Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Física 1 Código 610G01003
Titulación
Grao en Química
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Física e Ciencias da Terra
Coordinación
Garcia-Garabal Mosquera, Sandra Maria
Correo electrónico
sandra.garcia-garabal@udc.es
Profesorado
Domínguez Pérez, Montserrat
Garcia-Garabal Mosquera, Sandra Maria
Correo electrónico
montserrat.dominguez.perez@udc.es
sandra.garcia-garabal@udc.es
Web
Descrición xeral A disciplina da Física desempeña un papel de formación básica que permite o alumno afrontar o aprendizaxe doutras materias incluidas no plan de estudios. Asi mesmo, a adquisición de coñecementos físicos básicos o capacitará para unha maior flexibilidade no desempeño das suas funcións profesionais así como para unha mellor adaptación ós novos avances tecnolóxicos aplicables no seu ámbito profesional, e que son consecuencia dos avances científicos.
Os descriptores son:Mecánica.Principios de termodinámica.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non hai modificacións.
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
- proba obxetiva


*Metodoloxías docentes que se modifican
-Sesion maxistral: pasarían de híbrida a online (Teams).
-Solución problemas: pasarían de híbrida a online (Teams).
-Prácticas de laboratorio: realizaranse tratando unicamente os datos experimentais. Se lles facilitará o guión de cada práctica e os datos que terán que empregar para a súa resolución. Cada alumno deberá entregar no prazo estabrecido, unha memoria que recolla o traballo realizado e o tratamento pertinente dos datos. Previamente haberá unha sesión onde se explicará cómo realizar as prácticas e o tratamento de datos.
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Tutorías individualizadas mediante encontros virtuais (Teams)
4. Modificacións na avaliación
Non hai modificacións
*Observacións de avaliación:
As prácticas de laboratorio son obrigatorias e necesarias para superar a materia. Iso conleva a asistencia obrigatoria á sesión previa e a entrega da memoria que recolla o traballo realizado.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai modificacións.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Utilizar a terminoloxía química, nomenclatura, convenios e unidades.
A3 Coñecer as características dos diferentes estados da materia e as teorías empregadas para describilos.
A5 Comprender os principios da termodinámica e as súas aplicacións en Química.
A12 Relacionar as propiedades macroscópicas coas de átomos e moléculas.
A14 Demostrar o coñecemento e comprensión de conceptos, principios e teorías relacionadas coa Química.
A15 Recoñecer e analizar novos problemas e planear estratexias para solucionalos.
A19 Levar a cabo procedementos estándares e manexar a instrumentación científica.
A20 Interpretar os datos procedentes de observacións e medidas no laboratorio.
A22 Planificar, deseñar e desenvolver proxectos e experimentos.
A23 Desenvolver unha actitude crítica de perfeccionamento na labor experimental.
A24 Explicar, de xeito comprensible, fenómenos e procesos relacionados coa Química.
A27 Impartir docencia en química e materias afíns nos distintos niveis educativos.
B1 Aprender a aprender.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Traballar de forma colaborativa.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B7 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os conceptos básicos de Física nas súas diferentes ramas: Mecánica e Termodinámica así como saber relacionar os conceptos físicos coa Química A5
A12
B2
Aplicar os coñecementos teóricos á resolución de problemas de física, orientados a fenómenos químicos A3
A14
A15
A27
B1
B2
B4
C1
C3
C6
Aprender as técnicas básicas do Laboratorio de Física, así como aprender a medir e determinar magnitudes físicas fundamentáis como poden ser o calor específico, o número de moles, ... A1
A19
A20
A22
A23
A24
B3
B4
B5
B6
B7
C1
C3

Contidos
Temas Subtemas
1.Introducción. Análise Dimensional. Análise vectorial.
2.Cinemática. Conceptos de posición, velocidade e aceleración. Movemento Rectilíneo. Corpos en caída libre. Movemento de proyectís. Movemento Circular.
3.Dinámica.
Forzas e interaccións. Primeira Lei de Newton. Segunda Lei de Newton. Masa e peso. Tercera Lei de Newton. Aplicacións das Leis de Newton.
4. Estática Condicións de equilibrio. Principios da estática. Centro de masas. Centro de Gravidade. Momento de inercia. Problemas de Equilibrio.
5. Mecánica de Fluidos. Densidad. Presión nun fluido. Flotación. Fluxo de fluidos. Ecuación de Bernoulli. Viscosidade e turbulencia. Fluidos reais.
6.Conceptos básicos de termodinámica. Temperatura.
Sistemas Termodinámicos, Variables Termodinámicas. Equilibrio termodinámico. Proceso Termodinámico. Principio cero da termodinámica. Temperatura. Medida da Temperatura. Escalas e termómetros.
7.Estudio dos gases. Ecuaciones de estado Gases ideais. Ecuación dun gas ideal. Gases reais. Ecuación de Van der Waals. Teoría cinética dos gases.
8.Primer principio da termodinámica. Calor e traballo termodinámicos. Diagrama P-V. Efectos da transmisión de calor. Enerxía interna. Primer principio de la termodinámica. Transformacións de los gases ideales.
9.Segundo principio da termodinámica. Concepto de máquina térmica. Enunciados do Segundo Principio da Termodinámica. Ciclo de Carnot. Concepto de entropía.
Prácticas de Laboratorio Determinación do equivalente en auga do calorímetro, calor especifico de sólidos e líquidos. Coeficiente de dilatación. Termómetro de gas a temperatura constante. Determinación da densidade dun líquido. Tensión superficial. Balanza hidrostática.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A19 A20 A22 A23 A24 B3 B4 B5 B6 B7 C3 15 22.5 37.5
Sesión maxistral A1 A3 A5 A12 A24 C6 25 50 75
Solución de problemas A1 A3 A5 A12 A14 A15 A27 B1 B2 B4 C1 9 18 27
Proba obxectiva A1 A3 A5 A15 B2 B3 2 4 6
Proba mixta A1 A3 A5 A12 A14 A15 B2 C1 2 1 3
 
Atención personalizada 1.5 0 1.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Prácticas de laboratorio Clases nas que se realizan prácticas de laboratorio, preténdese que o alumno aprenda a utilizar distinto instrumental de laboratorio, aprenda a calcular erros, e determinar datos mediante axustes de mínimos cadrados. Todo iso co fin de que adquira un sentido crítico que lle leve a unha análise científica do que está a realizar. Farase unha avaliación continua do traballo diario do laboratorio do alumno.
Sesión maxistral Exposición de contidos por parte do profesor con pouca interactuación do alumno. É eficaz para explicar temas complexos e transmitir información.
Solución de problemas Formularanse unha serie de problemas relacionados cos temas do programa que han de ser resoltos polo alumno baixo a supervisión do profesor, en grupos máis reducidos que os das clases expositivas.
Proba obxectiva Ao longo do curso se realizarán 4 probas de resposta múltiple a través do Teams dos contidos impartidos nas sesións maxistral e de problemas. Ó final de cada proba, o alumno deberá enviar un pdf coa resolución xustificada das preguntas da mesma.
Proba mixta Proba teórico-práctica que permitirá avaliar os coñecementos adquiridos polo alumno durante o curso.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Solución de problemas
Descrición
- Todos aqueles alumnos que o soliciten poderan ter un seguimiento do seu aprendizaxe da materia , ben individualmente como por parellas, ademais das tutorías ás que xa ten dereito. Realizarase no despacho como resposta ás posibles dúbidas ou dificultades de aprendizaxe, formuladas directamente polo alumno.
- A atención personalizada para aqueles alumnos que teñan recoñecido a dedicación a tempo parcial consisitirá na asisitencia (con horario flexible)a unha serie de citas no que o alumnado terá que resolver e defender unha serie de boletíns de problemas que se lle darán ó longo do curso. Deste modo poderase facer un seguimento individual da evolución do alumno na materia co fin de detectar e subsanar todas aquelas dificultades que o alumno poda encontrar no desenvolvemento da mesma.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A19 A20 A22 A23 A24 B3 B4 B5 B6 B7 C3 A realización destas prácticas é OBRIGATORIA e polo tanto se non se realizan non se pode aprobar a materia.
Dado que a asistencia a todas as sesiones das prácticas de laboratorio é condición necesaria para ser avaliado, a non asistencia sen causa xustificada implica o non poder superar a asignatura. A realización das mesmas farase exclusivamente durante o calendario oficial previsto polo centro.
Puntuarase cun máximo de 1.5 puntos sobre o 10 da nota total.
O 1.5 repartirase do seguinte modo:
-1 punto corresponderase á avaliación do traballo diario no laboratorio. Para iso cada parella de prácticas deberá entregar un guión cos resultados obtidos, de cada unha das prácticas que realice, que en total serán 5. Cada práctica terá un valor máximo de 0.2.
-0.5 puntos se corresponderán ca realización dun exame de prácticas que consisitirá na repetición dunha das prácticas xa feitas. A realización do exame será condición NECESARIA para ser avaliado.
Con anterioridade á realización das prácticas darase unha sesión na aula para explicar erros, cálculos, axustes e análise de resultados que posteriormente se aplicarán no laboratorio. A non asistencia a esta clase, sen causa xustificada, supoñerá unha penalización na nota final de prácticas de 0.3 ptos
15
Proba mixta A1 A3 A5 A12 A14 A15 B2 C1 1ª oportunidade
A proba mixta terá un valor asignado de 4.5 ptos.
A nota final será a suma da nota da proba mixta (máx 4.5 pto) + prácticas de aboratorio (máx 1.5 pto) + probas obxectivas (máx 4 pto) sendo imprescindible alcanzar unha puntuación de 5 puntos para superar a materia.

45
Proba obxectiva A1 A3 A5 A15 B2 B3 Constará de 4 probas obxetivas de (máx 1 pto) que realizaránse ao longo do curso a través do Moodle , examinándose de distintas partes da materia impartida. Ao final de cada proba o alumno deberá enviar un pdf xustificando as respostas da mesma.
40
 
Observacións avaliación
1-1ª Oportunidade (xaneiro):
A nota final da primeira oportunidade será consecuencia da suma da puntuación global de Prácticas de laboratorio (máx 1.5 pto)+ proba obxetiva (4 pto) + proba mixta (4.5 pto). A nota final será sobre 10 e a realización das prácticas é indispensable para aprobar a materia. Para superar a materia a suma de [(nota de prácticas (obrigatorias)) +( nota da proba obxetiva)+ (nota da proba mixta)] debe acadar unha calificación total de 5 puntos.
2ª Oportunidade (xullo): 
A nota final da segunda oportunidade será consecuencia da suma da puntuación global de Prácticas de laboratorio (máx 1.5 pto)+ proba mixta (8.5 pto). A nota final será sobre 10 e a realización das prácticas é indispensable para aprobar a materia.Para superar a materia a suma de [(nota de prácticas (obrigatorias))  + (a proba mixta (sendo necesario alcanzar un mínimo de 4 puntos nesta última para que conte no cómputo global))]  debe ser de 5 puntos.

2-A puntuación obtida nas prácticas de laboratorio conservarase para as oportunidades de xaneiro e xullo. 

3A realización
das prácticas é OBRIGATORIA e polo tanto se non se realizan NON se pode
aprobar a materia. 
 

4-A calificación de NON PRESENTADO se reservara para aqueles alumnos que non se presenten a proba mixta oficial das oportunidades de xaneiro e xullo. 

5- Todos aqueles alumnos que SE MATRICULEN A TEMPO PARCIAL terán a siguiente valoración:
 a) As prácticas de laboratorio  de carácter obrigatorio
(valor máximo 1.5 punto)
 b) A proba mixta (valor máximo de 8.5 puntos) 

Para superar a materia a suma de nota de prácticas  (obrigatorias) máis a proba mixta (sendo necesario alcanzar un mínimo de 4 puntos nesta última para que conte no cómputo global) debe ser de 5 puntos.

 6-Se concederá a calificación de "matricula de
honra " prioritariamente ós alumnos que a obtiveron na primeira
oportunidade.

Fontes de información
Bibliografía básica Tipler Mosca (). Física. Reverte
Sears, Zemansky, Young y Freedman (varias ediciones). Fisica universitaria. Pearson addison wesley

Bibliografía complementaria Gettys, Keller y Skove (). Física clásica y moderna. McGraw Hill
S.M. Lea y J.R. Burke Edición (). Física, la naturaleza de las cosas. Paraninfo
S. Burbano de Ercilla, E. Burbano García, C. Gracia Muñoz (). Problemas de Física. Tébar
Laura Abad Toribio, Laura Mª Iglesias (). Problemas Resueltos de Física General. Bellisco


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Matemáticas 1/610G01001

Materias que continúan o temario
Física 2/610G01004

Observacións

 Conveniente ter nocións de física e matemáticas a nivel de segundo de bacharelato, como son nocións básicas de derivación e integracíon así como de xeometría. Ademais sería conveniente que o alumno tivese tido un contacto previo coa temodinámica manexando conceptos como calor, traballo...(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías