Datos Identificativos 2015/16
Asignatura (*) Macroeconomía II Código 611211406
Titulación
Licenciado en Administración e Dirección de Empresas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
1º e 2º Ciclo 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 4.5
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Análise Económica e Administración de Empresas
Coordinación
Garcia Cebro, Juan Antonio
Correo electrónico
j.a.garciac@udc.es
Profesorado
Bruna Quintas, Fernando
Garcia Cebro, Juan Antonio
Correo electrónico
f.bruna@udc.es
j.a.garciac@udc.es
Web http://http://http://www.netvibes.com/fernandobruna
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Xestionar e administrar unha empresa ou organización de pequeno tamaño, entendendo a súa situación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades.
A4 Emitir informes de asesoramento sobre situacións concretas de empresas e mercados.
A6 Identificar as fontes de información económica principais e o seu contido, derivando dos datos a información relevante.
A7 Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou empíricas acerca de como funciona a economía.
A8 Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados na utilización de instrumentos técnicos.
B1 Estimular a capacidade de aprendizaxe.
B2 Fortalecer a capacidade crítica e autocrítica.
B4 Utilizar, de xeito habitual, a tecnoloxía da información e as comunicacións en todo o seu desenvolvemento profesional.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender os fundamentos teóricos dalgúns dos temas macroeconómicos máis relevantes: crecemento económico, expectativas, desemprego... A4
A7
B1
B2
C6
C7
C8
Dotarse de ferramentas para entender a situación económica actual e para manexar os datos máis relevantes. A4
A6
B4
C3
En general, entender las interrelaciones entre las principales variables macroeconómicas y cómo de éstas se derivan implicaciones sobre la dirección y gestión empresarial. En particular, por una parte, capacidad para analizar cómo de la evolución del gasto agregado, en su interrelación con los mercados financieros, se derivan efectos sobre la demanda potencial a la que se enfrentan las empresas. Por otra parte, saber identificar las implicaciones de la estructura productiva de la economía sobre la formación de los costes empresariales y su entorno competitivo. A1
A4
A6
A7
A8
B1
B2
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
1.- El entorno de la oferta o estructura productivo de la economía y su influencia sobre las decisiones de la empresa.
2.- Aproximación al entorno internacional.
3.- El entorno financiero y del gasto agregado como determinante de la demanda potencial de la empresa.
1.1.- Introducción
1.2 - La fijación de precios: el grado de competencia en los mercados y la estructura de costes.
1.3.- El funcionamiento del mercado de trabajo y los costes laborales. El papel de las expectativas de precios y la productividad.
2.1 - Introducción
2.2 - Flujos comerciales y financieros. Sus interrelaciones.
3.1. - Introducción
3.2 - Los mercados financieros. Los determinantes de los precios de los activos y sus interrelaciones.
3.2.1.- El mercado monetario.
3.2.2.- El mercado de bonos.
3.2.3.- El mercado bursátil.
3.2.4 - Los mercados financieros internacionales: El mercado de divisas a corto plazo.
3.3 - El gasto agregado
3.3.1 - El consumo de las familias
3.3.2 - La inversión de las empresas
3.3.3 - El gasto de las Administraciones Públicas. El déficit y deuda pública como factor endogeneizante.
3.3.4 - La demanda exterior. El tipo de cambio real. La paridad del poder de compra.
3.3.5.- La interrelación entre las variables del gasto agregado con los factores financieros.


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral 31 31 62
Solución de problemas 4 8 12
Proba obxectiva 2 30 32
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clase maxistral complementada con material didáctico colgado na plataforma Moodle: diapositivas que resumen os contidos explicados en clase e lecturas de apoio
Solución de problemas Titorías
Proba obxectiva Proba escrita

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Descrición
Titorías

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva 100
 
Observacións avaliación

O exame constará de dúas
partes.


A primeira será tipo test, con penalización por resposta errónea.


A segunda parte terá catro preguntas. Serán preguntas
teóricas de relacionar ideas ou problemas. O ESPAZO DE RESPOSTA ESTARÁ
LIMITADO, pense no que se lle pregunta exactamente. Ver o documento colgado en
Moodle "Normas para a realización dun exame".

Poderá haber unha puntuación mínima en cada parte para que se efectúe a media.


Recoméndase acudir a titorías para resolver calquera dúbida.


- TELÉFONO:


981 167 000 - Ext. 4402


- DESPACHO:


Entrechán, corredor detrás dos ascensores, fronte ao do decanato. (Área
pertencente á administración da antiga Escola de Empresariais).


Fontes de información
Bibliografía básica Oliver Blanchard (2006). Macroeconomía. Madrid. Prentice Hall.
Belzunegui y otros (2002). Macroeeonomía. Cuestiones y ejercicios.. Madrid. Prentice Hall.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Recoméndase acudir a titorías para resolver dúbidas.

Lembre que o exame vai ser de comprensión, de razoar e relacionar ideas.

Esta materia estúdase con esquemas e resumes, facendo unha primeira atacada a todo o temario e volvendo despois atrás para estudar os detalles. Sega a documentación colgada en Moodle

As cualificacións da materia comunicaranse ao teléfono móbil a aqueles subscritos a este servizo nesta asignatura. Tamén se colgarán en Moodle e se enviará un mail de aviso.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías