Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Deseño. redacción e xestión de proxectos en Química Código 610G01036
Titulación
Grao en Química
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Química
Coordinación
Ligero Martínez - Risco, Pablo
Correo electrónico
pablo.ligero@udc.es
Profesorado
Ligero Martínez - Risco, Pablo
Vega Martin, Alberto de
Correo electrónico
pablo.ligero@udc.es
alberto.de.vega@udc.es
Web http://campusvirtual.udc.es/moodle
Descrición xeral A materia se inscribe dentro do segundo cuadrimestre do ultimo curso do grao de química. O obxectivo da mesma é dobre, por unha banda, pretendese que o alumnado teña coñecemento de tódolos pasos que leva á elaboración dun proxecto e, por outra, procurarase que o alumnado traslade eses coñecementos ó eido da química mediante a planificación e desenvolvemento dun proxecto de química dende un punto de vista técnico-económico-social.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non hai modificacións de contidos

2. Metodoloxías

*Metodoloxías docentes que se manteñen

-Se hai limitación de aforo (docencia híbrida):

Sesión maxistral telemática ,a través da plataforma TEAMS, e presencial simultáneamente no horario normal (non computa na avaliación).
Sesión seminarios telemática ,a través da plataforma TEAMS,e presencial simultáneamente no horario normal (computa na avaliación).
Traballo tutelado con atención personalizada telemática ,a través da plataforma TEAMS, de xeito grupal, e presencial simultáneamente (computa na avaliación), .
Atención personalizada a través da plataforma TEAMS e do correo electrónico.

-Se non hai presencialidade:

Sesión maxistral telemática, a través da plataforma TEAMS, no horario normal (non computa na avaliación).
Sesión seminarios telemática, a través da plataforma TEAMS, no horario normal (non computa na avaliación).
Traballo tutelado con atención personalizada de xeito grupal telemática,a través da plataforma TEAMS (computa na avaliación).
Atención personalizada telemática,a través da plataforma TEAMS, e do correo electrónico.

*Metodoloxías docentes que se modifican

-Se hai limitación de aforo (docencia híbrida):
Non hai modificación nas metodoloxías.

-Se non hai presencialidade

A presentación oral desaparece, e a súa avaliación incorporarase á metodoloxía de traballo tutelado.
A avaliación dos seminarios desaparecen e incorporarase á metodoloxía de traballo tutelado.

3. Mecanismos de atención personalizada ó alumnado

– Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados.
– Moodle: De xeito paralelo ás sesións maxistrais para o desenvolvemento de contidos teóricos da materia.
– Teams: De 1 sesión semanal (ou máis segundo a demanda do alumnado) en pequeno grupo, para o seguimento e apoio na realización dos “traballos tutelados” e "seminarios". Esta dinámica permite facer un seguemento normalizado e axustado ás necesidades da aprendizaxe do alumando para desenvolver o traballo da materia.

4. Modificacións na avaliación

-Se hai limitación de aforo (docencia híbrida):

Non hai modificacións.

-Se non hai presenciabilidade:

Traballos tutelados (100%).

En relación cos traballos tutelados valorarase:
– A adecuación metodolóxica das propostas de traballo.
- A profundidade do contido.
- O tratamento dunha linguaxe propia do contexto disciplinar.
- A utilización de fontes documentais complementarias e actuais.


*Observacións de avaliación:

-Se hai limitación de aforo (docencia híbrida):

Mantéñense as mesmas que figuran na guía docente

-Se non hai presencialidade:

Mantéñense as mesmas que figuran na guía docente, agás que:

1. SITUACIÓNS:

A) Alumnado con dedicación completa:
Elaboración e presentación dos traballos de pequeno grupo (100%).
B) Alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, segundo establece a "NORMA QUE REGULA O RÉXIME DE DEDICACIÓN AO ESTUDO DOS ESTUDANTES DE GRAO NA UDC (Arts. 2.3; 3.b e 4.5) (29/5/212):
Elaboración e presentación dos traballos de pequeno grupo (100%).
2. REQUISITOS PARA SUPERAR A MATERIA:
1. Entregar e expór os traballos tutelados na data que se indique.
2. Obter unha puntuación mínima de 5 no traballo tutelado.
3. A oportunidade de xullo permitirá enmenda-lo traballo tutelado que non acadaran a cualificación mínima.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Incorporaranse libros da plataforma ELibro

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Utilizar a terminoloxía química, nomenclatura, convenios e unidades.
A5 Comprender os principios da termodinámica e as súas aplicacións en Química.
A11 Coñecer e deseñar operacións unitarias de Enxeñaría Química.
A15 Recoñecer e analizar novos problemas e planear estratexias para solucionalos.
A22 Planificar, deseñar e desenvolver proxectos e experimentos.
A28 Adquirir, avaliar e utilizar os principios básicos da actividade industrial, xestión e organización do traballo.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Traballar de forma colaborativa.
B7 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade de indagar e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ó ben común. A22
B5
C4
Elaborar e escribir memorias e informes de carácter científico e técnico A1
A28
Capacidade de traballo en equipo. A22
B2
B5
B7
Capacidade de deseñar e planificar un proxecto A5
A15
A22
A28
B2
B4
B5
B7
C1
C3
Ter coñecementos dos procesos químicos industriais A1
A11
A28
Capacidade de expór e defender de xeito efectivo un proxecto químico A1
B7
C1
C3
C4

Contidos
Temas Subtemas
1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE PROXECTOS Definición e clasificación de proxecto-Características do proxecto e etapas-Ciclo de vida dun proxecto-A dirección do proxecto-Características principais da dirección do proxecto
2. ENXEÑERÍA DO PROXECTO Enxeñería básica do proxecto-Diagrama e descrición do proxecto-Esquema dunha pranta química.
3. BALANCE DE ENERXÍA: PLANTEXAMENTO E APLICACIÓN. Plantexamento formal do balance. Ecuación de conservación-Ecuación balance. Formas simplificadas-Balances intercambio calor: Intercambiadores de calor e evaporadores. -Balance enerxía mecánica-Cálculo de potencia de bombas.

4. OPERACIÓNS DE SEPARACIÓN E PURIFICACIÓN Introdución á transferencia de materia-Filtración-Destilación-Refrixeración-Secado
5. ESTUDOS PREVIOS ECONÓMICOS: MERCADO, LOCALIZACIÓN E TAMAÑO DA PRANTA INDUSTRIAL. Estudio de mercado-Demanda e oferta-Mecanismo de mercado-Localización da pranta:Factores determinantes de localización da pranta e métodos de estimación. Tamaño da pranta: Economía de tamaño e métodos de estimación.
5. ESTUDOS PREVIOS ECONÓMICOS: PRODUCIÓN E CUSTES. Definición de produción e custes-Tipos de custes-Estimación de custes de produción.
6. ESTUDOS PREVIOS ECONÓMICOS: ESTIMACIÓN DA INVERSIÓN. Tipos de capital-Estimación dos tipos de capital inmobilizado-Estimación dos tipos de capital circulante
7. ESTUDOS PREVIOS ECONÓMICOS: AVALIACIÓN ECONÓMICA DO PROXECTO Descrición da avaliación económica do proxecto-Métodos estáticos de avaliación económica do proxecto-Métodos dinámicos de avaliación económica do proxecto

8. PLANIFICACIÓN E PROGRAMACIÓN O tempo no proxecto-Planificación e programación-Fases de programación-Programación-Gráficos Gantt-PERT/CPM.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A5 A28 26 52 78
Seminario A11 A15 B2 B4 B7 9 18 27
Presentación oral A1 B7 C1 C3 C4 1 2 3
Traballos tutelados A22 A28 B4 B5 C1 C3 C4 10 30 40
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral As sesións maxistrais impartiranse ó grupo completo. Consistirán en leccións expositivas nas que se exporá de forma ordenada o temario da materia. Ó comezo de cada tema exporase claramente o contido e obxectivos principais de dito tema. Asemesmo, ó final do tema farase un breve resumo dos contidos máis salientables. Para facilita-la labor de seguimento por parte do alumno das clases presenciais proporcionaráselle unha lista de material publicado sobre o tema a tratar.
Seminario Esta clase de metodoloxía ten por obxectivo profundizar nalgúns aspectos concretos da materia tratados cun carácter máis xeral nas clases de teoría. Para isto, traballarase na resolución de casos prácticos relacionados co desenvolvemento de proxectos e unidades de proceso.
Presentación oral A meta da presentación oral é a exposición e defensa do traballo tutelado de xeito grupal. É medio para comprobar a competencia en expresión oral científico-técnica do alumno, así como, da súa capacidade de síntese e defensa do proxecto realizado. Estas sesións complementan a memoria escrita presentada.
Traballos tutelados Os traballos tutelados teñen por obxectivo a realización, por parte dos alumnos, dun pequeno estudo/ proxecto en grupos reducidos. A misión destas sesións será orientar e dar pautas para que o alumnado poida realizar dito estudo, que deben presentar por escrito y defender tras exposición. Este proxecto será avaliado como unha actividade de traballo autónomo ou non presencial.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Seminario
Descrición
Nos seminarios, a atención personalizada farase mediante titorías presenciais. Os alumnos con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, poderán realiza-los traballos tutelados en titorías personalizadas e/ou grupais en horario a convir cos profesores. As actividades a realizar nestas titorías serán similares ás dos alumnos en réxime ordinario e computarán para a avaliación final cun 20% da cualificación global.

A nivel individual o alumno poderá expor as súas dúbidas referentes ás cuestións de carácter práctico plantexadas na clase.

Nos traballos tutelados, a atención personalizada buscará resolve-las dificultades que se lle plantexen ó alumnado na formulación do proxecto, na elección das ferramentas e na análise da información e dos resultados acadados, así como a revisión dos sucesivos borradores do informe do traballo. Ademais do traballo de seguimento realizado nas sesións de titoría grupal.Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A1 B7 C1 C3 C4 Na sesión de exposición oral avaliarase as competencias dos alumnos na expresión oral, na capacidade de sintese. Así mesmo, avaliarase a capacidade de discusión e defensa do traballo tutelado presentado por escrito. 10
Traballos tutelados A22 A28 B4 B5 C1 C3 C4 Durante o curso ó alumnado elaborará e presentará por escrito, un pequeno estudo/proxecto en equipos reducidos. Avaliaranse a claridade de contidos, a capacidade de discusión de resultados e a redacción da memoria. Avaliarase así mesmo todo o proceso de elaboración do traballo, con especial atención á capacidade de traballo en grupo e de iniciativa individual. A elaboración deste proxecto é de carácter obrigatorio, non sendo posible supera-la materia sen a realización e presentación do mesmo dentro dos prazos fixados no seu momento. 70
Seminario A11 A15 B2 B4 B7 Durante os seminarios profundizaráse nos aspectos teóricos mediante a resolución de exercicios que serán entregados previamente ó alumno. Á finalización de cada parte diferenciada da materia realizaráse unha proba, na que os alumnos terán que resolver e entregar problemas que se lles presentarán ó inicio da sesión de seminario. 20
 
Observacións avaliación

Para supera-la materia será preciso ter elaborado, entregado e aprobado cunha cualificaciñon mínima de 5 o traballo tutelado, no prazo establecido polo profesor. As cualificacións obtidas nas sesións de seminario sumaranse á esta cualificación.

Para obte-la cualificación de non presentado, os alumnos non poderán ter participado en ningunha das actividades avaliables programadas. 

Na segunda oportunidade, os alumnos que non superan a cualificación mínima de 5 no traballo tutelado poderán enmenda-lo para chegar a dita cualificación. A nota final será a suma da obtida no traballo tutelado nesta segunda oportunidade e as cualificacións obtidas nos seminarios durante o curso.

Nesta segunda oportunidade os alumnos só poderán optar a matrícula de honra se o número máximo destas para o correspondente curso non se tiveran cuberto na súa totalidade na primeira oportunidade. 

O proceso de ensino-aprendizaxe, incluída a avaliación, refírese a un curso académico, e polo tanto volve comezar cun novo curso , incluídas tódalas actividades e procedementos de avaliación que fosen programados para dito curso. No caso de alumnos con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, a cualificación dos seminarios se substituirá pola obtida nas titorías personalizas. 


Fontes de información
Bibliografía básica Canon, J.L. , Rebollar, R. e Saenz, M.J. (2003). Curso de gestión de proyectos. Manual del alumn. Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIP)
Corchuelo, B., Eguía, B. y Valor, M.T. (2006). Curso práctico de microeconomía. Delta publicaciones
Cepeda, I.; Lacalle, M.; Simón, J.R.; Romero, D. (2004). Economía para ingenieros. Thomson editores
Bellod, F. (2008). Ejercicios resueltos de microeconomía. ECU
Levenspiel, O. (1993). Flujo de fluidos e intercambio de calor . Editorial Reverté
Costa Novella, E. (1988). Ingeniería Química- Flujo de fluidos. Editorial Alhambra
Izquierdo, J.F.,; Costa, J.; Martínez de la Ossa, E.; Rodríguez, J. y Izquierdo, M. (2015). Introducción a la Ingeniería Química. Problemas resueltos de balances de materia y energía. Editorial Reverté
Mott, R.L. (2015). Mecánica de Fluidos. Pearson Educación
Cabra Dueñas, L., de Lucas Martínez, A., Ruiz Fernández, F. e Ramos Marcos, M.J. (2010). Metodología del diseño aplicado y gestión de proyectos para ingenieros quiímicos. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
Sapag Chain, N. y Sapag Chain, R. (2000). Preparación y Evaluación de Proyectos. Editorial McGraw-Hil
Felder, , R. and Rousseau, R. (2005). Principios elementales de los procesos químicos. Limusa Wiley
Cos Castillo, M. de (1997). Teoría General del Proyecto. Volumen I: Dirección de Proyectos. Editorial Síntesis

Bibliografía complementaria Barbeito, S. (2003). Apuntes: Iniciación a la economía parea ingenieros. Producción y costes..
Corchuelo, B., Eguía, B. y Valor, M.T. (2006). Curso práctico de microeconomía. Delta Publicaciones
Sinnott, R. & Towler, G. (2012). Diseño en Ingeniería Química. Editorial Reverté
Vian, A. (1991). El Pronóstico Económico en Química Industrial. Editorial Eudema
Peters, M. S., Timmerhaus, K. D. y West, R. E. (2012). Plant Design and Economics for Chemical Engineers. Editorial McGraw-Hill
Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Matemáticas 1/610G01001
Matemáticas 2/610G01002
Física 1/610G01003
Física 2/610G01004
Química Xeral 1/610G01007
Química Xeral 2/610G01008
Química Xeral 3/610G01009
Laboratorio de Química 1/610G01010
Laboratorio de Química 2/610G01032
Enxeñaría Química/610G01033

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías