Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Contabilidade Sectorial Código 611506006
Titulación
Mestrado Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Empresa
Coordinación
González García, Isaías
Correo electrónico
isaias.gonzalezg@udc.es
Profesorado
Andrade Calvo, José Manuel
González García, Isaías
Rodríguez Sánchez, Carlos Enrique
Correo electrónico
j.manuel.andrade@udc.es
isaias.gonzalezg@udc.es
carlos.rodriguez.sanchez@udc.es
Web
Descrición xeral Ten por obxecto coñecer as normas de información financeira de sectores específicos, tales como as entidades financeiras e de seguros, as entidades sen fin de lucro e as entidades do sector público. Así mesmo, analizaranse as particularidades que presenta a supervisión e formulación das contas anuais nun proceso tan particular como o concurso de acredores.
Plan de continxencia 1.- Modificacións nos contidos

Manteranse os contidos planificados na GADU.

2.- Metodoloxías

• Metodoloxías docentes que se manteñen

Excepto no que se indica a continuación, mantéñense as metodoloxías docentes, adaptándoas á formación online.

• Metodoloxías docentes que se modifican

A discusión dirixida refúndese na solución, mediante probas síncronas por parte do alumnado, de casos prácticos de contabilidade de sociedades adaptados en extensión e complexidade ás ferramentas telemáticas dispoñibles

3.- Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

Ferramentas: Teams, Forms e Moodle

Temporalización: Durante a clases e titorías semanalmente programadas.

4.- Modificacións na avaliación

Metodoloxía AVALIACIÓN CONTINUA: Peso na cualificación: 50%. Valoraranse a resolución, por parte do alumnado, de casos prácticos (solución de problemas) adaptados en extensión e complexidade ás ferramentas telemáticas dispoñibles.

Metodoloxía PROBA OBXECTIVA FINAL: Peso na cualificación: 50%. Exame final, con tempo limitado, sobre casos prácticos estudados no curso. As respostas poderán controladas mediante cuestionarios tipo test con alternativas limitadas.

Observacións de avaliación:

1. Cualificación de non presentado: Corresponde ao alumno, cando só participe en actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ao 20% sobre a cualificación final, con independencia da cualificación alcanzada.

2. Segunda oportunidade: Os criterios de avaliación son os mesmos, manténdose a ponderación entre a avaliación continua e o exame final.

Convocatoria adiantada: As condicións de avaliación da oportunidade adiantada (art. 19 dás Normas de Avaliación, Revisión e Reclamacións dás Cualificacións dúas Estudos de Grao e Mestrado Universitario) serán específicas para esta oportunidade. Esta será avaliada por medio dunha proba mixta oral e/ou escrita que supoñerá o 100 % da cualificación final.

3. Estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: Excepto para as datas aprobadas na Xunta de Facultade para a proba obxectiva final, para as restantes probas acordarase ao comezo do curso un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación, motivo polo cal, devandito alumnado deberá poñerse en contacto co profesor no primeiros dez días do cuadrimestre en que a materia se imparta, co fin de fixar o citado calendario. As probas terán o mesmo formato que para os alumnos con dedicación a tempo completo.

4. Sobre condicións de avaliación: Está prohibido acceder á aula do exame con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou almacenamento de información.

5. Identificación do estudante: O estudante ha de acreditar a súa personalidade de acordo coa normativa vixente.

6. Outras observacións de avaliación continua: A formulación de problemas e a súa solución, así como os controis que se fagan sobre os mesmos e os aspectos normativos asociados, poderanse realizar durante o desenvolvemento das clases e sen necesidade de aviso previo da realización dos devanditos controis. Todo iso require unha participación en clase activa por parte do alumno e un estudo actualizado do material facilitado.

5.- Modificacións da bibliografía ou webgrafía

A totalidade do material requirido estará dispoñible en Moodle.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer as normas vixentes de información financeira en España.
A2 Coñecer as normas vixentes de información financeira no ámbito internacional.
A5 Saber obter unha adecuada comprensión do negocio da entidad auditada, do sector no que ésta opera e a natureza das súas transaccións.
A6 Saber medir e analizar a orixe dos custos e os rendementos obtidos pola entidade auditada.
A7 Saber valorar a partir dos rexistros relevantes de información financeira, a situación e previsible evolución dunha empresa.
A9 Saber documentar os procedementos e principios contables que sigue a entidade así como os sistemas contables utilizados para registrar as súas transaccións.
A12 Saber obter unha base de xuizo razonable sobre as contas anuais individuais e consolidadas e expresar unha opinión respecto das mesmas no informe de auditoria, conforme á normativa vixente.
B1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
B4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero.
B8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B10 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrentarse.
B12
C2 Que os alumnos saiban aplicar os coñecementos adquiridos ea súa capacidade de resolver problemas en ambientes novos ou descoñecidos en contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
C3 Que os alumnos sexan capaces de integrar o coñecemento e afrontar a complexidade de facer xuízos a partir de información que, incompleta ou limitada, inclúe reflexións sobre responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
C4 Que os alumnos saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e os motivos fundamentais que os sustentan a un público especializado e non especializado de forma clara e inequívoca.
C5 Que os estudantes teñan as destrezas de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de maneira que sexa autodirigida ou autónoma.
C8 Compromiso ético e moral coa sociedade analizados, ademáis, desde unja perspectiva solidaria.
C9 Capacidade de resolución de problemas.
C11 Desenvolvemento dun espírito crítico lóxico e creativo.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as regras de información financeira de sectores específicos, como as aplicables a entidades financeiras e de seguros, entidades sen ánimo de lucro e outras regulacións sectoriais non abordadas noutras materias. AP1
AP2
AP9
CP5
CP8
CP11
Coñecer as regras de información financeira do sector público. AP5
AP6
AP7
AP12
CP9
Capacidade para interpretar estándares de información financeira sectorial, para interpretar correctamente os estados financeiros das entidades afectadas por estes marcos reguladores específicos. AP5
AP6
AP7
AP12
BP1
BP10
BP12
CP2
CP3
CP4
CP9
Valorar as particularidades das entidades sometidas a normas específicas de información financeira, que xustifican un tratamento diferente da representación e comunicación das súas operacións. BP1
BP4
BP8
BP10
CP2
CP3
CP4
CP8
CP11

Contidos
Temas Subtemas
A.- Normas de información financeira das entidades financeiras e de seguros
B.- Aspectos contables do concurso de acredores
C.- Normas de información financeira das entidades sen animo de lucro
D.- Normas de información financeira das entidades do sector público estatal, autonómico e local
A detallar en clase.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A1 A2 A5 A6 A7 A9 A12 B1 B4 B10 B12 B8 C2 C3 C4 C5 C8 C11 4 4 8
Solución de problemas A1 A2 A5 A6 A7 A9 A12 C2 C3 C4 C9 C11 14 56 70
Proba mixta A1 A2 A6 A7 A9 A12 B1 C2 C3 C4 C9 3 15 18
Sesión maxistral A1 A2 A5 A6 A7 A9 A12 B4 B10 B8 C2 C3 C8 C11 25 25 50
Análise de fontes documentais A1 A2 A7 A9 A12 B10 B12 B8 C5 1 2 3
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida Debates sobre cuestións formuladas polo profesor.
Solución de problemas Suposicións prácticas sobre o programa da materia.
Proba mixta Exame teórico-práctico sobre o contido da materia.
Sesión maxistral Explicacións teóricas e prácticas do programa da materia.
Análise de fontes documentais Análise de fontes documentais de carácter normativo e doutrinario.

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Descrición
Titorías para axudar a resolver problemas.

Para os estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e exención académica de exención de asistencia, ao comezo do curso acordarase un horario específico de titorías compatible coa súa dedicación, polo que os primeiros alumnos deberían poñerse en contacto co profesor na primeira. dez días do semestre no que se imparte a materia, para establecer o calendario mencionado.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A1 A2 A5 A6 A7 A9 A12 C2 C3 C4 C9 C11 Resolución de exercicios prácticos propostos na clase. 50
Proba mixta A1 A2 A6 A7 A9 A12 B1 C2 C3 C4 C9 Exame teórico-práctico dos contidos da materia. 50
 
Observacións avaliación

1. Cualificación de non presentado: Corresponde ao alumno, cando só participe en actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ao 20% sobre a cualificación final, con independencia da cualificación alcanzada.

 

2. Segunda oportunidade: Os criterios de avaliación son os mesmos, manténdose a ponderación entre a avaliación continua e o exame final.

 

Convocatoria adiantada: As condicións de avaliación da oportunidade adiantada (art. 19 dás Normas de  Avaliación, Revisión e  Reclamacións dás  Cualificacións dúas  Estudos de  Grao e  Mestrado Universitario) serán específicas para esta oportunidade. Esta será avaliada por medio dunha proba mixta oral e/ou escrita que valore a totalidade dos contidos e competencias da materia e que supoñerá o 100 % da cualificación final.

 

3. Estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: Excepto para as datas aprobadas na Xunta de Facultade para a proba mixta final, para as restantes probas acordarase ao comezo do curso un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación, motivo polo cal, devandito alumnado deberá poñerse en contacto co profesor no primeiros dez días do cuadrimestre en que a materia se imparta, co fin de fixar o citado calendario. As probas terán o mesmo formato que para os alumnos con dedicación a tempo completo.

 

4. Sobre condicións de avaliación: Está prohibido acceder á aula do exame con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou almacenamento de información.

 

5. Identificación do estudante: O estudante ha de acreditar a súa personalidade de acordo coa normativa vixente.

 

6. Outras observacións de avaliación continua: representará un 50% da nota total. O 50% restante corresponderá á cualificación da proba para realizar sobre todo o contido da materia no período de exames oficiais que siga ao fin das clases do cuadrimestre.

 

A solución de problemas poderase realizar durante o desenvolvemento das clases e sen necesidade de aviso previo. Todo iso require unha participación en clase activa por parte do alumno e un estudo actualizado do material facilitado, de forma que o profesor poderá valorar aspectos como: a asistencia a clase e as intervencións orais dos alumnos.

 

A efectos de avaliación, a ponderación de cada parte da materia, tanto na avaliación continua como na proba final, corresponderase coa porcentaxe de horas de docencia de cada parte. Sen prexuízo doutras probas de avaliación que se poidan realizar de maneira continuada, para a avaliación continua de cada parte, o profesor poderá realizar unha proba final, que terá lugar inmediatamente despois de terminar de impartir o temario da devandita parte. Alternativamente, poderase programar un exame parcial  liberatorio ao termo da impartición das dúas primeiras partes da materia.

 


Fontes de información
Bibliografía básica Pérez Ramírez, Jorge (Coordinador) (2018). Banca y Seguros. Capital y Contabilidad. Madrid: Marcial Pons
España, Legislación (2013). Instrucciones de Contabilidad de la Administración Local 2013 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10268 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10269.
ROMANO APARICIO, Javier (2018). Manual Contable de entidades no lucrativas.. Madrid: CEF (3ª edición)
España. Legislación (2010). Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública. https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-6710-consolidado.pdf.
España. Legislación (2016). Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las .

DIRECCIONES DE INTERNET RELEVANTES:

http://www.icac.meh.es

http://www.cnmv.es

http://www.aeca.es

http://www.iasb.org.

http://www.bde.es

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/Paginas/NormativaResultados.aspx?normativa=:Presupuesto%20y%20Gasto%20P%c3%bablico:Contabilidad%20p%c3%bablica

 

Bibliografía complementaria PÉREZ RAMÍREZ, Jorge (2009). Banca y contabilidad. Historia, instituciones, riesgos y normas internacionales IFRS. Madrid. Marcial Pons
Fernández González, Fernando Javier. (2008). Contabilidad especial : (UTE, AIE, CB, cooperativas, concurso y otros sujetos contables). Madrid: CEF
ROMANO APARICIO, Javier (2013). Manual Contable de entidades no lucrativas. Madrid. CEF
Lourdes Torres Pradas, Vicente Pina Martínez (2014). Manual de contabilidad pública. Adaptado al Plan de Cuentas de la Administración local. Madrid: CEF (7ª Edición)
Labeaga Azcona, Jose Maria; Gutiérrez Gilsanz, Ignacio (Dirección) (2011). Manual de contabilidad pública: Plan General de Contabilidad Pública 2010. Instituto de Estudios Fiscales (IEF)

 


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Contabilidade Superior I/611506004
Normas Internacionais de Información Financeira/611506005

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Contabilidade Superior II/611506007

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías