Identifying Data 2015/16
Subject (*) Macroeconomía II Code 611211406
Study programme
Licenciado en Administración e Dirección de Empresas
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
First and Second Cycle 1st four-month period
Fourth Obligatoria 4.5
Language
Spanish
Galician
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Análise Económica e Administración de Empresas
Coordinador
Garcia Cebro, Juan Antonio
E-mail
j.a.garciac@udc.es
Lecturers
Bruna Quintas, Fernando
Garcia Cebro, Juan Antonio
E-mail
f.bruna@udc.es
j.a.garciac@udc.es
Web http://http://http://www.netvibes.com/fernandobruna
General description
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Xestionar e administrar unha empresa ou organización de pequeno tamaño, entendendo a súa situación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades.
A4 Emitir informes de asesoramento sobre situacións concretas de empresas e mercados.
A6 Identificar as fontes de información económica principais e o seu contido, derivando dos datos a información relevante.
A7 Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou empíricas acerca de como funciona a economía.
A8 Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados na utilización de instrumentos técnicos.
B1 Estimular a capacidade de aprendizaxe.
B2 Fortalecer a capacidade crítica e autocrítica.
B4 Utilizar, de xeito habitual, a tecnoloxía da información e as comunicacións en todo o seu desenvolvemento profesional.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Comprender os fundamentos teóricos dalgúns dos temas macroeconómicos máis relevantes: crecemento económico, expectativas, desemprego... A4
A7
B1
B2
C6
C7
C8
Dotarse de ferramentas para entender a situación económica actual e para manexar os datos máis relevantes. A4
A6
B4
C3
En general, entender las interrelaciones entre las principales variables macroeconómicas y cómo de éstas se derivan implicaciones sobre la dirección y gestión empresarial. En particular, por una parte, capacidad para analizar cómo de la evolución del gasto agregado, en su interrelación con los mercados financieros, se derivan efectos sobre la demanda potencial a la que se enfrentan las empresas. Por otra parte, saber identificar las implicaciones de la estructura productiva de la economía sobre la formación de los costes empresariales y su entorno competitivo. A1
A4
A6
A7
A8
B1
B2
C7
C8

Contents
Topic Sub-topic
1.- El entorno de la oferta o estructura productivo de la economía y su influencia sobre las decisiones de la empresa.
2.- Aproximación al entorno internacional.
3.- El entorno financiero y del gasto agregado como determinante de la demanda potencial de la empresa.
1.1.- Introducción
1.2 - La fijación de precios: el grado de competencia en los mercados y la estructura de costes.
1.3.- El funcionamiento del mercado de trabajo y los costes laborales. El papel de las expectativas de precios y la productividad.
2.1 - Introducción
2.2 - Flujos comerciales y financieros. Sus interrelaciones.
3.1. - Introducción
3.2 - Los mercados financieros. Los determinantes de los precios de los activos y sus interrelaciones.
3.2.1.- El mercado monetario.
3.2.2.- El mercado de bonos.
3.2.3.- El mercado bursátil.
3.2.4 - Los mercados financieros internacionales: El mercado de divisas a corto plazo.
3.3 - El gasto agregado
3.3.1 - El consumo de las familias
3.3.2 - La inversión de las empresas
3.3.3 - El gasto de las Administraciones Públicas. El déficit y deuda pública como factor endogeneizante.
3.3.4 - La demanda exterior. El tipo de cambio real. La paridad del poder de compra.
3.3.5.- La interrelación entre las variables del gasto agregado con los factores financieros.


Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech 31 31 62
Problem solving 4 8 12
Objective test 2 30 32
 
Personalized attention 5 0 5
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Clase maxistral complementada con material didáctico colgado na plataforma Moodle: diapositivas que resumen os contidos explicados en clase e lecturas de apoio
Problem solving Titorías
Objective test Proba escrita

Personalized attention
Methodologies
Problem solving
Description
Titorías

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Objective test 100
 
Assessment comments

O exame constará de dúas
partes.


A primeira será tipo test, con penalización por resposta errónea.


A segunda parte terá catro preguntas. Serán preguntas
teóricas de relacionar ideas ou problemas. O ESPAZO DE RESPOSTA ESTARÁ
LIMITADO, pense no que se lle pregunta exactamente. Ver o documento colgado en
Moodle "Normas para a realización dun exame".

Poderá haber unha puntuación mínima en cada parte para que se efectúe a media.


Recoméndase acudir a titorías para resolver calquera dúbida.


- TELÉFONO:


981 167 000 - Ext. 4402


- DESPACHO:


Entrechán, corredor detrás dos ascensores, fronte ao do decanato. (Área
pertencente á administración da antiga Escola de Empresariais).


Sources of information
Basic Oliver Blanchard (2006). Macroeconomía. Madrid. Prentice Hall.
Belzunegui y otros (2002). Macroeeonomía. Cuestiones y ejercicios.. Madrid. Prentice Hall.

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Recoméndase acudir a titorías para resolver dúbidas.

Lembre que o exame vai ser de comprensión, de razoar e relacionar ideas.

Esta materia estúdase con esquemas e resumes, facendo unha primeira atacada a todo o temario e volvendo despois atrás para estudar os detalles. Sega a documentación colgada en Moodle

As cualificacións da materia comunicaranse ao teléfono móbil a aqueles subscritos a este servizo nesta asignatura. Tamén se colgarán en Moodle e se enviará un mail de aviso.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.