Identifying Data 2016/17
Subject (*) Traballo fin de Mestrado Code 611448013
Study programme
Mestrado Universitario en Banca e Finanzas
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatoria 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Análise Económica e Administración de Empresas
Dereito Privado
Economía Aplicada 1
Economía Aplicada 2
Economía Financeira e Contabilidade
Coordinador
E-mail
Lecturers
Abeal Vazquez, Jose Pablo
Calvo Dopico, Domingo Javier
Campo Villares, Manuel Octavio del
Castellanos Garcia, Pablo
Grandio Dopico, Antonio
Iglesias Antelo, Susana
Llano Monelos, Pablo de
Maixe Altes, Joan Carles
Rodriguez Lopez, Manuel
Vazquez Pena, Manuel Jose
E-mail
j.abeal@udc.es
domingo.calvo.dopico@udc.es
m.campov@udc.es
pablo.castellanos@udc.es
antonio.grandio1@udc.es
susana.iglesias.antelo@udc.es
pablo.de.llano@udc.es
carlos.maixe@udc.es
marod@udc.es
manuel.jose.vazquez.pena@udc.es
Web http://www.economicas.udc.es/subido/normativa_master_tese_mbf_2009.pdf
General description El Traballo Fin de Mestrado es un trabajo de especialización que integra los conocimientos asimilados en las diversas disciplinas impartidas y centrado, bien en el desarrollo de una aplicación de tipo práctico o bien en la realización de un trabajo de investigación.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
B1 Habilidades lingüísticas básicas.
B3 Uso adecuado dos medios e sistemas de información dispoñibles.
B5 Habilidades de presentación oral e escrita.
B8 Capacidade de organizar e planificar, saber administrar o tempo.
B11 Curiosidade, habilidades de búsqueda e xestión da información.
B15 Explotación da información dispoñible para a planificación e a toma de decisións
B19 Elaboración de diagnósticos sobre a contorna económica e financeira, para fundamentar a toma de decisións financeiras
B23 Coñecemento dos principais aspectos que abarca a actividade bancaria
B28 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que haberá de ser en grande medida autodirixido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
O Traballo Fin de Mestrado facilitará o desenvolvemento das habilidades críticas, analíticas e creativas do alumnado ao adaptar solucións e métodos estudados na teoría a problemas reais. En particular: - Explotación da información dispoñible para a planificación e a toma de decisións. - Habilidades de presentación oral e escrita. - Asumir como profesional a importancia da aprendizaxe. - Comprensión do funcionamento dos distintos mercados financeiros - Uso adecuado dos medios e sistemas de información dispoñibles - Habilidades de búsqueda e xestión da información - Elaboración de diagnósticos acerca do entorno económico e financeiro BJ1
BJ3
BJ5
BJ8
BJ11
BJ15
BJ19
BJ23
BJ28
CC1
CC7
CC8

Contents
Topic Sub-topic
PARTE I: METODOLOGIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA


PROBLEMA INVESTIGADO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
FUNDAMENTOS TEORICOS
METODOLOGIA Y FUENTES DE INFORMACION
TRABAJO DE CAMPO
ANALISIS ESTADISTICO Y CONTRASTE DE HIPOTESIS RESULTADOS
CONCLUSIONES
PARTE II: APLICACION PRACTICA:

FUNDAMENTOS
METODOLOGIA
RESULTADOS
CONCLUSIONES
ESTRUTURA DO TRABALLO
O proxecto que , deberá realizarse en lingua galega ou castelán, non superará as 100 páxinas a dobre espazo e tamaño de letra 12. A maiores, tamén poderá ser presentada unha copia noutro idioma da U.E.
PORTADA
• AUTORIZACIÓN DO TITOR DO TRABALLO FIN DE MESTRADO
• ÍNDICE PAXINADO
• RESUMO
• INTRODUCIÓN XERAL
• CORPO DO INFORME
• CONSIDERACIÓNS / CONCLUSIÓNS FINAIS
• BIBLIOGRAFÍA
• ANEXOS, no seu caso.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Workbook B1 B5 B8 B15 B23 B28 C1 0 70 70
Supervised projects B1 B3 B5 B8 B11 B19 B23 B28 C1 C7 C8 15 60 75
 
Personalized attention 5 0 5
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Workbook Se facilitará la lectura de bibliografía específica del tema de investigacion escogido por el alumno
Supervised projects Se tutelará el trabajo de investigación a lo largo del curso de acuerdo a la metodologia de la investitgación presentada en los contenidos

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
O Traballo Fin de Mestrado será realizado de forma individual baixo a supervisión dun/nha profesor/a titor/a. Admítese a co-titorización.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects B1 B3 B5 B8 B11 B19 B23 B28 C1 C7 C8 O Traballo de Fin de Mestrado só poderá ser avaliado unha vez que se teña constancia de que o alumnado ten superado cando menos o 70% dos créditos totais necesarios para a obtención do título de Máster.

Antes da presentación para ser avaliada, o titor supervisará a realización do proxecto, a calidade dos seus contidos e que se desenvolva de acordo coas presentes normas. Dará a súa opinión sobre cada estudante e o traballo realizado cubrindo o formulario elaborado e dando a conformidade para que se poida presentar ante a Comisión Avaliadora do Traballo Fin de Mestrado.

O traballo será defendido polo alumnado ante a Comisión Avaliadora designada pola Comisión Académico-Docente da Facultade.
100
 
Assessment comments


Defensa pública


A defensa da Máster-Tese será realizada polo alumnado en sesión pública, por medio da exposición oral do seu contido ou das liñas principais do mesmo, durante o tempo máximo de 20 minutos.


A continuación, o alumnado contestará as preguntas e as aclaracións que formulen os membros da Comisión Avaliadora.


A Comisión Avaliadora deliberará sobre a cualificación a porta pechada, e dará audiencia ao titor da Máster-Tese antes de outorgar unha cualificación de suspenso.


Para a avaliación da Máster-Tese o tribunal valorará:


No caso de Máster-Tese con orientación profesional: a existencia dun produto/resultado, aplicabilidade e funcionalidade e calquera outra característica que permita establecer as capacidades do alumno no ámbito profesional relacionado coa temática do Máster.


No caso de Máster-Tese con orientación académica: a calidade científica do traballo, valorada tanto polos resultados alcanzados, difusión e/ou as posibilidades de continuidade do traballo.


En ambos casos se valorará tamén a presentación pública da Máster-Tese e a calidade formal do documento presentado.


A cualificación outorgarase nunha escala numérica de 0 a 10.


 


 


Sources of information
Basic

Las fuentes de información se facilitarán en función del tema u objeto de investigación escogido por cada alumno.

Análogamente, la bibliografia, lecturas, materiales, apuntes se facilitarán por cada uno de los tutores

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

O Traballo Fin de Mestrado só poderá ser avaliado unha vez que se teña constancia de que o alumnado ten superado cando menos o 70% dos créditos totais necesarios para a obtención do título de Máster.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.