Datos Identificativos 2015/16
Asignatura (*) Microeconomía II Código 611211306
Titulación
Licenciado en Administración e Dirección de Empresas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
1º e 2º Ciclo 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 4.5
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Análise Económica e Administración de Empresas
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Correo electrónico
Web
Descrición xeral Curso de microeconomía de nivel intermedio, con contidos axeitados a temas de interese específicos da licenciatura en ADE.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Xestionar e administrar unha empresa ou organización de pequeno tamaño, entendendo a súa situación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades.
A3 Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsíbel evolución dunha empresa.
A4 Emitir informes de asesoramento sobre situacións concretas de empresas e mercados.
A7 Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou empíricas acerca de como funciona a economía.
A8 Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados na utilización de instrumentos técnicos.
B1 Estimular a capacidade de aprendizaxe.
B2 Fortalecer a capacidade crítica e autocrítica.
B3 Ler e comunicarse no eido profesional en máis dun idioma.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender os fundamentos teóricos básicos e o manexo das regras fundamentais que imperan nos mercados, especialmente naqueles que non responden aos parámetros tradicionais descritos no ámbito da competencia perfecta. A3
A4
A7
A8
B1
B2
C6
C7
C8
Manexar as ferramentas para analizar estes mercados e aplicalas en casos prácticos A1
A4
A7
A8
B1
B2
B3
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
Tema 0 - REPASO DE MICROECONOMÍA I
Tema 1

- COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA E OLIGOPOLIO
Tema 2 - FIXACIÓN DE PREZOS CON PODER DE MERCADO
Tema 3 - MONOPSONIO E OLIGOPSONIO
Tema 4 - EQUILIBRIO XERAL E EFICIENCIA. INFORMACIÓN E EXTERNALIDADES

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral 32 48 80
Proba obxectiva 2 28 30
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Presentación oral Clase maxistral complementada con material didáctico colgado na plataforma Moodle: transparencias que resumen os contidos explicados en clase e exercicios de repaso.
Proba obxectiva Ver en Moodle un exemplo de exame. Ver tamén os exercicios resoltos.

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba obxectiva
Descrición
Titorías

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva O exame constará de 3 preguntas breves a escoller entre 4 e de un ou dous problemas obrigatorios. 100
 
Observacións avaliación

Recoméndase acudir a titorías para resolver calquera dúbida. Por axilidade, solicite cita por mail: f.bruna@udc.es

- TELÉFONO:

981 167 000 - Ext. 4402


-

DESPACHO:

Entrechán, corredor tras os ascensores. Porta "administración escola" (área pertencente á antiga Escola de Empresariais).


Fontes de información
Bibliografía básica Pindyck, Robert S. e Daniel L. Rubinfled (varias edicións). Microeconomía . Prentice Hall

Bibliografía complementaria Stiglitz, Joseph E. e Carl E. Walsh (varias edicións). Microeconomía. Ariel Economía
Varian, Hal R. (varias edicións). Microeconomía Intermedia. Antoni Bosch
Nicholson, Walter (varias edicións). Microeconomía Intermedia y Aplicaciones. Thomson


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Microeconomía I/611211103

Observacións
Recoméndase vivamente tentar resolver os exercicios e preguntas de repaso que se colgarán en Moodle, antes de examinar as respostas que se colgarán posteriormente.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías