Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Matemáticas Código 610G02003
Titulación
Grao en Bioloxía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Matemáticas
Coordinación
Ferreiro Ferreiro, Ana María
Correo electrónico
ana.fferreiro@udc.es
Profesorado
Ferreiro Ferreiro, Ana María
García Rodríguez, José Antonio
Otero Verea, Jose Luis
Prieto Aneiros, Andrés
Correo electrónico
ana.fferreiro@udc.es
jose.garcia.rodriguez@udc.es
luis.verea@udc.es
andres.prieto@udc.es
Web
Descrición xeral Esta asignatura pretende a adquisición de competencias que permitan ao alumnado desenvolver un coñecemento crítico do cáculo diferencial e integral, asi como realizar unha pequena introdución ao alxebra lineal e ás ecuacións diferenciais.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A21 Deseñar modelos de procesos biolóxicos.
B1 Aprender a aprender.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Traballar en colaboración.
B6 Organizar e planificar o traballo.
B7 Comunicarse de maneira efectiva nunha contorna de traballo.
B8 Sintetizar a información.
B9 Formarse unha opinión propia.
B10 Exercer a crítica científica.
B12 Adaptarse a novas situacións.
B13 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
integración e aplicacións da integral A21
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B12
B13
derivación e aplicacións da derivada A21
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B12
B13
álxebra lineal e aplicacións A21
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B12
B13
ecuacions diferenciais e aplicacións A21
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B12
B13

Contidos
Temas Subtemas
cálculo diferencial Funcións derivables. Regra da cadea.
Regra de L’Hopital.Teorema de Taylor.
Crecemento e decrecemento. Extremos relativos.
Concavidade e convexidade. Puntos de inflexión.
Representación gráfica de funcións.
Cálculo numérico de raíces dunha ecuación

cálculo integral Integral definida.
Teorema fundamental do Cálculo.
Regras básicas de integración.
Integración por sustitución.
Integración por partes.
Integración por descomposición en fraccións simples.
Integrais trigonométricas.
Cálculo de áreas planas.
Integración numérica: método de Simpson.
Integrais impropias.
álxebra líneal Resolución de sistemas de ecuacións lineais.
Método de Gauss. Factorización LU
Operacións con matrices.
Determinante dunha matriz cadrada.
Propiedades dos determinantes.
Rango dunha matriz. Matriz inversa.
Teorema de Rouché-Fröbenius. Regra de Cramer.
Valores e vectores propios.
Polinomio característico e ecuación característica.
Forma canónica diagonal. Teorema de Cayley-Hamilton
ecuacións diferenciais Ecuacións diferenciais de primeira orde.
Variables separables.
Ecuacións lineais.
Ecuacións diferenciais como modelos matemáticos.
Ecuacións diferenciais lineais de orde 2.
Sistemas lineais de ecuacións diferenciais.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A21 B2 B3 B6 B13 32 64 96
Solución de problemas A21 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B12 8 18 26
Traballos tutelados A21 B1 B2 B3 B8 B9 B10 B12 B13 8 16 24
Proba obxectiva B1 B2 B3 B4 B8 B9 B10 B13 3 0 3
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Desenvolvemento dos conceptos e resolución de problemas
Solución de problemas Cuestionarios, boletíns e exames doutros cursos que periodicamente poranse a disposición dos alumnos sobre distintos contidos e que o alumno terá que resolver.
Traballos tutelados Traballo sobre temas propostos polo profesor, presentarase un resumo teórico xunto cun boletín de problemas resoltos acerca do tema correspondente
Proba obxectiva Desenvolvemento de cuestións e problemas da materia

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Solución de problemas
Descrición
A atención personalizada que se describe en relación a estas metodoloxías concíbese como momentos de traballo presencial para o alumnado co profesor, polo que implican unha participación para o alumnado; a forma e o momento no que se desenvolverá indicaranse en relación a cada actividade ao longo do curso segundo o plan de traballo da asignatura.

As medidas de atención personalizada específicas para o “Alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia” para o estudo da materia, serán a entrega de cuestionarios, boletíns e exames doutros cursos que periodicamente poranse a disposición dos alumnos sobre distintos contidos e que o alumno terá que resolver.


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A21 B2 B3 B6 B13 Preguntas ao alumno 10
Traballos tutelados A21 B1 B2 B3 B8 B9 B10 B12 B13 Desenvolvemento de aspectos concretos con exemplos e problemas resoltos. Valorarase especialmente a competencia A21 10
Solución de problemas A21 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B12 Entrega de boletins e exames resoltos doutros cursos. Evaluaránse as competencias A21 e B2. 10
Proba obxectiva B1 B2 B3 B4 B8 B9 B10 B13 Desenvolvemento de cuestións e resolución de problemas da materia 70
 
Observacións avaliación

Para superar a materia será necesario obter, sumadas as
cualificacións de todas as actividades, unha nota mínima do 50% do
total. Para obter a cualificación de non presentado, sera abondo que
o alumno non participe na proba obxectiva e non sexa avaliado nos
Traballos tutelados en máis dun 50%. Na proba de segunda oportunidade o
criterio para superar a materia será o anterior ou ben obter unha nota
non inferior ao 50% na proba obxectiva. Polo que se refire a sucesivos
cursos académicos, o proceso de ensino-aprendizaxe, incluída a
avaliación, refírese a un curso académico, e por tanto volveríase a
empezar cun novo curso, incluídas todas as actividades e procedementos
de avaliación que fosen programados para o devandito curso; no entanto
permítese solicitar manter a cualificación de prácticas dun curso
anterior.

Os alumnnos matriculados en réxime de tempo parcial
e dispensa académica de exención de asistencia, poden ser avaliados de maneira personalizada no referente ás
metodoloxías de Sesión maxistral, Solución de problemas e Traballos
tutelados. Os alumnos matriculados en réxime de tempo parcial terán que presentarse á proba obxectiva, asi como ás probas parciais
ao longo do curso. Para a primeira e segunda oportunidade os criterios
de avaliación para este alumnado é o mesmo que para os outros, e a
porcentaxe de dispensa de asistencia será do 80%.

A Proba obxectiva é igual para todos os alumnos.

Teñen prioridade na concesión de matrícula de
honra os alumnos de primeira oportunidade.


Fontes de información
Bibliografía básica LARSON (2006). CALCULO. McGrawHill

Bibliografía complementaria Finney (). Cálculo. Addison-Wesley
Bradley (). Cálculo. Prentice Hall
Alfonsa García (). Cálculo I. CLGSA
Rogawski (2014). Cálculo, una variable. Editorial Reverté
Salas / Hille / Etgen (). Cálculus. Reverté
NEUHAUSER (2004 ). MATEMÁTICAS PARA CIENCIAS . Pearson


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

É convinte ter coñecementos de matemáticas de 2º de bacharelato, en caso contrario recoméndase facer o curso de nivelación.   (*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías