Datos Identificativos 2016/17
Asignatura (*) Traballo fin de Mestrado Código 611448013
Titulación
Mestrado Universitario en Banca e Finanzas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Análise Económica e Administración de Empresas
Dereito Privado
Economía Aplicada 1
Economía Aplicada 2
Economía Financeira e Contabilidade
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Abeal Vazquez, Jose Pablo
Calvo Dopico, Domingo Javier
Campo Villares, Manuel Octavio del
Castellanos Garcia, Pablo
Grandio Dopico, Antonio
Iglesias Antelo, Susana
Llano Monelos, Pablo de
Maixe Altes, Joan Carles
Rodriguez Lopez, Manuel
Vazquez Pena, Manuel Jose
Correo electrónico
j.abeal@udc.es
domingo.calvo.dopico@udc.es
m.campov@udc.es
pablo.castellanos@udc.es
antonio.grandio1@udc.es
susana.iglesias.antelo@udc.es
pablo.de.llano@udc.es
carlos.maixe@udc.es
marod@udc.es
manuel.jose.vazquez.pena@udc.es
Web http://www.economicas.udc.es/subido/normativa_master_tese_mbf_2009.pdf
Descrición xeral El Traballo Fin de Mestrado es un trabajo de especialización que integra los conocimientos asimilados en las diversas disciplinas impartidas y centrado, bien en el desarrollo de una aplicación de tipo práctico o bien en la realización de un trabajo de investigación.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
B1 Habilidades lingüísticas básicas.
B3 Uso adecuado dos medios e sistemas de información dispoñibles.
B5 Habilidades de presentación oral e escrita.
B8 Capacidade de organizar e planificar, saber administrar o tempo.
B11 Curiosidade, habilidades de búsqueda e xestión da información.
B15 Explotación da información dispoñible para a planificación e a toma de decisións
B19 Elaboración de diagnósticos sobre a contorna económica e financeira, para fundamentar a toma de decisións financeiras
B23 Coñecemento dos principais aspectos que abarca a actividade bancaria
B28 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que haberá de ser en grande medida autodirixido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
O Traballo Fin de Mestrado facilitará o desenvolvemento das habilidades críticas, analíticas e creativas do alumnado ao adaptar solucións e métodos estudados na teoría a problemas reais. En particular: - Explotación da información dispoñible para a planificación e a toma de decisións. - Habilidades de presentación oral e escrita. - Asumir como profesional a importancia da aprendizaxe. - Comprensión do funcionamento dos distintos mercados financeiros - Uso adecuado dos medios e sistemas de información dispoñibles - Habilidades de búsqueda e xestión da información - Elaboración de diagnósticos acerca do entorno económico e financeiro BP1
BP3
BP5
BP8
BP11
BP15
BP19
BP23
BP28
CM1
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
PARTE I: METODOLOGIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA


PROBLEMA INVESTIGADO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
FUNDAMENTOS TEORICOS
METODOLOGIA Y FUENTES DE INFORMACION
TRABAJO DE CAMPO
ANALISIS ESTADISTICO Y CONTRASTE DE HIPOTESIS RESULTADOS
CONCLUSIONES
PARTE II: APLICACION PRACTICA:

FUNDAMENTOS
METODOLOGIA
RESULTADOS
CONCLUSIONES
ESTRUTURA DO TRABALLO
O proxecto que , deberá realizarse en lingua galega ou castelán, non superará as 100 páxinas a dobre espazo e tamaño de letra 12. A maiores, tamén poderá ser presentada unha copia noutro idioma da U.E.
PORTADA
• AUTORIZACIÓN DO TITOR DO TRABALLO FIN DE MESTRADO
• ÍNDICE PAXINADO
• RESUMO
• INTRODUCIÓN XERAL
• CORPO DO INFORME
• CONSIDERACIÓNS / CONCLUSIÓNS FINAIS
• BIBLIOGRAFÍA
• ANEXOS, no seu caso.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas B1 B5 B8 B15 B23 B28 C1 0 70 70
Traballos tutelados B1 B3 B5 B8 B11 B19 B23 B28 C1 C7 C8 15 60 75
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Lecturas Se facilitará la lectura de bibliografía específica del tema de investigacion escogido por el alumno
Traballos tutelados Se tutelará el trabajo de investigación a lo largo del curso de acuerdo a la metodologia de la investitgación presentada en los contenidos

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
O Traballo Fin de Mestrado será realizado de forma individual baixo a supervisión dun/nha profesor/a titor/a. Admítese a co-titorización.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B1 B3 B5 B8 B11 B19 B23 B28 C1 C7 C8 O Traballo de Fin de Mestrado só poderá ser avaliado unha vez que se teña constancia de que o alumnado ten superado cando menos o 70% dos créditos totais necesarios para a obtención do título de Máster.

Antes da presentación para ser avaliada, o titor supervisará a realización do proxecto, a calidade dos seus contidos e que se desenvolva de acordo coas presentes normas. Dará a súa opinión sobre cada estudante e o traballo realizado cubrindo o formulario elaborado e dando a conformidade para que se poida presentar ante a Comisión Avaliadora do Traballo Fin de Mestrado.

O traballo será defendido polo alumnado ante a Comisión Avaliadora designada pola Comisión Académico-Docente da Facultade.
100
 
Observacións avaliación


Defensa pública


A defensa da Máster-Tese será realizada polo alumnado en sesión pública, por medio da exposición oral do seu contido ou das liñas principais do mesmo, durante o tempo máximo de 20 minutos.


A continuación, o alumnado contestará as preguntas e as aclaracións que formulen os membros da Comisión Avaliadora.


A Comisión Avaliadora deliberará sobre a cualificación a porta pechada, e dará audiencia ao titor da Máster-Tese antes de outorgar unha cualificación de suspenso.


Para a avaliación da Máster-Tese o tribunal valorará:


No caso de Máster-Tese con orientación profesional: a existencia dun produto/resultado, aplicabilidade e funcionalidade e calquera outra característica que permita establecer as capacidades do alumno no ámbito profesional relacionado coa temática do Máster.


No caso de Máster-Tese con orientación académica: a calidade científica do traballo, valorada tanto polos resultados alcanzados, difusión e/ou as posibilidades de continuidade do traballo.


En ambos casos se valorará tamén a presentación pública da Máster-Tese e a calidade formal do documento presentado.


A cualificación outorgarase nunha escala numérica de 0 a 10.


 


 


Fontes de información
Bibliografía básica

Las fuentes de información se facilitarán en función del tema u objeto de investigación escogido por cada alumno.

Análogamente, la bibliografia, lecturas, materiales, apuntes se facilitarán por cada uno de los tutores

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

O Traballo Fin de Mestrado só poderá ser avaliado unha vez que se teña constancia de que o alumnado ten superado cando menos o 70% dos créditos totais necesarios para a obtención do título de Máster.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías