Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Procedimentos de Auditoría Código 611506002
Titulación
Mestrado Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Empresa
Coordinación
Vara Arribas, Ricardo Jose
Correo electrónico
ricardo.vara@udc.es
Profesorado
Vara Arribas, Ricardo Jose
Correo electrónico
ricardo.vara@udc.es
Web
Descrición xeral Obxectivos: unha vez adquiridos os conceptos básicos e familiares, os estudantes que teñan o enfoque de risco inherente á auditoría de contas proceden a analizar detalladamente a súa aplicación práctica aos ciclos e áreas máis significativos das contas anuais, centrándose na avaliación de os controis internos máis característicos de cada un deles e o deseño de probas de auditoría adecuados aos obxectivos de auditoría perseguidos.
Plan de continxencia 1.- Modificacións nos contidos

Manteranse os contidos planificados na GADU.

2.- Metodoloxías

• Metodoloxías docentes que se manteñen

Excepto no que se indica a continuación, mantéñense as metodoloxías docentes, adaptándoas á formación online.

• Metodoloxías docentes que se modifican

A discusión dirixida refúndese na solución, mediante probas síncronas por parte do alumnado, de casos prácticos de contabilidade de sociedades adaptados en extensión e complexidade ás ferramentas telemáticas dispoñibles

3.- Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

Ferramentas: Teams, Forms e Moodle

Temporalización: Durante a clases e titorías semanalmente programadas.

4.- Modificacións na avaliación

Metodoloxía AVALIACIÓN CONTINUA: Peso na cualificación: 50%. Valoraranse a resolución, por parte do alumnado, de casos prácticos (solución de problemas) adaptados en extensión e complexidade ás ferramentas telemáticas dispoñibles.

Metodoloxía PROBA OBXECTIVA FINAL: Peso na cualificación: 50%. Exame final, con tempo limitado, sobre casos prácticos estudados no curso. As respostas poderán controladas mediante cuestionarios tipo test con alternativas limitadas.

Observacións de avaliación:

1. Cualificación de non presentado: Corresponde ao alumno, cando só participe en actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ao 20% sobre a cualificación final, con independencia da cualificación alcanzada.

2. Segunda oportunidade: Os criterios de avaliación son os mesmos, manténdose a ponderación entre a avaliación continua e o exame final.

Convocatoria adiantada: As condicións de avaliación da oportunidade adiantada (art. 19 dás Normas de Avaliación, Revisión e Reclamacións dás Cualificacións dúas Estudos de Grao e Mestrado Universitario) serán específicas para esta oportunidade. Esta será avaliada por medio dunha proba mixta oral e/ou escrita que supoñerá o 100 % da cualificación final.

3. Estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: Excepto para as datas aprobadas na Xunta de Facultade para a proba obxectiva final, para as restantes probas acordarase ao comezo do curso un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación, motivo polo cal, devandito alumnado deberá poñerse en contacto co profesor no primeiros dez días do cuadrimestre en que a materia se imparta, co fin de fixar o citado calendario. As probas terán o mesmo formato que para os alumnos con dedicación a tempo completo.

4. Sobre condicións de avaliación: Está prohibido acceder á aula do exame con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou almacenamento de información.

5. Identificación do estudante: O estudante ha de acreditar a súa personalidade de acordo coa normativa vixente.

6. Outras observacións de avaliación continua: A formulación de problemas e a súa solución, así como os controis que se fagan sobre os mesmos e os aspectos normativos asociados, poderanse realizar durante o desenvolvemento das clases e sen necesidade de aviso previo da realización dos devanditos controis. Todo iso require unha participación en clase activa por parte do alumno e un estudo actualizado do material facilitado.

5.- Modificacións da bibliografía ou webgrafía

A totalidade do material requirido estará dispoñible en Moodle.

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 Coñecer as normas vixentes de auditoria de contas en España.
A4 Coñecer as normas vixentes de auditoría de contas no ámbito internacional.
A8 Saber identificar os riscos de auditoria asociados á probabilidade de erro de cada compoñente importante da información financeira.
A9 Saber documentar os procedementos e principios contables que sigue a entidade así como os sistemas contables utilizados para registrar as súas transaccións.
B10 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrentarse.
C2 Que os alumnos saiban aplicar os coñecementos adquiridos ea súa capacidade de resolver problemas en ambientes novos ou descoñecidos en contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
C3 Que os alumnos sexan capaces de integrar o coñecemento e afrontar a complexidade de facer xuízos a partir de información que, incompleta ou limitada, inclúe reflexións sobre responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
C6 Capacidade de traballo en equipo.
C9 Capacidade de resolución de problemas.
C11 Desenvolvemento dun espírito crítico lóxico e creativo.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Aprender los conceptos básicos del enfoque de riesgos inherente a la auditoría de cuentas. AP3
AP4
AP8
BP10
CP3
Aplicación práctica del enfoque de riesgos a los ciclos y áreas más significativas de las cuentas anuales. AP8
AP9
BP10
CP2
CP6
CP9
CP11
Evaluar los riesgos derivados de los procesos, tanto desde el punto de vista de la detección de los errores en que se pueda incurrir como desde la disuasión de los posibles fraudes que pudieran cometerse. AP8
AP9
CP2
CP3
CP6
CP9
Diseño de pruebas de auditoría adecuadas a los objetivos de auditoria perseguidos. AP8
AP9
CP2
CP3
CP6
CP9
CP11
Ejecutar la auditoría en función de la planificación previamente realizada. BP10
CP2
CP3
CP6
CP9

Contidos
Temas Subtemas
Auditoría de activos materiais, inmateriais e financeiros Auditoría de recursos propios Auditoría de pasivos financeiros Auditoría de produtos financeiros, garantías e garantías Auditoría de coberturas contables Auditoría de tesorería e elementos asociados Auditoría de inventarios e créditos e débedas por operacións comerciais Auditoría de operacións en moeda estranxeira Auditoría de provisións, continxencias e compromisos Auditoría do resultado A desenvolver en clase

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa A3 A4 A8 A9 B10 C2 C3 C6 C9 C11 4 4 8
Discusión dirixida A3 A4 A8 A9 B10 C2 C3 C6 C9 C11 10 20 30
Sesión maxistral A3 A4 A8 A9 B10 C11 14 14 28
Solución de problemas A3 A4 A8 A9 B10 C2 C3 C6 C9 C11 13 52 65
Proba mixta A3 A4 A8 A9 B10 C2 C3 C9 2 10 12
Análise de fontes documentais A3 A4 A9 C3 1 2 3
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Aprendizaxe colaborativa Exposición en grupo de items concretos del contenido de la asignatura.
Discusión dirixida Debates sobre cuestiones planteadas por el profesor.
Sesión maxistral Explicaciones teóricas y prácticas del temario de la asignatura.
Solución de problemas Supuestos prácticos sobre el temario de la asignatura.
Proba mixta Examen teórico-práctico sobre el contenido de la asignatura.
Análise de fontes documentais Análisis de fuentes documentales de carácter normativo y doctrinal.

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Descrición
Tutorías de ayuda para la resolución de problemas.

Para los alumnos con reconocimiento de dedicación a tiempo parcial y dispensa académica de exención de asistencia, se acordará al inicio del curso un calendario específico de tutorías compatible con su dedicación, motivo por el cual dicho alumnado deberá ponerse en contacto con el profesor en los primeros diez días del cuatrimestre en que la materia se imparta, con el fin de fijar el citado calendario.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Análise de fontes documentais A3 A4 A9 C3 Análisis de fuentes documentales de carácter normativo y doctrinal 10
Solución de problemas A3 A4 A8 A9 B10 C2 C3 C6 C9 C11 Resolución de ejercicios prácticos planteados en el aula. 40
Proba mixta A3 A4 A8 A9 B10 C2 C3 C9 Examen teórico-práctico sobre el contenido de la asignatura. 50
 
Observacións avaliación

1. Cualificación de non presentado: Corresponde ao alumno, cando só participe en actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ao 20% sobre a cualificación final, con independencia da cualificación alcanzada.

 

2. Segunda oportunidade: Os criterios de avaliación son os mesmos, manténdose a ponderación entre a avaliación continua e o exame final.

 

Convocatoria adiantada: As condicións de avaliación da oportunidade adiantada (art. 19 dás Normas de  Avaliación, Revisión e  Reclamacións dás  Cualificacións dúas  Estudos de  Grao e  Mestrado Universitario) serán específicas para esta oportunidade. Esta será avaliada por medio dunha proba mixta oral e/ou escrita que valore a totalidade dos contidos e competencias da materia e que supoñerá o 100 % da cualificación final.

 

3. Estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: Excepto para as datas aprobadas na Xunta de Facultade para a proba mixta final, para as restantes probas acordarase ao comezo do curso un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación, motivo polo cal, devandito alumnado deberá poñerse en contacto co profesor no primeiros dez días do cuadrimestre en que a materia se imparta, co fin de fixar o citado calendario. As probas terán o mesmo formato que para os alumnos con dedicación a tempo completo.

 

4. Sobre condicións de avaliación: Está prohibido acceder á aula do exame con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou almacenamento de información.

 

5. Identificación do estudante: O estudante ha de acreditar a súa personalidade de acordo coa normativa vixente.

 

6. Outras observacións de avaliación continua: representará un 50% da nota total. O 50% restante corresponderá á cualificación da proba para realizar sobre todo o contido da materia no período de exames oficiais que siga ao fin das clases do cuadrimestre.

 

A solución de problemas poderase realizar durante o desenvolvemento das clases e sen necesidade de aviso previo. Todo iso require unha participación en clase activa por parte do alumno e un estudo actualizado do material facilitado, de forma que o profesor poderá valorar aspectos como: a asistencia a clase e as intervencións orais dos alumnos.

 

A efectos de avaliación, a ponderación de cada parte da materia, tanto na avaliación continua como na proba final, corresponderase coa porcentaxe de horas de docencia de cada parte. Sen prexuízo doutras probas de avaliación que se poidan realizar de maneira continuada, para a avaliación continua de cada parte, o profesor poderá realizar unha proba final, que terá lugar inmediatamente despois de terminar de impartir o temario da devandita parte. Alternativamente, poderase programar un exame parcial  liberatorio ao termo da impartición das dúas primeiras partes da materia.

 

 

 


Fontes de información
Bibliografía básica Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2007). Auditoría : un enfoque integral (11ª ED). Pearson Educación
Larriba Díaz-Zorita, Alejandro (2015). Auditoría de cuentas anuales (2 volúmenes). Madrid: CEF
Varios autores (2018). Manual de Auditoría. FRANCIS LEFEBVRE
ICAC (2012). Normativa sobre auditoría de cuentas en España, (3ª ED). .

Normativa:


DIRECTIVA 2014/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de abril de 2014 relativa a la auditoría de cuentas Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. (LSC ? Art. 263 a 271) Nueva Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (RAC).

Resolución de 15 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publican las nuevas Normas Técnicas de Auditoría, resultado  de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España (NIA-ES) http://www.icac.meh.es/Temp/20140908121330.PDF
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías