Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Contabilidade Superior I Código 611506004
Titulación
Mestrado Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Empresa
Coordinación
Rodríguez Sánchez, Carlos Enrique
Correo electrónico
carlos.rodriguez.sanchez@udc.es
Profesorado
Rodríguez Sánchez, Carlos Enrique
Correo electrónico
carlos.rodriguez.sanchez@udc.es
Web
Descrición xeral Obxectivos: O seu obxectivo é profundar no coñecemento dos criterios para rexistrar e avaliar os elementos dos estados financeiros incluídos na normativa de información financeira actual das empresas españolas, con especial referencia ás cuestións de interpretación da norma, seguindo a doutrina. procedentes das consultas publicadas polo Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas e por outras entidades que emiten normas, tanto nacionais como internacionais.
Plan de continxencia 1.- Modificacións nos contidos

Manteranse os contidos planificados na GADU.

2.- Metodoloxías

• Metodoloxías docentes que se manteñen

Excepto no que se indica a continuación, mantéñense as metodoloxías docentes, adaptándoas á formación online.

• Metodoloxías docentes que se modifican

A discusión dirixida, estudio de casos e a presentación oral refúndense na solución, mediante probas síncronas por parte do alumnado, de casos prácticos adaptados en extensión e complexidade ás ferramentas telemáticas dispoñibles.

3.- Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

Ferramentas: Teams, Forms e Moodle

Temporalización: Durante a clases e titorías semanalmente programadas.

4.- Modificacións na avaliación

Metodoloxía AVALIACIÓN CONTINUA: Peso na cualificación: 50%. Valoraranse a resolución, por parte do alumnado, de casos prácticos (solución de problemas) adaptados en extensión e complexidade ás ferramentas telemáticas dispoñibles.

Metodoloxía PROBA OBXECTIVA FINAL: Peso na cualificación: 50%. Exame final, con tempo limitado, sobre casos prácticos estudados no curso. As respostas poderán ser controladas mediante cuestionarios tipo test con alternativas limitadas.

Observacións de avaliación:

1. Cualificación de non presentado: Corresponde ao alumno, cando só participe en actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ao 20% sobre a cualificación final, con independencia da cualificación alcanzada.

2. Segunda oportunidade: Os criterios de avaliación son os mesmos, manténdose a ponderación entre a avaliación continua e o exame final.

Convocatoria adiantada: As condicións de avaliación da oportunidade adiantada (art. 19 dás Normas de Avaliación, Revisión e Reclamacións dás Cualificacións dúas Estudos de Grao e Mestrado Universitario) serán específicas para esta oportunidade. Esta será avaliada por medio dunha proba mixta oral e/ou escrita que supoñerá o 100 % da cualificación final.

3. Estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: Excepto para as datas aprobadas na Xunta de Facultade para a proba obxectiva final, para as restantes probas acordarase ao comezo do curso un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación, motivo polo cal, devandito alumnado deberá poñerse en contacto co profesor no primeiros dez días do cuadrimestre en que a materia se imparta, co fin de fixar o citado calendario. As probas terán o mesmo formato que para os alumnos con dedicación a tempo completo.

4. Sobre condicións de avaliación: Está prohibido acceder á aula do exame con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou almacenamento de información.

5. Identificación do estudante: O estudante ha de acreditar a súa personalidade de acordo coa normativa vixente.

6. Outras observacións de avaliación continua: A formulación de problemas e a súa solución, así como os controis que se fagan sobre os mesmos e os aspectos normativos asociados, poderanse realizar durante o desenvolvemento das clases e sen necesidade de aviso previo da realización dos devanditos controis. Todo iso require unha participación en clase activa por parte do alumno e un estudo actualizado do material facilitado.

5.- Modificacións da bibliografía ou webgrafía

A totalidade do material requirido estará dispoñible en Moodle.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer as normas vixentes de información financeira en España.
A2 Coñecer as normas vixentes de información financeira no ámbito internacional.
A5 Saber obter unha adecuada comprensión do negocio da entidad auditada, do sector no que ésta opera e a natureza das súas transaccións.
A6 Saber medir e analizar a orixe dos custos e os rendementos obtidos pola entidade auditada.
A7 Saber valorar a partir dos rexistros relevantes de información financeira, a situación e previsible evolución dunha empresa.
A9 Saber documentar os procedementos e principios contables que sigue a entidade así como os sistemas contables utilizados para registrar as súas transaccións.
A12 Saber obter unha base de xuizo razonable sobre as contas anuais individuais e consolidadas e expresar unha opinión respecto das mesmas no informe de auditoria, conforme á normativa vixente.
B1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
B4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero.
B8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B10 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrentarse.
B12
C1 Posuír e comprender coñecementos que proporcionen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e / ou aplicación das ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
C2 Que os alumnos saiban aplicar os coñecementos adquiridos ea súa capacidade de resolver problemas en ambientes novos ou descoñecidos en contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
C3 Que os alumnos sexan capaces de integrar o coñecemento e afrontar a complexidade de facer xuízos a partir de información que, incompleta ou limitada, inclúe reflexións sobre responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
C4 Que os alumnos saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e os motivos fundamentais que os sustentan a un público especializado e non especializado de forma clara e inequívoca.
C5 Que os estudantes teñan as destrezas de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de maneira que sexa autodirigida ou autónoma.
C8 Compromiso ético e moral coa sociedade analizados, ademáis, desde unja perspectiva solidaria.
C9 Capacidade de resolución de problemas.
C11 Desenvolvemento dun espírito crítico lóxico e creativo.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento dos criterios para rexistrar e avaliar os elementos dos estados financeiros incluídos no regulación da información financeira actual das empresas españolas. AP2
AP7
AP9
Capacidade para interpretar as normas legais relativas ao rexistro e valoración das operacións económicas. AP2
AP6
AP12
Capacidade para aplicar os principios básicos contidos no marco conceptual para emitir un xuízo sobre cuestións que non están expresamente incluídas na norma. BP10
CP2
CP3
CP4
CP5
CP9
CP11
Capacidade para interpretar as contas anuais. AP1
AP5
BP1
BP4
BP10
BP12
CP2
CP3
CP4
CP5
CP11
Avaliar os feitos suxeitos a rexistro e valoración facendo prevalecer o principio de sustancia económica da operación sobre a súa forma xurídica para garantir a correcta aplicación do principio de imaxe fiel. BP8
CP1
CP2
CP3
CP4
CP8

Contidos
Temas Subtemas
Marco conceptual da contabilidade financeira: evolución histórica e estudo comparativo. Normas de rexistro e valoración do Plan Xeral de Contabilidade. Consultas publicadas polo Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas. Análise subxectiva da entidade. Características e ambiente. Análise descritiva da estrutura patrimonial, dos resultados e da situación financeira da entidade. O uso de información financeira nos mercados de capitais. Xestión de beneficios (xestión de resultados) Non se precisa maior detalle.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A1 A2 A5 A6 A7 A9 A12 B1 B4 B10 B12 B8 C2 C3 C4 C5 C8 C11 3 3 6
Sesión maxistral A1 A2 A5 A6 A7 A9 A12 B4 B10 B8 C2 C3 C8 C11 25 25 50
Solución de problemas A1 A2 A5 A6 A7 A9 A12 C2 C3 C4 C9 C11 10 40 50
Estudo de casos A1 A2 A5 A6 A7 A9 A12 B1 B4 B10 B12 B8 C2 C3 C4 C5 C8 C9 C11 2 8 10
Presentación oral A5 B1 B10 C2 C3 C4 4 16 20
Proba mixta A1 A2 A6 A7 A9 A12 B1 C2 C3 C4 C9 2 8 10
Análise de fontes documentais A1 A2 A7 A9 A12 B10 B12 B8 C5 1 2 3
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida Debates sobre cuestións formuladas polo profesor.
Sesión maxistral Explicacións teóricas e prácticas do programa da materia.
Solución de problemas Suposicións prácticas sobre o programa da materia.
Estudo de casos Análise e resolución dun problema baseado nunha empresa real.
Presentación oral Exposición dun caso.
Proba mixta Exame teórico-práctico sobre o contido da materia.
Análise de fontes documentais Análise de fontes documentais de carácter normativo e doutrinario

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Descrición
Titorías para axudar a resolver problemas.

Para os estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e exención académica de exención de asistencia, ao comezo do curso acordarase un horario específico de titorías compatible coa súa dedicación, polo que os primeiros alumnos deberían poñerse en contacto co profesor na primeira. dez días do semestre no que se imparte a materia, para establecer o calendario mencionado.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A1 A2 A5 A6 A7 A9 A12 C2 C3 C4 C9 C11 Resolución de exercicios prácticos propostos na clase. 10
Estudo de casos A1 A2 A5 A6 A7 A9 A12 B1 B4 B10 B12 B8 C2 C3 C4 C5 C8 C9 C11 Resolución dun caso, individualmente ou en grupo, proposto polo profesor. 30
Presentación oral A5 B1 B10 C2 C3 C4 Presentación oral, individual ou en grupo dun caso. 10
Proba mixta A1 A2 A6 A7 A9 A12 B1 C2 C3 C4 C9 Exame teórico-práctico dos contidos da materia. 50
 
Observacións avaliación

1. Cualificación de non presentado: Corresponde ao alumno, cando só participe en actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ao 20% sobre a cualificación final, con independencia da cualificación alcanzada.

2. Segunda oportunidade: Os criterios de avaliación son os mesmos, manténdose a ponderación entre a avaliación continua e o exame final. 

Convocatoria adiantada: As condicións de avaliación da oportunidade adiantada (art. 19 dás Normas de  Avaliación, Revisión e  Reclamacións dás  Cualificacións dúas  Estudos de  Grao e  Mestrado Universitario) serán específicas para esta oportunidade. Esta será avaliada por medio dunha proba mixta oral e/ou escrita que valore a totalidade dos contidos e competencias da materia e que supoñerá o 100 % da cualificación final. 

3. Estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: Excepto para as datas aprobadas na Xunta de Facultade para a proba mixta final, para as restantes probas acordarase ao comezo do curso un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación, motivo polo cal, devandito alumnado deberá poñerse en contacto co profesor no primeiros dez días do cuadrimestre en que a materia se imparta, co fin de fixar o citado calendario. As probas terán o mesmo formato que para os alumnos con dedicación a tempo completo.

4. Sobre condicións de avaliación: Está prohibido acceder á aula do exame con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou almacenamento de información.

5. Identificación do estudante: O estudante ha de acreditar a súa personalidade de acordo coa normativa vixente.

6. Outras observacións de avaliación continua: representará un 50% da nota total. O 50% restante corresponderá á cualificación da proba mixta a realizar sobre todo o contido da materia no período de exames oficiais que siga ao fin das clases do cuadrimestre.

Na avaliación continua, o estudo de casos e a solución de problemas poderanse realizar durante o desenvolvemento das clases e sen necesidade de aviso previo. Todo iso require unha participación en clase activa por parte do alumno e un estudo actualizado do material facilitado, de forma que o profesor poderá valorar aspectos como a resolución de exercicios e as intervencións orais dos alumnos.


Fontes de información
Bibliografía básica España, Legislación (2016). Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decre.
España, Legislación (2016). Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
- Resoluciones publicadas por el ICAC en desarrollo del PGC.

DIRECCIONES DE INTERNET RELEVANTES:

http://www.icac.meh.es

http://www.cnmv.es

http://www.aeca.es

Bibliografía complementaria (). .
GONZÁLEZ PASCUAL, J. (2009). Análisis de la empresa a través de su información económico-financiera. Fundamentos teóricos y aplicaciones. Madrid: Pirámide
Herrador Alcaide, Teresa (2008). Contabilidad financiera superior: teoría y práctica. Madrid: Ediciones Académicas
García Osma, Gill de Albornoz Noguer y Gisbert Clemente (2005). La investigación sobre earnings management. Revista Española de Financiación y Contabilidad, 34 (127): 1001-1033. . Madrid: AECA


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Contabilidade Sectorial/611506006
Contabilidade Superior II/611506007

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías