Datos Identificativos 2016/17
Asignatura (*) Contabilidade de entidades e instrumentos financeiros Código 611448009
Titulación
Mestrado Universitario en Banca e Finanzas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía Financeira e Contabilidade
Coordinación
Ruiz Lamas, Fernando
Correo electrónico
fernando.ruiz@udc.es
Profesorado
Ruiz Lamas, Fernando
Correo electrónico
fernando.ruiz@udc.es
Web http://http://fv.udc.es/12Ciclo/entrada.asp?pAsignatura=&pAmbito=0&am
Descrición xeral A materia persegue aprender a ler e interpretar as contas anuais dunha entidade bancaria dende un punto de vista práctico, partindo para iso dos modelos que presentan as entidades españolas, conforme á normativa do Banco de España, con especial referencia ás normas de rexistro e valoración dos instrumentos financeiros.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A28 Valorar a solvencia dunha empresa e das entidades financeiras
B2 Planificación para a resolución de problemas.
B3 Uso adecuado dos medios e sistemas de información dispoñibles.
B5 Habilidades de presentación oral e escrita.
B8 Capacidade de organizar e planificar, saber administrar o tempo.
B11 Curiosidade, habilidades de búsqueda e xestión da información.
B15 Explotación da información dispoñible para a planificación e a toma de decisións
B17 Comprensión do concepto de valor temporal do diñeiro e aprendizaxe dos instrumentos de matemáticas financeiras que o utilizan para resolver distintos problemas no ámbito das finanzas
B18 Adquisición da capacidade necesaria para analizar a situación financeira da empresa nun momento determinado, establecemento das correccións adecuadas e planificación do seu futuro
B21 Coñecemento da normativa contable relevante para entidades e instrumentos financeiros
B23 Coñecemento dos principais aspectos que abarca a actividade bancaria
B24 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a menudo nun contexto de investigación
B25 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B26 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B27 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B28 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que haberá de ser en grande medida autodirixido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma. CM1
Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro. CM2
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. CM3
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. CM4
Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras. CM5
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. CM6
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. CM7
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. CM8
Valorar a solvencia dunha empresa e das entidades financeiras AP28
Planificación para a resolución de problemas. Planificación para a resolución de problemas. Uso adecuado dos medios e sistemas de información dispoñibles. Habilidades de presentación oral e escrita. Capacidade de organizar e planificar, saber administrar o tempo. Curiosidade, habilidades de búsqueda e xestión da información. BP2
BP3
BP5
BP8
BP11
Explotación da información dispoñible para a planificación e a toma de decisión. Comprensión do concepto de valor temporal do diñeiro e aprendizaxe dos instrumentos de matemáticas financeiras que o utilizan para resolver distintos problemas no ámbito das finanzas. Coñecemento da normativa contable relevante para entidades e instrumentos financeiros. Coñecemento dos principais aspectos que abarca a actividade bancaria. BP15
BP17
BP21
BP23
Adquisición da capacidade necesaria para analizar a situación financeira da empresa nun momento determinado, establecemento das correccións adecuadas e planificación do seu futuro. Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a menudo nun contexto de investigación. Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que haberá de ser en grande medida autodirixido ou autónomo. BP18
BP24
BP25
BP26
BP27
BP28

Contidos
Temas Subtemas
1. INTRODUCCIÓN A CONTABILIDADE BANCARIA. 1.1. Conceptos básicos.
1.2. Criterios de medición ou valoración dos elementos dos estados financeiros.
1.3. Estados financeiros.
2. PRESENTACIÓN E VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS. 2.1. Conceptos básicos.
2.2. Recoñecemento dos instrumentos financeiros.
2.3. Clasificación dos activos financeiros.
2.4. Clasificación dos pasivos financeiros.
2.5. Reclasificación de instrumentos financeiros.
2.6. Medición dos instrumentos financeiros e recoñecemento de resultados.
3. EMISIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS E CONTINXENCIAS. 3.1. Custos de emisión.
3.2. Pasivos financeiros vs. instrumentos de capital.
3.3. Instrumentos de capital propio.
3.4. Cancelación de pasivos financeiros.
3.5. Acredores.
3.6. Continxencias.
4. CRÉDITO, RISCO DE CRÉDITO E DETERIORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS. 4.1. Crédito e risco de crédito.
4.2. Perda incorrida, perda esperada e perda inesperada.
4.3. O investimento crediticio nos estados financeiros.
4.4. Préstamo e arrendamentos financeiros.
4.5. Os contratos de garantía. As garantías financeiras e os seguros.
4.6. Deterioración de valor dos instrumentos de débeda.
4.7. Deterioración dos instrumentos de capital.
4.8. Activos recibidos en ou para pagamento de débedas.
5. A MOBILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS. 5.1. Concepto e tipos de mobilización de activos financeiros.
5.2. Tratamento contable das mobilizacións de activos financeiros.
5.3. Operacións particulares de mobilización de activos financeiro.
5.4. Reestruturación e cancelación de débedas: baixa de pasivos financeiros.
6. NEGOCIOS CON DIVISAS E NO EXTRANXEIRO. 6.1. O risco de cambio. Posicións de cambio longa e curta.
6.2. Tipoloxía das operacións con divisas.
6.3. Estados financeiros en moeda estranxeira.
6.4. Tratamento contable das operacións en moeda estranxeira.
7. OS DERIVADOS FINANCEIROS E CREDITICIOS. AS COBERTURAS. 7.1. Tratamento contable dos derivados financeiros.
7.2. Derivados non utilizados como coberturas contables.
7.3. Coberturas de valor razoable.
7.4. Coberturas de fluxos de efectivo.
7.5. Os acordos de tipos de interese futuro FRA.
7.6. As permutas financeiras de intereses.
7.7. Os contratos de futuros.
7.8. As opcións.
7.9. As macrocoberturas.
8. NOTAS AOS ESTADOS FINANCEIROS. 8.1. Políticas contables e incerteza.
8.2. Rendementos de capital.
8.3. Instrumentos financeiros.
8.4. Información segmentada.
8.5. Feitos posteriores.
8.6. Operacións con partes vinculadas.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A28 B2 B3 B11 B21 B23 C4 C5 C6 C7 C8 11 22 33
Proba obxectiva A28 B2 B3 B5 B8 C1 C2 1 2 3
Traballos tutelados A28 B2 B3 B5 B8 B11 B28 C1 C2 C3 0 8 8
Solución de problemas A28 B2 B3 B5 B8 B11 B15 B17 B18 B24 B25 B26 B27 C1 C2 C3 9 18 27
Presentación oral A28 B3 B5 B8 C1 C2 1 1 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición resumida de los temas del programa con apoyo de ejercicioso prácticos.
Proba obxectiva Examen teórico-práctico del contenido del programa.
Traballos tutelados Elaboración de un trabajo de profundización en uno de los temas del programa. El profesor decidirá si el trabajo es individual o en grupo.
Solución de problemas Casos prácticos a resolver en el aula y fuera de ella que eventualmente pueden tener que ser presentados oralmente en clase. Preferentemente, los casos prácticos se realizarán individualmente.
Presentación oral presentación oral del trabajo tutelado.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Titorización para a elaboración de traballos individuais ou en grupo.

Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao inicio do curso un calendario específico de titorías compatible coa súa dedicación, motivo polo cal dito alumnado deberá poñerse en contacto co profesor nos primeiros dez días do cuadrimestre en que a materia se imparte, coa finalidade de fixar o devandito calendario.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A28 B2 B3 B5 B8 B11 B15 B17 B18 B24 B25 B26 B27 C1 C2 C3 Casos prácticos a resolver individualmente. 20
Presentación oral A28 B3 B5 B8 C1 C2 Presentación oral de un trabajo de profundización sobre alguno de los temas del programa. La presentación oral se evaluará individualmente. 10
Proba obxectiva A28 B2 B3 B5 B8 C1 C2 Examen escrito con preguntas teóricas y prácticas 50
Sesión maxistral A28 B2 B3 B11 B21 B23 C4 C5 C6 C7 C8 Se puntuará la asistencia y participación en clase. 10
Traballos tutelados A28 B2 B3 B5 B8 B11 B28 C1 C2 C3 Elaboración de un trabajo en grupo de profundización sobre alguno de los temas del programa. 10
 
Observacións avaliación
Os cuestionarios de exame redactaranse inicialmente en castelán. Os alumnos que desexen un enunciado en galego deberán solicitalo cunha antelación de 15 días.

Condicións de realización da proba obxectiva: Está prohibido accede á aula do exame con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior; ou almacenamento de información. As faltas de disciplina implicarán que o alumno deberá realizar oralmente a proba obxectiva.

Os casos prácticos deberán ser entregados ao longo do curso, dentro dos prazos marcados polo profesor.

A cualificación das sesións maxistrais (10% da cualificación) e solución de problemas (20% da cualificación) esixirá unha asistencia mínima a clase do 70%.

A avaliación na convocatoria de xullo réxese as mesmas normas, salvo no que vaia en contra da normativa xeral da UDC.

No caso de que al alumno se le conceda una oportunidad de "evaluación adelantada", y solo en este caso, para aprobar la asignatura, el alumno deberá superar una prueba mixta oral y/o escrita encaminada a evaluar todas las competencias y contenidos propios de la materia.

Calificación de no presentado. Corresponde al alumnado, cuando solo participe en actividades de evaluación que tengan una ponderación no superior al 20% sobre la cualificación final, con independencia de la calificación obtenida.

Alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia:
Agás para as datas aprobadas na Xunta de Facultade no que compete á proba obxectiva, para as restantes probas acordarase ao inicio do curso un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación, motivo polo cal dito alumnado deberá poñerse en contacto co profesor da materia nos primeiros dez días do cuadrimestre en que a materia se imparte, coa finalidade de fixar o devandito calendario. As probas terán o mesmo formato que para os alumnos con dedicación a tempo completo.

Fontes de información
Bibliografía básica PÉREZ RAMÍREZ, Jorge. (2009). Banca y contabilidad. Historia, instituciones, riesgos y normas internacionales IFRS.. Madrid. Marcial Pons

Legislación:

Circular 4/2004, de 22 de diciembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros. (BOE de 30) (Corrección de errores BOE de 28 de junio de 2006).

Direccións internet:

Banco de España: http://www.bde.es

International Financial Reporting Standards: http://eifrs.ifrs.org

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas: http://www.icac.meh.es/

Asociación Española de Banca: http://www.aebanca.es/es/EstadosFinancieros/index.htm

Comisión Nacional del Mercado de Valores: www.cnmv.es

Foro AECA de Instrumentos Financieros: http://www.aeca.es/faif/general.htm

 

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías