Identifying Data 2020/21
Subject (*) Inorganic Chemistry 4 Code 610G01024
Study programme
Grao en Química
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Química
Coordinador
Rodriguez Blas, Maria Teresa
E-mail
teresa.rodriguez.blas@udc.es
Lecturers
Avecilla Porto, Fernando Francisco
Bermúdez García, Juan Manuel
Martínez Calvo, Miguel
Rodriguez Blas, Maria Teresa
Rodríguez Rodríguez, Aurora
Sanchez Andujar, Manuel
Vazquez Garcia, Digna
E-mail
fernando.avecilla@udc.es
j.bermudez@udc.es
miguel.martinez.calvo@udc.es
teresa.rodriguez.blas@udc.es
aurora.rodriguez@udc.es
m.andujar@udc.es
d.vazquezg@udc.es
Web
General description DESCRICIÓN: Preparación e caracterización de compostos inorgánicos: compostos de coordinación e sólidos non moleculares.
CONTEXTUALIZACIÓN: A materia encádrase no sexto semestre do Grao en Química (3º curso), e está intimamente relacionada coa materia do quinto semestre "Química Inorgánica 3". O conxunto das dúas materias constitúen o módulo "Química Inorgánica Avanzada", que pretende proporcionar unha axeitada formación ao alumnado nos ámbitos da Química de Coordinación e a Química do Estado Sólido.

Preparation and characterization of inorganic compounds: Coordination compounds and non-molecular solids.
CONTEXT: "Inorganic Chemistry 4" is a compulsory course in the 6th semester-3rd year of the Degree in Chemistry, and it is closely related to the "Inorganic Chemistry 3" (5th semester). Both courses will provide an adequate formation in the fields of Coordination Chemistry and Solid State Chemistry.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Os contidos mantéñense na súa totalidade.
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
a) Mantéñense as sesións maxistrais.
b) Mantéñense os seminarios, coa participación activa dos alumnos.
c) Mantéñense as prácticas de laboratorio, que pasarán a realizarse en “Modalidade on-line”. Nesta modalidade mantéñense os traballos tutelados, e a realización dun caderno de laboratorio pero elimínanse: a presentación oral e a entrega do informe final (resumo).
d) Mantense a proba mixta, so no caso de que se poida realizar nas dependencias da UDC.
*Metodoloxías docentes que se modifican
a) No caso de que non se poida realizar presencialmente nas dependencias da UDC, a proba mixta eliminarase na primeira oportunidade. En calquera caso, esta proba mantense na segunda oportunidade (proba oral).
b) Mantéñense as prácticas de laboratorio, que pasarán a realizarse en “Modalidade on-line”. Nesta modalidade mantéñense os traballos tutelados, e a realización dun caderno de laboratorio pero elimínanse: a presentación oral e a entrega do informe final (resumo).
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Titorías e consultas por Teams e polo correo electrónico corporativo.
Moodle da materia.
4. Modificacións na avaliación
No caso de que a proba mixta se suprimise na primeira oportunidade (por non poderse facer presencialmente nas dependencias da UDC), a cualificación quedaría como segue: Participación en clase (15%) + Prácticas de Laboratorio (en avaliación continua) (85%).
Na segunda oportunidade mantense a proba mixta que pasa a ser unha proba oral. A cualificación obterase como: proba mixta (25%) + Exame de Prácticas de laboratorio (75%)
*Observacións de avaliación:
O exame de prácticas de laboratorio da segunda oportunidade so o poderá realizar aquel alumnado que cursara como mínimo o 75% das horas de prácticas de laboratorio durante a avaliación continua e as suspendera.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai modificacións na bibliografía/webgrafía


Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Ability to use chemistry terminology, nomenclature, conventions and units
A3 Knowledge of characteristics of the different states of matter and theories used to describe them
A4 Knowledge of main types of chemical reaction and characteristics of each
A6 Knowledge of chemical elements and their compounds, synthesis, structure, properties and reactivity
A9 Knowledge of structural characteristics of chemical and stereochemical compounds, and basic methods of structural analysis and research
A14 Ability to demonstrate knowledge and understanding of concepts, principles and theories in chemistry
A15 Ability to recognise and analyse new problems and develop solution strategies
A16 Ability to source, assess and apply technical bibliographical information and data relating to chemistry
A17 Ability to work safely in a chemistry laboratory (handling of materials, disposal of waste)
A18 Risk management in relation to use of chemical substances and laboratory procedures
A19 Ability to follow standard procedures and handle scientific equipment
A20 Ability to interpret data resulting from laboratory observation and measurement
A21 Understanding of qualitative and quantitative aspects of chemical problems
A22 Ability to plan, design and develop projects and experiments
A23 Critical standards of excellence in experimental technique and analysis
A24 Ability to explain chemical processes and phenomena clearly and simply
A26 Ability to follow standard laboratory procedures in relation to analysis and synthesis of organic and inorganic systems
B1 Learning to learn
B2 Effective problem solving
B3 Application of logical, critical, creative thinking
B4 Working independently on own initiative
B5 Teamwork and collaboration
B7 Effective workplace communication
C1 Ability to express oneself accurately in the official languages of Galicia (oral and in written)
C7 Acceptance as a professional and as a citizen of importance of lifelong learning
C8 Understanding role of research, innovation and technology in socio-economic and cultural development

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
To identify problems associated with the synthesis and structural characterization of metal complexes and inorganic solids, and plan strategies to solve them. A6
A15
To know and handle the literature on the structure, bonding, synthesis, reactivity, characterization, properties and applications of coordination compounds and non-molecular solids. A16
B1
B4
To understand and to carry out standard procedures for the synthesis and characterization of inorganic compounds, and to use scientific instrumentation for their characterization. A17
A19
A26
To plan, design and carry out the synthesis and characterization of coordination compounds and non-molecular solids. A15
A22
B5
To understand and explain the processes observed in the Inorganic Chemistry Laboratory. A1
A18
A20
A21
A23
A24
B2
B3
B4
B7
C1
C7
To understand the important contribution that the research in Inorganic Chemistry has on the socio-economic and cultural progress of society. C8
To manage properly the waste generated in a laboratory devoted to the synthesis and characterization of inorganic compounds. A17
A18
A23
To prepare a laboratory notebook that gathers all relevant information making the necessary calculations. A1
A15
A18
A20
A21
A23
A24
B3
B4
B7
C1
To know the structure of coordination compounds and molecular crystalline solids and to apply the techniques required for structure determination. A9
B2
B4
To prepare and present reports on the work and results obtained in a laboratory of inorganic chemistry . A1
A3
A4
A9
A14
A20
B3
B4
B7
C1

Contents
Topic Sub-topic
Preparation of Coordination Compounds Methods for the preparation of metal complexes. Solvent effects. Speciation diagrams.
Structural determination of coordination compounds (I) Chemical analysis. Mass spectrometry. Molar conductivity. Dipolar moments. Vibrational spectroscopy. NMR spectroscopy. Questions and exercises.
Structural determination of coordination compounds (II): Electronic Absorption Spectroscopy Introduction. Selection rules. Origin of the bands: Ligand-ligand bands, charge transfer bands and d-d bands. Spectroscopic terms and electronic states. Orgell diagrams and Tanabe-Sugano diagramsn. Analysis of electronic spectra and applications in structure determination. Questions, problems and exercises.
Structural determination of coordination compounds (III): magnetic properties Diamagnetism and paramagnetism. Effective magnetic moment. Spin and orbital contributions. Applications in structure determination. Questions, problems and exercises.
Methods of preparation of non-molecular solids Strategies for the preparation of crystalline non-molecular solids. Main synthesis methods: ceramic method, “soft” chemistry methods (co-precipitation, decomposition of nitrates, sol-gel method, intercalation reactions…), solvothermal method.
Methods for Characterization of non-molecular solids General overview of the different diffractometric techniques (X-ray, electron and neutron diffraction), with emphasis on crystal powder X-ray diffraction.
Spectroscopic techniques.
Thermal methods.
Electronic microscopy (scanning and transmission electron microscopies).
Preparation and Characterization of Coordination Compounds Selection of the synthesis conditions.
Selection of materials (reagents, solvents, instrumentation, glass equipment...).
Assessment of the risks associated with the experiment and its prevention.
Experimental procedure for the synthesis.
Use of instrumental techniques for structural elucidation.
Interpretation of the structural elucidation results.
Preparation of a laboratory notebook.
Preparation and presentation of a final report.
Preparation and Characterization of crystalline non-molecular solids Selection of the synthesis conditions.
Selection of materials (reagents, solvents, instrumentation, glass equipment...).
Assessment of the risks associated with the experiment and its prevention.
Experimental procedure for the synthesis.
Use of auxiliar software for structural elucidation.
Interpretation of the structural elucidation results.
Preparation of a laboratory notebook.
Preparation and presentation of a final report.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A1 A6 A9 A15 A20 A21 A24 B1 B2 B3 B7 C7 C8 10 30 40
Laboratory practice A1 A3 A4 A6 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A22 A23 A26 B1 B3 B4 B5 B7 C1 C2 34 0 34
Seminar A1 A9 A12 A14 A15 A16 A20 A21 A24 B1 B2 B3 B4 B5 B7 C1 C2 4 20 24
Supervised projects A1 A3 A4 A6 A9 A14 A15 A16 A20 A21 A22 A24 B3 B4 B7 C1 C2 2 28 30
Oral presentation A1 A14 A16 A24 B3 B4 B7 C1 C2 2 8 10
Mixed objective/subjective test A1 A6 A9 A14 A20 A21 A24 B2 B3 C1 C2 2 0 2
Summary A1 A20 A24 B4 0 10 10
 
Personalized attention 0 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Lectures: oral presentations of the topics 1-6 of “Contents” section. These sessions involve also the active participation of the students and a continuous exchange of ideas between lecturer and students.
Laboratory practice Laboratory practices (topics 7-8 in "Contents"): student's work in the laboratory, under the tutoring of the teacher. Students will synthesize and characterize coordination compounds and crystalline non-molecular solids.
Seminar Seminars: sessions in small groups to solve problems and exercices related with the topics of the lectures. They also serve as a "feed-back" to the lecturer to assess the progress of students.
Supervised projects The students must prepare the experiments, prior to start the work at the laboratory, using the literature. This process will be guided and supervised by the laboratory instructor.
Oral presentation Group sessions to present the work done during the laboratory practice. Each student must summarize his/her work in a short time (around 5 minutes) and discuss it with the audience.
Mixed objective/subjective test Written test that will include questions and numerical problems related to the contents of the course.
Summary Each student must provide the laboratory notebook at the end of the laboratory practice, as well as brief report of each experiment, which will be evaluated and corrected by the laboratory instructor.

Personalized attention
Methodologies
Laboratory practice
Seminar
Supervised projects
Oral presentation
Description
During the "laboratory practice" students will be individually interviewed by the teacher at different stages:
i) Interviews prior to the start of the experimental work, once the student completes the literature review and the preparation of the experiments. A positive assessment of this work is required for the student to be allowed to start the experimental work.
ii) A personal interview at the end of the laboratory practice to assess the work carried out and to solve possible deficiencies in the training.

Moreover, students can ask for additional tuttoring sessions that will take place at the tuttoring hours of the teacher (the timetables will be indicated at the beginig of the course).

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Laboratory practice A1 A3 A4 A6 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A22 A23 A26 B1 B3 B4 B5 B7 C1 C2 The preparation and execution of the experimental part (laboratory practice) will represent 75% of the final mark. The approximate breakdown of this part is:
1. Instructor's assessment of lab skills (planning, time management, skill and confidence in practical work) and results of the synthesis and characterization (20%).
2. Preparation of each experiment, interpretation of the results and conclusions reached (assessed by personal interview) (35%).
3. Oral presentations of the work carried out in the laboratory (15%).
4. Laboratory notebook and reports on each experiment (30%).
75
Seminar A1 A9 A12 A14 A15 A16 A20 A21 A24 B1 B2 B3 B4 B5 B7 C1 C2 Instructor's assessment of the participation in seminars and lectures (quantity and quality of the participation: questions, resolution of problems and exercises...) 5
Supervised projects A1 A3 A4 A6 A9 A14 A15 A16 A20 A21 A22 A24 B3 B4 B7 C1 C2 The literatura review to prepare the experiments, the results of the experimental work and the conclusions reached will be assessed by personal interview.
(Its approximate contribution to the overall mark is described in the previous section).
0
Oral presentation A1 A14 A16 A24 B3 B4 B7 C1 C2 In the oral presentation of the "Laboratory practice", the instructor will assess the analysis of the results and the conclusions, and the active participation of the students in the discussion after each presentation.
(Its approximate contribution to the overall mark is given above).
0
Summary A1 A20 A24 B4 The laboratory notebook and the reports will also be assessed.
(Its approximate contribution to the overall mark is given above).
0
Mixed objective/subjective test A1 A6 A9 A14 A20 A21 A24 B2 B3 C1 C2 A written text including questions and numerical problems related to the contents of the course. Those students attending to the course on a regular basis are allowed to make a preliminary test. Those obtaining four points (of a máximum of 10) in this text, with an average grade of the overall course of five points, may choose not to participate in the final test. 20
 
Assessment comments

This is a course with an important loading of experimental work. Therefore, attendance to all scheduled classes is mandatory.

First opportunity (June): The maximum score is 10 points, and passing the course requires a minimum of 5 points. In each of the assessed parts, it is required a minimum of 40% of the maximum score posible for that part. The assessment process will start when the student begins the work in the lab. Thus, every student that reaches this stage will obtain a mark even if the different activities of the course, including the laboratory practice, are not completed. 

Second opportunity (July): The maximum score is 10 points, and passing the course requires obtaining 5 points. Students will be assessed by an objective test, from which students can obtain up to 2.5 points, and a laboratory practice test (which counts for a maximum of 7.5 points). The practical test will consist on the preparation and execution of a laboratory experiment using the same criteria detailed in the "methodology" section, with the exception that the preparation of the experiment will not be tutored. An inappropriate preparation of the experimental work will result in a negative assessment (failed course) before beginning the laboratory work. The student can only do the exam of the laboratory practice in the second opportunity, if he/she has performed the practical training during the course (minimum 75%). If the student obtained a minimum of 4 points in the Labortory Practice in the first opportunity will not have to perform the laboratory practice test in the second opportunity.

From the time the student begins the preparation of the experiments, or the realization of the objective test, it is considered that accepted to be assessed, and therefore those students that reach these stages will obtain a mark even if the different activities of the course are not completed. Those students assessed in the second opportunity (July) can be awarded with honors only if the máximum number of students that finish the course with honors is not reached after the first opportunity (June).

Those students that fail the course and wish to take the course in comming academic years will have to participate again in all the activities of the course, and will be assessed accordingly.

NOTA: "Students at parcial time": First and second opportunities: Atterndance to DE and TGR activities is not mandatory but the "mixed test" is required and they have to got a minimum of  5 points (of 10) to pass this activity. Laboratory practice is mandatory and follows the same requirements applied to students at full time. 


Sources of information
Basic

-A. R. West, Basic Solid State Chemistry, John Wiley and Sons, Chichester, 1999, Libro,

-D. F. Shriver, P. W. Atkins, C. H. Langford, Química Inorgánica, Editotial Reverté S. A., 1998, Libro,

-Shriver & Atkins inorganic chemistry, 4th edition, Oxford : Oxford University Press, 2006.

-J. Rivas Gispert, Química de Coordinación, Ediciones Omega S.A., 2000, Libro,

-J. Rivas Gispert, Coordination Chemistry, Weinheim : Wiley-VCH, [2008

-L. Smart, E. Moore, Una introducción a la química del estado sólido, Editorial Reverté, Barcelona, 1995, Libro,

-L. Smart, E. Moore, Solid State Chemistry: an Introduction, Taylor & Francis, Third Edition, 2005, Libro,

-M.T. Weller, Inorganic Materials Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1999, Libro,

-S. F. A. Kettle, Physical Inorganic Chemistry. A Coordination Chemistry Approach, Oxford University Press, 1998, Libro,

-Dann, Reactions and Characterization of Solids, Royal Society of Chemistry. Cambridge, 2000, Libro,

Complementary

-A. R. West, Solid State Chemistry, John Wiley and Sons, Chichester, 1999, Libro,

-A.F. Wells, Structural Inorganic Chemistry, 5th Ed., Oxford Univesity Press, London, 1984, Libro,

-D. Nicholls, Complexes and First-Row Transition Elements, McMillan Press , 1979, Libro,

-D. Sutton, Espectros Electrónicos de los Complejos de los Metales de Transición, Reverté, Barcelona, 1975, Libro,

-N.N. Greenwood, Cristales iónicos, defectos reticulares y no estequiometría, Alhambra, Madrid, 1970, Libro,

-Angelici e outros, Syntesis and Techniques in Inorganic Chemistry”. 3ª Ed., University Science Books. Sausalito, 1999, Libro,

-Brauer, Química Inorgánica Preparativa, Editorial Reverté, Barcelona, 1958, Libro,

-Lever, Inorganic Electronic Spectroscopy. 2ª Ed., Elsevier. Ámsterdam, 1984, Capítulo de libro,

-Nakamoto, Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds, 5ª Ed., Wiley & Sons, New York, 1997, Libro,

-Schlessinger, Preparación de Compuestos Inorgánicos en el Laboratorio, Continental, México, 1965, Libro,

-W. McCleverty e outros, Comprehensive Coordination Chemistry II, Elsevier-Pergamon, Amsterdam, 2004, Libro,

-Wilkinson e outros, Comprehensive Coordination Chemistry, Pergamon Press, Oxford, 1986, Libro,

-Cotton e Wilkinson, Química Inorgánica Avanzada”, 4ª Ed., Limusa-Wiley. México, 1986, Libro,


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Physical Chemistry 1/610G01016
Physical Chemistry 2/610G01017
Inorganic Chemistry 1/610G01021
Inorganic Chemistry 2/610G01022
Inorganic Chemistry 3/610G01023

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Advanced Inorganic Chemistry/610G01025
Materials Science/610G01035

Other comments

It is advised that those students who take the "Inorganic Chemistry 4" course have passed "Inorganic Chemistry 3", and have the knowledge and skills associated with Inorganic Chemistry 1 and 2 " and" Physical Chemistry 1 and 2.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.