Identifying Data 2020/21
Subject (*) Internship Code 611507003
Study programme
Mestrado Universitario en Dirección e Administración de Empresas (2013)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Economía
Empresa
Coordinador
Barreiro Viñan, Jose Manuel
E-mail
jose.barreiro.vinan@udc.es
Lecturers
Barreiro Viñan, Jose Manuel
Rodríguez Fernández, María Magdalena
E-mail
jose.barreiro.vinan@udc.es
magdalena.rodriguez@udc.es
Web
General description Os resultados da aprendizaxe son os derivados das prácticas desenvolvidas na empresa.
Aplicación práctica dos contidos das materias que constitúen a formación integral do mestrado.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Sen modificacións
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Prácticas presenciais sempre que sexan posibles, como alternativa admitiranse as prácticas virtuais ou teletraballo
*Metodoloxías docentes que se modifican
No suposto de non ser posible rematar as prácticas nin de xeito presencial nin virtual, farase un plan de adaptación curricular que permita superar a materia
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Presencia, Teams e Moodle
4. Modificacións na avaliación
Sen modificacións, coa seguinte salvedade: a parte da cualificación que se corresponde coa asistencia a eventos, no suposto de non poder celebrarse un mínimo de 4 eventos, será prorrateada entre o resto dos ítems que compoñen as cualificacións
*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Study programme competencies
Code Study programme competences
B1 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B5 CB10 - Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
B6 CG1 - Organizar e planificar a xestión empresarial.
B7 CG2 - Resolver problemas empresariais.
B8 CG3 - Tomar decisións na empresa de forma efectiva.
B9 CG4 - Compromiso ético na dirección empresarial.
B10 CG5 - Aplicar coñecementos á xestión empresarial
B11 CG6 - Aprender novas técnicas de dirección de empresas.
B12 CG7 - Adaptarse a novas situacións e xerar novas ideas no mundo empresarial.
B13 CG8 - Xestionar e administrar unha empresa ou organización entendendo a súa localización competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades.
B14 CG9 - Entender a importancia da cultura emprendedora.
B15 CG10 - Desenvolver no alumno capacidades analíticas, sintéticas e operativas necesarias para actuar no mundo das empresas familiares, o cal implica a capacidade para trasladar os coñecementos recibidos a situacións concretas.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Contribuir á formación integral do estudante complementando a aprendizaxe teórica e práctica - Facilitar o coñecemento da metodoloxía de traballo adecuada á realidade profesional. - Favorecer o desenvolvemento de competencias técnicas, metodolóxicas, persoais e participativas - Obter unha experiencia práctica que facilite a inserción no mercado de traballo. - Favorecer os valores da innovación, a creatividade e o emprendimento. BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BJ5
BJ6
BJ7
BJ8
BJ9
BJ10
BJ11
BJ12
BJ13
BJ14
BJ15

Contents
Topic Sub-topic
Os contidos a ser desenvolvidos polo alumno fixaranse de común acordo co titor da empresa Os contidos a ser desenvolvidos polo alumno fixaranse de común acordo co titor da empresa

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Summary B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 1 34 35
Supervised projects B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 100 0 100
 
Personalized attention 15 0 15
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Summary Informe final
Supervised projects Por titor profesional

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Summary
Description
O estudante contará coa asistencia dun titor académico e un titor profesional

Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao inicio do curso un calendario específico compatible coa súa dedicación.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 1) Informe do titor profesional: 60%
2) Nota media do expediente a recepción do informe do tutor profesional: 20%
3) Asistencia a os eventos que ao largo do curso sexan convocados polo vicedecanato de prácticas externas: 20%
100
Summary B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 Informe 0
 
Assessment comments

Para o recoñecemento da cualificación por asistencia a eventos o estudante debe facilitar os documentos que acrediten tal asistencia como data límite a de recepción do informe do titor profesional. Para que se recoñeza a cualificación por asistencia a eventos o estudante debe asistir polo menos ao 50% dos que se convocaron desde o vicedecanato de prácticas externas.

Avaliación Segunda Oportunidade: O sistema de avaliación aplicado na primeira oportunidade manterase para a segunda oportunidadade.

Alumnos con dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: No caso de alumnos con dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao comezo do curso un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación, mais terán a mesma obriga de realizaren actividades que o alumnado a tempo completo.


Sources of information
Basic

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.