Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Ecoloxía humana Código 610G02041
Titulación
Grao en Bioloxía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Prerrequisitos
Departamento Bioloxía
Coordinación
Fuentes Lopez, Marcelino
Correo electrónico
marcelino.fuentes@udc.es
Profesorado
Fuentes Lopez, Marcelino
Correo electrónico
marcelino.fuentes@udc.es
Web
Descrición xeral A peculiar relación entre as persoas e entre estas e o resto da natureza débese ó noso talento excepcional, ainda que imperfecto, para a cooperación. Nesta asignatura analizamos a capacidade e as limitacións da humanidade para organizarse eficientemente.

Competencias do título
Código Competencias do título
A5 Analizar e caracterizar mostras de orixe humana.
A6 Catalogar, avaliar e xestionar recursos naturais.
A19 Analizar e interpretar o comportamento dous seres vivos.
A23 Avaliar o impacto ambiental. Diagnosticar e solucionar problemas ambientais.
A24 Xestionar, conservar e restaurar poboacións e ecosistemas.
A27 Dirixir, redactar e executar proxectos en Bioloxía.
A28 Desenvolver e implantar sistemas de xestión relacionados coa Bioloxía.
A29 Impartir coñecementos de Bioloxía.
B1 Aprender a aprender.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Traballar en colaboración.
B6 Organizar e planificar o traballo.
B7 Comunicarse de maneira efectiva nunha contorna de traballo.
B8 Sintetizar a información.
B9 Formarse unha opinión propia.
B10 Exercer a crítica científica.
B11 Debater en público.
B12 Adaptarse a novas situacións.
B13 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. .
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Analizar, predicir e cambiar o comportamento humán en relación cos problemas ambientais. A5
A6
A19
A23
A24
A27
A28
A29
B3
B9
B10
B11
B12
C1
C3
C8
Aplicar as ferramentas conceptuais e os coñecementos teóricos á resolución dos problemas ambientais. A19
A23
A24
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
Comunicar de forma efectiva estas análises, utilizando a linguaxe oral e escrita e as tecnoloxías da información. B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
C2
C4
C5
C6
C7

Contidos
Temas Subtemas
Evolución da cooperación Cooperación, explotación e problemas ambientais. Influencia da exclusión e os seus custos nos problemas ambientais. Influencia da información e o seus custos nos problemas ambientais: repetición das relacións e observación dos demais. Rasgos humáns relacionados coa cooperación e os problemas ambientais.
Cooperación na sociedade humana Importancia da cooperación nas sociedades humanas e os problemas ambientais. Reparto de tarefas e problemas ambientais. Participación en proxectos colectivos e problemas ambientais.
Aplicación Problemas sociais e ambientais.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Debate virtual A5 A6 A19 A23 A24 A27 A28 A29 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0 10 10
Saídas de campo A5 A6 A19 A23 B3 B10 C4 C8 15 0 15
Sesión maxistral A5 A6 A19 A23 A24 A28 B2 B3 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C5 C6 C8 28 56 84
Simulación A19 B3 B10 B11 4 0 4
Proba obxectiva A5 A6 A19 A23 A24 A27 A28 A29 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 26 28
Discusión dirixida A5 A6 A19 A23 A24 A27 A28 A29 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8 4 4 8
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Debate virtual Discusións nun foro de internet
Saídas de campo Parques naturais de Galicia
Sesión maxistral Leccións maxistrales sobre o comportamento social humán e os problemas ambientais
Simulación Xogos de colaboración
Proba obxectiva Exame
Discusión dirixida Discusións en clase

Atención personalizada
Metodoloxías
Debate virtual
Descrición
Os alumnos con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e exención de asistencia fan só a proba obxectiva (exame). En moodle haberá un guión dos temas e a bibliografía para preparalos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Discusión dirixida A5 A6 A19 A23 A24 A27 A28 A29 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8 Comportamento humán e problemas ambientais 20
Debate virtual A5 A6 A19 A23 A24 A27 A28 A29 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Comportamento humán e problemas ambientais 20
Simulación A19 B3 B10 B11 Xogos de colaboración 10
Proba obxectiva A5 A6 A19 A23 A24 A27 A28 A29 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Comportamento humán e problemas ambientais 50
 
Observacións avaliación

Cada alumno pode presentar un traballo escrito para debate virtual e un traballo de exposición oral para discusión dirixida, individualmente ou en grupo. O traballo escrito puntúa ata 20 puntos. O traballo de exposición oral puntúa ata 20 puntos. O alumno obtén 2.5 puntos pola asistencia a cada sesión de grupos reducidos (simulación) no horario que ten asignado pola Facultade. A proba dirixida (exame) puntúa ata 50 puntos. Considéranse Non Presentados os alumnos que non presentan traballos nin van ó exame. Pódese sacar Matrícula de Honra en calquera convocatoria, pero con preferencia na primeira. Na segunda convocatoria consérvanse os puntos do traballo escrito, o traballo de exposición oral e a asistencia ás sesións de grupos reducidos. Na segunda convocatoria o exame puntúa ata 50 puntos. Os alumnos con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e exención de asistencia fan só a proba obxectiva (exame). 


Fontes de información
Bibliografía básica Bowles, S. y Gintis, H. (2013). A cooperative species: human reciprocity and its evolution. Princeton University Press
Sigmund, K. (2010). The calculus of selfishness (Princeton series in theoretical and computational biology). Princeton University Press
Rosenzweig, M.L. (2003). Win-win ecology: how the Earth's species can survive in the midst of human enterprise. Oxford University Press

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías