Identifying Data 2016/17
Subject (*) Macroeconomía en economías abertas Code 611448006
Study programme
Mestrado Universitario en Banca e Finanzas
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatoria 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Análise Económica e Administración de Empresas
Coordinador
Pateiro Rodriguez, Carlos
E-mail
carlos.pateiro@udc.es
Lecturers
Garcia Cebro, Juan Antonio
Pateiro Rodriguez, Carlos
Varela Santamaria, Ramon
E-mail
j.a.garciac@udc.es
carlos.pateiro@udc.es
r.varela@udc.es
Web
General description Os obxectivos desta asignatura consisten en:

- Coñecer o funcionamento do mercado de divisas; os efectos dos tipos de cambio sobre o comercio internacional.

- Coñecer a política monetaria e o funcionamento dos mercados financieiros

- Analizar os tipos de xuro oficiais do Banco Central e dos distintos mercados: interbancario, hipotecario, prestamos ó consumo, etc...
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A21 Coñecer os instrumentos financeiros básicos da financiación internacional
A22 Coñecer a interrelación entre os fluxos comerciais e financeiros internacionais
A23 Identificar as variables relevantes na determinación do tipo de cambio nas perspectivas do corto e longo prazo
B4 Habilidades informáticas.
B5 Habilidades de presentación oral e escrita.
B15 Explotación da información dispoñible para a planificación e a toma de decisións
B16 Utilización de técnicas estatísticas e econométricas para a resolución de problemas específicos no ámbito das finanzas e a banca
B18 Adquisición da capacidade necesaria para analizar a situación financeira da empresa nun momento determinado, establecemento das correccións adecuadas e planificación do seu futuro
B19 Elaboración de diagnósticos sobre a contorna económica e financeira, para fundamentar a toma de decisións financeiras
B20 Estudo da solvencia das empresas e das entidades financeiras
B24 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a menudo nun contexto de investigación
B25 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B26 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B27 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B28 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que haberá de ser en grande medida autodirixido ou autónomo.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
- Coñecer os instrumentos financieiros básicos da financiación internacional. - Coñecer a interrelación entre os fluxos comerciais e financieiros internacionais. - Identificar as variables relevantes na determinación do tipo de cambio nas perspectivas do curto e longo prazo. - Relacionar a composición óptima da carteira financieira con activos domésticos e activos internacionais coas expectativas nos mercados cambiarios e a aversión ó risco. - Coñecer o papel e o funcionamento do banco central. Identificar las relaciones entre los tipos de interés del banco central y los tipos de los mercados monetarios. AJ21
AJ22
AJ23
BJ4
BJ5
BJ15
BJ16
BJ18
BJ19
BJ20
BJ24
BJ25
Coñecer os instrumentos financieiros básicos da financiación internacional. Conocer a interrelación entre os fluxos comerciais e financieiros internacionais. Identificar as variables relevantes na determinación do tipo de cambio nas perspectivas de curto e longo prazo. Relacionar a composición óptima da carteira financieira con activos domésticos activos internacionais con las expectativas en los mercados cambiarios y la aversión al riesgo. Conocer el papel y el funcionamiento del banco central. Identificar as relacións entre os tipos de xuro do banco central e os tipos dos mercados monetarios. BJ25
BJ26
BJ27
BJ28
CC7
CC8

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. INSTRUMENTOS FINANCIEIROS BÁSICOS DA FINANCIACIÓN INTERNACIONAL TEMA 1.
1.1. Mercados non organizados
1.2. Mercados organizados
TEMA 2. AS SUBBALANZAS DE PAGOS E O FINANCIAMENTO INTERNACIONAL TEMA 2.
2.1. A balanza por conta corrente
2.2. A balanza básica
2.3. A balanza de liquidacións oficiais
2.4. Deficiencias da información e o enigma Felstein-Horioca
TEMA 3. O TIPO DE CAMBIO TEMA 3.
3.1. Os diferentes rexímenes cambiarios. Impacto sobre os mercados monetarios domésticos.
3.2. Perspectiva de longo prazo: a paridade do poder de compra.
3.3. Perspectiva de curto prazo: A paridade cuberta e a paridadade non cuberta de xuros
3.4. Enfoque forward-looking
3.5. A aversión ó risco, a composición óptima de carteira con activos domésticos e extranjeros e as expectativas no mercado cambiario.
3.6. O sesgo doméstico
TEMA 4. A POLÍTICA MONETARIA E O BANCO CENTRAL. TEMA 4.
4.1. O papel dos bancos centrais na actualidade.
4.2. O Banco Central Europeo o o Sistema de Bancos Centrais.
4.3. Obxectivo e instrumentos de política monetaria do BCE.

TEMA 5. A ESTRATEXIA DE POLÍTICA MONETARIA DO BCE TEMA 5.
5.1. Operacións de inxección de liquidez ó sistema.
5.2. Especial referencia ás Operacións Principais de Financiamento.
5.3.Tipo de xuro das subastas de liquidez.
5.4.Poxas e asignacións nas operacións de inxección de liquidez.
TEMA 6. TIPOS DE XURO DO BCE. 6.1. O tipo oficial do BCE.
6.2. Os tipos de xuro do mercado interbancario europeo
6.3. Relación entre o tipo oficial do BCE e o EURIBOR ós distintos prazos.
6.4. A transmisión dos tipos oficiais ós tipos do mercado monetario. Os tipos hipotecarios como caso especial.
6.5. Tipos oficiais doutros bancos centrais e tipos del BCE.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects B4 B5 B15 B16 B19 B20 B24 10 20 30
Problem solving B4 B5 B15 B16 B18 B19 B20 B24 B25 B26 B27 1 0 1
Guest lecture / keynote speech A21 A22 A23 B28 C7 C8 20 20 40
 
Personalized attention 4 0 4
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects O profesor propón a realización dun traballo sobre algún aspecto relevante da temática da asignatura. Poderá realizarse o traballo bien sexa de maneira individual ou ben sexa en grupos reducidos. O profesor fará un seguimento continuo do desenvolvemento do traballo. Os traballos serán expostos na aula polo autor/autores. Na avaliación da asignatura estes traballos tutelados computan o 70% (máximo 7 puntos)
Problem solving A resolución de cuestións e problemas na aula así como as intervencións do alumno nos debates sobre os contidos serán valorados cando revelen un adecuado dominio dos contidos. Se cualificarán co 30% (máximo 3 puntos sobre 10) tal como consta no apartado 7 Avaliación.
Guest lecture / keynote speech O profesor exlica os contidos de cada tema e recomenda a bibliografía axustada a ditos contidos. O alumno resolve cantas dúbidas se lle presenten, ben sexa na propia aula ou ben sexa na titoría. Na exposición maxistral se utiliza a tecnoloxía dispoñible na aula. Na sesión maxistral tamén se plantean debates sobre os contidos.

Personalized attention
Methodologies
Guest lecture / keynote speech
Supervised projects
Description
O profesor atenderá tódalas cuestiónss e as dúbidas que lle sexan presentadas polo alumno.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Problem solving B4 B5 B15 B16 B18 B19 B20 B24 B25 B26 B27 A resolución de cuestións e problemas na aula así como as intervencións do alumno nos debates sobre os contidos serán valorados cando revelen un adecuado dominio dos contidos. Se cualificarán co 30%. (máximo 3 puntos sobre 10) 30
Supervised projects B4 B5 B15 B16 B19 B20 B24 Nos traballos tutelados se valorarán a calidade e a organización dos contidos do traballo e da exposición do mesmo. Se cualificarán co 70%, (máximo 7 puntos sobre 10). 70
 
Assessment comments

A cualificación realizarase a partir da exposición dos traballos tutelados así como a través da resolución de cuestións e problemas realizados na aula. A resolución das cuestións e dos problemas propostos na aula máis os debates e intervencións do alumno nos debates se valorarán cun máximo de 3 puntos. Os traballos tutelados valoraranse cun máximo de 7 puntos, en función da calidade dos mesmos e da calidade da súa exposición. Os traballos que se han de realizar e expoñer polos alumnos serán entregados por éstos a cada profesor da asignatura antes da data límite que se indique por cada profesor. Esta data límite se establecerá por cada profesor ó principio de curso.


Sources of information
Basic BANCO CENTRAL EUROPEO (1998-2010). BOLETÍN MENSUAL DEL BCE. FRANKFURT
M. OBSTFELD; P. KRUGMAN (2006). ECONOMÍA INTERNACIONAL. PEARSON
R. MACDONALD; M.P. TAYLOR (1990). EXCHANGE RATES AND OPER ECONOMY MACROECONOMICS. BLACKWEL
C.P.HALLWOOD.R.MACDONALD (2000). INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE. BACKWEL
BANCO CENTRAL EUROPEO (2008). LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA EN LA ZONA DEL EURO. FRANKFURT
BANCO CENTRAL EUROPEO (1998). LA POLÍTICA MONETARIA ÚNICA EN LA TERCERA FASE. FRANKFURT
PETER BOFINGER (2001). MONETARY POLICY. OXFORD

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Recoméndase ó alumno que debe realizar unha adecuada planificación do tempo dispoñible para estar en condicións de presentar o traballo antes da data límite que se lle indique. Por outra parte, se recomenda tamén asistir ás clases, pois resultaralle útil para conquerir un axeitado dominio dos contidos e para a realización de problemas e participación en debates e cuestionarios  que poderán reportar un mellor seguimento da asignatura e un mellor aproveitamento.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.