Identifying Data 2019/20
Subject (*) Zoology I Code 610G02031
Study programme
Grao en Bioloxía
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Second Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Bioloxía
Coordinador
Fernandez Rodriguez, Luis Jose
E-mail
luis.fernandezr@udc.es
Lecturers
Fernandez Rodriguez, Luis Jose
Martinez Ansemil, Enrique
Parapar Vegas, Julio
E-mail
luis.fernandezr@udc.es
e.ansemil@udc.es
julio.parapar@udc.es
Web
General description Principios básicos da organización animal (morfoloxía, desenvolvimento embrionario), principais tipos estructurais; evolución e clasificación. Principais líneas filoxenéticas. Diversidade animal (Clado Ecdisozoos e Clado Lofotrocozoos). Características xerais, principais elementos da anatomía externa e interna; modo de vida e reproducción. Clasificación e filoxenia.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Recoñecer distintos niveis de organización nos sistemas vivos.
A2 Identificar organismos.
A4 Obter, manexar, conservar e observar especímenes.
A7 Reconstruír as relacións filogenéticas entre unidades operacionales e pór a proba hipóteses evolutivas.
A11 Identificar e analizar material de orixe biolóxica e as súas anomalías.
A29 Impartir coñecementos de Bioloxía.
A30 Manexar adecuadamente instrumentación científica.
A31 Desenvolverse con seguridade nun laboratorio.
B1 Aprender a aprender.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Traballar en colaboración.
B6 Organizar e planificar o traballo.
B8 Sintetizar a información.
B9 Formarse unha opinión propia.
B11 Debater en público.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Capacidade de recoñecemento da diversidade animal a gran escala, tanto dende o punto de vista anatómico como faunístico, e das relacións básicas de afinidade filoxenética. A1
A2
A4
A7
A11
A29
A30
A31
Capacidade de estudio autónomo e en grupo con capacidade de organización persoal do traballo. B4
B5
B6
B8
Capacidade de busca de bibliografía e información a partir de distintas fontes. B8
Capacidade de razoamento e interrelación da información, superando o estudio puramente memorístico. B1
B3
B6
B8
B9
Redacción, comunicación e debate en público de traballos seguindo o modelo habitual na comunicación da información científica. B8
B11

Contents
Topic Sub-topic
PART 1: Introduction to Zoology

Lesson 1.- INTRODUCTION.

Lesson 2.- BIOLOGICAL EVOLUTION .

Lesson 3.- ANIMAL CLASSIFICATION.

PART 2: Introduction to Metazoa

Lesson 4.- INTRODUCTION TO METAZOA.

PART 3: Placozoa, Porífera and Radiata

Lesson 5.- PLACOZOA.

Lesson 6.- RADIATA. CNIDARIA.

PART 4: Clado Lophotrochozoa

Lesson 7.- ACOELOMORPHA.

Lesson 8.- GNATHIFERA AND OTHER SMALLER LOPHOTROCHOZOA.

Lesson 9.- MOLLUSCA.

Lesson 10.- ANNELIDA.

Lesson 11.- LOPHOPHORATA.

PART 5: Clado Ecdysozoa

Lesson 12.- SMALLER ECDYSOZOA.

Lesson 13.- PANARTHROPODA. Fhyla ONICHOPHORA and TARDÍGRADA.

Lesson 14.- GENERAL CHARACTERISTICS OF ARTHROPODA.
PART 1: Introduction to Zoology

Lesson 1.- INTRODUCTION: Concept of Zoology, goal and subdisciplines. Levels of organization in animals. Concept of animal.

Lesson 2.- BIOLOGICAL EVOLUTION: Theories of evolution. Analogy and Homology. Concept of population and concept of specie. Sympatric speciation and allopatric speciation.

Lesson 3.- ANIMAL CLASSIFICATION : Taxonomy and Systematics. Zoologicsl systematics: msin schools of systematics. Taxonomic categories and rules of zoological nomenclature. The great divisions of the animal kingdoml.

PART 2: Introduction to Metazoans

Lesson 4.- INTRODUCTION TO METAZOANS: The origin of metazoans. Animal Simmetry. Metamerism. Cephalization. Reproductive process and the early stages of embryonic development. Body Cavities: acoelomates, Pseudocoelomates and true coelomates. Origin and formation of the mesoderm and coelom.

PART 3: Placozoans, Poríferans and Radiated

Lesson 5.- PLACOZOANS: General characteristics. PORIFERANS: General characteristics and types of organization. Cell types and skeletal formations. Reproduction and development. Overview of key groups.

Lesson 6 -. RADIATED. CNIDARIANS: General characteristics. Polymorphism. Anatomy, cell types and skeletal formations. Study of Hydrozoans, Scyphozoans, Cubozoans and Anthozoa. CTENOPHORES: General characteristics.


PART 4: Clado Lophotrochozoans

Lesson 7.- ACOELOMORPHA. General characteristics. PLATYHELMINTHES: General characteristics and classification. Study of Turbellarians, Trematodes and Cestodes. MESOZOANS: General characteristics. NEMERTEANS: General characteristics.

Lesson 8.- GNATHIFERANS AND OTHER SMALLER LOPHOTROCHOZOA: General characteristics. Overview of key groups.

Lesson 9.- MOLLUSCS: General characteristics and fundamental plan of organization. Classification. Organization, reproduction and development of gastropods, bivalves and cephalopods. References to other groups of molluscs.

Lesson 10.- ANNELIDS. General characteristics and classification. Organization, reproduction and development of Polychaetes, Oligochaetes and Hirudineans. References to related groups.

Lesson 11.-. Lophophorans. General characteristics of Lophophorans. Main elements of the external and internal anatomy of bryozoans. General characteristics of brachiopods and Phoronides Phylogenetic relationships.


PART 5: Clado Ecdysozoans

Lesson 12.- SMALLER ECDYSOZOANS. General characteristics.

Lesson 13.- PANARTHROPODA. Phyla Onychophora and Tardigrada. General characteristics.

Lesson 14.-. ARTHROPOD GENERAL CHARACTERISTICS. Definition of Arthropod and position in the animal kingdom. Arthropodization process. Major groups of arthropods. Classification. Integument and integument formations. Formation and change of the cuticle. General organization of the body of an Arthropod. The arthropod appendage. Tagmosis process. General organization of the different body systems.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Short answer questions A1 A7 2 0 2
Introductory activities B6 1 0 1
Directed discussion A29 B1 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B11 5 12 17
Guest lecture / keynote speech A1 A29 B1 B3 B8 B9 B11 29 66.7 95.7
Short answer questions A1 A2 1 0 1
Laboratory practice A1 A2 A4 A11 A30 A31 16 16 32
 
Personalized attention 1.3 0 1.3
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Short answer questions Exames sobre os contidos teóricos da materia impartida nas leccións maxistrais e, eventualmente, da preparada polo alumnado por indicación expresa do profesorado.
Introductory activities Presentación da materia e explicación en detalle das distintas actividades a realizar durante o curso e mais dos criterios para a súa avaliación.
Directed discussion Clases en grupos reducidos, en que se realizarán e avaliarán actividades de distinta natureza (vídeos, presentación de traballos, discusión de temas propostos, etc.)
Guest lecture / keynote speech Clases teóricas presenciais de 50 minutos de duración sobre contidos teóricos do programa. Para o seu óptimo aproveitamento, o alumnado disporá con anterioridade (plataforma Moodle, servizo de reprografía) das presentacións que empregará o profesor para a súa explicación na aula.
Short answer questions Examen sobre os contidos prácticos en relación coas prácticas realizadas.
Laboratory practice Clases prácticas de laboratorio en sesións de 2 horas de duración, en que o alumnado poderá recoñecer a diversidade dos principais grupos animais obxecto de estudo na materia e centrarse no recoñecemento da súa organización corporal e da súa anatomía externa e interna, a traveso de observacións con lupa binocular e microscopio, e coa práctica de diseccións.

Personalized attention
Methodologies
Short answer questions
Short answer questions
Guest lecture / keynote speech
Introductory activities
Directed discussion
Laboratory practice
Description
La atención personalizada es una forma complementaria a las tradicionales pruebas escritas de gran valor en la evaluación de la progresión del alumno. Permite el seguimiento continuado . Además permite reconocer en el alumno habilidades no reflejadas en las pruebas escritas.

There will be contemplated the particular needs of those students by recognition of part-time dedication and academic dispensation of exemption of assistance. This way, besides the attention personalized in the different tests of evaluation and, in general, any educational activity at which it could be present, these students will be able to request the tutorships and you interview with the teachers of the matter that they consider to be necessary to be able to overcome the tests of evaluation.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Short answer questions A1 A2 Preguntas de resposta escrita e diferente grao de amplitude sobre a materia das clases prácticas. 20
Short answer questions A1 A7 Preguntas de resposta escrita e diferente grao de amplitude sobre a materia teórica do programa. 65
Directed discussion A29 B1 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B11 Preguntas personalizadas de contido concreto; elaboración e defensa de traballos; e exámes escritos de tipo test ou ben compostos por preguntas curtas. 15
 
Assessment comments

Consideraciones generales • La evaluación de la materia se sustentará en un examen de contenido teórico, un examen de contenido práctico y una evaluación continua basada en las actividades realizadas en los grupos reducidos. • Se hará un seguimiento continuado de la actitud y conocimientos del alumno durante el curso. • Obtendrán la calificación de No Presentado (NP) todos aquellos alumnos que, aún habiéndose presentado a la prueba de contenidos prácticos y a los Seminarios, no se presentaran a la prueba de contenidos teóricos, ya que esta corresponde a más de un 50% de la totalidad de la calificación final de la asignatura.

Aspectos y Criterios de Evaluación • Los exámenes de contenidos teóricos incluirán preguntas tanto de las clases magistrales impartidas por el profesor como de la materia que deberá ser preparada por el alumno de manera individual. Mediante un examen de contenidos teóricos se evalúan las siguientes competencias: A1/A2/A7 Mediante el examen de contenidos prácticos se evalúan las siguientes competencias: A1/A2. Mediante la evaluación continua se evalúan las siguientes competencias: A29/B1/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B11.

Para la superación global de la asignatura son imprescindibles los siguientes requisitos: 1) Presentarse a los exámenes de contenidos teóricos y prácticos, así como haber realizado alguna de las actividades de los grupos reducidos (Seminarios); el incumplimiento de este último aspecto imposibilita la superación final de la asignatura en ninguna de las oportunidades dado que esta es una actividad calificable que se realiza de una forma continuada a lo largo del curso (en este caso, en el primer cuatrimestre), 2) obtener una calificación mínima de un 4,5 en el examen teórico. Para que computen en la calificación final las notas alcanzadas en elexamen de contenidos prácticos y en las actividades de grupos reducidos, el alumno deberá haber superado la nota mínima exigida en el examen de contenidos teóricos. En caso contrario, la calificación final del alumno será la nota obtenidaen el examen de teoría.

Casos excepcionales: en el caso de que el estudiante,por razones debidamente justificadas, no pudiera realizar todas las pruebas deevaluación continua, el Profesor/es adoptará/n las medidas que considere/noportunas a tal efecto.

En caso de no superar la materia en la primera oportunidad, las calificaciones obtenidas en las distintas actividades realizadas durante elcurso se conservarán en la oportunidad de Julio, sin perjuicio de que se puedaoptar a mejorar la nota de las ya superadas (excepto la nota de losSeminarios). En este caso la calificación final será la alcanzada en estaúltima prueba; tanto sea de contenidos prácticos cómo teóricos.


Sources of information
Basic BRUSCA, R. C. y BRUSCA, G. J. (2005). Invertebrados. Mc Graw-Hill, Interamericana. 2ª edición
HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. L.; KEEN, S.L.; LARSON, A.; L’ANSON, H. e EISENHOUR, D.J. (2009). Principios integrales de Zoología. . Mc Graw - Hill 14 edición
HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L. L.; LARSON, A.; L’ANSON, H. e EISENHOUR, D.J. (2006). Principios integrales de Zoología.. Mc Graw - Hill 13 edición

Complementary NIETO NAFRIA, J. M. e MIER DURANTE, M. P. (1994). Tratado de Entomología. Omega
DE LA FUENTE, J. A. (1994). Zoología de Artrópodos. . Mc Graw-Hill, Interamericana.
RUPPERT, E. E. e BARNES, R. D. (1996). Zoología de los Invertebrados.. Mc Graw-Hill, Interamericana.


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Biology: Basic Levels of Organisation of Life I (Cells)/610G02007
Biology: Basic Levels of Organisation of Life II (Tissues)/610G02008

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Zoology II/610G02032
Animal Biodiversity and the Environment/610G02033

Other comments

Recoméndase ter:

• Coñecementos básicos en citoloxía e histoloxía animal e desenvolvemento embrionario. • Certa experiencia no prantexamento, desenrolo e presentación de traballos tanto a nivel individual como en equipa. • Coñecementos básicos a nivel de usuario de Internet e distintos programas informáticos, particularmente de procesado de textos e realización de presentacións. • Coñecemento de inglés, especialmente a nivel de comprensión lectora.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.