Datos Identificativos 2016/17
Asignatura (*) Valoración de activos financeiros Código 611448008
Titulación
Mestrado Universitario en Banca e Finanzas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía Financeira e Contabilidade
Coordinación
Boedo Vilabella, Lucia
Correo electrónico
lucia.boedo@udc.es
Profesorado
Boedo Vilabella, Lucia
Iglesias Antelo, Susana
Correo electrónico
lucia.boedo@udc.es
susana.iglesias.antelo@udc.es
Web http://campusvirtual.udc.es/moodle
Descrición xeral Asignatura que pretende dar a conocer al estudiante las teorías básicas de las finanzas modernas en el campo de la valoración de activos financieros.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A13 Coñecer e aplicar, mediante ferramentas informáticas, os conceptos e teorías que constitúen a base das finanzas modernas
A15 Comprender os modelos de valoración de activos financeiros; crear e xestionar carteiras de valores
B3 Uso adecuado dos medios e sistemas de información dispoñibles.
B4 Habilidades informáticas.
B5 Habilidades de presentación oral e escrita.
B7 Habilidade para traballar de forma autónoma e tomar decisións.
B8 Capacidade de organizar e planificar, saber administrar o tempo.
B12 Preocupación pola calidade, por facer as cousas ben.
B14 Análise e toma de decisións en materia de riscos financeiros e de investimento
B15 Explotación da información dispoñible para a planificación e a toma de decisións
B16 Utilización de técnicas estatísticas e econométricas para a resolución de problemas específicos no ámbito das finanzas e a banca
B17 Comprensión do concepto de valor temporal do diñeiro e aprendizaxe dos instrumentos de matemáticas financeiras que o utilizan para resolver distintos problemas no ámbito das finanzas
B18 Adquisición da capacidade necesaria para analizar a situación financeira da empresa nun momento determinado, establecemento das correccións adecuadas e planificación do seu futuro
B20 Estudo da solvencia das empresas e das entidades financeiras
B23 Coñecemento dos principais aspectos que abarca a actividade bancaria
B24 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a menudo nun contexto de investigación
B25 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B26 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B27 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B28 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que haberá de ser en grande medida autodirixido ou autónomo.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Conocimiento de los conceptos y teorías que constituyen la base de las finanzas modernas y comprensión de sus implicaciones prácticas AP13
AP15
BP5
BP7
BP8
BP12
BP14
BP15
BP16
BP17
BP18
BP20
BP23
BP24
BP25
BP26
BP27
BP28
Aplicación práctica de modelos financieros mediante hoja de cálculo AP13
BP3
BP4
CM3

Contidos
Temas Subtemas
RENTA VARIABLE
1. Conceptos básicos: rentabilidad y riesgo
2. Teoría de carteras
3. Teoría del mercado de capitales
RENTA FIJA
1. Tipología y riesgos de los títulos de renta fija
2. La valoración de las obligaciones en el mercado. El riesgo de mercado
3. El rendimiento hasta el vencimiento. El riesgo de reinversión
4. La gestión activa y la gestión pasiva de una cartera de renta fija

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A15 B15 B16 B17 B18 B20 B23 B24 B25 B26 B27 B28 14 28 42
Prácticas a través de TIC A13 B4 C3 10 10 20
Proba obxectiva B3 B8 2 2.5 4.5
Proba mixta B5 B7 B12 B14 2.5 5 7.5
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral apoyada en medios audiovisuales. Comprende sesiones teóricas y sesiones prácticas con ejemplos.
Prácticas a través de TIC Sesiones prácticas de aplicación de modelos financieros mediante hoja de cálculo.
Proba obxectiva Pruebas test o de respuesta muy breve que se realizarán al finalizar cada parte de la materia.
Proba mixta Examen teórico-práctico de todo el temario.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Descrición
Sesiones en el aula de informática supervisadas por las profesoras de la asignatura.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva B3 B8 Durante el período de clases se realizarán dos pruebas tipo test o de respuesta muy breve, coincidiendo con la finalización de cada parte de la asignatura, que no tendrán carácter liberatorio y que supondrán en conjunto el 30% de la calificación final (máximo 3 puntos). Cada prueba no realizada puntúa como cero. Sólo se realizarán en las fechas fijadas por las profesoras en el cuatrimestre de clases. 30
Proba mixta B5 B7 B12 B14 Examen de la materia que supone el 70% de la calificación final que el alumno puede obtener (máximo 7 puntos). Se celebrará en enero (primera oportunidad) y julio (segunda oportunidad) en fechas acordadas con el alumnado. 70
 
Observacións avaliación
Para superar la asignatura deberá acreditarse la participación en al menos el 80% de las actividades presenciales programadas.

Fontes de información
Bibliografía básica Brun, X.;Moreno,M. (2008). Análisis y selección de inversiones en mercados financieros. Barcelona: Profit
Suárez, A. (2005). Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. Madrid: Pirámide
Ferruz Agudo, L. (2001). Dirección Financiera del riesgo de interés. Madrid: Pirámide
Pindado, J. (dir.) (2012). Finanzas empresariales. Madrid: Paraninfo
Alexander, G.; Sharpe, W.; Bailey, J. (2002). Fundamentos de inversiones. Teoría y práctica. México: Prentice Hall
Álvarez, B.; Boedo, L. (2011). La financiación empresarial: exposición teórica y análisis de la operativa. Barcelona: Inforbook's
Ferrando, M.;Gómez, A.R.; Lassala, C.; Piñol, J.A.; Reig,A. (2005). Teoría de la Financiación I. Modelos CAPM, APT y aplicaciones. Madrid: Pirámide

Bibliografía complementaria Mascareñas Pérez-Íñigo, J. (2002). Gestión de activos de renta fija. Madrid: Pirámide
Gómez-Bezares, F. (2000). Gestión de carteras. Bilbao: DDB


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Análise e xestión de riscos/611448004
Instrumentos financeiros derivados/611448005

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías