Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Enxeñaría Química Código 610G01033
Titulación
Grao en Química
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Química
Coordinación
Kennes , Christian
Correo electrónico
c.kennes@udc.es
Profesorado
Kennes , Christian
Soto Castiñeira, Manuel
Vega Martin, Alberto de
Veiga Barbazan, Maria del Carmen
Correo electrónico
c.kennes@udc.es
m.soto@udc.es
alberto.de.vega@udc.es
m.carmen.veiga@udc.es
Web
Descrición xeral A materia describe os conceptos básicos da Enxeñaría Química (operacións unitarias, balances de materia, enerxía e cantidade de movemento, fundamentos de fenómenos de transporte, e reactores químicos)
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Sesión magistral
Resolución de problemas
Prueba objetiva
Atención personalizada

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Correo electrónico: Diariamente, de lunes a viernes, para solicitar algún encuentro virtual para resolver dudas. En horario de clase o tutorías para hacer consultas o para la resolución de problemas.
– Moodle: Diariamente, de lunes a viernes. Según la necesidad del alumnado. Dispone de “foros temáticos” para formular as consultas necesarias.
– Teams: Sesiones para el avance de los contidos teóricos (grupo grande) y la resolución de problemas (grupos reducidos) en la franja horaria asignada a la materia, con el profesor corespondiente.

4. Modificacións na avaliación
*Observacións de avaliación:
Se mantienen las mismas que figuran na guía docente, no se realizan modificaciones en la metodología de evaluación. Únicamente la prueba objetiva se realizaría de forma no presencial (vía Moodle y/o Teams o cualquier otra plataforma con características simnilares), tanto en la primera como en la segunda oportunidad.
La situación es igual para el alumnado con dedicación completa como para el alumnado con reconocimiento de dedicación a tiempo parcial y dispensa académica de la exención de asistencia, según establece la "NORMA QUE REGULA O RÉXIME DE DEDICACIÓN AL ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO EN LA UDC (Arts. 2.3; 3.b e 4.5) (29/5/212).

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios.

Competencias do título
Código Competencias do título
A11 Coñecer e deseñar operacións unitarias de Enxeñaría Química.
A15 Recoñecer e analizar novos problemas e planear estratexias para solucionalos.
A19 Levar a cabo procedementos estándares e manexar a instrumentación científica.
A20 Interpretar os datos procedentes de observacións e medidas no laboratorio.
A25 Relacionar a Química con outras disciplinas e recoñecer e valorar os procesos químicos na vida diaria.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B5 Traballar de forma colaborativa.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os fundamentos das operacións unitarias de Enxeñaría Química e do seu deseño A11
A15
A19
A20
A25
B2
B5
C2
C3
Aplicar balances de materia e de energia ás operacións unitarias e reactores (bio)quimicos A11
A15
A19
A20
A25
B2
B5
C2
C3
Coñecer fundamentos de cinetica aplicada e de deseño de reactores (bio)químicos A15
A19
A20
B2
B5
C2
C3
Coñecer fundamentos de transferencia de materia e transmisión de calor A11
A15
A19
A20
A25
B2
B5
C2
C3

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. Introdución a Enxeñaría química. Concepto de Enxeñaría química. Exemplos significativos de procesos da industria química. Definicións de uso xeral: operación (non) continua, estado (non) estacionario, etapas de equilibrio, contacto entre fases, etc.
Tema 2. Fundamentos das operacións unitarias. Clasificación das operacións unitarias. Operacións unitarias controladas pola transferencia de materia, a transmisión de calor, a transferencia simultánea de materia e calor, o transporte de cantidade de movemento. Exemplos significativos de operacións unitarias e descrición de equipos.
Tema 3. Fenómenos de transporte. Transporte de materia. Transmisión de enerxía calorífica. Transporte de cantidade de movemento. Fundamentos de reoloxía. Viscosidade. Leis básicas e analogía entre as leis e fenómenos de transporte. Exemplos.
Tema 4. Introdución os balances. Formulación xeral. Tipo de balances e magnitudes.
Tema 5. Balances de materia en sistemas sen reacción química. Caso xeral. Recirculación, purga, derivación. Estado estacionario e non estacionario.
Tema 6. Balances de materia en sistemas con reacción química. Reaccións simples e múltiples. Recirculación, purga. Estado estacionario e non estacionario.
Tema 7. Balances de enerxía. Formas de enerxía. Balances de enerxía: fundamentos. Estado estacionario e non estacionario.
Tema 8. Reactores químicos e biorreactores. Reactores descontinuos e reactores continuos ideais. Reactores de volume constante e de volume variable. Ecuacións de deseño. Desviación da idealidad. Reactores múltiples. Lei de velocidade. Obtención de datos cinéticos.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A11 A19 A20 B2 B5 C2 C3 10 15 25
Sesión maxistral A11 A15 A25 B2 C3 26 65 91
Solución de problemas A11 A15 B2 C3 9 20.25 29.25
Proba mixta A11 A15 A25 B2 3 0 3
 
Atención personalizada 1.75 0 1.75
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Prácticas de laboratorio Sesións experimentais nas que os alumnos deberán utilizar as montaxes prefijados para tentar comprobar o cumprimento de modelos teóricos na práctica.
Sesión maxistral Sesións nas que se explicarán os contidos teóricos de cada tema, estudásense e resolveran varios exemplos e faranse algúnos exercicios básicos de aplicación, en grupos grandes.
Solución de problemas Sesiónes nas que os alumnos deberán solucionar exercicios propostos dos diversos temas, en grupos pequenos.
Proba mixta Exame escrito que constase de preguntas de teoría e/ou problemas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Solución de problemas
Descrición
Os alumnos resolverán exercicios de forma individual (Grupos reducidos) e realizarán as prácticas de laboratorio coa axuda e atención personalizada do profesor de prácticas. As pautas a seguir explicáranse antes de empezar as prácticas. Os alumnos con dedicación a tempo parcial deberán xustificar a súa ausencia en caso de non poder acudir a clase no horario previsto. Todos os alumnos deberan entregar os exercicios que pide o profesor, na data prevista, e realizar as prácticas.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A11 A19 A20 B2 B5 C2 C3 Puntuásese o traballo realizado no laboratorio e o informe final 15
Sesión maxistral A11 A15 A25 B2 C3 Participación en clase e resolución de exercicios. 10
Proba mixta A11 A15 A25 B2 Exame escrito (teoría e/ou problemas) 75
 
Observacións avaliación

- Puntuárase o traballo realizado no laboratorio e a memoria na que se recollan os resultados obtidos, correspondente ao tratamento de datos, e conclusións: 20% da nota final. - Puntuárase a participación activa nas actividades presenciais (alumnos con dedicación a tempo completo) e a resolución de exercicios propostos polo profesor durante o curso: 20% da nota final. Para os alumnos con dedicación a tempo parcial, puntuara a resolución e entrega de exercicios no plazo establedio polo profesor (20% da nota final) - Exame final: 60% da nota final. - A cualificación global obterase da suma dos apartados anteriormente descritos. Outorgarase a cualificación de non presentado a aquel alumno que non se presenta ao exame escrito final. - Para aprobar, o alumno debera obter como mínimo un 5 (sobre 10) no exame escrito/final. Figurará como suspensa (4.9) nos casos en que a media sexa superior a 5, pero a cualificación no exame final sexa inferior a 5. Figurará
tamen como suspensa no caso de non haber entregado os exercicios resoltos
(grupos reducidos). - Á hora de conceder as matrículas de honra premiásese aos alumnos que conseguisen a máxima nota na primeira oportunidade de avaliación. Na segunda oportunidade, manterase a nota obtida no traballo e a memoria das prácticas de laboratorio (20% da nota final), asi como a asistencia/participación (alumnos con dedicación a tempo completo) e entrega de exercicios (20% da nota final) e repetirase o exámen escrito que representará o 60% da nota final. Polo que respecta aos sucesivos cursos académicos, o proceso ensino-aprendizaxe, incluídas as avaliacións, é refire a un curso académico e por tanto volve comezar cun novo curso académico, incluíndo todas as actvidades e procedementos de avaliación que se programen para dito curso.

A realización e entrega de exercicios ("grupos reducidos") é obrigatoria.

Segunda oportunidade do curso: as notas obtidas polo alumno en cada unha das probas, salvo na proba obxectiva (examen escrito), durante o curso académico mantendrase para o cálculo da nota na seguinte oportunidade e coa mesma porcentaxe que a que se aplica na primeira oportunidade (xaneiro). É dicir que a proba objectiva, tanto para a primeira como para a 2dá oportunidade do curso, puntuase un 60% da nota final total.


Fontes de información
Bibliografía básica COSTA LÓPEZ y col. (). Curso de Química Técnica: Introducción a los procesos, las operaciones unitarias y los fenómenos de transporte en la Ingeniería Química. Editorial Reverté, Barcelona
LEVENSPIEL, O., (). Ingeniería de las reacciones químicas. Ed. Reverté, Barcelona
COSTA NOVELLA y col. (). Ingeniería Química. Vol. 1. Conceptos generales. Edición Alhambra, Madrid
THOMPSON, E.V. & CECKLER, W.H., (). Introducción a la Ingeniería Química. McGraw-Hill
FELDER, R.M. & ROUSSEAU, R.W., (). Principios elementales de los procesos químicos. Addison- Wesley Iberoamericana, Wilmington
HIMMELBLAU, D.M., (). Principios y cálculos básicos de Ingeniería Química. C.E.C.S.A. México

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

 (*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías