Identifying Data 2020/21
Subject (*) Mathematics 2 Code 610G01002
Study programme
Grao en Química
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
First Basic training 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Matemáticas
Coordinador
Otero Verea, Jose Luis
E-mail
luis.verea@udc.es
Lecturers
Ferreiro Ferreiro, Ana María
Jacome Pumar, Maria Amalia
Novo Díaz, Silvia
Otero Verea, Jose Luis
E-mail
ana.fferreiro@udc.es
maria.amalia.jacome@udc.es
s.novo@udc.es
luis.verea@udc.es
Web
General description Esta asignatura pretende o desenrolo de competencias que permitan ao alumnado obterr un conocimento critico do calculo diferencial e integral así como unha pequena introducción ao alxebra lineal e as ecuacions diferenciais.
Contingency plan MODALIDAL HIBRIDA Y NO PRESENCIAL

1. Modificacións dos contidos.
Non se farán cambios.

2. Metodoloxías
* Metodoloxías de ensino que se manteñen
Traballos tutelados
Atención personalizada
* Cambio de metodoloxías de ensino
Sesión maxistral: a asistencia presencial substitúese por material (PDF, vídeos explicativos) dispoñibles en moodle.udc.es. e videoconferencia en equipo
Resolución de problemas: calcula en avaliación. A asistencia substitúese por material (PDF, vídeos explicativos) dispoñibles en moodle.udc.es e videoconferencia en grupo nos ordenadores
Proba de elección múltiple: calcula na avaliación. Realizaranse os seguintes cambios:
(a) A proba relativa á parte práctica de Estatísticas substitúese por traballos prácticos que se realizarán en grupos de dous estudantes.
(b) As probas relacionadas coa parte práctica de Matemáticas realizaranse mediante probas en liña en moodle.udc.es
(c) As probas relacionadas coa parte teórica da materia faranse mediante probas en liña en moodle.udc.es

3. Mecanismos de atención personalizada aos estudantes.
Correo electrónico: todos os días para facer consultas, solicitar reunións virtuais para responder a preguntas e facer un seguimento do traballo supervisado.
Moodle: diariamente, segundo as necesidades dos estudantes. Teñen foros temáticos asociados aos módulos da materia, para formular as consultas necesarias.
Equipos: unha sesión semanal en grupos grandes para avanzar no contido teórico e as tarefas supervisadas no momento asignado á materia no calendario de aulas do profesorado. Tamén pode haber sesións semanais ou como o soliciten os estudantes en pequenos grupos, para o seguimento e apoio para facer un traballo supervisado. Esta dinámica permite un seguimento normalizado e axustado das necesidades de aprendizaxe do alumno para desenvolver o traballo da materia.

4. Modificacións na avaliación.

Parte matemática (75%): ningunha variación dos pesos da nota: 16% proba de elección múltiple na parte teórica, 54% práctica da proba de elección múltiple (ou traballo supervisado en caso de non asistencia) .

Parte das estatísticas (25%). Non hai cambios nos pesos das cualificacións: 16% Proba de elección múltiple da parte teórica, 9% Proba de elección múltiple da práctica (ou traballo supervisado en caso de non asistencia).

* Comentarios de avaliación:
Seguen sendo os mesmos que na guía docente.
REQUISITOS PARA EXCEDER O TEMA:

1. Asistir e participar regularmente nas actividades da clase.

2. Envía un traballo supervisado na data indicada.

3. Obter unha nota mínima do 50% na proba obxectiva e unha nota final mínima do 50% máis as notas de todas as actividades.

4. A oportunidade de xullo estará suxeita aos mesmos criterios que a oportunidade de xuño.

5. "Parte das estatísticas (25%). Non hai cambios nos pesos das notas: 16% Proba de elección múltiple para a parte teórica, 9% Proba práctica se se pode facer de xeito persoal ou traballo supervisado en caso contrario ".

6. "Parte de Matemáticas (75%). Non hai cambios nos pesos das notas: 54% Proba de elección múltiple da parte teórica, 16% Proba práctica no caso de que se poida facer de xeito presencial ou traballo supervisado. se non ".

5. Modificacións da bibliografía ou webografía.
Non se farán cambios. Xa teñen dixitalizado en Moodle todos os materiais de traballo.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A15 Ability to recognise and analyse new problems and develop solution strategies
A16 Ability to source, assess and apply technical bibliographical information and data relating to chemistry
A20 Ability to interpret data resulting from laboratory observation and measurement
A24 Ability to explain chemical processes and phenomena clearly and simply
A25 Ability to recognise and analyse link between chemistry and other disciplines, and presence of chemical processes in everyday life
A27 Ability to teach chemistry and related subjects at different academic levels
B1 Learning to learn
B2 Effective problem solving
B3 Application of logical, critical, creative thinking
B6 Ethical, responsible, civic-minded professionalism
C1 Ability to express oneself accurately in the official languages of Galicia (oral and in written)
C3 Ability to use basic information and communications technology (ICT) tools for professional purposes and learning throughout life
C6 Ability to assess critically the knowledge, technology and information available for problem solving

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
The study, representation and interpretation of elementary functions of one and several variables A15
A16
A20
A24
A25
A27
B1
B2
B3
B6
C1
C3
C6
Use skilfully the techniques of calculation of primitive and its applications. A15
A16
A20
A24
A25
A27
B1
B2
B3
B6
C1
C3
C6
Set out and solve simple models that comport equations and systems of differential equations. A15
A16
A20
A24
A25
A27
B1
B2
B3
B6
C1
C3
C6
Solve problems of basic statistical methods from the descriptive point of view A15
A16
A20
A24
A25
A27
B1
B2
B3
B6
C1
C3

Contents
Topic Sub-topic
Differentiation of functions of several variables Functions of several variables.
Topological notions. Flat curves and parametric equations. Surfaces in space. Polar, cylindrical and spherical coordinates. Real functions of several variables. Scalar and vector functions. Graphs and level sets. Concept of continuity.
Differentiation of functions of several variables.
Partial derivatives. Directional derivative. Differential of a function. Higher order partial derivatives. Jacobean Matrix. Chain rule. Taylor's theorem. Plane tangent to a surface. Function ends of two variables. Lagrange multipliers.


Integration of functions of several variables Multiple integration. Integral line.
Iterated integrals. Double integrals. Change of variables: polar coordinates. Triple integrals Change of variables: cylindrical and spherical coordinates. Applications. Line integrals of scalar and vector functions. Applications. Green and Stokes theorem.
Differential Equations First order differential equations.
Separable variables. Homogeneous equations.
Exact equations
Linear equations.
Differential equations as mathematical models.
Linear differential equations of order n.
Homogeneous linear differential equations.
Variation of parameters. Indeterminate coefficients.
Linear systems of differential equations.
Modeling with systems of differential equations.
Descriptive statistics Statistical description of a variable
Joint statistical description of several variables
Regression curves: least squares.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A15 A16 A24 A27 B1 B2 B3 B6 32 64 96
Problem solving A20 A25 B2 B3 C1 8 18 26
Supervised projects A20 A15 B3 B1 C1 C3 C6 8 16 24
Multiple-choice questions B2 B3 3 0 3
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech concept development and problem solving

Contingency plan (due to Covid19):
* Teaching methodologies that change.
Master Session: Presence is replaced by material (PDF, explanatory videos) available at moodle.udc.es. and team video conferencing
Problem solving Questionnaires, bulletins and exams from other courses that will be periodically made available to students on different contents and that students will have to solve.

Contingency plan (because of Covid19).
* Teaching methodologies that change.
Problem solving: Compute in the assessment. Attendance is replaced by material (PDF, explanatory videos) available on moodle.udc.es and group video conferences on Teams
Supervised projects Working on topics proposed by the teacher, a theoretical summary will be presented along with a bulletin of solved problems on the corresponding topic

Contingency plan (because of Covid19):
* Teaching methodologies that are maintained
Tutored works
Multiple-choice questions Multiple answer test

Contingency plan (because of Covid19):
* Teaching methodologies that change
Multiple choice test: Compute in the assessment. The following changes will be made:
(a) The test relating to the practical part of Statistics is replaced by practical work to be carried out in groups of two students.
(b) The tests related to the practical part of Mathematics will be done through online tests at moodle.udc.es
(c) The tests related to the theoretical part of the subject will be done through online tests at moodle.udc.es

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
The personalized attention described in relation to these methodologies is conceived as face-to-face moments of work for the students with the teacher, for which they imply a participation for the students; the form and the moment in which it will be carried out will be indicated in relation to each activity throughout the course according to the work plan of the subject.
The specific personalized attention measures for or "Students with recognition of part-time dedication and academic exemption from attendance exemption" for the study of the subject, will be delivery of questionnaires, bulletins and exams of other courses that will be periodically made available to the students about different contents and that the student will have to solve.

Contingency plan (by mor do Covid19)
–Email: Daily. Of use to make consultations, request virtual meetings to resolve doubts and follow up on supervised work.
–Moodle: Daily to formulate the necessary queries.
–Teams: weekly sessions in the time slot assigned to the subject in the faculty classroom calendar.


Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A20 A15 B3 B1 C1 C3 C6 Development of specific aspects with examples and solved problems. Competence B3 will be assessed. 10
Multiple-choice questions B2 B3 Multiple-choice questions 70
Problem solving A20 A25 B2 B3 C1 Delivery of exercises and solved exams. Competences A15, B2 and C3 will be assessed. 20
 
Assessment comments

To pass the course, it will be necessary to obtain, added the marks of all the activities, a minimum grade of 50% of the total and 50% of the multiple-choice test. To obtain the grade of not presented, it will be sufficient that the student does not participate in the multiple-choice test and has not been evaluated in the supervised Works in more than 50%. In the second chance test, the criterion to pass the subject will be the previous one or to obtain a grade of not less than 50% in the multiple choice test. With regard to successive academic courses, the teaching-learning process, including assessment, refers to one academic course, and therefore a new course would be restarted, including all assessment activities and procedures that were scheduled for that course; however, it is allowed to request to maintain the practical qualification of a previous course.

Students enrolled in part-time regime and academic exemption from attendance exemption, can be evaluated in a personalized way regarding the methodologies of Maxistral Session, Problem Solving and Tutored Jobs. Students enrolled in part-time regimen are required to sit the multiple-choice test, as well as the partial tests throughout the course. For the first and second opportunity, the evaluation criteria for this student body is the same as for the others and the attendance waiver percentage will be 80%.

Students at the first opportunity have priority in the granting of honors.

Contingency plan (due to Covid19):

Mathematics part (75%): There are no changes in the weights of the grades: 54% Multiple-choice test of the theory part, 21% Multiple-choice test of the practice (or supervised work in case of non-attendance).

Part of the statistic (25%). There are no changes in the weights of the grades: 16% Multiple choice test of the theory part, 9% Multiple choice test of the practice (or supervised work in case of non-attendance).

*Evaluation observations:

They remain the same as above.

REQUIREMENTS TO PASS THE SUBJECT:

1. Regularly attend and participate in class activities.

2. Submit supervised work by the date indicated.

3. Obtain a minimum grade of 50% in the objective test and a minimum final grade of 50% plus the marks of all the activities.

4. The July opportunity will be subject to the same criteria as the June opportunity.


Sources of information
Basic Zill (). Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. Thomson-Learning
CAO ABAD, R. y otros (2001). Introducción a la estadística y sus aplicaciones.
LARSON (2006). CALCULO. McGrawHill
Jon Rogawski (). Cálculo varias variables. Reverté
MILLER, J.C. Y MILLER, J.N. (2002). Estadística para Química Analítica. Addison-Wesley Iberoamericana
TOMEO PERUCHA V. y UÑA JUÁREZ I. (2003). Lecciones de Estadística Descriptiva. Paraninfo
W. Keith Nicholson (2019). Linear Algebra with Applications. Lyryx Learning Team
Contingency plan (due to Covid 19):

Modifications to the bibliography or webography.

No changes will be made. They already have all the work materials digitized in Moodle.

Complementary GONICK, L. Y SMITH, W. (2001). A estatística ¡en caricaturas! . SGAPEIO
Bradley (). Cálculo. Prentice Hall
Finney (). Cálculo. Addison-Wesley
Alfonsa García (). Cálculo I. CLGSA
Alfonsa García (). Cálculo II. CLGSA
Salas / Hille / Etgen (). Cálculus. Reverté
Rainville (). Ecuaciones diferenciales. Prentice Hall
Ayres (). Ecuaciones diferenciales. Mcgraw-Hill
Quimiometría (2005). MONGAY FERNÁNDEZ, C.. PUV
Alegre (). Problemas de funciones de varias variables. PPU
GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, C. Y RAMIS RAMOS, G. (2001). Quimiometría. Editorial Síntesis


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

It is convenient to have knowledges of mathematics of 2 bachillerato, if it does not have them recommend do the course of nivelación. (*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.