Identifying Data 2020/21
Subject (*) Family Business Code 611507010
Study programme
Mestrado Universitario en Dirección e Administración de Empresas (2013)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Economía
Empresa
Coordinador
Rivera Castiñeira, M. Berta
E-mail
b.rivera@udc.es
Lecturers
Rivera Castiñeira, M. Berta
E-mail
b.rivera@udc.es
Web
General description Os obxectivos desta materia son coñecer a relevancia da empresa familiar, desde múltiples perspectivas. Neste senso, profundizarase no estudo e na investigación das características e problemática da empresa familiar dende un punto de vista tanto conceptual coma aplicado.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
- Solución de problemas
- Estudo de casos
- Análisis fontes documentáis
- Atención personalizada
*Metodoloxías docentes que se modifican
- Discusión dirixida
- Presentación oral

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento da solución de problemas e estudo de casos.
- Moodle: Diariamente. Segundo a necesidade do alumnado.
- Teams: Según as necesidades da evolución da materia.

4. Modificacións na avaliación
Mantéñense as mesmas condicións que figuran na guía docente. A avaliación, por tanto, non sufrirá modificacións, representando a avaliación continua un 100% da avaliación total.
*Observacións de avaliación:
Requisitos para superar a materia: Obter una puntuación do 50% do peso de cada una das partes obxecto de avaliación.
Na segunda oportunidade aplicaranse os mesmos criterios de avaliación que para a primeira oportunidade. Nesta oportunidade poderanse contemplar casos específicos de estudantes que por motivos de saúde debidos ao COVID-19 non puideran desenvolver todas as tareas requeridas para superar a materia na primeira oportunidade.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
- Non se realizarán cambios.Study programme competencies
Code Study programme competences
A14 CE14 - Coñecer as características específicas das empresas familiares, con especial incidencia nos aspectos críticos da súa xestión e dirección.
A21 CE21 - Deseñar sistemas de información para a empresa.
A22 CE22 - Manexar ferramentas informáticas para a xestión de empresas.
A23 CE23 - Deseñar postos de traballo.
A24 CE24 - Deseñar sistemas de incentivos.
A25 CE25 - Implantar políticas de selección de persoal e deseñar carreiras profesionais
B1 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B6 CG1 - Organizar e planificar a xestión empresarial.
B7 CG2 - Resolver problemas empresariais.
B8 CG3 - Tomar decisións na empresa de forma efectiva.
B9 CG4 - Compromiso ético na dirección empresarial.
B10 CG5 - Aplicar coñecementos á xestión empresarial
B11 CG6 - Aprender novas técnicas de dirección de empresas.
B12 CG7 - Adaptarse a novas situacións e xerar novas ideas no mundo empresarial.
B14 CG9 - Entender a importancia da cultura emprendedora.
B15 CG10 - Desenvolver no alumno capacidades analíticas, sintéticas e operativas necesarias para actuar no mundo das empresas familiares, o cal implica a capacidade para trasladar os coñecementos recibidos a situacións concretas.
C1 CT01 - Saber manexar as fontes de información relevante e o seu contido
C2 CT02 - Valorar críticamente o coñecemento e a tecnoloxía.
C3 CT03 - Valorar a importancia da aprendizaxe ao longo de toda a carreira profesional.
C4 CT04 - Traballar en equipo e desenvolver un espírito lóxico e creativo.
C5 CT05 - Capacidade de análise e síntese
C6 CT06 - Comunicación oral e escrita.
C7 CT07 - Capacidade crítica.
C8 CT08 - Capacidade de liderado
C9 CT09 - Habilidade para traballar de forma autónoma.
C10 CT10 - Capacidade para comunicarse con expertos doutras áreas.
C11 CT11 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Comprender a problemática específica das empresas familiares e incidir nos aspectos críticos da dirección e xestión de este tipo de organizacions. AJ14
AJ21
AJ22
AJ23
AJ24
AJ25
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BJ6
BJ7
BJ8
BJ9
BJ10
BJ11
BJ12
BJ14
BJ15
CJ1
CJ2
CJ3
CJ4
CJ5
CJ6
CJ7
CJ8
CJ9
CJ10
CJ11

Contents
Topic Sub-topic
Bloque 1. Características das empresas familiares.
Bloque 2. Gobierno da empresa familiar.
Bloque 3. Evolución e continuidad.
1.1. Introducción: Principales características e problemas
1.2. O sistema de la empresa familiar
1.3. Conflictos: origen e posibles soluciones
1.4. Relaciones, cultura e valores.
2.1. Órganos de goberno da familia e da empresa
2.2. O protocolo familiar.
3.1. Evolución e crecimiento.
3.2. Sucesión e continuidad.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Case study A14 A21 A22 A23 A24 A25 B1 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B15 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 10 20 30
Problem solving A21 A22 A23 A24 A25 B1 B2 B3 B9 B10 B14 C1 C2 C3 C7 C8 4 12 16
Oral presentation C1 C2 C5 C6 C7 C10 C11 2 4 6
Directed discussion C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 C10 C11 4 12 16
Document analysis C1 C2 C5 C6 C7 C11 0.5 1.5 2
 
Personalized attention 5 0 5
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Case study Os grupos de traballos asignados á realización do proxecto de empresa, resolverán cuestións relativas aos temas que conformen os contenidos desta materia.
O obxectivo é que o profesor propoña casos de estudo vinculados coa empresa familiar, coa finalidade de buscar unha conexión entre os contidos da materia e a realización final do proxecto.
Problem solving Nos casos de estudio, que se propoñan na materia, os alumnos deberán desenrolar habilidades para identificar os problemas que xurdan no ámbito da empresa familiar e resolvelos de forma eficiente e rigorosa.
Oral presentation Os alumnos de forma individual ou en grupo, deberán defender diante do profesor e doutros estudantes, os avances efectuados nos seus traballos, así como a validez das decisión adoptadas dentro dos problemas que se identifiquen.
Directed discussion Considte nun intercambio de ideas e opinións entre os integrantes de cada un dos grupos e os responsables dos casos de empresa, acerca dun tema específico, relacionado co caso. Debateranse problemas e situación relativas á toma de decisión no ámbito da empresa familiar.
Document analysis O estudante deberá de identificar e consultar as fontes documentales necesarias para o problema que pretenda resolver en cada momento. O profesor deberá actuar orientando dito análisis documental.

Personalized attention
Methodologies
Case study
Directed discussion
Oral presentation
Problem solving
Document analysis
Description
O profesor ademáis de atender ás cuestiones expostas polos estudantes en cada una das clases, atenderaos de forma máis ampla e personalizada nas sesións de titorías que se realizarán de forma virtual. Nos horarios de titorías o alumno será atendido para aclarar aquelas dúbidas que lle xurdan, tanto no desenrolo dos casos de estudo, como para a preparación do proxecto.

Alumnos con dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: Empregarase a plataforma Moodle e o correo electrónico como vehículo de comunicación principal para a xestión de contidos, titorías e a entrega de traballos. Acordarase ao comezo do curso un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación, mais Terán a misma obriga de realizaren actividades e de acudiren a calquera tipo de proba de avaliación que o alumnado a tempo completo.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Case study A14 A21 A22 A23 A24 A25 B1 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B15 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Valorarase a capacidade do alumno para aplicar a metodoloxía do caso utilizando os coñecementos específicos desta materia. 70
Problem solving A21 A22 A23 A24 A25 B1 B2 B3 B9 B10 B14 C1 C2 C3 C7 C8 Valorarase a capacidade do alumno para aplicar a solución de problemas utilizando os coñecementos específicos desta materia. 30
 
Assessment comments

Tanto o estudo de casos como a solución de problemas exixe para sua realización a aplicación adecuada das metodoloxías impartidas, a presentación dos resultados do análisis, a capacidade de discutir e defender os criterios que sustentan o análisis e a búsqueda, filtrado, selección e consulta de fuentes de documentación que apoyen o análisis. Todos estos aspectos figuran de forma explícita nas metodoloxías do curso. 

Avaliación segunda oportunidade: o sistema de avaliación aplicado na primeira oportunidade manterase para a segunda oportunidade. Nesta oportunidade poderanse contemplar casos específicos de estudantes que por motivos de saúde debidos ao COVID-19 non puideran desenvolver todas as tareas requeridas para superar a materia na primeira oportunidade.

Alumnos con dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: empregarase a plataforma Moodle e o correo electrónico como vehículo de comunicación principal para a xestión de contidos, titorías e a entrega de traballos. Acordarase ao comezo do curso un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación, mais Terán a mesma obriga de realizaren actividades e de acudiren a calquera tipo de proba de avaliación que o alumnado a tempo completo.Cualificación
de non presentado Corresponde ao alumno, cando só participe de actividades de
avaliación que teñan unha ponderación inferior ao 20% sobre a cualificación
final, con independencia da cualificación alcanzada.Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.