloxías está concibida como momentos de traballo presenciais para o alumnado co profesor, para o que supoñen unha participación para os estudantes; indicarase a forma e o momento en que se levará a cabo en relación a cada actividade ao longo do curso segundo o plan de traballo da materia.
As medidas específicas de atención personalizada para os Estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e exención académica de exención de asistencia para o estudo da materia, serán entrega de cuestionarios, boletíns e exames doutros cursos que periodicamente se poñerán a disposición de os alumnos sobre diferentes contidos e que o alumno terá que resolver.

Plan de continxencia (por mor do Covid19):
Correo electrónico: Diariamente, para facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados.
Moodle: Diariamente, segundo a necesidade do alumnado. Dispoñen de foros temáticos asociados aos módulos da materia, para formular as consultas necesarias.
Teams: unha sesión semanal en gran grupo para o avance dos contidos teóricos e dos traballos tutelados na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario de aulas da facultade. Poderá haber tamén sesións semanais ou segundo o demande o alumnado en pequeno grupo, para o seguimento e apoio na realización dos traballos tutelados. Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades da aprendizaxe do alumando para desenvolver o traballo da materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A20 A15 B3 B1 C1 C3 C6 Desenvolvemento de aspectos concretos con exemplos e problemas resoltos. 10
Proba de resposta múltiple B2 B3 Proba de resposta múltiple 70
Solución de problemas A20 A25 B2 B3 C1 Entrega de boletíns e exámenes de outros cursos resoltos. 20
 
Observacións avaliación

Para superar o curso será necesario obter, engadidas as notas de todas as actividades, unha nota mínima do 50% do total e do 50% da proba de elección múltiple. Para obter a nota de non presentado, será suficiente que o alumno non participe na proba de elección múltiple e non fora valorado nos traballos supervisados en máis dun 50%. Na proba de segunda oportunidade, o criterio para superar a materia será o de xuño. No que se refire a cursos académicos sucesivos, o proceso de ensino-aprendizaxe, incluída a avaliación, refírese a un curso académico e, polo tanto, reiniciarase un novo curso, incluíndo todas as actividades e procedementos de avaliación que estaban programados para ese curso; non obstante, permítese solicitar manter a cualificación práctica dun curso anterior.

Os estudantes inscritos en réxime de tempo parcial e exención académica de exención de asistencia, pódense avaliar de xeito personalizado en canto ás metodoloxías de sesión maxistral, resolución de problemas e traballos tutelados. Os estudantes inscritos no réxime de tempo parcial deben solicitar a proba de elección múltiple, así como as probas parciais ao longo do curso. Para a primeira e segunda oportunidade, os criterios de avaliación deste corpo de estudantes son os mesmos que para os demais e a porcentaxe de exención de asistencia será do 80%.

Os alumnos con primeira oportunidade teñen prioridade na concesión de honras.

Plan de continxencia (por mor do Covid19):

Parte de Matemáticas (75%): Non se realizan cambios nos
pesos das cualificacións: 54% Proba de resposta múltiple da parte de teoría, 21%
Proba de resposta múltiple da práctica (ou traballos tutelados en caso de non
presencialidade).

Parte de Estatística (25%). Non
se realizan cambios nos pesos das cualificacións: 16% Proba de resposta
múltiple da parte de teoría, 9% Proba de resposta múltiple da práctica (ou traballos
tutelados en caso de non presencialidade).

 

*Observacións de
avaliación
:

Mantéñense as mesmas que figuran anteriormente.

REQUISITOS PARA SUPERAR A
MATERIA:  

1. Asistir e participar
regularmente nas actividades da clase.

2. Entregar os traballos
tutelados na data que se indique.  

3. Obter unha nota mínima do 50%
na proba obxectiva, e unha nota final mínima do 50%  sumadas as cualificacións de todas as
actividades.4. A oportunidade de xullo estará sometida aos mesmos
criterios que a de xuño.


Fontes de información
Bibliografía básica Zill (). Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. Thomson-Learning
CAO ABAD, R. y otros (2001). Introducción a la estadística y sus aplicaciones.
LARSON (2006). CALCULO. McGrawHill
Jon Rogawski (). Cálculo varias variables. Reverté
MILLER, J.C. Y MILLER, J.N. (2002). Estadística para Química Analítica. Addison-Wesley Iberoamericana
TOMEO PERUCHA V. y UÑA JUÁREZ I. (2003). Lecciones de Estadística Descriptiva. Paraninfo
W. Keith Nicholson (2019). Linear Algebra with Applications. Lyryx Learning Team

Plan de continxencia (por mor do Covid19):

Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Non se realizarán cambios. Xa dispoñen de todos os materiais de traballo da maneira dixitalizada en Moodle.

Bibliografía complementaria GONICK, L. Y SMITH, W. (2001). A estatística ¡en caricaturas! . SGAPEIO
Bradley (). Cálculo. Prentice Hall
Finney (). Cálculo. Addison-Wesley
Alfonsa García (). Cálculo I. CLGSA
Alfonsa García (). Cálculo II. CLGSA
Salas / Hille / Etgen (). Cálculus. Reverté
Rainville (). Ecuaciones diferenciales. Prentice Hall
Ayres (). Ecuaciones diferenciales. Mcgraw-Hill
Quimiometría (2005). MONGAY FERNÁNDEZ, C.. PUV
Alegre (). Problemas de funciones de varias variables. PPU
GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, C. Y RAMIS RAMOS, G. (2001). Quimiometría. Editorial Síntesis


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

É conveniente ter coñecementos de matemáticas de 2 bacharelerato, si non os ten recomendase facer o curso de nivelación.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías