Identifying Data 2015/16
Subject (*) Microeconomía II Code 611211306
Study programme
Licenciado en Administración e Dirección de Empresas
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
First and Second Cycle 1st four-month period
Third Obligatoria 4.5
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Análise Económica e Administración de Empresas
Coordinador
E-mail
Lecturers
E-mail
Web
General description Curso de microeconomía de nivel intermedio, con contidos axeitados a temas de interese específicos da licenciatura en ADE.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Xestionar e administrar unha empresa ou organización de pequeno tamaño, entendendo a súa situación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades.
A3 Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsíbel evolución dunha empresa.
A4 Emitir informes de asesoramento sobre situacións concretas de empresas e mercados.
A7 Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou empíricas acerca de como funciona a economía.
A8 Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados na utilización de instrumentos técnicos.
B1 Estimular a capacidade de aprendizaxe.
B2 Fortalecer a capacidade crítica e autocrítica.
B3 Ler e comunicarse no eido profesional en máis dun idioma.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Comprender os fundamentos teóricos básicos e o manexo das regras fundamentais que imperan nos mercados, especialmente naqueles que non responden aos parámetros tradicionais descritos no ámbito da competencia perfecta. A3
A4
A7
A8
B1
B2
C6
C7
C8
Manexar as ferramentas para analizar estes mercados e aplicalas en casos prácticos A1
A4
A7
A8
B1
B2
B3
C7
C8

Contents
Topic Sub-topic
Tema 0 - REPASO DE MICROECONOMÍA I
Tema 1

- COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA E OLIGOPOLIO
Tema 2 - FIXACIÓN DE PREZOS CON PODER DE MERCADO
Tema 3 - MONOPSONIO E OLIGOPSONIO
Tema 4 - EQUILIBRIO XERAL E EFICIENCIA. INFORMACIÓN E EXTERNALIDADES

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Oral presentation 32 48 80
Objective test 2 28 30
 
Personalized attention 3 0 3
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Oral presentation Clase maxistral complementada con material didáctico colgado na plataforma Moodle: transparencias que resumen os contidos explicados en clase e exercicios de repaso.
Objective test Ver en Moodle un exemplo de exame. Ver tamén os exercicios resoltos.

Personalized attention
Methodologies
Objective test
Description
Titorías

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Objective test O exame constará de 3 preguntas breves a escoller entre 4 e de un ou dous problemas obrigatorios. 100
 
Assessment comments

Recoméndase acudir a titorías para resolver calquera dúbida. Por axilidade, solicite cita por mail: f.bruna@udc.es

- TELÉFONO:

981 167 000 - Ext. 4402


-

DESPACHO:

Entrechán, corredor tras os ascensores. Porta "administración escola" (área pertencente á antiga Escola de Empresariais).


Sources of information
Basic Pindyck, Robert S. e Daniel L. Rubinfled (varias edicións). Microeconomía . Prentice Hall

Complementary Stiglitz, Joseph E. e Carl E. Walsh (varias edicións). Microeconomía. Ariel Economía
Varian, Hal R. (varias edicións). Microeconomía Intermedia. Antoni Bosch
Nicholson, Walter (varias edicións). Microeconomía Intermedia y Aplicaciones. Thomson


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Microeconomía I/611211103

Other comments
Recoméndase vivamente tentar resolver os exercicios e preguntas de repaso que se colgarán en Moodle, antes de examinar as respostas que se colgarán posteriormente.


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.