Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Fisioloxía vexetal aplicada Código 610G02029
Titulación
Grao en Bioloxía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Bioloxía
Coordinación
Pomar Barbeito, Federico
Correo electrónico
federico.pomar@udc.es
Profesorado
Bernal Pita da Veiga, angeles
Carrillo Barral, Néstor
Diaz Varela, Jose
Pomar Barbeito, Federico
Silvar Pereiro, Cristina
Correo electrónico
angeles.bernal@udc.es
n.carrillo@udc.es
jose.diaz.varela@udc.es
federico.pomar@udc.es
c.silvar@udc.es
Web
Descrición xeral Esta asignatura complementa os contidos adquiridos na Fisioloxía Vexetal I e II, dende un punto de vista aplicado. Abordaranse en diferentes temas, procesos agrarios, experimentai e industriais, onde os conceptos teóricos da Fisioloxía Vexetal poñense en práctica.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A10 Avaliar actividades metabólicas.
A18 Levar a cabo estudos de produción e mellora animal e vexetal.
A21 Deseñar modelos de procesos biolóxicos.
A26 Deseñar experimentos, obter información e interpretar os resultados.
A29 Impartir coñecementos de Bioloxía.
A30 Manexar adecuadamente instrumentación científica.
A31 Desenvolverse con seguridade nun laboratorio.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Traballar en colaboración.
B6 Organizar e planificar o traballo.
B8 Sintetizar a información.
B9 Formarse unha opinión propia.
B10 Exercer a crítica científica.
B11 Debater en público.
B12 Adaptarse a novas situacións.
B13 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Ampliar o coñecemento e as bases teóricas-prácticas sobre o uso de produtos de orixe vexetal na industria e na saúde humana e animal. A10
A18
A26
A29
A30
A31
B2
B8
Ampliar os coñecementos especializados sobre os mecanismos fisiolóxicos relacionados coa agricultura e a producción vexetal. Coñecer al técnicas existentes para a mellora da producción vexetal. A10
B2
Adquirir unha primeira visión sobre o cultivo in vitro e a biotecnoloxía vexetal A26
B9
Elaborar e expoñer traballos sobre algún aspecto da Fisioloxía Vexetal Aplicada A21
A26
A29
B3
B4
B5
B6
B8
B9
B10
B11
B12
B13

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. Introducción: a Fisioloxía Vexetal na agricultura
Tema 2. Produtividade vegetal e factores condicionantes na agricultura
Tema 3. Fitorreguladores do desenrolo na agricultura
Tema 4. Uso e mecanismo de acción de pesticidas e herbicidas
Tema 5. Introducción ós cultivos celulares. Metodoloxía xeral
Tema 6. Cultivos in vitro de tecidos vexetais.
Tema 7. Aplicacions actuais do cultivo de células e tecidos vexetais
Tema 8. Multiplicación vexetativa
Tema 9.-Teledetección
Tema 10.- Fluorescencia de clorofilas
Tema 11.- Productos industriais de orixen vexetal
Tema 12.- Metabolitos secundarios na salud humana

Desarrollo de los temas propuestos

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A10 A18 A21 A26 A29 B2 B3 B8 18 45 63
Seminario B4 B5 B6 B9 B10 B11 B12 B13 10 25 35
Proba mixta A10 A18 B2 B6 B8 4 0 4
Prácticas de laboratorio A30 A31 20 26 46
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral do tema complementada con presentacions en Power Point, videos e/ou esquemas na pizarra. Durante o desenrolo do tema intercalaranse preguntas o alumno para que reflexione sobre elas e as conteste oralmente, previamente a su explicación polo profesor.
Seminario Técnica de traballo en grupo que ten como finalidade o estudo intensivo dun tema. Realizaránse en grupos muo reducidos de 10-15 alumnos. Incluirá unha exposición final e un debate sobre o exposto.
Proba mixta Constará de duas partes, nas cales evaluaránse os coñecementos adquiridos tanto teóricos coma prácticos. A proba mixta poderá incluir preguntas a desenrolar, tipo test ou problemas
Prácticas de laboratorio Metodoloxía que permite que os estudantes aprendan efectivamente a través da realización de actividades de carácter práctico, tales como demostracións, exercicios, experimentos e investigacións.

Atención personalizada
Metodoloxías
Seminario
Descrición
Os alumnos, en grupos de 10, reuniránse co profesor para a elaboración do traballo de seminario. Ademáis, en horario de tutorías, cada alumno poderá comentar coprofesor a marcha do traballo, así como todalas dudas que se lle presenten. Para os estudantes con dedicación a tempo parcial oficialmente recoñecida, a actividade de seminarios poderá ser substituida a petición do alumno por un traballo escrito

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A10 A18 B2 B6 B8 Examen dos coñecementos teóricos e prácticos.
40% teórico.
20% práctico.
60
Seminario B4 B5 B6 B9 B10 B11 B12 B13 As actividades desenroladas durante os seminarios serán evaluadas de maneira contínua polo profesor. 40
 
Observacións avaliación
A avaliación constará de dúas partes:

1) Parte teórica que inclúe os seminarios e parte da proba mixta
2) Parte práctica, incluída na proba mixta. 

En cada unha delas hase de alcanzar un mínimo de 4 puntos sobre 10. Ademáis, será imprescindible obter un mínimo de 4 puntos en cada unha das dúas partes, teórica e práctica, da proba mixta final. A media de todas as actividades avaliables ha de alcanzar un mínimo de 5 puntos. Se a media resultase ser de 5 ou máis puntos, pero obtivéronse menos de 4 puntos nunha das partes da proba mixta (ou nunha das partes da avaliación), a nota final será de4,9 (suspenso).

Na segunda oportunidade (Xullo), realizarase únicamente a proba mixta, as cualificacións obtidas en seminarios mantéñense da primeira oportunidade. Se o alumno está suspenso na primeira oportunidade e a nota nunha das partes da proba mixta (teoría ou práctica) e de 5 ou máis puntos, manterase esa nota na segunda oportunidade, tendo só que realizar a outra parte da proba mixta, a non ser que manifeste a súa vontade de repetir a totalidade da proba mixta.

A asistencia ás prácticas considérase obrigatoria. A non asistencia a unha ou dúas sesións de prácticas será penalizada cun punto e dous puntos menos, respectivamente, na nota da parte práctica da proba mixta. Se o alumno non asistise a tres ou máis sesións de prácticas, terá suspensa a asignatura. Serán considerado como NON PRESENTADOS aqueles alumnos quenon concorran ás probas mixtas. Para os estudantes con dedicación a tempo parcial oficialmente recoñecida, a actividade de seminarios poderá ser substituida a petición do alumno por un traballo escrito

Fontes de información
Bibliografía básica Hammond, J., McGarvey, P., Yusibov, V. (1999). Plant Biotechnology. New products and Applications. Springer verlag.
Gonzalez–Fontes, A., Garate, A. & Bonilla I. (2010). Agricultural Sciences : Topics in Modern Agriculture . Studium Press LLC.
Patrick, G.L. (2009). An Introduction to Medicinal Chemistry . Oxford
Benítez Burraco, A. (2005). Avances recientes en Biotecnología vegetal e ingeniería genética de plantas.. Editorial Reverté.
BUCHANAN et al. (2015). Biochemistry and molecular biology of plants. Wiley-Blackwell – ASPB
Stenersen, J. (2004). Chemical pesticides mode of action and toxicology. CRC Press
Papageorgiou, G.C. (2010). Chlorophyll a Fluorescence. Springer
Cobb A.H. & Kirkwood R.C. (2000). Herbicides and their mechanisms of action. Sheffield Academic Press.
Slater, A., Scott, N.W. & Fowler, M.R. (2008). Plant Biotechnology: The Genetic Manipulation of Plants. Oxford University
Loyola-Vargas, V.M. e Vázquez-Flota F. (2006). Plant cell culture protocols.. Humana Press. 2nd Edition.
Trigiano, R.N. e Gray, D.J. (2007). Plant development and biotechnology.. CRC Press.
Taiz, L. & Zeiger, E. (2010). Plant Physiology, 5th Edition.. Sinauer Associates.
Crozier,A., Clifford,M.N. & Ashihara, H. (2006). Plant Secondary Metabolites. Blackwell
Font Quer, P. (2009). Plantas Medicinales, El Dioscórides renovado. Península
Murphy, D (2011). Plants, Biotechnology and Agriculture.. CABI Publishers
Ustin, S. y Gamon, J. (2010). Remote sensing of plant functional. New Phytologist (2010) 186: 795–816
Hay, R.K.M. & Porter, J.R. (2006). The physiology of crop yield, 2nd Edition.. Blackwell Publishing.

 

Bibliografía complementaria Sadras, V. & Calderini D. (2009). Crop physiology. Applications for genetic improvement and agronomy.. Academic Press.
Varios autores (2010). Guía práctica de la fertilización racional de los cultivos en España. . Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Cobb, AH & Reade, J. (2010). Herbicides and plant physiology, 2nd edition.. Wiley-Blackwell.
Gianfagna, T (1995). Natural and synthetic growth regulators and their use in horticultural and agronomic crops. In: Davies, P.J. (Ed.) Plant hormones, pp 751-773.. Kluwer Academic Publishers.
Lucas, J. A. (1998). Plant pathology and plant pathogens.. Blackwell Science Ltd.
De Liñán, C. (2010). Vademécum de productos fitosanitarios y nutricionales.. Ediciones Agrotécnicas.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fisioloxía vexetal I/610G02027
Fisioloxía vexetal II/610G02028

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Resposta das plantas en condicións adversas/610G02030

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías