Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Seminarios de Actualización Contable Código 611506009
Titulación
Mestrado Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Empresa
Coordinación
González García, Isaías
Correo electrónico
isaias.gonzalezg@udc.es
Profesorado
González García, Isaías
Muiño Vazquez, Maria Flora
Correo electrónico
isaias.gonzalezg@udc.es
flora.muino@udc.es
Web
Descrición xeral Obxectivos:
O seu obxectivo é coñecer as novidades relativas ás normas de preparación e presentación e verificación de información financeira e outros contidos de comunicación da empresa dirixidos aos seus grupos de interese.
Plan de continxencia 1.- Modificacións nos contidos

Manteranse os contidos planificados na GADU.

2.- Metodoloxías

• Metodoloxías docentes que se manteñen

Excepto no que se indica a continuación, mantéñense as metodoloxías docentes, adaptándoas á formación online.

• Metodoloxías docentes que se modifican

A discusión dirixida refúndese na solución, mediante probas síncronas por parte do alumnado, de casos prácticos de contabilidade de sociedades adaptados en extensión e complexidade ás ferramentas telemáticas dispoñibles

3.- Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

Ferramentas: Teams, Forms e Moodle

Temporalización: Durante a clases e titorías semanalmente programadas.

4.- Modificacións na avaliación

Metodoloxía AVALIACIÓN CONTINUA: Peso na cualificación: 50%. Valoraranse a resolución, por parte do alumnado, de casos prácticos (solución de problemas) adaptados en extensión e complexidade ás ferramentas telemáticas dispoñibles.

Metodoloxía PROBA OBXECTIVA FINAL: Peso na cualificación: 50%. Exame final, con tempo limitado, sobre casos prácticos estudados no curso. As respostas poderán controladas mediante cuestionarios tipo test con alternativas limitadas.

Observacións de avaliación:

1. Cualificación de non presentado: Corresponde ao alumno, cando só participe en actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ao 20% sobre a cualificación final, con independencia da cualificación alcanzada.

2. Segunda oportunidade: Os criterios de avaliación son os mesmos, manténdose a ponderación entre a avaliación continua e o exame final.

Convocatoria adiantada: As condicións de avaliación da oportunidade adiantada (art. 19 dás Normas de Avaliación, Revisión e Reclamacións dás Cualificacións dúas Estudos de Grao e Mestrado Universitario) serán específicas para esta oportunidade. Esta será avaliada por medio dunha proba mixta oral e/ou escrita que supoñerá o 100 % da cualificación final.

3. Estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: Excepto para as datas aprobadas na Xunta de Facultade para a proba obxectiva final, para as restantes probas acordarase ao comezo do curso un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación, motivo polo cal, devandito alumnado deberá poñerse en contacto co profesor no primeiros dez días do cuadrimestre en que a materia se imparta, co fin de fixar o citado calendario. As probas terán o mesmo formato que para os alumnos con dedicación a tempo completo.

4. Sobre condicións de avaliación: Está prohibido acceder á aula do exame con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou almacenamento de información.

5. Identificación do estudante: O estudante ha de acreditar a súa personalidade de acordo coa normativa vixente.

6. Outras observacións de avaliación continua: A formulación de problemas e a súa solución, así como os controis que se fagan sobre os mesmos e os aspectos normativos asociados, poderanse realizar durante o desenvolvemento das clases e sen necesidade de aviso previo da realización dos devanditos controis. Todo iso require unha participación en clase activa por parte do alumno e un estudo actualizado do material facilitado.

5.- Modificacións da bibliografía ou webgrafía

A totalidade do material requirido estará dispoñible en Moodle.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer as normas vixentes de información financeira en España.
A2 Coñecer as normas vixentes de información financeira no ámbito internacional.
A3 Coñecer as normas vixentes de auditoria de contas en España.
A4 Coñecer as normas vixentes de auditoría de contas no ámbito internacional.
A9 Saber documentar os procedementos e principios contables que sigue a entidade así como os sistemas contables utilizados para registrar as súas transaccións.
A10 Saber determinar a natureza, alcance e momento de execución do traballo a realizar e preparar, en consecuencia, un programa de auditoria escrito.
A12 Saber obter unha base de xuizo razonable sobre as contas anuais individuais e consolidadas e expresar unha opinión respecto das mesmas no informe de auditoria, conforme á normativa vixente.
B3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
B4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero.
B8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B10 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrentarse.
B12
C1 Posuír e comprender coñecementos que proporcionen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e / ou aplicación das ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
C3 Que os alumnos sexan capaces de integrar o coñecemento e afrontar a complexidade de facer xuízos a partir de información que, incompleta ou limitada, inclúe reflexións sobre responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
C4 Que os alumnos saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e os motivos fundamentais que os sustentan a un público especializado e non especializado de forma clara e inequívoca.
C5 Que os estudantes teñan as destrezas de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de maneira que sexa autodirigida ou autónoma.
C7 Capacidade de liderado.
C8 Compromiso ético e moral coa sociedade analizados, ademáis, desde unja perspectiva solidaria.
C11 Desenvolvemento dun espírito crítico lóxico e creativo.
C12 Capacidade para xestionar as tecnoloxías da información e as comunicacións no exercicio da súa actividade profesional.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñece as novas sobre as regras de preparación e presentación e verificación de información financeira e outras cuestións de carácter económico. AP1
AP2
AP3
AP4
AP9
AP10
AP12
Capacidade para asimilar cambios baseados en coñecementos básicos adquiridos previamente. BP3
BP4
BP10
CP1
CP3
CP4
CP5
CP7
CP12
Aceptar a necesidade de revisar periódicamente as regras para melloralas e adaptalas a novos ambientes ou situacións. BP4
BP8
BP10
BP12
CP8
CP11

Contidos
Temas Subtemas
Novas sobre os estándares de información financeira e a súa auditoría.
Avances nos procesos de preparación, comunicación e revisión da información comercial.
A detallar en clase.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba mixta A1 A2 A3 A4 A9 A10 A12 C3 C4 C12 1 6 7
Seminario A9 A10 A12 B3 B4 B10 B12 B8 C1 C5 C7 C8 C11 C12 22 44 66
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba mixta Proba de avaliación dos coñecementos adquiridos nos seminarios.
Seminario Asistencia a seminarios sobre actualización en materia de contabilidade e auditoría de contas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba mixta
Descrición
Titorías para axudar a resolver problemas.

Para os estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e exención académica de exención de asistencia, ao comezo do curso acordarase un horario específico de titorías compatible coa súa dedicación, polo que os primeiros alumnos deberían poñerse en contacto co profesor na primeira. dez días do semestre no que se imparte a materia, para establecer o calendario mencionado.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A1 A2 A3 A4 A9 A10 A12 C3 C4 C12 Proba de avaliación dos coñecementos adquiridos nos seminarios. 100
 
Observacións avaliación

1. Cualificación de non presentado: Corresponde ao alumno, cando só participe en actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ao 20% sobre a cualificación final, con independencia da cualificación alcanzada.

 

2. Segunda oportunidade: Os criterios de avaliación son os mesmos, manténdose a ponderación entre a avaliación continua e o exame final.

 

Convocatoria adiantada: As condicións de avaliación da oportunidade adiantada (art. 19 dás Normas de  Avaliación, Revisión e  Reclamacións dás  Cualificacións dúas  Estudos de  Grao e  Mestrado Universitario) serán específicas para esta oportunidade. Esta será avaliada por medio dunha proba mixta oral e/ou escrita que valore a totalidade dos contidos e competencias da materia e que supoñerá o 100 % da cualificación final.

 

3. Estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: Excepto para as datas aprobadas na Xunta de Facultade para a proba mixta final, para as restantes probas acordarase ao comezo do curso un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación, motivo polo cal, devandito alumnado deberá poñerse en contacto co profesor no primeiros dez días do cuadrimestre en que a materia se imparta, co fin de fixar o citado calendario. As probas terán o mesmo formato que para os alumnos con dedicación a tempo completo.

 

4. Sobre condicións de avaliación: Está prohibido acceder á aula do exame con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou almacenamento de información.

 

5. Identificación do estudante: O estudante ha de acreditar a súa personalidade de acordo coa normativa vixente.

 

6. Outras observacións de avaliación continua: representará un 50% da nota total. O 50% restante corresponderá á cualificación da proba para realizar sobre todo o contido da materia no período de exames oficiais que siga ao fin das clases do cuadrimestre.

 

A solución de problemas poderase realizar durante o desenvolvemento das clases e sen necesidade de aviso previo. Todo iso require unha participación en clase activa por parte do alumno e un estudo actualizado do material facilitado, de forma que o profesor poderá valorar aspectos como: a asistencia a clase e as intervencións orais dos alumnos.

 

A efectos de avaliación, a ponderación de cada parte da materia, tanto na avaliación continua como na proba final, corresponderase coa porcentaxe de horas de docencia de cada parte. Sen prexuízo doutras probas de avaliación que se poidan realizar de maneira continuada, para a avaliación continua de cada parte, o profesor poderá realizar unha proba final, que terá lugar inmediatamente despois de terminar de impartir o temario da devandita parte. Alternativamente, poderase programar un exame parcial  liberatorio ao termo da impartición das dúas primeiras partes da materia.

 

 


Fontes de información
Bibliografía básica

Xa que a materia ten como obxectivo xestionar as novas normas de contabilidade e auditoría, o material que se vai utilizar nos seminarios proporcionarase inmediatamente antes da celebración do mesmo.

Bibliografía complementaria

 


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fundamentos de Auditoría/611506001
Procedimentos de Auditoría/611506002
Informes de Auditoría/611506003
Contabilidade Superior I/611506004
Normas Internacionais de Información Financeira/611506005

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Contabilidade Superior II/611506007

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías