Datos Identificativos 2016/17
Asignatura (*) Mercados Financeiros Código 611448002
Titulación
Mestrado Universitario en Banca e Finanzas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 4
Idioma
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Análise Económica e Administración de Empresas
Economía Aplicada 2
Coordinación
Estevez Mengotti, Carlos Benigno
Correo electrónico
c.mengotti@udc.es
Profesorado
Estevez Mengotti, Carlos Benigno
Correo electrónico
c.mengotti@udc.es
Web http://dropbox.com
Descrición xeral Descripcion del funcionamiento e interrelaciones de lso distintos mercados financieros. Descripcion del funcionamiento del sistema financiero español y europeo a traves de sus principales sujetos y normativa general. Analisis del funcionamiento de las distintas tipologias de productos financieros aasi como su procesode decisón y variables de que dependen. Analisis del funacionamiento de los mercados financieros internacionales en el entorno global
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Analizar a evolución do eido financeiro español e internacional, como tamén a operativa dos mercados de divisas e o seu papel na xestión do risco cambiario
A3 Identificar os retos estratéxicos e tendencias aos que se enfrontan as entidades financeiras
A5 Utilizar os principais modelos de análise e selección de inversións, tanto nun contexto de certeza como de risco e incerteza
A6 Estruturar o proceso de selección de investimentos tendo en conta tanto os modelos cuantitativos como a información de tipo cualitativo
A9 Entender o concepto de intanxibles, a súa localización, a súa importancia, a súa valoración, a súa implicación na función financeira
A12 Entender o sistema de formación de prezos dos produtos financeiros e a regulamentación básica
A18 Identificar oportunidades comerciais no sector bancario
A20 Explotar datos financeiros e de mercado na análise e a avaliación de riscos
A21 Coñecer os instrumentos financeiros básicos da financiación internacional
A26 Saber qué son os instrumentos financeiros derivados, como se pode acceder á súa utilización, para qué serven, en qué caso convén utilizar uns ou outros produtos
A34 Coñecer as implicacións tributarias para as persoas físicas e xurídicas que invisten en produtos financeiros
A35 Identificar os principais efectos da fiscalidade nas decisións de investimento financeiro
B3 Uso adecuado dos medios e sistemas de información dispoñibles.
B4 Habilidades informáticas.
B5 Habilidades de presentación oral e escrita.
B6 Pensamento crítico e avaliación das accións propias e alleas.
B9 Capacidade para traballar baixo presión.
B14 Análise e toma de decisións en materia de riscos financeiros e de investimento
B15 Explotación da información dispoñible para a planificación e a toma de decisións
B18 Adquisición da capacidade necesaria para analizar a situación financeira da empresa nun momento determinado, establecemento das correccións adecuadas e planificación do seu futuro
B19 Elaboración de diagnósticos sobre a contorna económica e financeira, para fundamentar a toma de decisións financeiras
B23 Coñecemento dos principais aspectos que abarca a actividade bancaria
B24 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a menudo nun contexto de investigación
B25 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B26 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B27 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B28 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que haberá de ser en grande medida autodirixido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
En general conocer el funcionamiento de los distintos mercados financieros nacionales e internacionales. Asimismo el el sistema de formacion de precios de los productos financieros y la reglamentación básica. Se hace enfasis en la relación entre las variables macroeconómicas y el comportamiento de los mercados globales AP1
AP3
AP5
AP6
AP9
AP12
AP18
AP20
AP21
AP26
AP34
AP35
BP3
BP4
BP5
BP6
BP9
BP14
BP15
BP18
BP19
BP23
BP24
BP25
BP26
BP27
BP28
CM1
CM3
CM8

Contidos
Temas Subtemas

1. INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS FINANCIEROS
2. ORGANIZACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
3. MERCADOS FINANCIEROS ORGANIZADOS EN ESPAÑA
4. MERCADO MONETARIO
5. MERCADOS DE RENTA FIJA
6. OPCIONES Y FUTUROS COMO INSTRUMENTOS DE COBERTURA APLICACIÓN PRACTICA
7. MERCADO DE RENTA VARIABLE
8. FONDOS DE INVERSIÓN
9. GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS


1. INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS FINANCIEROS
1.1. Sujetos de los mercados financieros
1.2. Agentes económicos
1.3. Activos financieros
1.3.1.1. Definición
1.3.1.2. Características
1.4. Intermediarios o mediadores
1.4.1.1. Definición
1.4.1.2. Funciones
1.5. Mercados financieros: Concepto y clasificación
1.6. Concepto
1.7. Mecanismo de fijación de precios
1.8. Clasificación
1.9. Características
1.10. Ámbito de aplicación
1.11. Sistema financiero español

2. ORGANIZACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
2.1. Sistemas de contratación
2.2. M. Descentralizado
2.3. M. Centralizado: Continuos y Discretos
2.4. M. Cerrados
2.5. Sistema de Compensación y Liquidación
2.6. Seguridad
2.7. Agilidad
2.8. Economía

3. MERCADOS FINANCIEROS ORGANIZADOS EN ESPAÑA
3.1. Antecedentes: Política monetaria, déficit público, mercado bursátil
3.2. Características históricas
3.3. Reformas Sistema Financiero Español
3.4. Política Monetaria
3.5. Agregados Monetarios
3.6. Mecanismos
3.7. Mercado Monetario
3.8. Características

4. MERCADO MONETARIO
4.1. Características de sus títulos
4.2. Razones de su desarrollo
4.3. Sistema telefónico del Mercado de Dinero (STMD)
4.4. Surgimiento
4.5. Funciones
4.6. Submercados del Mercado Monetario
4.7. M. Interbancario
4.7.1.1. Definición
4.7.1.2. Papel del BE
4.7.1.3. Características
4.7.1.4. Partes que intervienen
4.7.1.5. Submercados
4.8. M. Monetario General

5. MERCADOS DE RENTA FIJA
5.1. Cotización de un bono
5.2. Componentes de la renta fija
5.3. Empréstitos
5.4. Bonos
5.5. Duración de los títulos de renta fija

6. OPCIONES Y FUTUROS COMO INSTRUMENTOS DE COBERTURA Aplicacion practica
6.1. Futuros
6.1.1. Definición
6.1.2. Utilidades
6.1.3. Estrategia de cobertura
6.1.3.1.1. Short Hedging
6.1.3.1.2. Long Hedging
6.1.4. Problemas
6.2. Opciones
6.2.1. Clasificación
6.2.2. Operativa
6.2.3. Precio de la Prima
6.2.4. Productos sintéticos

7. MERCADO DE RENTA VARIABLE
7.1. Concepto
7.2. Métodos de análisis
7.3. A. Fundamental
7.4. A. Técnico
7.5. A.Econométrico
7.6. Teorias de inversión: aplicabilidad y critica
7.6.1. C.A.P.M.
7.6.2. A.P.T.
7.6.3. Teoría de la inversión anómala
7.6.4. Efectos estacionales
7.6.5. Combinación de Tributos
7.6.6. Factores representativos
7.6.7. Críticas a las teorías de análisis
7.6.8. Modigliani y Miller

8. FONDOS DE INVERSIÓN
8.1. Definición y tipológia
8.2. Historia
8.3. Cambios legales y marco europeo de invesión
8.4. Clasificación
8.5. Metodologias de gestópn de carteras de Fondos
8.6. Efecto fiscal
8.7. Nuevos fondos después de la Gran recesión 2007-2010.La industria de los fondos de inversión.

9. GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
9.1. Definición globalización / integración
9.2. Evolución histórica
9.3. Evidencias de la integración
9.4. Goldstein:FMI
9.5. Teoría de la escalera integradora
9.6. Problemas de integración
9.7. Modelos de integración
9.8. Mecanismos de interrelación
9.9. Conclusión del proceso integrador


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A3 A5 A6 3 3 6
Proba obxectiva A1 A9 A12 A20 A21 A26 3 27 30
Sesión maxistral A18 B3 B5 B6 B15 B19 B23 B24 B25 B26 B27 C1 C8 20 20 40
Traballos tutelados B9 B18 3 3 6
Prácticas a través de TIC B4 B14 3 3 6
Estudo de casos A34 A35 B28 C3 3 6 9
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida Discusión de casos reales de comportamiento de los mercados de renta fija y variable
Proba obxectiva Puntuará un maximo de 7 puntos en la nota final. Es preciso obtener un minimo de 3 puntos en ella para apobar.
Sesión maxistral Referencia directa a casos reales y comportamiento de los mercados. Se exige presencia de un 80% de las sesiones para aprobar la materia.
Traballos tutelados Trabajos en grupo sobre elementos del temario. con presentación final
Prácticas a través de TIC Practicas con modelos de formación de precios y decisión. cartera ficticia seguida a traves de páginasa especificas en la WEB
Estudo de casos Analisis de casos y resolución de los mismos especialmente en gestion de carteras de valores de renta fija y variable

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Discusión dirixida
Proba obxectiva
Prácticas a través de TIC
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Descrición
En horas de Tutoría y via mail del profesor :

estevezmengotti@gmail.com

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A34 A35 B28 C3 Se plantearán durante las sesiones y computarán para los alumnos que los resulevan 5
Discusión dirixida A3 A5 A6 Sobre temario y durante las sesiones 5
Proba obxectiva A1 A9 A12 A20 A21 A26 Durante el periodo lectivo se podran realizar pruebas que computaran en el calculo de la calificacion 70
Prácticas a través de TIC B4 B14 practicas en aula de informática sobre datos macro reales 5
Traballos tutelados B9 B18 A escoger de cualquier epigrafe de los contenidos o tema relativo a mercados finnancieros 10
Sesión maxistral A18 B3 B5 B6 B15 B19 B23 B24 B25 B26 B27 C1 C8 presencia y atención activa del alumnado 5
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica PELLICER,M. (1992). Los mercados financieros organizados en España. Banco de España -Servicio de estudios

BIBLIOGRAFÍA

- BREALEY, R. Y STEWART, M. (1988): Fundamentos de financiación empresarial, McGraw-Hill.

- CUERVO, A. Y OTROS (1999): Manual del Sistema Financiero Español, Ariel.

- GRANDÍO DOPICO, A.; ÁLVAREZ COBELAS, J.; LÓPEZ SUÁREZ, P.A.; NOVO PETEIRO, J.A. (1997): Mercados Financieros, McGraw-Hill

- MARTÍNEZ ABASCAL, E. (1993): Futuros y opciones en la gestión de carteras, McGraw-Hill

- PELLICER, M. (1992): Los mercados financieros organizados en España, Banco de España, Servicio de estudios.

- 

-

Bibliografía complementaria

MCGOLDRICK PETER J. (1996): Comercialización y venta de Servicios financieros, McGraw-Hill.

- NICHOLAS TALEB N. (2007):El cisne negro, Paidos


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fiscalidade das Operacións e dos Instrumentos Financeiros/611448001

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Instrumentos financeiros derivados/611448005

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías