Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Prácticas en empresas Código 611507003
Titulación
Mestrado Universitario en Dirección e Administración de Empresas (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía
Empresa
Coordinación
Barreiro Viñan, Jose Manuel
Correo electrónico
jose.barreiro.vinan@udc.es
Profesorado
Barreiro Viñan, Jose Manuel
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Correo electrónico
jose.barreiro.vinan@udc.es
magdalena.rodriguez@udc.es
Web
Descrición xeral Os resultados da aprendizaxe son os derivados das prácticas desenvolvidas na empresa.
Aplicación práctica dos contidos das materias que constitúen a formación integral do mestrado.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Sen modificacións
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Prácticas presenciais sempre que sexan posibles, como alternativa admitiranse as prácticas virtuais ou teletraballo
*Metodoloxías docentes que se modifican
No suposto de non ser posible rematar as prácticas nin de xeito presencial nin virtual, farase un plan de adaptación curricular que permita superar a materia
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Presencia, Teams e Moodle
4. Modificacións na avaliación
Sen modificacións, coa seguinte salvedade: a parte da cualificación que se corresponde coa asistencia a eventos, no suposto de non poder celebrarse un mínimo de 4 eventos, será prorrateada entre o resto dos ítems que compoñen as cualificacións
*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Competencias do título
Código Competencias do título
B1 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B5 CB10 - Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
B6 CG1 - Organizar e planificar a xestión empresarial.
B7 CG2 - Resolver problemas empresariais.
B8 CG3 - Tomar decisións na empresa de forma efectiva.
B9 CG4 - Compromiso ético na dirección empresarial.
B10 CG5 - Aplicar coñecementos á xestión empresarial
B11 CG6 - Aprender novas técnicas de dirección de empresas.
B12 CG7 - Adaptarse a novas situacións e xerar novas ideas no mundo empresarial.
B13 CG8 - Xestionar e administrar unha empresa ou organización entendendo a súa localización competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades.
B14 CG9 - Entender a importancia da cultura emprendedora.
B15 CG10 - Desenvolver no alumno capacidades analíticas, sintéticas e operativas necesarias para actuar no mundo das empresas familiares, o cal implica a capacidade para trasladar os coñecementos recibidos a situacións concretas.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Contribuir á formación integral do estudante complementando a aprendizaxe teórica e práctica - Facilitar o coñecemento da metodoloxía de traballo adecuada á realidade profesional. - Favorecer o desenvolvemento de competencias técnicas, metodolóxicas, persoais e participativas - Obter unha experiencia práctica que facilite a inserción no mercado de traballo. - Favorecer os valores da innovación, a creatividade e o emprendimento. BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
BP13
BP14
BP15

Contidos
Temas Subtemas
Os contidos a ser desenvolvidos polo alumno fixaranse de común acordo co titor da empresa Os contidos a ser desenvolvidos polo alumno fixaranse de común acordo co titor da empresa

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Resumo B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 1 34 35
Traballos tutelados B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 100 0 100
 
Atención personalizada 15 0 15
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Resumo Informe final
Traballos tutelados Por titor profesional

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Resumo
Descrición
O estudante contará coa asistencia dun titor académico e un titor profesional

Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao inicio do curso un calendario específico compatible coa súa dedicación.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 1) Informe do titor profesional: 60%
2) Nota media do expediente a recepción do informe do tutor profesional: 20%
3) Asistencia a os eventos que ao largo do curso sexan convocados polo vicedecanato de prácticas externas: 20%
100
Resumo B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 Informe 0
 
Observacións avaliación

Para o recoñecemento da cualificación por asistencia a eventos o estudante debe facilitar os documentos que acrediten tal asistencia como data límite a de recepción do informe do titor profesional. Para que se recoñeza a cualificación por asistencia a eventos o estudante debe asistir polo menos ao 50% dos que se convocaron desde o vicedecanato de prácticas externas.

Avaliación Segunda Oportunidade: O sistema de avaliación aplicado na primeira oportunidade manterase para a segunda oportunidadade.

Alumnos con dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: No caso de alumnos con dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao comezo do curso un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación, mais terán a mesma obriga de realizaren actividades que o alumnado a tempo completo.


Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías