Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Ampliación de Química Orgánica Código 610G01028
Titulación
Grao en Química
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Química
Coordinación
Rodriguez Gonzalez, Jaime
Correo electrónico
jaime.rodriguez@udc.es
Profesorado
Maestro Saavedra, Miguel Anxo
Rodriguez Gonzalez, Jaime
Correo electrónico
miguel.maestro@udc.es
jaime.rodriguez@udc.es
Web
Descrición xeral Ampliación de Química Orgánica é unha materia do módulo de Química Orgánica, que se orienta ao estudo da nomenclatura, a estrutura, as propiedades, a reactividade e os principais métodos de síntese de derivados de ácidos carboxílicos, enoles e enolatos, compostos orgánicos difuncionales, con nitróxeno en ligazóns múltiples, con aneis heterocíclicos ou con importancia biolóxica, como os carbohidratos, os aminoácidos, os péptidos e os ácidos nucleicos.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non habrá ninguna modificación

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se modifican
Actividades iniciais, Sesión maxistral, Seminarios a través de Teams
Proba final escrita non presencial online, onde os alumnos deberán resolver en tempo limitado, problemas análogos aos expostos durante as clases de seminario e presentación oral. O exame será escrito a entregar na misma plataforma de Teams.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Tutorías e resolución de dudas mediante Teams.
Preguntas mediante correo electrónico


Observacións de avaliación:

Exame 70%. Proba final escrita non presencial online, onde os alumnos deberán resolver en tempo limitado, problemas análogos aos expostos durante as clases de seminario e presentación oral.
Seminarios e participación na clase (25 %+5 %) Cualificación obtida na avaliación continua durante o primeiro cuadrimestre poderá conservarse na segunda oportunidade.


Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Utilizar a terminoloxía química, nomenclatura, convenios e unidades.
A4 Coñecer os tipos principais de reacción química e as súas principais características asociadas.
A6 Coñecer os elementos químicos e os seus compostos, as súas formas de obtención, estrutura, propiedades e reactividade.
A9 Coñecer os rasgos estruturais dos compostos químicos, incluíndo a estereoquímica, así como as principais técnicas de investigación estrutural.
A10 Coñecer a cinética do cambio químico, incluíndo a catálise e os mecanismos de reacción.
A14 Demostrar o coñecemento e comprensión de conceptos, principios e teorías relacionadas coa Química.
A15 Recoñecer e analizar novos problemas e planear estratexias para solucionalos.
A21 Comprender os aspectos cualitativos e cuantitativos dos problemas químicos.
A25 Relacionar a Química con outras disciplinas e recoñecer e valorar os procesos químicos na vida diaria.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Resolución e exposición de problemas relacionados ca estructura, a reactividade e a síntese de compostos orgánicos difuncionales, con nitróxeno en enlaces múltiples, de natureza heterocíclica ou con importancia biolóxica, coma carbohidratos, aminoácidos, péptidos e ácidos nucleicos. A1
A4
A6
A9
A14
A15
A25
B2
B3
B4
C1
C8
Conocemento da nomenclatura, a estructura, as propiedades, a reactividade e os principais métodos para a síntesis de compostos carbonílicos, difuncionales, con nitróxeno en enlaces múltiples, de natureza heterocíclica ou con importancia biolóxica, coma os carbohidratos, os aminoácidos, os péptidos e os ácidos nucleicos A1
A4
A6
A9
A10
A14
A21
B3
B4

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. Derivados de ácido carboxílicos Clasificación e reactividade xeral: adición-eliminación. Ésteres. Amidas. Haluros de ácido e anhídridos. Nitrilos.
Tema 2. Reactividade en alfa al grupo carbonilo Enoles e enolatos: tautomería, acidez, rexioselectividade na formación de enolatos. Reactividade: halogenación, alquilación, condensación aldólica, Mannich, Strok, Claisen, Dieckmann, Reformatsky.
Tema 3. Compostos difuncionais Dioles e compostos hidroxicarbonílicos. Compostos dicarbonílicos Compostos carbonílicos alfa,beta-insaturados.
Tema 4. Compostos nitroxenados Nitrocompostos. Sales de diazonio. Reacción de Sandmeyer.
Tema 5. Compostos heterocíclicos Reaccións de heterociclos. Reacciones de peche de anillo. Heterociclos aromáticos de cinco e seis membros: pirrol, furano, tiofeno e piridina. Benzoderivados: indol, quinolina e isoquinolina.
Tema 6. Hidratos de carbono e ácidos nucleicos Hidratos de carbono: monosacáridos, oligosacáridos e polisacáridos. Nucleósidos e nucleótidos. Polinucleótidos e ácidos nucleicos.
Tema 7. Aminoácidos, péptidos y proteinas Aminoácidos: estructura, propiedades, reactividade e síntese. Péptidos: estructura e síntese. Proteínas: estructura e clasificación.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A1 1 0 1
Sesión maxistral A1 A4 A6 A9 A10 A25 B4 B3 C1 C8 30 60 90
Proba mixta A1 A4 A6 A10 A15 A21 B2 B3 B4 C1 4 4 8
Seminario A1 A4 A6 A9 A10 A14 A15 A21 B2 B3 B4 C1 C8 12 36 48
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Na sesión inicial os profesores presentaranse e describira-se a asignatura. Comentaranse os aspectos mais importantes en relación cos contidos, a planificación, as metodoloxias, os metodos de evaluación e a bibliografía.
Sesión maxistral Programanse 30 sesions expositivas nun so grupo, nas que o profesor desenrolará os contenidos fundamentais do programa mediante explicacións teóricas, resolución de problemas tipo e exemplos prácticos. Os guions dos contidos e/ou as presentacións a desenrolar se encontrarán disponibles na web da materia (moodle) con anterioridade a imparticón das lecciones. Baseados nestes materiais u diversos recursos (bibliográficos, na internet…) os alumnos deberán preparar as leccións de manera adiantada a sua impartición. A participación dos alumnos será incentivada, mediante a elaboración de questions ou e-mails dirixidos o profesor antes, durante ou despois da lección.
Proba mixta Programa 1 examen escrito final, que permitirá evaluar obxetivamente o grado de asimilación e a capacidade de aplicación dos contenidos da materia por parte do alumno. A proba obxetiva incluirá un único tipo de preguntas, que estarán relacionadas coa estructura, a reactividad e a síntese de compostos orgánicos, e que permitirán determinar si as respostas son correctas.
Seminario Levarán-se a cabo 12 sesions interactivas en grupo reducido, nas que os alumnos deberán participar activamente no análise e na resolución dos problemas planteados polo profesor. Os cuestionarios de exercicios a resolver encontrarán-se disponibles na web da materia (moodle) con anterioridade a imparticón das clases. Os alumnos deberán trabajar no análisis e na resolución dos problemas de manera previa a impartición das clases de seminario.

Atención personalizada
Metodoloxías
Seminario
Descrición
Os alumnos disporán de atención personalizada no horario de tutorías do profesor para
a aclaración dos conceptos fundamentais da materia exposta nos grupos grandes,
a resolución de cuestións individuais expostas nos seminarios e nas
sesións maxistrais.
Ademais, o alumno poderá recibir atención personalizada sobre calquera aspecto da materia
durante o horario de tutorías do profesor.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Seminario A1 A4 A6 A9 A10 A14 A15 A21 B2 B3 B4 C1 C8 Avaliarase a participación activa dos alumnos na análise e a resolución dos problemas expostos polo profesor, así como a formulación de preguntas durante as sesións interactivas ou antes e despois do desenvolvemento das mesmas mediante e-mail. 25
Proba mixta A1 A4 A6 A10 A15 A21 B2 B3 B4 C1 Exame final escrito, onde os alumnos deberán resolver en tempo limitado e sen materiais de apoio problemas análogos aos expostos durante as clases de seminario e presentación oral. 70
Sesión maxistral A1 A4 A6 A9 A10 A25 B4 B3 C1 C8 Avaliarase a participación activa dos alumnos mediante a formulación de preguntas ou mediante e-mail antes ou despois das sesións expositivas. 5
 
Observacións avaliación
<p>A avaliación mediante a proba mixta (en primeira ou segunda oportunidade) contribuirá ao 70% da cualificación final. A este respecto, a cualificación obtida na segunda oportunidade (xullo) substituirá á obtida na primeira oportunidade (febreiro). O control da asistencia e a avaliación continua (do traballo realizado nas sesións maxistrais, seminarios e presentacións orais e mediante a valoración das solucións por escrito aos boletíns de problemas) contribuirán ao 30% da cualificación final. A cualificación obtida na avaliación continua durante o curso poderá conservarse na segunda oportunidade (xullo).</p><p>Para obter a cualificación de APTO será necesario (1) alcanzar o 40% da puntuación das probas mixtas e (2) alcanzar o 50% da puntuación global. Os alumnos que non participen en actividades que sumen mais dos 25% da cualificación final serán cualificados como NON PRESENTADO. Os alumnos que realicen máis do 25% das actividades presenciais e tras presentarse ás probas obxectivas non alcancen o 40% da puntuación nas mesmas ou o 50% da puntuación global recibirán a cualificación de NON APTO.<br />De acordo coa recomendación da Comisión de Calidade da Facultade de Ciencias, as Matrículas de Honra concederanse aos alumnos que alcancen as máximas cualificacións na primeira oportunidade. Os alumnos avaliados na segunda oportunidade só poderán optar a Matrícula de Honra se o número máximo destas para o correspondente curso non se cubriu na súa totalidade na primeira oportunidade. </p><p>No caso de alumnado con recoñecemento de decicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, o Profesor Responsable podería eximir total ou
parcialmente de concorrer ao proceso de avaliación continuada. O alumando
que se atopara nesta circunstancia deberá superar un exame específico
que non deixe dúbidas sobre a consecución das competencias propias da
materia nas duas oportunidades. </p>

Fontes de información
Bibliografía básica

Wade, L.G. Química Orgánica, Méxic . Pearson, 2012, QO-437.

McMurry,J., Química Orgánica, 6ª edición México.Thomsom, 2004, QO-268

Solomons, T. G. W.; Fryhle, C. B. Organic Chemistry, 9th Ed.; Wiley, NJ, 2008. QO-131

Streitwieser A.; Heathcock, C., Introduction to Organic Chemistry, New Jersey, USA . Prentice Hall, 1998, QO-430

Plan de contixencia:

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Organic Chemistry : An Intermediate Text, Hoffman, Robert V. Second Edition. John Wiley and Sons. 2004. Acceso a través de la biblioteca Ebook Collection (EBSCOhost).

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Organic Chemistry, Fox, Marye Anne, Whitesell, James K. Ed. Jones and Bartlett Publishers, Inc (1787). 1997. Acceso a través de la biblioteca Ebook Collection (EBSCOhost).

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Química orgánica&nbsp;,&nbsp;Chemistry, Organic, Cabildo Miranda, Maria del Pilar, Ed. UNED. QD251. Acceso a través de la biblioteca, e-libro.

Bibliografía complementaria

Clayden, J.; Greeves, N.; Warren, S.Organic Chemistry, Oxford, University Press, 2012, QO-439

Davis, D. T., Aromatic HeterocyclicChemistry, Primers 2, Oxford 1992, QO-

Bailey, P. D., Organonitrogen Chemistry,Primers 38, Oxford 1996, QO-243


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Química Orgánica 1/610G01026
Química Orgánica 2/610G01027

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Experimentación en Química Orgánica/610G01029
Química Orgánica Avanzada/610G01030

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías